0

Chuong 5- Duong loi xay dung nen kinh te thi truong dinh huong XHCN.pdf

32 3,440 31
  • Chuong 5- Duong loi xay dung nen kinh te thi truong dinh huong XHCN.pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 19:38

Chuong 5- Duong loi xay dung nen kinh te thi truong dinh huong XHCN.pdf 1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản 2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân I. Qúa trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới 2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước thời kỳ đổi mới II. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp  Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính  Cơ quan hành chính, doanh nghiệp không bị ràng buộc trách nhiệm với sản xuất, kinh doanh  Quan hệ hiện vật là chủ yếu  Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp trung gian Hình thức thực hiện chế độ bao cấp ● Bao cấp qua giá ● Bao cấp qua chế độ tem phiếu ● Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách Chỉ thị số 100-CT/TW, bù giá vào lương ở Long An, Nghị quyết Trung ương 8 khóa V(1985), Nghị định số 25 và Nghị định số 26-CP.v.v. [...]... đồn thể chính trị - xã hội, nghề nghiệp còn chưa hiệu quả Thể chế kinh tế Thể chế kinh tế thị trường Mục tiêu hoàn thi n Quan điểm hoàn thi n  Chúng ta chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế KTTT định hướng XHCN.  Chế độ sở hữu với nhiều hình thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được hình thành. Các thị trường cơ bản đã ra... quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, giữ vững định hướng XHCN, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. 1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản 2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thi n thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân I. Qúa trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước... Cần thi t sử dụng KTTT làm phương tiện xây dựng chủ nghĩa xã hội  KTTT là cơ sở kinh tế của sự phát triển theo định hướng XHCN  KTTT định hướng XHCN là nền kinh tế vừa tuân theo quy luật của KTTT, vừa chịu sự chi phối bởi các quy luật kinh tế của CNXH và các yếu tố đảm bảo tính định hướng XHCN. Làm cho các thể chế kinh tế phù hợp với những nguyên tắc... 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới 2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước thời kỳ đổi mới II. Tiếp tục hoàn thi n thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta Nền KTTT định hướng XHCN Thể chế KTTT định hướng XHCN  Nhiều vấn đề liên quan tới thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa giải quyết tốt  Hệ thống luật... triển thống nhất trong cả nước, gắn với thị trường khu vực và thế giới.  Gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói, giảm nghèo đạt được một số kết quả tích cực. ==> thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, khắc phục được khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo ra những tiền đề cần thi t đẩy nhanh quá trình CNH,HĐH và sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.... giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế  Thành tựu của nhân loại và kinh nghiệm ở nước ta, hội nhập kinh tế quốc tế  Độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an tồn xã hội  Các vấn đề lý luận và thực tiễn  Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị Hình thức thực hiện chế độ bao cấp ● Bao cấp qua giá ● Bao cấp qua chế độ tem phiếu ● Bao cấp theo chế độ cấp phát... (4-2006): làm sáng tỏ thêm nội dung cơ bản của định hướng XHCN trong phát triển KTTT ở nước ta:  Mục tiêu phát triển  Phương hướng phát triển  Định hướng xã hội và phân phối  Cơ chế quản lý  Nhận thức và chủ trương về nền kinh tế nhiều thành phần Thể chế kinh tế thị trường là một tổng thể bao gồm các bộ quy tắc, luật lệ và hệ thống các thực thể, tổ chức kinh tế được tạo lập nhằm điều . trương về nền kinh tế nhiều thành phần Thể chế kinh tế Thể chế kinh tế thị trường Mục tiêu hoàn thi n Quan điểm hoàn thi n Thể chế kinh tế thị trường. quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới 2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước thời kỳ đổi mới II. Tiếp tục hoàn thi n thể chế kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 5- Duong loi xay dung nen kinh te thi truong dinh huong XHCN.pdf, Chuong 5- Duong loi xay dung nen kinh te thi truong dinh huong XHCN.pdf, Chuong 5- Duong loi xay dung nen kinh te thi truong dinh huong XHCN.pdf

Hình ảnh liên quan

2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước thời kỳ đổi mới  - Chuong 5- Duong loi xay dung nen kinh te thi truong dinh huong XHCN.pdf

2..

Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước thời kỳ đổi mới Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình thức - Chuong 5- Duong loi xay dung nen kinh te thi truong dinh huong XHCN.pdf

Hình th.

ức Xem tại trang 6 của tài liệu.
loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh - Chuong 5- Duong loi xay dung nen kinh te thi truong dinh huong XHCN.pdf

lo.

ại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan