0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

TK 6274 Chi phí KHTSCĐ

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG DOCX

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG DOCX

 Số dư đầu kỳ TK 154 của sp BS là 15 triệu  Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: Ngày 02/05, xuất kho 130Kg NVLC cho bộ phận trực tiếp sản xuất sp BS và 390kg NVLC để sản xuất sp BC (Đơn giá 82 000đ/kg)
 • 42
CÁCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KIỂM TRA HÀNG PHẦN 7 POT

CÁCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KIỂM TRA HÀNG PHẦN 7 POT

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6271) Có TK 334 - Phải trả người lao động. 2. Khi trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất, ghi:
 • 10
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ CÁCH HẠCH TOÁN _ PHẦN 2 DOC

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ CÁCH HẠCH TOÁN _ PHẦN 2 DOC

- Chi phí thực tế của khối l−ợng dịch vụ đã hoàn thành cung cấp cho khách hàng; - Trị giá phế liệu thu hồi, giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa đ−ợc; - Trị giá nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá gia công xong nhập lại kho; - Phản ánh chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công v−ợt trên mức bình th−ờng và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không đ−ợc tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán. Đối với đơn vị sản xuất theo đơn đặt hàng, hoặc đơn vị có chu kỳ sản xuất sản phẩm dài mà hàng kỳ kế toán đã kết chuyển chi phí sản xuất chung cố định vào TK 154 đến khi sản phẩm hoàn thành mới xác định đ−ợc chi phí sản xuất chung cố định không đ−ợc tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải hạch toán vào giá vốn hàng bán (Có TK 154, Nợ TK 632);
 • 43
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Có TK 622: Chi tiết đối tượng 1.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung là những chi phí quản lý phục vụ sản xuất và những chi phí khác ngoài 2 khoản chi phí nói trên như: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định, tiền điện, điện thoại, tiền nước…. Tất cả các khoản trên được hạch toán vào tài khoản 627 và theo dõi chi tiết từng khoản vào tài khoản cấp 2. trường hợp một phân xưởng, đội sản xuất trong kỳ có sản xuất nhiều loại sản phẩm, nhiều công việc thì phải tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung cho các sản phẩm, công việc có liên quan.
 • 31
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ P7 PPS

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ P7 PPS

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6271) Có TK 334 - Phải trả người lao động. 2. Khi trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất, ghi:
 • 10
20813

20813

Nợ TK 911: 39 330 283đ Có TK 4212: 39 330 283đ Kết quả hoạt Doanh thu Trị giá vốn Chi phí BHcủa Chi phí QLDN = - - - của số TRANG 18 Phần IIi Nhận xét và đánh giá chung quy mô hoạt động [r]
 • 21
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH TÌM BIỆN PHÁP CHO NGÂN QUỸ TỪ VIỆC PHÂN TÍCH VỐN VÀ NGUỒN VỐN PHẦN 7 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH TÌM BIỆN PHÁP CHO NGÂN QUỸ TỪ VIỆC PHÂN TÍCH VỐN VÀ NGUỒN VỐN PHẦN 7 PPTX

Tr−ớc hết ta tính giá trị hiện tại của chi phí cả 2 phụ tùng: PV A = -100 - 10/1,1 - 10/1,1 2 = -117,36 đv PV B = -140 - 8/1,1 - 8/1,1 2 - 8/1,1 3 = -159,89 đv Nếu tính tổng chi phí theo giá hiện tại thì phụ tùng B có cho phí cao hơn, tuy nhiên không thể căn cứ vào chỉ tiêu này để ra quyết định vì, phụ tùng B đ−ợc dùng cho 3 năm trong khi phụ tùng A chỉ dùng đ−ợc 2 năm. Cách duy nhất để có thể so sánh đ−ợc là quy về chi phí bình quân quy đổi hàng năm (EAC). Thực chất là quy về tài sản t−ơng đ−ơng có cùng giá trị hiện tại nh−ng có luồng niên kim đều các năm.
 • 5
BÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

BÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

 Để đạt được một lợi thế cạnh tranh, các bộ phận chức năng của công ty phải tạo ra một giá trị với chi phí thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Cách thứ hai là các bộ phận chức năng phải làm cho sản phẩm của mình khác biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh nhằm tạo ra mức giá bán cao hơn trên thị trường. Điều này có nghĩa là công ty phải theo đuổi chiến lược chi phí thấp hoặc chiến lược khác biệt hóa sản phẩm
 • 48
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CỬA HÀNG KINH DOANH CHIẾU SÁNG ĐÓNG NGẮT THUỘC CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CỬA HÀNG KINH DOANH CHIẾU SÁNG ĐÓNG NGẮT THUỘC CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ

