0
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

Một số nhiệm vụ cụ thể trong quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế

Một phần của tài liệu XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VÀ HỘI NHẬP NỀN KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 25 -33 )

2. Đờng lối hội nhập kinh tế quốc tế

2.3. Một số nhiệm vụ cụ thể trong quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế

2.3.1 - Tiến hành rộng rói cụng tỏc tư tưởng, tuyờn truyền, giải thớch trong cỏc tổ chức đảng, chớnh quyền, đoàn thể, trong cỏc doanh nghiệp và cỏc tầng lớp nhõn dõn để đạt được nhận thức và hành động thống nhất và nhất quỏn về hội nhập kinh tế quốc tế, coi đú là nhu cầu vừa bức xỳc, vừa cơ bản và lõu dài của nền kinh tế nước ta, nõng cao niềm tin vào khả năng và quyết tõm của nhõn dõn ta chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

2.3.2 - Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội IX, Chiến lược phỏt triển kinh tế - xó hội 2001 - 2010 cũng như cỏc quy định của cỏc tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia, xõy dựng chiến lược tổng thể về hội nhập với một lộ trỡnh cụ thể để cỏc ngành, cỏc địa phương, cỏc doanh nghiệp khẩn trương sắp xếp lại và nõng cao hiệu quả sản xuất, nõng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh, bảo đảm cho hội nhập cú hiệu quả. Trong khi hỡnh thành chiến lược hội nhập, cần đặc biệt quan tõm bảo đảm sự phỏt triển của cỏc ngành dịch vụ như tài chớnh, ngõn hàng, viễn thụng... là những lĩnh vực quan trọng mà ta cũn yếu kộm.

2.3.3 - Chủ động và khẩn trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới cụng nghệ và trỡnh độ quản lý để nõng cao khả năng cạnh tranh, phỏt huy tối

đa lợi thế so sỏnh của nước ta, ra sức phấn đấu khụng ngừng nõng cao chất lượng, hạ giỏ thành sản phẩm và dịch vụ, bắp kịp sự thay đổi nhanh chúng trờn thị trường thế giới, tạo ra những ngành, những sản phẩm mũi nhọn để hàng húa và dịch vụ của ta chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn trong nước cũng như trờn thế giới, đỏp ứng nhu cầu của sự nghiệp cụng nghiệp húa, hiện đại húa đất nước.

Tiến hành điều tra, phõn loại, đỏnh giỏ khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm, từng dịch vụ, từng doanh nghiệp, từng địa phương để cú biện phỏp thiết thực nhằm nõng cao hiệu quả và tăng cường khả năng cạnh tranh. Gắn quỏ trỡnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khúa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phỏt triển và nõng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước với quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong quỏ trỡnh hội nhập cần quan tõm tranh thủ những tiến bộ mới của khoa học, cụng nghệ ; khụng nhập khẩu những cụng nghệ lạc hậu, gõy ụ nhiễm mụi trường.

Đi đụi với việc nõng cao khả năng cạnh tranh của cỏc sản phẩm và dịch vụ, của cỏc doanh nghiệp, cần ra sức cải thiện mụi trường kinh doanh, khả năng cạnh tranh quốc gia thụng qua việc khẩn trương đổi mới và xõy dựng đồng bộ hệ thống phỏp luật phự hợp với đường lối của Đảng, với thụng lệ quốc tế, phỏt triển mạnh kết cấu hạ tầng ; đẩy mạnh cụng cuộc cải cỏch hành chớnh nhằm xõy dựng bộ mỏy nhà nước trong sạch về phẩm chất, vững mạnh về chuyờn mụn.

