Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập nền kinh tế quốc tế

31 2.1K 10
Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập nền kinh tế quốc tế

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập nền kinh tế quốc tế

Lời giới thiệu Trong xu toàn cầu hoá quốc tế hoá nay, quốc gia giới mức độ hay mức độ khác tuỳ thc lÉn nhau, cã quan hƯ qua l¹i víi Vì nớc đóng cửa với giới ngợc lại xu thời đại khó tránh khỏi bị rơi vào lạc hậu, trái lại mở cưa héi nhËp kinh tÕ qc tÕ cã ph¶i trả giá định song yêu cầu tất yếu hớng tới phát triển nớc, quốc gia Đứng trớc yêu cầu ngày cấp bách đó, Đại hội Đảng IX đà đa văn kiện vấn đề xây dựng kinh tế độc lập tù chđ víi héi nhËp kinh tÕ qc tÕ Trong bối cảnh đặt vấn đề xây dựng kinh tế độc lập tự chủ chủ động hội nhập kinh tế quốc tế hoàn toàn đắn xác Hai mặt có mối quan hệ biƯn chøng víi nhau, bỉ sung cho nh»m ph¸t triển kinh tế nớc ta ngày vững mạnh theo định hớng xà hội chủ nghĩa Trên sở phép biện chứng mối liên hệ phổ biến viÕt bµi tiĨu ln nµy víi mong mn mäi ngêi có cách nhìn sâu sắc hơn, cặn kẽ hơn, toàn diện nguy thách thức nh thời tham gia vào trình hội nhập kết hợp với xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, ảnh hởng qua lại việc xây dựng kinh tế độc lập tự chđ víi héi nhËp kinh tÕ qc tÕ Trong khu«n khổ hạn hẹp tiểu luận trình bày tất vấn đề liên quan ®Õn viƯc x©y dùng nỊn kinh tÕ ®éc lËp tù chđ vµ héi nhËp kinh tÕ qc tÕ mµ chØ sâu vào nghiên cứu phân tích mối quan hệ chúng đồng thời đa giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện đờng lối xây dựng kinh tế độc lập tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Lời cảm ơn Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh đà tận tình giúp đỡ hoàn thành tiểu luận Đồng cảm ơn th viện trờng Đại học Kinh tế quốc dân đà giúp thu thập tài liệu liên quan đến tiểu luận Chơng I Phép biện chứng vật mèi liªn hƯ phỉ biÕn PhÐp biƯn chøng vật khoa học mối liên hệ phổ biến 1.1 PhÐp biƯn chøng vËt Quan ®iĨm vËt biện chứng không khẳng định chất vật chất, tính thống vật chất giới, mà khẳng định vật, tợng giới tồn liên hệ, vận động phát triển không ngừng theo quy luật vốn có Làm sáng tỏ vấn đề nội dung phép biện chứng Chính vậy, Ph.Ănghen đà khẳng định phép biện chứng lý luận mối liên hệ phổ biến, môn khoa học quy luật phổ biến vận động phát triển tự nhiên, cđa x· héi loµi ngêi vµ cđa t V.I Lênin nhấn mạnh thêm: Phép biện chứng học thuyết sâu sắc nhất, không phiến diện phát triển 1.2 Néi dung cđa phÐp biƯn chøng vËt 1.2.1 Hai nguyên lý bản: - Nguyên lý mối liên hệ phổ biến - Nguyên lý phát triển 1.2.2 Các cặp phạm trù bản: - Cái riêng - chung - Bản chất - tợng - TÊt nhiªn - ngÉu nhiªn - Néi dung - hình thức - Nguyên nhân - kết - Khả - tợng 1.2.3 Ba quy luật bản: - Từ thay đổi lợng dẫn đến thay đổi chất ngợc lại - Thống đấu tranh mặt đối lập - Quy luật phủ định phủ định Một hai nguyªn lý cđa phÐp biƯn chøng vËt Nguyªn lý mối liên hệ phổ biến: Trên sở kế thừa giá trị t tởng biện chứng kho tàng lý luận nhân loại, đồng thời khái quát thành tựu khoa học tự nhiên kỷ XIX (khoa học trình, nguồn gốc, mối liên hệ phát triển) phép biện chứng vật đà phát nguyªn lý vỊ mèi liªn hƯ phỉ biÕn cđa vật tợng giới, coi đặc trng phép biện chứng vật 2.1 Khái niệm: - Liên hệ: Là quy định lẫn , tác động lẫn yếu tố vật vật tợng - Liên hệ phổ biến: Là mối liên hệ tồn cách phổ biến tự nhiên xà hội t Mèi liªn hƯ phỉ biÕn mang tÝnh chÊt bao quát, tồn thông qua mối liên hệ đặc thù vật, phản ánh tính đa dạng tính thống giới 2.2 Nội dung nguyên lý: - Triết học Mác khẳng định vật tợng giới nằm mối liên hệ phổ biến, vật tợng tồn cách biệt lập mà chúng tác động đến ràng buộc định chuyển hoá lẫn Các mối liên hệ tính tổng thể quy định tồn vận động, biến đổi vật Khi mối liên hƯ thay ®ỉi tÊt u sÏ dÉn ®Õn sù thay ®ỉi sù vËt 2.3 ý nghÜa cđa nguyªn lý 2.3.1 Cơ sở khoa học quan điểm toàn diện: - Trong nhận thức hoạt động phải xem xét vật tính toàn vẹn nhiều mối liên hệ, nhiỊu mỈt, nhiỊu u tè vèn cã cđa nã kĨ trình, giai đoạn phát triển vật khứ tơng lai Có nh nắm đợc thực chất vật Khi tuân thủ nguyên tắc chủ thể tránh đợc sai lầm cực đoan phiến diện chiều - Không đợc đồng san vai trò mối liên hệ mặt vật Phải phản ánh vai trò mặt, mối liên hệ Phải rút đ4 ợc mối liên hệ chất chủ yếu vật tuân thủ nguyên tắc ngời tránh đợc sai lầm nguỵ biện chiết trung 2.3.2 Cơ sở khoa học quan điểm lịch sử cụ thể - Mäi sù vËt hiƯn tỵng thÕ giíi vËt chất tồn vận động phát triển diễn