Tại các Cửa hàng kinh doanh không thực hiện việc bán hàng có tính chất đến chiết khấu hàng bán, hàng bị trả lại, giảm giá hàng bán, mà đây là một trong những phơng pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh Đồng thời ở các Cửa hàng việc hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cha rõ ràng
 • 24
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG GIẢI TRÌNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THEO LUỒNG TIỀN TĂNG GIẢM P7 DOCX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG GIẢI TRÌNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THEO LUỒNG TIỀN TĂNG GIẢM P7 DOCX

Trong đánh giá lựa chọn để mua sắm thiết bị, mục tiêu lựa chọn thiết bị có chi phí thấp nhất. Đối với các thiết bị có thời gian sử dụng khác nhau, có thể dùng ph−ơng pháp chi phí quy đổi hàng năm để so sánh. Ví dụ: để thực hiện một chức năng trong dây chuyền sản xuất, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phụ tùng sau:
 • 5
KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP

KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP

Tuy nhiên, để có sự nhìn nhận toàn diện và sát thực về chi phí, chúng ta sẽ sử dụng khái niệm về chi phí đ−ợc sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, “ Chi phí của doanh nghi[r]
 • 32
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI " BẢO HIỂM CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ" PHẦN 6 PPSX

- Chi quản lí cũng tăng về số tuyệt đối nhưng lại giảm về số tương đối. Năm 1998 chi cho quản lí là 130,950(triệu đồng) sang đến năm 1999 chi quản lí là 166,1(triệu đồng) .Tỉ lệ chi giảm từ 7,75% xuống 6,94%. - Cuối cùng là chi thuế. Khoản chi này tăng cả về số tuyệt đối lẫn tỉ lệ chi và đặc biệt là tăng rất nhanh gấp hơn 3 lần năm trước. Cụ thể là ở năm 1998 chi về thuế là 104,76 (triệu đồng) nhưng đến năm 1999 con số này tăng lên 332,2 (triệu đồng). Về tỉ lệ chi cũng tăng từ 6,2% lên đến 13,89%. Nguyên nhân là do năm 1998 vẫn áp dụng thuế doanh thu nên mức thuế thấp (4% doanh thu phí) nhưng từ ngày 01/01 1999 Bộ tài chính đã ban hành luật thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức thuế cao hơnlà 10% tính trên doanh thu phí điều này làm cho công ty gặp không ít khó khăn trong việc chi phí hợp lí .
 • 9
BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở TRUNG TÂM TM DƯỢC PHẨM  HÀ NỘI

BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở TRUNG TÂM TM DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

_2.3 Phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và các chi phí khác nhằm_ _tăng lợi nhuận của doanh nghiệp : _ TRANG 13 l-ợng thứ nữa là các chi phí tiền lơng, tiền công và cuối cùng là chi phí cố đ[r]
 • 39
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng với chi phí lắp đặt chạy thử TRANG 12 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT Đ[r]
 • 22
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Chi phí nhân viên phân xưởng Chi phí v t li uậ ệ Chi phí d ng c s n ụ ụ ả xu tấ Chi phí kh u hao TSCấ Đ Chi phí d ch v mua ị ụ ngoài Depreciation of Construction Engine Services from Out[r]
 • 23
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CHO SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ BẢO VIỆT

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CHO SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ BẢO VIỆT

Khi có huỷ hợp đồng điều chắc chắn là công ty sẽ mất đi các chi phí đã đầu t để có đợc hợp đồng đó văn phòng phẩm, ấn chỉ, hoa hồng cao cho đại lý trong năm đầu vì các chi phí này… đã đ[r]
 • 31
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu chất lượng phản ánh và đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ tiêu giá thành còn giữ chức năng thông tin và kiểm tra về chi phí, giúp cho người quản lý có cơ sở để đề ra quyết định đúng đắn, kịp thời. Phân tích giá thành sản phẩm là cách tốt nhất để biết nguyên nhân và nhân tố làm chi phí biến động ảnh hưởng tới giá thành so với mức dự kiến ban đầu. Từ đó, cấp quản lý có những quyết định tối ưu hơn trong hạt động kinh doanh.
 • 28
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XD SÔNG ĐÀ 8