2.3.4 - Tớch cực tạo lập đồng bộ cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa ; thỳc đẩy sự hỡnh thành, phỏt triển và từng bước hoàn thiện cỏc loại hỡnh thị trường hàng húa, dịch vụ, lao động, khoa học - cụng nghệ, vốn, bất động sản... ; tạo mụi trường kinh doanh thụng thoỏng, bỡnh đẳng cho mọi thành phần kinh tế, tiếp tục đổi mới cỏc cụng cụ quản lý kinh tế của Nhà nước đối với nền kinh tế, đặc biệt chỳ trọng đổi mới và củng cố hệ thống tài chớnh, ngõn hàng.

2.3.5 - Cú kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cụng tỏc đào tạo nguồn nhõn lực vững vàng về chớnh trị, kiờn định mục tiờu độc lập dõn tộc và chủ nghĩa xó hội, cú đạo đức trong sỏng, tinh thụng nghiệp vụ và ngoại ngữ, cú tỏc phong cụng nghiệp và tinh thần kỷ luật cao. Trong phỏt triển nguồn nhõn lực theo những tiờu chuẩn chung núi trờn, cần chỳ trọng đào tạo đội ngũ cỏn bộ, quản lý và kinh doanh hiểu biết sõu về luật phỏp quốc tế và nghiệp vụ chuyờn mụn, nắm bắt nhanh những chuyển biến trờn thương trường quốc tế để ứng xử kịp thời, nắm được kỹ nǎng thương thuyết và cú trỡnh độ ngoại ngữ tốt. Bờn cạnh đú cần hết sức coi trọng việc đào tạo đội ngũ cụng nhõn cú trỡnh độ tay nghề cao.

Cựng với việc đào tạo nhõn lực cần cú chớnh sỏch thu hỳt, bảo vệ và sử dụng nhõn tài ; bố trớ, sử dụng cỏn bộ đỳng với ngành nghề được đào tạo và với sở trường năng lực của từng người.

2.3.6- Kết hợp chặt chẽ hoạt động chớnh trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại.

Cũng như trong lĩnh vực chớnh trị đối ngoại, trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cần giữ vững đường lối độc lập tự chủ, thực hiện đa phương húa, đa dạng húa thị trường và đối tỏc, tham gia rộng rói cỏc tổ chức quốc tế. Cỏc hoạt động đối ngoại song phương và đa phương cần hướng mạnh vào việc phục vụ đắc lực nhiệm vụ mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Tớch cực tham gia đấu tranh vỡ một hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế bỡnh đẳng, cụng bằng, cựng cú lợi, bảo đảm lợi ớch của cỏc nước đang phỏt triển và chậm phỏt triển.

Cỏc cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài cần coi việc phục vụ cụng cuộc xõy dựng và phỏt triển kinh tế của đất nước là một nhiệm vụ hàng đầu.

2.3.7 - Gắn kết chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế với nhiệm vụ củng cố an ninh quốc phũng ngay từ khõu hỡnh thành kế hoạch, xõy dựng lộ trỡnh cũng như trong quỏ trỡnh thực hiện, nhằm làm cho hội nhập khụng ảnh hưởng tiờu cực tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn xó hội ; mặt khỏc,

cỏc cơ quan quốc phũng và an ninh cần cú kế hoạch chủ động hỗ trợ tạo mụi trường thuận lợi cho quỏ trỡnh hội nhập.

2.3.8 - Tớch cực tiến hành đàm phỏn để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) theo cỏc phương ỏn và lộ trỡnh hợp lý, phự hợp với hoàn cảnh của nước ta là một nước đang phỏt triển ở trỡnh độ thấp và đang trong quỏ trỡnh chuyển đổi cơ chế kinh tế. Gắn kết quỏ trỡnh đàm phỏn với quỏ trỡnh đổi mới mọi mặt hoạt động kinh tế ở trong nước.

2.3.9 - Kiện toàn Uủy ban quốc gia về hợp tỏc kinh tế quốc tế đủ nǎng lực và thẩm quyền giỳp Thủ tướng Chớnh phủ tổ chức, chỉ đạo cỏc hoạt động về hội nhập kinh tế quốc tế.