hoàn cảnh cụ thể, không gian thời gian xác định - Điều kiện: Không gian thời gian có ảnh hởng tới đặc điểm tÝnh chÊt sù vËt Cïng lµ mét sù vËt nhng điều kiện hoàn cảnh khác có tính chất khác Yêu cầu: Khi nghiên cứu xem xét vật tợng phải đặt hoàn cảnh cụ thể, không gian thời gian xác định mà tồn vận động phát triển đồng thời phải phân tích vạch ảnh hởng điều kiện hoàn cảnh môi trờng tồn vật, tính chất vật xu hớng vận động phát triển - Khi vận dụng lý luận vào thực tiễn cần phải tính đến điều kiện cụ thể nơi vận dụng tránh bệnh giáo điều dập khuôn, máy móc, chung chung Tại phải vận dụng phép biện chứng mối liên hệ phổ biến vào phân tích mối liên hệ xây dựng kinh tế độc lập tù chđ víi héi nhËp kinh tÕ qc tÕ Sau nghiªn cøu kü phÐp biƯn chøng vËt vỊ mối liên hệ phổ biên ta dễ ràng nhận vật tợng có mối liên hệ mËt thiÕt víi chun ho¸ lÉn hay nãi cách khác vật tợng tồn phải có mối liên hệ với vật tợng khác tồn cách tách biệt độc lập Sở dĩ vật tợng có mối liên hệ với chúng biểu hiƯn cđa vËt chÊt vËn ®éng Cã ngn gèc chung từ vật động mà vận động có nghĩa có mối liên hệ mối liên hệ vật khát quan vốn có vật Chính xem xét việc xây dùng nỊn kinh tÕ ®éc lËp tù chđ chóng ta tách rời khỏi việc hội nhập kinh tế quốc tế ngợc lại Hơn theo quan điểm toàn diện xem xét việc tợng mà cụ thể việc xây dựng độc lËp tù chđ chóng ta ph¶i xem xÐt nã tính toàn vẹn nhiều mối liên hệ khác nhau, nhiều mặt khác mà cụ thể ảnh hởng việc xây dựng kinh tế độc lập tù chđ víi héi nhËp kinh tÕ qc tÕ vµ ngợc lại Có nh nắm đợc thực chất vật tránh đợc sai lầm cực đoan phiến diện chiều Đặc biệt lại vấn đề cấp bách đặt tham gia trình toàn cầu hoá, quốc tế hoá Chỉ dựa nguyªn lý mèi liªn hƯ phỉ biÕn míi cã thĨ giúp nhìn sâu hơn, hiểu sâu vấn đề mà nghiên cứu Hơn theo quan điểm lịch sử cụ thể xem xét vật tợng ta phải đặt hoàn cảnh cụ thể không gian cụ thể Vấn đề nghiên cứu cần đợc đặt bối cảnh toàn cầu hoá nay, tình hình kinh tế nớc ta để thấy rõ đợc ảnh hởng tình hình giới, tình hình khu vực, tình hình nớc việc xây dựng kinh tế độc lập tự chđ kÕt hỵp víi héi nhËp kinh tÕ qc tÕ Chính dựa nguyên lý mối liên hƯ phỉ biÕn sÏ gióp chóng ta cã mét c¸ch nhìn cặn kẽ hơn, tổng quát Chẳng hạn liệu hội nhập kinh tế quốc tế có phải xu tất yếu không, hội nhập có phải hoà tan hay không, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ nh cho phù hợp với tình hình nay, phù hợp với trình hội nhập kinh tế quốc tế Tất vấn đề giải đáp hiểu rõ vấn đề nghiên cứu dùa trªn nguyªn lý vỊ mèi liªn hƯ phỉ biÕn Từ ta thấy rõ tâm quan träng cđa phÐp biƯn chøng mèi liªn hƯ phỉ biÕn ë ch¬ng II, ch¬ng III chóng ta sÏ tiÕp tơc tìm hiểu rõ hơn, cặn kẽ mối liên hệ xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế së phÐp biƯn chøng vỊ mèi liªn hƯ phỉ biÕn Chơng II Xây dựng kinh tế độc lập tù chđ víi héi nhËp kinh tÕ qc tÕ Thêi thách thức Xây dựng kinh tế ®éc lËp tù chđ Có ý kiến cho rằng, điều kiện “tồn cầu hóa” kinh tế, mở cửa hội nhập mà lại đặt vấn đề xây dựng kinh tế độc lập tự chủ thiếu nhạy bén, không thức thời, chí bảo thủ, tư kiểu cũ Thế giới thị trường thống nhất, cần thứ mua, thiếu tiền vay, lại chủ trương xây dựng kinh tế độc lập tự chủ (?!) Nói nghe qua thấy có lý, suy ngẫm kỹ thấy khơng có sở khoa học, q giản đơn phiến diện Chúng ta biết rằng, độc lập tự chủ xu phát triển giới Trong điều kiện “toàn cầu hóa”, liên doanh, liên kết đa dạng phức tạp lại phải giữ vững tính độc lập tự chủ Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ không xuất phát từ quan điểm, đường lối trị độc lập tự chủ mà đòi hỏi thực tiễn, nhằm bảo đảm độc lập tự chủ vững trị, bảo đảm phát triển bền vững có hiệu cho kinh tế, cho việc mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế Khi có độc lập tự chủ trị nội dung độc lập tự chủ quốc gia có xây dựng kinh tế độc lập tự chủ hay không Đây kinh nghiệm nước ta kinh nghiệm nhiều nước khu vực giới Vả chăng, nước ta phát triển kinh tế để lên chủ nghĩa xã hội, bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng chống đối chủ nghĩa xã hội thường xuyên tìm cách ngăn cản chống phá nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta Nếu không xây dựng kinh tế độc lập tự chủ dễ bị lệ thuộc, bị lực xấu, thù địch lợi dụng vấn đề kinh tế để lôi kéo, khống chế, ép buộc thay đổi chế độ trị, chệch quỹ đạo chủ nghĩa xã hội Nói cách khác, có xây dựng kinh tế độc lập tự chủ tạo sở kinh tế, sở vật chất - kỹ thuật chế độ trị độc lập tự chủ Độc lập tự chủ kinh tế tảng vật chất để bảo đảm cho