0

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập nền kinh tế quốc tế

33 2,123 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2012, 07:32

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập nền kinh tế quốc tế Lời giới thiệuTrong xu thế toàn cầu hoá quốc tế hoá hiện nay, các quốc gia trên thế giới ở mức độ này hay mức độ khác đều tuỳ thuộc lẫn nhau, có quan hệ qua lại với nhau. Vì thế nớc nào đóng cửa với thế giới là đi ngợc lại xu thế của thời đại khó tránh khỏi bị rơi vào lạc hậu, trái lại mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế tuy có phải trả giá nhất định song đó là yêu cầu tất yếu hớng tới sự phát triển của mỗi nớc, mỗi quốc gia. Đứng trớc yêu cầu ngày càng cấp bách đó, Đại hội Đảng IX đã đa ra văn kiện về vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay đặt vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn đúng đắn chính xác. Hai mặt đó có mối quan hệ biện chứng với nhau, bổ sung cho nhau nhằm phát triển nền kinh tế nớc ta ngày càng vững mạnh theo định hớng xã hội chủ nghĩa.Trên cơ sở phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến tôi viết bài tiểu luận này với mong muốn mọi ngời có một cách nhìn sâu sắc hơn, cặn kẽ hơn, toàn diện hơn về những nguy cơ thách thức cũng nh thời cơ khi chúng ta tham gia vào quá trình hội nhập kết hợp với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, ảnh hởng qua lại giữa việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế. Trong khuôn khổ hạn hẹp của một bài tiểu luận tôi không thể trình bày tất cả các vấn đề liên quan đến việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập kinh tế quốc tế mà chỉ có thể đi sâu vào nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa chúng đồng thời đa ra những giải pháp, những kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện đờng lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.1 Lời cảm ơnTôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành bài tiểu luận này.Đồng cảm ơn th viện trờng Đại học Kinh tế quốc dân đã giúp tôi thu thập các tài liệu liên quan đến bài tiểu luận này.2Chơng IPhép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến1. Phép biện chứng duy vật là khoa học về mối liên hệ phổ biến.1.1. Phép biện chứng duy vậtQuan điểm duy vật biện chứng không chỉ khẳng định bản chất vật chất, tính thống nhất vật chất của thế giới, mà còn khẳng định các sự vật, hiện tợng trong thế giới luôn tồn tại trong sự liên hệ, trong sự vận động phát triển không ngừng theo những quy luật vốn có của nó. Làm sáng tỏ những vấn đề đó là nội dung cơ bản của phép biện chứng. Chính vì vậy, Ph.Ănghen đã khẳng định rằng phép biện chứng là lý luận về mối liên hệ phổ biến, là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động phát triển của tự nhiên, của xã hội loài ngời của t duy. V.I. Lênin nhấn mạnh thêm: Phép biện chứng là học thuyết sâu sắc nhất, không phiến diện về sự phát triển.1.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật 1.2.1. Hai nguyên lý cơ bản: - Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến- Nguyên lý về sự phát triển 1.2.2. Các cặp phạm trù cơ bản:- Cái riêng - cái chung- Bản chất - hiện tợng- Tất nhiên - ngẫu nhiên- Nội dung - hình thức- Nguyên nhân - kết quả- Khả năng - hiện tợng1.2.3. Ba quy luật cơ bản:- Từ những thay đổi về lợng dẫn đến những thay đổi về chất ngợc lại.- Thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập.- Quy luật phủ định của phủ định.32. Một trong hai nguyên lý của phép biện chứng duy vậtNguyên lý về mối liên hệ phổ biến: Trên cơ sở kế thừa các giá trị về t tởng biện chứng trong kho tàng lý luận của nhân loại, đồng thời khái quát những thành tựu mới nhất của khoa học tự nhiên thế kỷ XIX (khoa học về các quá trình, về nguồn gốc, về mối liên hệ sự phát triển) phép biện chứng duy vật đã phát hiện ra nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của các sự vật hiện tợng trong thế giới, coi đây là đặc trng cơ bản của phép biện chứng duy vật.2.1. Khái niệm:- Liên hệ: Là sự quy định lẫn nhau , tác động lẫn nhau giữa các yếu tố trong cùng một sự vật hoặc giữa các sự vật hiện tợng của nhau.- Liên hệ phổ biến: Là những mối liên hệ tồn tại một cách phổ biến cả trong tự nhiên xã hội t duy. Mối liên hệ phổ biến mang tính chất bao quát, nó tồn tại thông qua những mối liên hệ đặc thù của sự vật, nó phản ánh tính đa dạng tính thống nhất của thế giới.2.2. Nội dung nguyên lý:- Triết học Mác khẳng định mọi sự vật hiện tợng trong thế giới đều nằm trong mối liên hệ phổ biến, không có sự vật hiện tợng nào tồn tại một cách biệt lập mà chúng tác động đến nhau ràng buộc quyết định chuyển hoá lẫn nhau. Các mối liên hệ trong tính tổng thể của nó quy định sự tồn tại vận động, biến đổi của sự vật. Khi các mối liên hệ thay đổi tất yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi sự vật.2.3. ý nghĩa của nguyên lý2.3.1. Cơ sở khoa học của quan điểm toàn diện:- Trong nhận thức hoạt động phải xem xét sự vật trong tính toàn vẹn của nhiều mối liên hệ, nhiều mặt, nhiều yếu tố vốn có của nó kể cả các quá trình, các giai đoạn phát triển của sự vật cả trong quá khứ hiện tại tơng lai. Có nh vậy mới nắm đợc thực chất của sự vật. Khi tuân thủ nguyên tắc này chủ thể tránh đợc sai lầm cực đoan phiến diện một chiều.- Không đợc đồng nhất san bằng vai trò của các mối liên hệ của các mặt sự vật. Phải phản ánh đúng vai trò của từng mặt, từng mối liên hệ. Phải rút ra đ-4ợc những mối liên hệ bản chất nhất chủ yếu của sự vật khi tuân thủ nguyên tắc này con ngời sẽ tránh đợc sai lầm nguỵ biện chiết trung.2.3.2. Cơ sở khoa học của quan điểm lịch sử cụ thể- Mọi sự vật hiện tợng trong thế giới vật chất tồn tại vận động phát triển bao giờ cũng diễn ra trong những hoàn cảnh cụ thể, trong không gian thời gian xác định. - Điều kiện: Không gian thời gian có ảnh hởng tới đặc điểm tính chất sự vật. Cùng là một sự vật nhng ở trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau sẽ có những tính chất khác nhau.Yêu cầu:Khi nghiên cứu xem xét sự vật hiện tợng phải đặt nó trong hoàn cảnh cụ thể, trong không gian thời gian xác định mà nó đang tồn tại vận động phát triển đồng thời phải phân tích vạch ra ảnh hởng của điều kiện hoàn cảnh của môi trờng đối với sự tồn tại của sự vật, đối với tính chất của sự vật đối với xu hớng vận động phát triển của nó.- Khi vận dụng một lý luận nào đó vào trong thực tiễn cần phải tính đến điều kiện cụ thể của nơi vận dụng tránh bệnh giáo điều dập khuôn, máy móc, chung chung.3. Tại sao phải vận dụng phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến vào phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế.Sau khi nghiên cứu kỹ phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biên ta dễ ràng nhận ra rằng sự vật hiện tợng luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau chuyển hoá lẫn nhau hay nói cách khác mọi sự vật hiện tợng tồn tại phải có mối liên hệ với các sự vật hiện tợng khác chứ không thể tồn tại một cách tách biệt độc lập. Sở dĩ các sự vật hiện tợng có mối liên hệ với nhau là vì chúng là biểu hiện của vật chất vận động. Có nguồn gốc chung từ vật động mà khi sự vận động có nghĩa là có mối liên hệ các mối liên hệ của sự vật là cái khát quan vốn có của sự vật. Chính vì vậy khi xem xét việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ chúng ta không thể tách rời khỏi việc hội nhập kinh tế quốc tế ngợc lại. Hơn nữa theo quan điểm