Kết luận

Dựa trên phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến chúng ta đã có một cái nhìn rõ hơn, sâu hơn, xa hơn, rộng hơn về mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế từ đó rút ra đợc tầm quan trọng của xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế.

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trên cơ sở phát huy cao độ các nguồn nội lực là quyết định, đồng thời thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, kết hợp nội lực với ngoại lực thành sức mạnh tổng hợp là một nội dung quan trọng của đờng lối kinh tế do Đại hội IX của Đảng đề ra. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là để tạo điều kiện xây dựng thành công nền kinh tế độc lập tự chủ. Mặt khác, có độc lập tự chủ về kinh tế thì mới có thể thành công nền kinh tế độc lập tự chủ. Mặt khác, có độc lập tự chủ về kinh tế thì mới có thể chủ động hội nhập quốc tế có hiệu quả, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc. Tất cả là vì một nớc Việt Nam dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bớc đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mục lục

Trang

Lời giới thiệu 1

Lời cảm ơn 2

Chơng I: Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến 3 1. Phép biện chứng duy vật là khoa học về mối liên hệ phổ biến 3

1.1. Phép biện chứng duy vật 3

1.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật 3

2. Một trong hai nguyên lý của phép biện chứng: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

4

2.1. Khái niệm 4

2.2. Nội dung nguyên lý 4

2.3. ý nghĩa của nguyên lý 4

3. Tại sao phải vận dụng phép duy vật biện chứng về mối lien hệ phổ biến vào phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

5

Chơng II: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế. Thời cơ và thách thức.

7

I. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 7

1.1. Thế nào là nền kinh tế độc lập tự chủ 8

1.2. Thực trạng nền kinh tế nớc ta hiện nay 9

1.3. Khó khăn và thử thách khi xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 12

2. Hội nhập kinh tế quốc tế 14

2.1. Thế nào là hội nhập kinh tế quốc tế 14

2.2. Bối cảnh quốc tế và khu vực liên quan tới chủ trơng hội nhập kinh tế quốc tế ở nớc ta

14 2.3. Những kết quả đạt đợc khi Việt Nam tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

16 2.4. Những mặt yếu kém và tồn tại khi Việt Nam tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

18

Chơng III: Những giải pháp và kiến nghị 21

1. Đờng lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 21

1.1. Mục tiêu 21

1.2. Một số điều kiện xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 21

2. Đờng lối hội nhập kinh tế quốc tế 24

2.1. Mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế 24

2.2. Những quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập 24 2.3. Một số nhiệm vụ cụ thể trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 25

Kết luận 29

Tài liệu tham khảo

1. Tập bài giảng triết học Mác - Lênin: Tập I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng. NXB Giáo dục.

2. Triết học Mác - Lênin. Chơng trình sơ cấp và cao cấp. Nhà xuất bản Giáo dục.

3. Chủ nghĩa duy vật biện chứng - lý luận và vận dụng.

4. Toàn cầu hoá kinh tế. Dơng Phú Hiệp, Vũ Văn Hà. NXB KHXH, năm 2001.

5. Việt Nam trên chặng đờng đổi mới và phát triển kinh tế. 6. Các tạp chí: Tạp chí Cộng sản: Số 24 (12-2000) Số 15 (08-2000) Số 9 (05-2000) Số 4 (02-2000) Số 16 (08-2001) Số 22 (11-2001) Tạp chí kinh tế và dự báo: Số 12 (12-2001) Số 6 (06-2002) Số 4 (04-2002) Số 9 (09-1999)

Tạp chí tri thức và công nghệ: Số 131 năm 2001 Tạp chí Kinh tế và phát triển: Số 64 (10-2002) Tạp chí Ngoại thơng: Số 49 năm 2000

Số 33 (11-2001) Số 1 (01-2001) Tạp chí Kinh tế thế giới: Số 2 (04-1999) Số 1 (02-2000)

Một phần của tài liệu XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VÀ HỘI NHẬP NỀN KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 25 -33 )

×