độc lập tự chủ bền vững trị Khơng thể có độc lập tự chủ trị bị lệ thuộc kinh tế Độc lập tự chủ kinh tế đặt mối quan hệ biện chứng với độc lập tự chủ mặt khác tạo độc lập tự chủ sức mạnh tổng hợp quốc gia 1.1 Thế kinh tế độc lập tự chủ ? Nền kinh tế độc lập tự chủ kinh tế không bị lệ thuộc, phụ thuộc vào nước khác, người khác, vào tổ chức kinh tế đường lối, sách phát triển, khơng bị dùng điều kiện kinh tế, tài chính, thương mại, viện trợ để áp đặt, khống chế, làm tổn hại chủ quyền quốc gia lợi ích dân tộc Nền kinh tế độc lập tự chủ kinh tế trước biến động thị trường, trước khủng hoảng kinh tế tài bên ngồi, có khả trì ổn định phát triển; trước bao vây, cô lập chống phá lực thù địch, có khả đứng vững, không bị sụp đổ, không bị rối loạn Bảo đảm độc lập tự chủ kinh tế có nghĩa bảo đảm vững định hướng xã hội chủ nghĩa giá trị truyền thống, sắc văn hóa dân tộc cơng phát triển kinh tế, tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Khơng phải chờ đến có trình độ phát triển cao đặt vấn đề giữ vững độc lập tự chủ, mà từ đầu, phải bảo đảm yêu cầu độc lập tự chủ, trước hết đường lối trị, nguyên tắc phát triển kinh tế Đương nhiên, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ trình lâu dài, từ thấp đến cao, ngày hoàn chỉnh, ngày bền vững Trong thời đại ngày nay, nói độc lập tự chủ kinh tế khơng hiểu kinh tế khép kín, tự cung tự cấp, mà đặt mối quan hệ biện chứng với mở cửa, hội nhập, chủ động tham gia giao lưu, hợp tác cạnh tranh quốc tế sở phát huy tốt nội lực lợi so sánh quốc gia, bước xây dựng cấu sản xuất đáp ứng nhu cầu thiết yếu đời sống nhân dân có khả trang bị lại mức cần thiết cho nhu cầu phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh 1.2 Thùc tr¹ng nỊn kinh tÕ níc ta Trớc hết phải kể đến mức tăng trởng cao Tỉng s¶n phÈm níc (GDP) thêi kú 1991-2000 đà tăng bình quân hàng năm 7,4%, theo tổng giá trị GDP đạt gấp đôi năm 1990, GDP theo đầu ngời tăng 1,8 lần Nông nghiệp đạt tốc độ tăng trởng toàn diện nhiều lĩnh vực Giá trị sản lợng toàn ngành tăng bình quân hàng năm 5,6% Trong nông nghiệp tăng 5,4%, thuỷ sản tăng 9,1%, lâm nghiệp tăng 2,1% Nổi bật sản 1ợng lơng thực tăng bình quân năm 1,1 triệu Sản lợng lơng thực năm 2000 đạt 34 triệu tấn, đa mức lơng thực bình quân đầu ngời từ 294,9 kg năm 1990 lên 436 kg năm 2000 Việt Nam từ nớc nhập lơng thực hàng năm, trở thành nớc xuất gạo thứ hai giới Sản lợng số công nghiệp thời kỳ 1999-2000 đà tăng cao: cà phê tăng 4,7 lần, cao su 4,5 lần, chè tăng lần, mía tăng lần, tăng 9,7 lần Sản lợng thuỷ sản tăng bình quân 10 năm 8,85%: Giá trị sản lợng công nghiệp tăng bình quân 10 năm qua khoảng 12,8 13%/năm Công nghiệp chế biến đà có tốc dộ tăng trởng đà chiếm tới 60,6% giá trị toàn ngành công nghiệp năm 1999 Dầu khí có tốc độ tăng trởng cao toàn ngành công nghiệp Sản lợng dầu thô năm 2000 đà tăng gấp lần so với năm 1990 Sản lợng điện phát năm 2000 so với năm 1990 đà tăng gấp lần, sản lợng thép cán gấp 16 lần, xi măng gấp 5,3 lần, phân hoá học 4,2 lần, giầy dép da 14,9 lần, giầy vải 4,9 lần, bột giặt 4,6 lần, đờng 3,6 lần, bia 7,3 lần Giá trị sản phẩm công nghiệp xuất tăng trung bình hàng năm 20% Các ngành dịch vụ đà tăng trởng bật ngành thơng mại, du lịch, bu viễn thông Giá trị hàng hóa bán thị trờng nớc năm 1999 đà gấp 11,3 lần năm 1990 Khách du lịch quốc tế từ 1992 đến 1997 đà tăng bình quân hàng năm 26,5% Mật độ điện thoại năm 1999 đà tăng 13,8 so với năm 1991 nớc có tốc độ phát triển viễn thông đứng thứ hai giới Vận chuyển hàng hoá tăng bình quân 10 năm qua 9,2%, vận chuyển hành khách - 14,25% Hoạt động xuất có mức tăng trởng bật Tổng kim ngạch xuất 10 năm qua đà tăng bình quân hàng năm 18,2%, tăng gấp 5,3 lần so với năm 1990 Tốc độ tăng trởng giá trị nhập bình quân hàng năm 10 năm qua 17,5% Tổng giá trị xuất nhập năm 2000 đà tơng đơng tổng GDP Vốn đầu t trực tiếp nớc (FDI) đà tăng đáng kể Tính đến quý I năm 1999 đà có 2624 dự án đợc cấp giấy phép đầu t với tổng vốn đăng ký 35,8 tỷ USD, tính vốn bổ sung 40,3 tỷ USD Trong 10 năm qua, vốn FDI đà chiếm khoảng 28% tổng vốn đầu t toàn xà hội Thứ hai, cấu kinh tế đà có chuyển biến tích cực Tỷ trọng nông, lâm, ng nghiệp GDP đà giảm từ 38,7% năm 1990 xuống 25,4% năm 1999; công nghiệp xây dựng đà tăng từ 22,6% lên 34,9%; dịch vụ từ 35,7 lên 40,1% Trong nông nghiệp, cấu trồng vật nuôi đợc dịch chuyển theo hớng tăng tỷ trọng số công nghiệp ăn có tiềm xuất sức cạnh tranh quốc tế nh cà phê, điều, chè, tiêu, rau quả, cao su , tốc độ phát triển chăn nuôi