toàn diện khi xem xét một sự việc hiện tợng mà cụ 5thể ở đây việc xây dựng độc lập tự chủ chúng ta phải xem xét nó trong tính toàn vẹn của nhiều mối liên hệ khác nhau, nhiều mặt khác nhau mà cụ thể đây là ảnh hởng của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế ngợc lại. Có nh vậy chúng ta mới nắm đợc thực chất của sự vật mới tránh đợc những sai lầm cực đoan phiến diện một chiều. Đặc biệt đây lại là những vấn đề rất cấp bách đặt ra đối với chúng ta khi tham gia quá trình toàn cầu hoá, quốc tế hoá. Chỉ có thể dựa trên nguyên lý mối liên hệ phổ biến mới có thể giúp chúng ta nhìn sâu hơn, hiểu sâu hơn về vấn đề mà mình đang nghiên cứu. Hơn nữa cũng theo quan điểm lịch sử cụ thể khi xem xét một sự vật hiện t-ợng nào đó ta phải đặt nó trong hoàn cảnh cụ thể không gian cụ thể. Vấn đề chúng ta đang nghiên cứu ở đây cần đợc đặt trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, tình hình kinh tế nớc ta hiện nay để thấy rõ hơn đợc ảnh hởng của tình hình thế giới, tình hình trong khu vực, tình hình trong nớc đối với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ kết hợp với hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy dựa trên nguyên lý về mối liên hệ phổ biến sẽ giúp chúng ta có một cách nhìn cặn kẽ hơn, tổng quát hơn. Chẳng hạn liệu hội nhập kinh tế quốc tế có phải là một xu thế tất yếu không, hội nhập có phải là hoà tan hay không, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ nh thế nào cho phù hợp với tình hình hiện nay, phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tất cả những vấn đề đó chỉ có thể giải đáp khi chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề chúng ta đang nghiên cứu dựa trên nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Từ đó ta có thể thấy rõ hơn tâm quan trọng của phép biện chứng mối liên hệ phổ biến.ở chơng II, chơng III chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu rõ hơn, cặn kẽ hơn về mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến.6Chơng IIXây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tếThời cơ thách thức1. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ Cú ý kin cho rng, trong iu kin ton cu húa nn kinh t, m ca hi nhp m li t vn xõy dng kinh t c lp t ch l thiu nhy bộn, khụng thc thi, thm chớ l bo th, t duy kiu c. Th gii bõy gi l mt th trng thng nht, cn th gỡ thỡ mua, thiu tin thỡ i vay, sao li ch trng xõy dng nn kinh t c lp t ch (?!)Núi nh vy mi nghe qua thỡ thy cú v cú lý, nhng nu suy ngm k thỡ thy khụng cú c s khoa hc, vỡ nú quỏ gin n v phin din. Chỳng ta bit rng, c lp t ch l mt xu th phỏt trin ca th gii. Trong iu kin ton cu húa, liờn doanh, liờn kt rt a dng v phc tp nh hin nay li cng phi gi vng tớnh c lp t ch.Xõy dng nn kinh t c lp t ch khụng ch xut phỏt t quan im, ng li chớnh tr c lp t ch m cũn l ũi hi ca thc tin, nhm bo m c lp t ch vng chc v chớnh tr, bo m phỏt trin bn vng v cú hiu qu cho chớnh ngay nn kinh t, cho vic m ca, hi nhp kinh t quc t. Khi ó cú c lp t ch v chớnh tr thỡ ni dung c bn ca c lp t ch ca mt quc gia l cú xõy dng c nn kinh t c lp t ch hay khụng. õy l kinh nghim ca nc ta v cng l kinh nghim ca nhiu nc trong khu vc v trờn th gii. V chng, nc ta phỏt trin kinh t i lờn ch ngha xó hi, bi cnh quc t cú nhiu din bin phc tp, cỏc lc lng chng i ch ngha xó hi thng xuyờn tỡm cỏch ngn cn v chng phỏ s nghip xõy dng ch xó hi ch ngha nc ta. Nu khụng xõy dng mt nn kinh t c lp t ch thỡ d b l thuc, b cỏc th lc xu, thự ch li dng vn kinh t lụi kộo, hoc khng ch, ộp buc chỳng ta thay i ch chớnh tr, i chch qu o ca ch ngha xó hi. Núi cỏch 7khác, có xây dựng được nền kinh tế độc lập tự chủ thì mới tạo được cơ sở kinh tế, cơ sở vật chất - kỹ thuật của chế độ chính trị độc lập tự chủ. Độc lập tự chủ về kinh tếnền tảng vật chất để bảo đảm cho sự độc lập tự chủ bền vững về chính trị. Không thể có độc lập tự chủ về chính trị nếu bị lệ thuộc về kinh tế. Độc lập tự chủ về kinh tế được đặt trong mối quan hệ biện chứng với độc lập tự chủ về các mặt khác sẽ tạo ra sự độc lập tự chủ sức mạnh tổng hợp của một quốc gia.1.1. Thế nào là nền kinh tế độc lập tự chủ ?Nền kinh tế độc lập tự chủnền kinh tế không bị lệ thuộc, phụ thuộc vào nước khác, người khác, hoặc vào một tổ chức kinh tế nào đó về đường lối, chính sách phát triển, không bị bất cứ ai dùng những điều kiện kinh tế, tài chính, thương mại, viện trợ . để áp đặt, khống chế, làm tổn hại chủ quyền quốc gia lợi ích cơ bản của dân tộc.Nền kinh tế độc lập tự chủnền kinh tế trước những biến động của thị trường, trước sự khủng hoảng kinh tế tài chính ở bên ngoài, nó vẫn có khả năng cơ bản duy trì sự ổn định phát triển; trước sự bao vây, cô lập chống phá của các thế lực thù địch, nó vẫn có khả năng đứng vững, không bị sụp đổ, không bị rối loạn.Bảo đảm độc lập tự chủ về kinh tế cũng có nghĩa là bảo đảm vững chắc định hướng xã hội chủ nghĩa giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc trong công cuộc phát triển kinh tế, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Không phải chờ đến khi có trình độ phát triển cao mới đặt vấn đề giữ vững độc lập tự chủ, mà ngay từ đầu, ngay bây giờ đã phải bảo đảm yêu cầu cơ bản về độc lập tự chủ, trước hết là về đường lối chính trị, các nguyên tắc cơ bản về phát triển kinh tế. Đương nhiên, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ là một quá trình lâu dài, đi từ thấp đến cao, ngày càng hoàn chỉnh, ngày càng bền vững.Trong thời đại ngày nay, nói độc lập tự chủ về kinh tế không ai hiểu đó là một nền kinh tế khép kín, tự cung tự cấp, mà đặt trong mối quan hệ biện chứng với mở cửa, hội nhập, chủ động tham gia sự giao lưu, hợp tác cạnh 8tranh quc t trờn c s phỏt huy tt nht ni lc v li th so sỏnh ca quc gia, tng bc xõy dng mt c cu sn xut ỏp ng c c bn nhu cu thit yu v i sng ca nhõn dõn v cú kh nng trang b li mc cn thit cho nhu cu phỏt trin kinh t, cng c quc phũng - an ninh.1.2. Thực trạng nền kinh tế nớc ta hiện nayTrớc hết phải kể đến mức tăng trởng cao.Tổng sản phẩm trong nớc (GDP) trong thời kỳ 1991-2000 đã tăng bình quân hàng năm là 7,4%, theo đó tổng giá trị GDP đạt gấp đôi năm 1990, GDP theo đầu ngời tăng 1,8 lần.Nông nghiệp đạt tốc độ tăng trởng khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Giá trị sản lợng toàn ngành tăng bình quân hàng năm 5,6%. Trong đó nông nghiệp tăng 5,4%, thuỷ sản tăng 9,1%, lâm nghiệp tăng 2,1%.Nổi bật nhất là sản 1ợng lơng thực tăng bình quân mỗi năm 1,1 triệu tấn. Sản lợng lơng thực năm 2000 đạt 34 triệu tấn, đa mức lơng thực bình quân đầu ngời từ 294,9 kg năm 1990 lên trên 436 kg năm 2000. Việt Nam từ nớc nhập khẩu lơng thực hàng năm, trở thành nớc xuất khẩu gạo thứ hai thế giới.Sản lợng của một số cây công nghiệp trong thời kỳ 1999-2000 đã tăng khá cao: cà phê tăng 4,7 lần, cao su 4,5 lần, chè tăng 2 lần, mía tăng 3 lần, bông tăng 9,7 lần.Sản lợng thuỷ sản tăng bình quân trong 10 năm là 8,85%: Giá trị sản lợng công nghiệp tăng bình quân trong 10 năm qua là khoảng 12,8 13%/nămCông nghiệp chế biến đã có tốc dộ tăng trởng khá đã chiếm tới 60,6% giá trị toàn ngành công nghiệp năm 1999.Dầu khí có tốc độ tăng trởng cao nhất trong toàn ngành công nghiệp. Sản lợng dầu thô năm 2000 đã tăng gấp 6 lần so với năm 1990.Sản lợng điện phát ra năm 2000 so với năm 1990 đã tăng gấp 3 lần, sản l-ợng thép cán gấp 16 lần, xi măng gấp 5,3 lần, phân hoá học 4,2 lần, giầy dép da 14,9 lần, giầy vải 4,9 lần, bột giặt 4,6 lần, đờng 3,6 lần, bia 7,3 lần .Giá