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XD SÔNG ĐÀ 8

1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Giá thành và chi phí là hai chỉ tiêu có liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm .Giá thành và chi phí đều bao gồm các chi phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình chế tạo sản phẩm.Tuy nhiên do bộ phận chi phí sản xuất giữa các kỳ không đều nhau nên giá thành và chi phí khác nhau về lượng .Điều đó được biểu hiện qua sơ đồ sau: Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ CFSX phát sinh trong kỳ A B C D Tổng giá thành sản phẩm dịch vụ hoàn thành CPSX dở dang cuối kỳ Qua sơ đồ ta thấy AC= AB+BD-CD Hay:
 • 31
PUBLIC HEARINGS A GUIDE FOR WITNESSES BROCHURE-VIETNAMESE

PUBLIC HEARINGS A GUIDE FOR WITNESSES BROCHURE-VIETNAMESE

Gọi miễn phí số TRANG 12 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH PHÁP LÝ Chi phí pháp lý và các chi phí khác sẽ được chi trả khi quý vị tham gia với chúng tôi theo các cách sau: • được mời, hoặc đ[r]
 • 18
167 HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP 13

167 HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP 13

Chi phí xây lắp đ ợc phân loại theo tiêu thức sau : a.Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế : Theo cách phân loại này, các chi phí có cùng nội dung, tính chất kinh tế đợc xếp chung vào[r]
 • 36
THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

III.Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất tại công ty 1. Hạch tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Nguyên vật liệu là yếu tố cơ bản đầu tiên cấu thành nên thực thể sản phẩm. Nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty rất đa dạng và phong phú,hầu hết các nguyên vật liệu công ty mua ở thị trường trong nước nhằm giảm nhẹ chi phí,tuy nhiên vẫn đảm bảo yêu cầu kỷ thuật,được chia thành hai loại là nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ,trong đó:
 • 40
Chương 2: Kế toán hàng tồn kho pot

Chương 2: Kế toán hàng tồn kho pot

Phương phỏp nhập trước, xuất trước  Phuơng pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho đ ư ợc mua trớc hoặc sản xuất truớc thì đ ư ợc tính tr ư ớc, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho đ ư ợc mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ.
 • 10
MẪU GIẢI TRÌNH LÝ DO ĐIỀU CHỈNH GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIÁ PPTX

MẪU GIẢI TRÌNH LÝ DO ĐIỀU CHỈNH GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIÁ PPTX

BẢNG GIẢI TRÌNH LÝ DO ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ STT Khoản mục chi phí Số tiền đ Tỷ lệ % tăng, giảm so với lần đăng ký trước liền kề 1 Chi phí sản xuất * Chi phí nguyên liệu, v[r]
 • 2
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ_CHƯƠNG 6: ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM PPT

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ_CHƯƠNG 6: ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM PPT

Phương pháp chi phí trực tiếp Chi phí nền: biến phí sản xuất, biến phí lưu thông, biến phí quản lý.  Phần tiền cộng thêm: một phần để bù đắp định phí sản xuất, định phí bán hàng, định phí quản lý và một phần để đảm bảo cho mức lãi hợp lý theo nhu cầu hoàn vốn mong muốn.
 • 23
Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 11 ppsx

Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 11 ppsx

Vì thiết bị viễn thong thêu bao chiếm phần lớn về chi phí mạng viễn thông, thiết kế những thiết bị như vậy là rất quan trọng. Trên hết, qui hoạch vị trí tổng đài là điều rất quan trọng như là nền tảng của qui hoạch. Qui hoạch vị trí tổng đài nội hạt bao gồm việc xác định khi nào, ở đâu, và trạm tổng đài rộng bao nhiêu sẽ được lắp đặt.
 • 5
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG POT

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG POT

ý thức đ − ợc điều đó Công ty xi măng Hải phòng luôn tìm mọi cách để đầu t − chiều sâu,lấy chất l − ợng sản phẩm,hạ giá thành sản phẩm là ph − ơng châm hoạt động sản xuất của mình.Sản phẩm của công ty đã và đang đ − ợc khách hành biết đến và tín nhiệm trong thị tr − ờng cả n − ớc.Đóng góp một phần trong sự thành công này của công ty là công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí và giá thành nói riêng.Trong nhiều năm qua công ty đã không ngừng cố gắng trong việc cải tiến ph − ơng pháp kế toán phù hợp với cơ chế quản lý hiện nay, phù hợp với việc đổi mới chế độ kế toán của nhà n − ớc .Song để công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí và giá thành nói riêng trở thành công cụ quản lý đắc lực hơn thì công tác này còn có một số mặt cần củng cố và hoàn thiện.
 • 84
Phương pháp tính giá thực tế của tài sản hình thành từ sản xuất