tăng nhanh trồng trọt Trong công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đà đợc xây đựng, nhiều ngành công nghiệp đà đợc hình thành nh ô tô, xe gắn máy, điện tử Các ngành dịch vụ phát triển, đặc biệt ngành bu viễn thông, du lịch, thơng mại đà nâng đợc tỷ trọng lên 40% GDP Cơ cấu vùng kinh tế đà thay đòi theo hớng tập trung phát triĨn ba vïng träng ®iĨm - Hå ChÝ Minh - Vũng Tàu, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, §µ 10 2.3.2 Khơng khắc phục tình trạng khủng hoảng thị trường Liên Xơ hệ thống xã hội chủ nghĩa giới tan rã gây nên, mà mở rộng thị trường xuất nhập Trong trình hội nhập, nhanh chóng mở rộng xuất nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất nước phát triển, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách Nếu năm 1990 kim ngạch xuất đạt 2,404 tỷ USD nhập 2,752 tỷ USD năm 2001, kim ngạch xuất đạt 15,1 tỷ USD (nếu tính dịch vụ đạt 17,6 tỷ USD, tăng trung bình 20% năm, có năm tăng 30% ; riêng năm 2001 ảnh hưởng tình hình kinh tế khó khăn giới khu vực giá mặt hàng xuất chủ yếu giảm mạnh, nên xuất tăng gần 5% 2.3.3 Thu hút nguồn lớn đầu tư trực tiếp nước (FDI), bổ sung cho nguồn vốn nước, kết hợp nội lực với ngoại lực, tạo thành tựu kinh tế to lớn, quan trọng Tháng 12-1987, ban hành Luật Đầu tư trực tiếp nước Từ đến thu hút 42 tỷ USD vốn đầu tư, với 000 dự án, thực khoảng 21 tỷ USD số Nguồn đầu tư trực tiếp nước giữ vị trí quan trọng kinh tế nước ta : gần 30% vốn đầu tư xã hội, 35% giá trị sản xuất công nghiệp, 20% xuất khẩu, giải việc làm cho khoảng 40 vạn lao động trực tiếp hàng chục vạn lao động gián tiếp 2.3.4 Tranh thủ nguồn viện trợ phát triển thức (ODA) ngày lớn, đồng thời giảm đáng kể nợ nước ngồi Từ năm 1993, năm có hội nghị nhà tài trợ cho nước ta gồm số nước số định chế tài - tiền tệ quốc tế Cho đến nay, nhà tài trợ cam kết dành cho nước ta gần 20 tỷ USD, chủ yếu cho vay ưu đãi với lãi suất từ 0,75% đến 2,5% tùy theo đối tác ; phần viện trợ khơng hồn lại 2.3.5 Tiếp thu khoa học công nghệ, kỹ quản lý, góp phần đào tạo đội ngũ cán quản lý cán kinh doanh động, sáng tạo 17 Quá trình hội nhập vào kinh tế quốc tế tạo hội để Việt Nam tiếp cận với thành cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ giới Nhiều công nghệ dây chuyền sản xuất đại sử dụng tạo nên bước phát triển ngành sản xuất Đồng thời, thông qua dự án liên doanh hợp tác với nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam tiếp nhận nhiều kinh nghiệm quản lý tiên tiến 2.3.6 Từng bước đưa hoạt động doanh nghiệp kinh tế vào môi trường cạnh tranh, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng kinh tế đối ngoại, nhiều doanh nghiệp nỗ lực đổi công nghệ, đổi quản lý, nâng cao suất chất lượng, không ngừng vươn lên cạnh tranh để tồn phát triển ; khả cạnh tranh nhiều doanh nghiệp nâng lên ; có hàng trăm doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO-9000 Một tư mới, nếp làm ăn mới, lấy hiệu sản xuất kinh doanh làm thước đo, đội ngũ nhà doanh nghiệp động, sáng tạo có kiến thc qun lý ang hỡnh thnh 2.4 Những mặt yếu tồn Việt Nam tham gia vào trình hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiờn, qua trình hội nhập kinh tế quốc tế, bộc lộ nhiều mặt yếu : 2.4.1 Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế khẳng định nhiều nghị Đảng văn kiện Nhà nước thực tế thực bước, nhận thức nội dung, bước đi, lộ trình hội nhập cịn giản đơn ; ngành, cấp đông cán chưa nhận thức đầy đủ thách thức hội để từ có kế hoạch chủ động vươn lên vượt qua thách thức, nắm bắt thời để phát triển ; khơng chủ trương, chế, sách chậm đổi cho phù hợp với yêu cầu hội nhập 18 2.4.2 Công tác hội nhập kinh tế quốc tế triển khai chủ yếu quan Trung ương số thành phố lớn, tham gia ngành, cấp, doanh nghiệp cịn yếu chưa đồng Vì vậy, chưa tạo sức mạnh tổng hợp cần thiết bảo đảm cho trình hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu cao 2.4.3 Chưa hình thành kế hoạch tổng thể dài hạn hội nhập kinh tế quốc tế, lộ trình hợp lý thực cam kết quốc tế 2.4.4 Nhiều doanh nghiệp cịn hiểu biết thị trường giới luật pháp quốc tế, lực quản lý kém, trình độ cơng nghệ cịn lạc hậu, hiệu sản xuất kinh doanh khả cạnh tranh yếu, tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào bao cấp bảo hộ Nhà nước cịn nặng 2.4.5 Mơi trường kinh doanh nước ta cải thiện đáng kể song chưa thật thơng thống : hệ thống luật pháp thiếu, chưa đồng bộ, chưa đủ rõ ràng quán ; kết cấu hạ tầng phát triển chậm ; máy hành cịn nhiều biểu bệnh quan liêu tệ tham