trị sản phẩm công nghiệp xuất khẩu tăng trung bình hàng năm là 20%.Các ngành dịch vụ đã tăng trởng nổi bật trong các ngành thơng mại, du lịch, bu chính viễn thông.9Giá trị hàng hóa bán ra trên thị trờng trong nớc năm 1999 đã gấp 11,3 lần năm 1990.Khách du lịch quốc tế từ 1992 đến 1997 đã tăng bình quân hàng năm là 26,5%. Mật độ điện thoại năm 1999 đã tăng 13,8 so với năm 1991 là nớc có tốc độ phát triển viễn thông đứng thứ hai thế giới.Vận chuyển hàng hoá tăng bình quân trong 10 năm qua là 9,2%, vận chuyển hành khách - 14,25%.Hoạt động xuất khẩu cũng có mức tăng trởng nổi bật. Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 năm qua đã tăng bình quân hàng năm 18,2%, tăng gấp 5,3 lần so với năm 1990. Tốc độ tăng trởng giá trị nhập khẩu bình quân hàng năm 10 năm qua là 17,5%. Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 2000 đã tơng đơng tổng GDP.Vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) đã tăng rất đáng kể. Tính đến quý I năm 1999 đã có 2624 dự án đợc cấp giấy phép đầu t với tổng vốn đăng ký là 35,8 tỷ USD, nếu tính cả vốn bổ sung là 40,3 tỷ USD. Trong 10 năm qua, vốn FDI đã chiếm khoảng 28% tổng vốn đầu t toàn xã hội.Thứ hai, cơ cấu kinh tế đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ trọng nông, lâm, ng nghiệp trong GDP đã giảm từ 38,7% năm 1990 xuống còn 25,4% năm 1999; công nghiệp xây dựng đã tăng từ 22,6% lên 34,9%; dịch vụ từ 35,7 lên 40,1%.Trong nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi đợc dịch chuyển theo h-ớng tăng tỷ trọng một số cây công nghiệp ăn quả có tiềm năng xuất khẩu sức cạnh tranh quốc tế nh cà phê, điều, chè, tiêu, rau quả, cao su ., tốc độ phát triển chăn nuôi tăng nhanh hơn trồng trọt.Trong công nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã đợc xây đựng, nhiều ngành công nghiệp mới đã đợc hình thành nh ô tô, xe gắn máy, điện tử .Các ngành dịch vụ phát triển, đặc biệt là ngành bu chính viễn thông, du lịch, thơng mại . đã nâng đợc tỷ trọng lên trên 40% GDP.Cơ cấu vùng kinh tế đã thay đòi theo hớng tập trung phát triển ba vùng trọng điểm - Hồ Chí Minh - Vũng Tàu, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Đà 10[...]... hệ phổ biến vào phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế 5Chơng II: Xây dùng nỊn kinh tÕ ®éc lËp chđ víi héi nhập kinh tế quốc tế. Thời cơ thách thức.7I. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 71.1. Thế nào là nền kinh tế độc lập tự chủ 81.2. Thùc tr¹ng nỊn kinh tÕ níc ta hiƯn nay 91.3. Khó khăn thử thách khi xây dựng nền kinh tÕ ®éc... trọng của đờng lối kinh tế do Đại hội IX của Đảng đề ra. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là để tạo điều kiện xây dựng thành công nền kinh tế độc lập tự chủ. Mặt khác, có độc lập tự chủ về kinh tế thì mới có thể thành công nền kinh tế độc lập tự chủ. Mặt khác, có độc lập tự chủ về kinh tế thì mới cã thĨ chđ ®éng héi nhËp qc tÕ cã hiƯu quả, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc.... mỗi quốc gia. Đứng trớc yêu cầu ngày càng cấp bách đó, Đại hội Đảng IX đà đa ra văn kiện về vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chđ víi héi nhËp kinh tÕ qc tÕ. Trong bèi cảnh hiện nay đặt vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn đúng đắn chính xác. Hai mặt đó có mối quan hệ biện chøng víi nhau, bỉ sung cho nhau nh»m ph¸t triĨn nền kinh tế. .. kinh tÕ quèc tÕ 142.1. ThÕ nµo lµ héi nhËp kinh tế quốc tế 142.2. Bối cảnh quốc tế khu vực liên quan tới chủ trơng hội nhập kinh tế quốc tế ở nớc ta142.3. Những kết quả đạt đợc khi Việt Nam tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 162.4. Những mặt yếu kém tồn tại khi Việt Nam tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 18Chơng III: Những giải pháp kiến nghị211. Đờng lối xây. .. xà hội chủ nghĩa.Trên cơ sở phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến tôi viết bài tiĨu ln nµy víi mong mn mäi ngêi cã mét cách nhìn sâu sắc hơn, cặn kẽ hơn, toàn diện hơn về những nguy cơ thách thức cũng nh thời cơ khi chúng ta tham gia vào quá trình hội nhập kết hợp với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, ảnh hởng qua lại giữa việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc. .. Những giải pháp kiến nghị211. Đờng lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 211.1. Mục tiêu 211.2. Một số điều kiện xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 212. §êng lèi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 242.1. Môc tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế 242.2. Những quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập 242.3. Một số nhiệm vụ cụ thể trong quá trình hội nhËp kinh tÕ quèc tÕ 25KÕt luËn29Môc lôc3030... nhìn rõ hơn, sâu hơn, xa hơn, rộng hơn về mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chđ víi héi nhËp kinh tÕ qc tÕ tõ ®ã rút ra đợc tầm quan trọng của xây dựng nền kinh tÕ ®éc lËp chđ víi héi nhËp kinh tế quốc tế. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trên cơ sở phát huy cao độ các nguồn nội lực là quyết định, đồng thời thu hút sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, kết hợp nội... Nam Á nhất là 14 Chơng IIINhững giải pháp kiến nghị1. Đờng lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 1.1. Mục tiêu: phấn đấu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong phát triển kinh tế thị trờng chủ ®éng më cưa héi nhËp cã hiƯu qu¶ víi nỊn kinh tÕ thÕ giíi; tÝch cùc tham gia vµo sù giao lu, hợp tác, phân công lao động qốc tế, trên cơ sở phát huy tốt nhất nội lực, lợi thế so sánh của quốc. .. cầu vừa bức xúc, vừa cơ bản và lâu dài của nền kinh tế nước ta, nâng cao niềm tin vào khả năng quyết tâm của nhân dân ta chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 2.3.2 - Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội IX, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 cũng như các quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia, xây dựng chiến lược tổng thể về hội nhập với một lộ trình cụ thể... các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia ; tranh thủ những ưu đãi dành cho các nước đang phát triển các nước có nền kinh tế chuyển đổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường.2.2.5. Kết hợp chặt chẽ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh, quốc phịng, thơng qua hội nhập để tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia, nhằm củng cố chủ quyền an ninh . tỏc kinh t vi nc ngoi.2.5. Mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập. mỗi quốc gia phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Có xây dựng đợc nền kinh tế độc lập tự chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập nền kinh tế quốc tế, Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập nền kinh tế quốc tế, , Khái niệm: Nội dung nguyên lý: ý nghĩa của nguyên lý, Thế nào là nền kinh tế độc lập tự chủ ? Thùc tr¹ng nỊn kinh tÕ níc ta hiƯn nay, Khó khăn và thử thách khi xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, ThÕ nµo héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ:, Những kết quả đạt đợc khi Việt Nam tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Những mặt yếu kém và tồn tại khi Việt Nam tham gia vào quá, Mục tiêu: phấn đấu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong phát, Mục tiêu của hội nhập kinh tế Quốc tế Những quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập.

Từ khóa liên quan