Phương pháp tính giá thực tế của tài sản hình thành từ sản xuất

Cho biết chi phí sản xuất kinh doanh của một công ty trong một kỳ như sau: Chi phí nguyên vật liệu 100.000.000đ, trong đó sử dụng trực tiếp để sản xuất là 80%, phục vụ sản xuất là 10%, phục vụ bộ phận văn phòng 10%, chi phí nhân công trực tiếp là 59.500.000₫, chi phí sản xuất chung 65,000.000₫. Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ không đáng kể. cuối kỳ hoàn thành 500 sản phẩm. giá thành sản xuất đơn vị là:224.500.000 đ449.000 đ429.000 đ
 • 11
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN THỊNH PHÁT NĂM 2012 2014

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN THỊNH PHÁT NĂM 2012 2014

 CHI PHÍ KIỂM SOÁT Đ ỢC VÀ KHÔNG KIỂM SOÁT Đ ỢC chi phí kiểm soát đƣợc đối với một cấp quản lý là những chi phí mà nhà quản trị cấp đó đƣợc quyền ra quyết định, những Các chi phí thời k[r]
 • 46
Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập nền kinh tế quốc tế

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập nền kinh tế quốc tế

Chẳng hạn liệu hội nhập kinh tế quốc tế có phải là một xu thế tất yếu không, hội nhập có phải là hoà tan hay không, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ nh thế nào cho phù hợp với tình hì[r]
 • 33
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6274:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6274:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6274:2003 xây dựng trên cơ sở coi ụ nổi chỉ chịu tải trọng phù hợp và chỉ làm việc trong vùng nước được bảo vệ; không áp dụng cho trường hợp có sự tập trung hoặc phân bố tải trọng đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 16
THỰC TRẠNG KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CỤNG TY TNHH SẢN XUẤT -THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

THỰC TRẠNG KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CỤNG TY TNHH SẢN XUẤT -THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

Căn cứ để tính lương:dựa vào chấm bảng cơng hằng ngày,cơng nhân trực tiếp sản xuất được trả lương theo qui định,khơng được dưới mức lương qui định phải trả cơng nhân. Điều kiện vệ sinh nghỉ ngơi của lao động nữ,tiền cơm trưa cũng được hạch tốn vào chi phí giá thành sản phẩm từ cơng nhân trực tiếp đến phân xưởng,quản lý chung.Được hạch tốn vào tài khoản 334.
 • 36
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần quốc tế đông á

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần quốc tế đông á

36 tr ng làm n thua l và c ng là do nh n th y nhu c u v nhà dân d ng còn nhi u nên Công ty tích c c cho khách hàng đ c thanh toán tr ch m, đ ng th i đ a ra nhi u hình th c gi m giá, khuy n mãi các s n ph m nguyên v t li u cho các h p đ ng có bao th u nguyên v t li u. Chính vì v y kho n ph i thu khách hàng đã liên t c t ng qua các n m g n đây khi n cho t tr ng các kho n ph i thu khách hàng luôn chi m m t ph n l n trong t ng tài s n ng n h n c a Công ty. Qua xem xét ta th y t tr ng c a kho n này là h p lý vì Công ty ho t đ ng trên l nh v c xây d ng, các công trình đ u yêu c u l ng v n r t l n, th i gian thi công và thu h i v n lâu do đó các kho n ph i thu luôn chi m t tr ng t ng đ i l n trong t ng tài s n ng n h n c a Công ty. Tuy nhiên, các kho n ph i thu t ng v i t c đ nhanh nh th này s đ t Công ty vào nguy c đ i m t v i các kho n n khó đòi và ph át sinh nhi u phí qu n lý, thu h i các kho n n đó. H n n a, ngu n v n b chi m d ng quá l n còn nh h ng đ n t c đ luân chuy n v n c a Công ty. Vì v y, trong t ng lai, Công ty nên th t ch t chính sách tín d ng, h n ch l ng khách hàng đ c c p tín d n g đ đ m b o ngu n v n luân chuy n c a mình.
 • 72
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP “HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29 3” PPS