nhũng, trình độ nghiệp vụ yếu kém, nguồn nhân lực chưa đào tạo đến nơi đến chốn 2.4.6 Đội ngũ cán làm cơng tác kinh tế đối ngoại cịn thiếu yếu ; tổ chức đạo chưa sát kịp thời ; cấp, ngành chưa quan tâm đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuẩn bị tham gia hội nhập Đây nguyên nhân sâu xa yếu kém, khuyết điểm hợp tác kinh tế với nước ngồi 2.5 Mèi liªn hệ xây dựng kinh tế độc lập tự chđ víi héi nhËp kinh tÕ qc tÕ X©y dùng nỊn kinh tÕ ®éc lËp tù chđ víi héi nhËp kinh tế quốc tế có mối liên hệ khăng khít, biện chứng với Trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế đà trở thành xu khách quan, chi phối phát triển nớc giới, để phát triển bền vững, hiệu quốc gia phải xây dựng kinh tế độc lập tự chđ, ®ång thêi thùc hiƯn chđ ®éng héi nhËp kinh tế quốc tế Có xây dựng đợc kinh tế độc lập tự chủ tạo đợc sở kinh tÕ, c¬ së vËt chÊt - kü tht cđa chế độ trị độc lập, tự chủ Độc lập tự chủ kinh tế 19 tảng vật chất để đảm bảo cho độc lập tự chủ, bền vững trị Thực tế nhiều nớc cho thấy có độc lập tự chủ trÞ nÕu bÞ lƯ thc vỊ kinh tÕ Cã lÏ sau nghiên cứu kỹ đề tài nhận có độc lập tự chđ kh«ng cã héi nhËp kinh tÕ qc tÕ, chúng có mối liên hệ biện chứng với Chỉ có xây dựng kinh tế độc lập tự chủ có đầy đủ t cách tự lực để chủ động hội nhập hớng có hiệu ngợc lại có chủ ®éng héi nhËp kinh tÕ qc tÕ chóng ta míi nhanh chãng bỉ sung cho néi lùc cßn khiÕm khut thiếu hụt rút ngắn đờng phát triển nhằm không ngừng tự hoàn thiện để giữ vững độc lập tự chủ Hơn chủ động hội nhập chủ động bảo vệ tâm bảo vệ đợc mục tiêu độc lập tự chủ phát triển Độc lập tự chủ để mở cửa chủ động hội nhập để bảo vệ độc lập tự chủ Mối quan hệ xây dựng kinh tÕ ®éc lËp tù chđ víi héi nhËp kinh tế quốc tế mối quan hệ tơng hỗ, có tính biện chứng; hội nhập chất lợng độc lập tự chủ cao Độc lập tự chủ cao có điều kiện chủ động, tích cực hội nhập Việc xây dựng kinh tế độc lập tự chủ không mâu thuẫn với trình hội nhập kinh tế quốc tế xu toàn cầu hoá kinh tế 20 Chơng III Những giải pháp kiến nghị Đờng lối xây dựng kinh tế độc lập tự chủ 1.1 Mục tiêu: phấn ®Êu x©y dùng nỊn kinh tÕ ®éc lËp tù chđ phát triển kinh tế thị trờng chủ động më cưa héi nhËp cã hiƯu qu¶ víi nỊn kinh tÕ thÕ giíi; tÝch cùc tham gia vµo sù giao lu, hợp tác, phân công lao động qốc tế, sở phát huy tốt nội lực, lợi so sánh quốc gia để cạnh tranh có hiệu thơng trờng quốc tế 1.2 Một số điều kiện để xây dựng kinh tế độc lập tự chủ Một là, có đờng lối, sách độc lập tù chđ vỊ ph¸t triĨn kinh tÕ - x· héi theo định hớng xà hội chủ nghĩa Kinh nghiệm phát triển giới phong phú, có giá trị tham khảo nớc ta, song áp dụng máy móc, rập khuôn, giáo điều mà cần tính tới điều kiện, hoàn cảnh cụ thể lợi ích nớc ta Hơn nữa, thiếu độc lập tự chủ đờng lối để phụ thuộc vào áp đặt đờng lối sách từ bên dẫn tới tai hại khó lờng Đây học lớn mà đà tổng kết khẳng định Hai là, phải có thực lực kinh tế đủ mạnh, tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ, mà phải có sở vật chất - kỹ thuật đủ mạnh: - Giá trị sản xuất nớc đáp ứng đợc đầy đủ nhu cầu tiêu dùng nhân dân có møc tÝch lịy ngµy cµng cao tõ néi bé nỊn kinh tế Trong năm chiến tranh trớc đây, cho ®Õn hÕt thËp kû 80 cđa thÕ kû tríc, nỊn kinh tế nớc ta cha thực đợc tái sản xuất mở rộng xà hội, mà phần quỹ tiêu dùng xà hội toàn quỹ tích lũy phải dựa vào viện trợ bên Tõ thËp kû 90 ®Õn nay, nỊn kinh tÕ ®· bắt đầu thoát khỏi tình trạng đợc cải thiện nhanh, đến năm 2000 đà có mức tích lũy khoảng 27% GDP, tích lũy từ nội gần 20% Đây điều kiện quan trọng để đẩy mạnh CNH, HĐH, bảo đảm độc lËp tù chđ vỊ kinh tÕ Kh«ng cã ngn vèn tiếp nhận phát huy nguồn vốn bên Tuy nhiên, so với nớc phát triển thời kỳ tăng tốc đà có mức tÝch lịy tíi 35 21 40% nh Hµn Qc, Trung Quốc số nớc Đông - Nam á, thời kỳ tới, phải nâng mức tích lũy lên cao hơn, đến 30% Mặt khác, phải bảo đảm có mức tăng cần thiết quỹ tiêu dùng xà hội năm (khoảng 5%/năm) để tiếp tục cải thiện bớc đời sống nhân d©n - Cã thĨ chÕ kinh tÕ - x· héi bền vững, có cấu kinh tế hợp lý, có hiệu sức cạnh tranh Trong mô hình CNH nay, vấn đề xây dựng cấu kinh tế theo hớng ngày có sức cạnh tranh cao hơn, có hiệu lớn yếu tố quan trọng hàng đầu Thực tế cho thấy, khủng hoảng tài - tiền tệ vừa qua, nớc có sức cạnh tranh cao có sức chịu đựng hạn chế đợc tác động khủng hoảng nhiều (nh Xin-ga-po, ) Sức cạnh tranh phụ thuộc vào việc phát huy lợi so sánh lợi cạnh tranh mặt: ngời nguồn nhân lực, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt việc vận dụng yếu tố tiến khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, tổ chức quản lý dựa cấu kinh tế hợp lý, phù hợp nhu cầu thị trờng nớc thị trờng quốc tế Cơ cấu kinh tế phải luôn đợc hoàn chỉnh, nâng cấp, gắn với cấu công nghệ ngày tiến bộ, tạo phát triển lực nội sinh khoa học công nghệ đất nớc Cho đến nay, việc tạo dựng cấu kinh tế, trớc hết cấu ngành kinh tế gây dựng lực nội sinh khoa học công nghệ nh để bảo đảm cho độc lập tự chủ vững kinh tế nớc ta, giai đoạn khởi đầu - Có kết cấu hạ tầng ngày đại số ngành công nghiệp nặng then chốt Kết cấu hạ tầng tảng vật chất kinh tế xà hội Chúng ta phải chăm lo xây dựng bớc kết cấu hạ tầng kinh tế (giao thông, điện lực, bu viễn thông, thủy lợi, cấp - thoát nớc ) kết cấu hạ tầng xà hội (trờng học, bệnh viện, sở nghiên cứu khoa học, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao ) Yêu cầu lĩnh vực thật to lớn, dù mức tối thiểu, để tạo điều kiện tiền đề cho phát triển Do đó, phải khẩn trơng xây dựng có hiệu agóp phần đạt mục tiêu sớm vợt qua tình trạng phát triển 22 Sức mạnh kinh tế nớc ta chủ yếu lâu dài phải dựa vào sức mạnh công nghiệp Trong công nghiệp này, cần thiết phát triển số ngành công nghiệp nặng có tính chất tảng để tạo sức mạnh công nghiệp quốc gia Phải có sở công nghiệp then chốt để sản xuất t liệu sản xuất quan trọng đáp ứng nhu cầu trang bị cho ngành kinh tế quốc phòng Ba là, giữ vững ổn định kinh tế tài vĩ mô, bảo đảm an ninh lơng thực, an toàn lợng, môi trờng Về kinh tế - tài chính: trình phát triển, cần luôn trì cân đối kinh tế - tài vĩ mô thông qua công tác kế hoạch hóa đắn điều hành chặt chẽ, nhạy bén hoạt động tầm vĩ mô có tính chiến lợc, xây dựng vận hành hệ thống tài - tiền tệ lành mạnh Một vấn đề cần đặc biệt coi trọng phải có lợng dự trữ ngoại tệ cần thiết để bảo đảm an toàn cho dịch vụ trả nợ đến hạn, dự phòng ứng phó với thâm hụt cán cân toán quốc tế biến động bất thờng thị trờng tài chính, tiền tệ nớc nớc Về an ninh lơng thực quốc gia: nớc ta có dân số đông thứ hai khu vực Đông - Nam á, thứ 13 giới, gần 80% số dân c sống nông thôn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp Do vấn đề bảo đảm an ninh lơng thực nớc vùng lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng lâu dài để giữ vững ổn định kinh tế - xà hội tạo tiền đề đẩy mạnh CNH, HĐH An ninh lơng thực nghĩa tự cấp tự túc địa bàn hẹp, sản xuất lơng thực với giá mà không tính hiệu so sánh, phải làm tốt việc điều chuyển lơng thực vùng có dự trữ quốc gia đủ lơng thực Cần có quy hoạch sử dụng đất cho sản xuất lơng thực có sách giá lơng thực khuyến khích bảo đảm lợi ích ngời sản xuất Về an toàn lợng: Dù phát triển lực lợng sản xuất, văn minh sống ngời thay đổi nhanh, lợng giữ vị trí đặc biệt thiếu đợc Nớc ta có tiềm tơng đối lợng, 23 dầu khí, thủy điện, than , có điều kiện để phát triển mạnh cung ứng đủ cho kinh tế đời sống nhân dân, tạo đợc nguồn xuất quan trọng Trong việc bảo đảm an toàn lợng, với việc đẩy mạnh khai thác dầu khí, phát triển lọc dầu chế biến dầu, phát triển nhanh điện trớc khẩn trơng thực điện khí hóa nớc Điều để có kinh tế độc lập tự chủ có thực lực kinh tế đủ mạnh nớc ta phải trở thành nớc công nghiệp theo hớng đại Vì vậy, đẩy mạnh CNH, HĐH nhiệm vụ trung tâm toàn Đảng, toàn dân ta suốt thời kỳ độ lên chủ nghĩa xà héi ë níc ta §êng lèi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 2.1 Mục tiêu hội nhập kinh tế Quốc tế Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, trước mắt thực thắng lợi nhiệm vụ nêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 - 2010 Kế hoạch năm 2001 - 2005 2.2 Những quan điểm đạo trình hội nhập 2.2.1 Quán triệt chủ trương xác định Đại hội IX : "Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc ; an ninh quốc gia, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ mơi trường" 2.2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế nghiệp tồn dân ; q trình hội nhập cần phát huy tiềm nguồn lực thành phần kinh tế, tồn xã hội, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 2.2.3 Hội nhập kinh tế quốc tế trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh cạnh tranh, vừa có nhiều hội, vừa khơng thách thức, cần tỉnh táo, khôn khéo linh hoạt việc xử lý tính hai mặt hội nhập tùy theo đối 24 tượng, vấn đề, trường hợp, thời điểm cụ thể ; vừa phải đề phịng tư tưởng trì trệ, thụ động, vừa phải chống tư tưởng giản đơn, nơn nóng 2.2.4 Nhận thức đầy đủ đặc điểm kinh tế nước ta, từ đề kế hoạch lộ trình hợp lý, vừa phù hợp với trình độ phát triển