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP “HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29 3” PPS

Sau khi gi ảI phóng hưởng ứng lờI k íu gi ọI của dảng vă nhă nước về phât tri ển kinh tế để khôi phục hậu quả do chiến tranh gđy ra, nhiều nh ă công thương ,tiểu thương , tiểu thủ c ông nghi ệp ở Đ ă N ẵng c ùng nhau góp v ốn thănh l ập n ín "t ổ hợp dệt khăn bông 29 -3" . Trong th ờI điểm n ăy t ổ hợp chỉ
 • 47
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

*Chi phí nhân công trực tiếp. Khoản mục chi phí này giảm so với dự toán 2.092.670đ tương ứng 1,22%. Điều này cho thấy doanh nghiệp quản lý chặt chẽ có kế hoạch tổ chức laơ động một cách hợp lý. Chế độ đãi ngộ của công ty có hiệu quả đã tăng năng suất lao động, tăng tinh thần đoàn kết hăng say lao động trong công nhân. Nhưng với công nhân trong công ty giảm chi phí NCTT không phải là giảm trừ lương, thưởng mà do tiến trình thi công được đẩy nhanh tiến độ nên làm chi phí nhân công giảm.
 • 33
LỢI NHUẬN VÀ CHẾ ĐỘ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT

LỢI NHUẬN VÀ CHẾ ĐỘ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT

Đối với lợi nhuận hoạt động kinh doanh , chủ yếu là lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm đ-ợc xác định theo công thức sau: Lợi nhuận Doanh Trị giá chi phí Chi phí hoạt động = thu - vốn - bán - qu[r]
 • 40
CHUONG3 CP DT VA LN CUA DN

CHUONG3 CP DT VA LN CUA DN

NHỮNG LOẠI THUẾ CỦA YẾU Đ/VỚI DN TRANG 3 CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP TRANG 4 www.themegallery.com www.themegallery.com KHÁI NIỆM CHI PHÍ KINH DOANH CHI PHÍ CỦA DN CHI PHÍ KHÁC CHI PHÍ CỦA D[r]
 • 30
CTY DỆT MAY VÀ CÁC BIỆN PHÁP KINH DOANH HIỆU QUẢ KHI HẠCH TÓAN RÕ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH DOC

CTY DỆT MAY VÀ CÁC BIỆN PHÁP KINH DOANH HIỆU QUẢ KHI HẠCH TÓAN RÕ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH DOC

b. Câc lo ạI giâ th ănh s ản phẩm: có thể c hia lăm ba lo ạI - Giâ thănh kế hoạch: lă giâ thănh được tính toân trước khi bắt đầu sản xuất của kỳ kế hoạch.Giâ thănh kế hoạch lă biểu hiện bằng tiền của tổng hợp chi phí theo định mức kinh tế kỷ thuật.Giâ thănh kế hoạch lă chỉ tiíu kinh tế quang trọng trong hệ thống câc chỉ tiíu kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. ĐốI vớI công tâc kế toân thì giâ thănh kế hoạch lă căn cứ để để kế toân thực hiện ,chức năng giâm đốc tình hình thực hiện kế hoạch giâ thănh sản phẩm.
 • 67
THỰC TẾ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TẠI CTY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN PTI - 5 DOCX

THỰC TẾ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TẠI CTY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN PTI - 5 DOCX

- Tiếp đến là chi đề phòng hạn chế tổn thất cũng tăng cụ thể là năm 1998: là 52,38(triệu đồng) sang đến năm 1999 tăng lên là 66,44(triệu đồng), tuy nhiên tỉ lệ chi lại giảm xuống từ năm 1998 là 2,86% đến năm 1999 còn 2,79 %.Điều này công ty PTI cần xem xét lại vì chi phí đề phòng hạn chế tổn thất đóng một vai trò hết sức quan trọng góp phần nâng cao tính hiệu quả kinh doanh hạn chế bồi thường giảm tổn thất cho người tham gia .
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpkế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giống bò sữa mộc châuthực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng tân phúhạch toán chi phí sản phẩm hỏngkhoa luan ke toan chi phi doanh thu va xac dinh ket qua kinh doanh cong ty tnhh tan phuoc longthực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ công ty kỹ thuật công nghiệp thăng longhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũhoạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công tytính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét đường thuỷphương pháp tính giá thành xây lắp tại công tytổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thànhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)