đất nước, vừa đáp ứng quy định tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia ; tranh thủ ưu đãi dành cho nước phát triển nước có kinh tế chuyển đổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường 2.2.5 Kết hợp chặt chẽ trình hội nhập kinh tế quốc tế với u cầu giữ vững an ninh, quốc phịng, thơng qua hội nhập để tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nhằm củng cố chủ quyền an ninh đất nước, cảnh giác với mưu toan thông qua hội nhập để thực ý đồ "diễn biến hịa bình" nước ta 2.3 Một số nhiệm vụ cụ thể trình hội nhập kinh tế quốc tế 2.3.1 - Tiến hành rộng rãi công tác tư tưởng, tuyên truyền, giải thích tổ chức đảng, quyền, đồn thể, doanh nghiệp tầng lớp nhân dân để đạt nhận thức hành động thống quán hội nhập kinh tế quốc tế, coi nhu cầu vừa xúc, vừa lâu dài kinh tế nước ta, nâng cao niềm tin vào khả tâm nhân dân ta chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 2.3.2 - Căn vào Nghị Đại hội IX, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 quy định tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia, xây dựng chiến lược tổng thể hội nhập với lộ trình cụ thể để ngành, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương xếp lại nâng cao hiệu sản xuất, nâng cao hiệu khả cạnh tranh, bảo đảm cho hội nhập có hiệu Trong hình thành chiến lược hội nhập, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm phát triển ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông lĩnh vực quan trọng mà ta yếu 2.3.3 - Chủ động khẩn trương chuyển dịch cấu kinh tế, đổi công nghệ trình độ quản lý để nâng cao khả cạnh tranh, phát huy tối 25 đa lợi so sánh nước ta, sức phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ, bắp kịp thay đổi nhanh chóng thị trường giới, tạo ngành, sản phẩm mũi nhọn để hàng hóa dịch vụ ta chiếm lĩnh thị phần ngày lớn nước giới, đáp ứng nhu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tiến hành điều tra, phân loại, đánh giá khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp, địa phương để có biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu tăng cường khả cạnh tranh Gắn trình thực Nghị Hội nghị Trung ương khóa IX tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước với trình hội nhập kinh tế quốc tế Trong trình hội nhập cần quan tâm tranh thủ tiến khoa học, công nghệ ; không nhập công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường Đi đôi với việc nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm dịch vụ, doanh nghiệp, cần sức cải thiện môi trường kinh doanh, khả cạnh tranh quốc gia thông qua việc khẩn trương đổi xây dựng đồng hệ thống pháp luật phù hợp với đường lối Đảng, với thông lệ quốc tế, phát triển mạnh kết cấu hạ tầng ; đẩy mạnh cơng cải cách hành nhằm xây dựng máy nhà nước phẩm chất, vững mạnh chun mơn 2.3.4 - Tích cực tạo lập đồng chế quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; thúc đẩy hình thành, phát triển bước hồn thiện loại hình thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động, khoa học công nghệ, vốn, bất động sản ; tạo mơi trường kinh doanh thơng thống, bình đẳng cho thành phần kinh tế, tiếp tục đổi công cụ quản lý kinh tế Nhà nước kinh tế, đặc biệt trọng đổi củng cố hệ thống tài chính, ngân hàng 26 2.3.5 - Có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực vững vàng trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có đạo đức sáng, tinh thơng nghiệp vụ ngoại ngữ, có tác phong công nghiệp tinh thần kỷ luật cao Trong phát triển nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn chung nói trên, cần trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, quản lý kinh doanh hiểu biết sâu luật pháp quốc tế nghiệp vụ chuyên môn, nắm bắt nhanh chuyển biến thương trường quốc tế để ứng xử kịp thời, nắm kỹ nǎng thương thuyết có trình độ ngoại ngữ tốt Bên cạnh cần coi trọng việc đào tạo đội ngũ cơng nhân có trình độ tay nghề cao Cùng với việc đào tạo nhân lực cần có sách thu hút, bảo vệ sử dụng nhân tài ; bố trí, sử dụng cán với ngành nghề đào tạo với sở trường lực người 2.3.6- Kết hợp chặt chẽ hoạt động trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại Cũng lĩnh vực trị đối ngoại, lĩnh vực kinh tế đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế cần giữ vững đường lối độc lập tự chủ, thực đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường đối tác, tham gia rộng rãi tổ chức quốc tế Các hoạt động đối ngoại song phương đa phương cần hướng mạnh vào việc phục vụ đắc lực nhiệm vụ mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Tích cực tham gia đấu tranh hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế bình đẳng, cơng bằng, có lợi, bảo đảm lợi ích nước phát triển chậm phát triển Các quan đại diện ngoại giao nước cần coi việc phục vụ công xây dựng phát triển kinh tế đất nước nhiệm vụ hàng đầu 2.3.7 - Gắn kết chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế với nhiệm vụ củng cố an ninh quốc phòng từ khâu hình thành kế hoạch, xây dựng lộ trình trình thực hiện, nhằm làm cho hội nhập không ảnh hưởng tiêu cực tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia an toàn xã hội ; mặt khác, 27 quan quốc phòng an ninh cần có kế hoạch chủ động hỗ trợ tạo mơi trường thuận lợi cho q trình hội nhập 2.3.8 - Tích cực tiến hành đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) theo phương án lộ trình hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh nước ta nước phát triển trình độ thấp trình chuyển đổi chế kinh tế Gắn kết trình đàm phán với trình đổi mặt hoạt động kinh tế nước 2.3.9 - Kiện toàn Uủy ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế đủ nǎng lực thẩm quyền giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức, đạo hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế 28 KÕt luËn Dùa trªn phÐp biƯn chøng vỊ mèi liªn hƯ phỉ biến đà có nhìn rõ hơn, sâu hơn, xa hơn, rộng mối liên hệ xây dựng kinh tế độc lập tự chủ víi héi nhËp kinh tÕ qc tÕ tõ ®ã rót đợc tầm quan trọng xây dựng kinh tÕ ®éc lËp tù chđ víi héi nhËp kinh tÕ quốc tế Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ sở phát huy cao độ nguồn nội lực định, đồng thời thu hút sử dụng có hiệu nguồn lực bên ngoài, kết hợp nội lực với ngoại lực thành sức mạnh tổng hợp nội dung quan trọng đờng lối kinh tế Đại hội IX Đảng đề Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để tạo điều kiện xây dựng thành công kinh tế độc lập tự chủ Mặt khác, có độc lập tự chủ kinh tế thành công kinh tế độc lập tự chủ Mặt khác, có độc lập tự chủ kinh tế cã thĨ chđ ®éng héi nhËp qc tÕ cã hiƯu quả, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia lợi ích dân tộc Tất nớc Việt Nam dân giàu, nớc mạnh, xà hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bớc lên chủ nghĩa x· héi 29 Mơc lơc Trang PhÐp biƯn chøng vật khoa học mối liên hệ phổ biÕn 1.1 PhÐp biÖn chøng vËt 1.2 Néi dung cđa phÐp biƯn chøng vËt Mét hai nguyªn lý cđa phÐp biƯn chøng: Nguyªn lý vỊ mèi liªn 3 3 hƯ phỉ biến 2.1 Khái niệm 2.2 Nội dung nguyên lý 2.3 ý nghĩa nguyên lý Tại phải vận dơng phÐp vËt biƯn chøng vỊ mèi lien hƯ phỉ 4 Lêi giíi thiƯu Lêi c¶m ¬n Ch¬ng I: PhÐp biƯn chøng vËt vỊ mèi liên hệ phổ biến biến vào phân tích mối liên hệ xây dựng kinh tế độc lập tự chđ víi héi nhËp kinh tÕ qc tÕ Ch¬ng II: Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Thời thách thức I Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ 1.1 Thế kinh tế độc lËp tù chđ 1.2 Thùc tr¹ng nỊn kinh tÕ níc ta 1.3 Khó khăn thử thách xây dựng kinh tế độc lập tự chủ Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 2.1 ThÕ nµo lµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 2.2 Bèi c¶nh quèc tế khu vực liên quan tới chủ trơng hội nhËp kinh tÕ 12 14 14 14 quốc tế nớc ta 2.3 Những kết đạt đợc Việt Nam tham gia trình hội nhập 16 kinh tế quốc tế 2.4 Những mặt yếu tồn Việt Nam tham gia vào trình 18 hội nhập kinh tế quốc tế Chơng III: Những giải pháp kiến nghị Đờng lối xây dùng nỊn kinh tÕ ®éc lËp tù chđ 1.1 Mơc tiêu 1.2 Một số điều kiện xây dựng kinh tế độc lập tự chủ Đờng lối hội nhập kinh tÕ qc tÕ 2.1 Mơc tiªu cđa héi nhËp kinh tế quốc tế 2.2 Những quan điểm đạo trình hội nhập 2.3 Một số nhiệm vụ cụ thể trình hội nhập kinh tế quốc tÕ KÕt luËn Môc lôc 30 21 21 21 21 24 24 24 25 29 30 32 Tµi liƯu tham kh¶o 31 ... hệ xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế sở phép biện chứng mối liên hệ phổ biến Chơng II Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Thời thách thức Xây. .. hiệu cho kinh tế, cho việc mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế Khi có độc lập tự chủ trị nội dung độc lập tự chủ quốc gia có xây dựng kinh tế độc lập tự chủ hay không Đây kinh nghiệm nước ta kinh nghiệm... độc lập tự chủ trị bị lệ thuộc kinh tế Độc lập tự chủ kinh tế đặt mối quan hệ biện chứng với độc lập tự chủ mặt khác tạo độc lập tự chủ sức mạnh tổng hợp quốc gia 1.1 Thế kinh tế độc lập tự chủ

Ngày đăng: 25/08/2012, 07:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan