0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Cỏc ứng dụng của Netmanager trong NGN VNPT

CẤU TRÚC MẠNG NGN

CẤU TRÚC MẠNG NGN

- Cửa ngừ cho VoATM: nhận lưu lượng thoại PSTN, nộn, tạo gúi, chuyển thành cỏc tế bào ATM, chuyển lờn mạng ATM và ngược lại.  SURPASS hiA là hệ thống truy nhập đa dịch vụ nằm ở lớp truy nhập của NGN, phục vụ cho truy nhập thoại, xDSL và cỏc dịch vụ số liệu trờn một nền duy nhất. Để cung cấp cỏc giải phỏp truy nhập SURPASS hiA cú thể kết hợp với tổng đài EWSD hiện cú qua giao diện V5.2 cũng như cựng với SURPASS hiQ tạo nờn mạng thế hệ mới. SURPASS hiA chia thành nhiều loại tuỳ theo cỏc giao diện hỗ trợ (hỗ trợ xDSL, truy nhập băng rộng, lease line kết nối Internet trực tiếp. Kết hợp chức năng cửa ngừ trung gian tớch hợp, gồm cả VoIP, VoATM) thành cỏc loại SURPASS hiA 7100, 7300, 7500.
 • 33
CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT SỐ LIỆU.

CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT SỐ LIỆU.

Để phục vụ luồng fram song công hoàn tòan, các liên kết vật lý trong cả hai chiều xuôi và ng−ợc đều hỗ trợ 8 ( hay 16) liên kết logic. Do đó, trong mỗi kênh logic giao thức liên kết dữ liệu tại mỗi phia của liên kết đều duy trì các biến tuần tự truyền tin và nhận riêng biệt. Biến tuần tự truyền_0 hay 1_ là một chỉ số tuần tự truyền sẽ đ−ợc gán vào frame mới kế tiếp để truyền lên kênh đ−ờng ra, trong khi biến tuần tự thu là chỉ số tuần tự của frame thông tin kế tiếp mong nhận đ−ợc trên kênh ng−ợc lại. Ngoài ra, nhằm đảm bảo mỗi kênh đ−ờng ra hoạt động trong chế đọ dừng-và-
 • 28
TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

- Ủy ban nhõn dõn cấp tỉnh tổ chức việc quan trắc hiện trạng mụi trường xung quanh theo phạm vi địa phương  Người quản lý, vận hành cỏc KCN, KCX, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung : quan trắc cỏc tỏc động đối với mụi trường từ cỏc cơ sở của mỡnh (trong hàng rào)
 • 49
NGUYÊN TỐ SẮT PPSX

NGUYÊN TỐ SẮT PPSX

d ụng chỳng cú lẽ l à thu ộc về h ỡnh th ức trong tế lễ, v à s ắt đ ó là kim lo ại rất đắt, hơn c ả v àng. Trong Illiad, cỏc v ũ khớ chủ yếu l àm t ừ đồng thau, nhưng cỏc thỏi sắt đ ó được sử dụng trong buụn bỏn. Một số nguồ n (xem ph ần tham khảo Cỏi gỡ t ạo ra th ời đại đồ sắt? dưới đõy) cho rằng sắt được tạo ra khi đú như sản phẩm đi k ốm c ủa việc tinh chế đồng, như là những bọt sắt, và khụng được tỏi sản xuất bởi ng ành luy ện kim khi đú. V ào kho ảng năm 1600 đến 1200 TCN, sắt đ ó được sử dụng
 • 17
BÁO CÁO TÌM HIỂU QUY TRÌNH TỔNG HỢP PHENOLBARBITAL DOCX

BÁO CÁO TÌM HIỂU QUY TRÌNH TỔNG HỢP PHENOLBARBITAL DOCX

Vớ dụ: cỏc kỹ sư húa học cải thiện kỹ thuật chế biến thực phẩm, và phương phỏp sản xuất phõn bún , để tăng số lượng và chất lượng của thực phẩm cú sẵn. Họ cũng tạo nờn cỏc sợi tổng hợp làm cho quần ỏo của chỳng ta thoải mỏi hơn và cú khả năng chịu nước, họ phỏt triển phương phỏp sản xuất đại trà thuốc, làm cho chỳng cú giỏ cả phải chăng hơn, họ tăng độ an toàn và hiệu quả cỏc của cỏc phương phỏp tinh chế sản phẩm dầu mỏ, năng lượng và cỏc nguồn húa chất, làm tăng sản xuất và hiệu quả chi phớ hơn. Họ cũng phỏt triển cỏc giải phỏp cho cỏc vấn đề mụi trường, chẳng hạn như khắc phục và kiểm soỏt ụ nhiễm,họ phỏt triển húa chất, thứ thường được sử dụng để làm tất cả mọi thứ mà ta nhỡn thấy xung quanh mỡnh.
 • 33
phóng xạ nhân tạo và ứng dụng

phóng xạ nhân tạo và ứng dụng

Di ệ t trựng b ằ ng chi ế u x ạ gamma khụng làm m ấ t vitamin c ủ a th ự c ph ẩ m, khụng làm thay đổ i mựi v ị c ủ a th ự c ph ẩ m nh ư trong ph ươ ng phỏp nhi ệ t. Ng ườ i ta đ ó tỡm ra m ộ t tớnh ch ấ t quan tr ọ ng là: N ế u th ự c ph ẩ m c ầ n chi ế u x ạ gamma đượ c làm l ạ nh xu ố ng d ướ i 0 0 C, thớ d ụ th ị t l ợ n đ ụng l ạ nh, thỡ mựi v ị , màu s ắ c c ủ a th ự c ph ẩ m sau khi chi ế u x ạ gamma để di ệ t trựng, b ả o qu ả n, th ự c t ế khụng b ị thay đổ i gỡ. M ỹ và nhi ề u n ướ c khỏc đ ó b ả o qu ả n s ữ a, th ị t, đồ h ộ p trờn quy mụ cụng nghi ệ p b ằ ng ph ươ ng phỏp chi ế u x ạ gamma. Để di ệ t trựng, c ầ n chi ế u m ộ t li ề u kho ả ng vài ch ụ c Mrad. Tuy nhiờn, n ế u mu ố n phỏ hu ỷ cỏc enzym (thớ d ụ enzym g ố c ph ố t phỏt ho ặ c perooxyt) thỡ ph ả i chi ế u m ộ t li ề u l ớ n h ơ n hàng ch ụ c l ầ n. Ở quy mụ cụng nghi ệ p, c ầ n ph ả i cú ngu ồ n phúng x ạ ho ạ t độ l ớ n, thớ d ụ : cỏc ngu ồ n 60 Co, 182 Ta, 137 Cs cú ho ạ t độ t ừ vài ch ụ c đế n vài tr ă m, cú khi t ớ i hàng ngàn kCi.
 • 25
NUÔI CÂY MÔ THỰC VẬT

NUÔI CÂY MÔ THỰC VẬT

Hiện nay, cỏc hướng nghiờn cứu ứng dụng nuụi cấy mụ và tế bào thực vật Hiện nay, cỏc hướng nghiờn cứu ứng dụng nuụi cấy mụ và tế bào thực vật được phỏt triển mạnh: dung hợp cõy lai tế bào chất và chuyển gen, Nuụi cấy được phỏt triển mạnh: dung hợp cõy lai tế bào chất và chuyển gen, Nuụi cấy bao phấn để tạo dũng thuần, Nuụi cấy cỏc cõy dược liệu quý để bảo tồn nguồn bao phấn để tạo dũng thuần, Nuụi cấy cỏc cõy dược liệu quý để bảo tồn nguồn
 • 26
THÔNG TIN TOÁN HỌC TẬP 10 SỐ 4 DOC

THÔNG TIN TOÁN HỌC TẬP 10 SỐ 4 DOC

Nh − ng, theo bµi b¸o “ViÖt nam Ýt Ên phÈm trªn c¸c t¹p chÝ khoa häc quèc tÕ”, trªn VietNamNet cña GS Ph¹m Duy HiÓn, dÉn b¸o c¸o cña Liªn hîp quèc tõ 117 quèc gia, c«ng bè th¸ng 9 n¨m ngo¸i, tÝnh theo sè bµi b¸o khoa häc tõ 117 n − íc, ViÖt Nam ta ®øng ë vÞ trÝ rÊt thÊp kÐm (82/117). C¸c nhµ khoa häc n − íc nhµ ®· rÊt cè g¾ng lµm viÖc, c«ng bè c¸c c«ng tr×nh khoa häc cña m×nh trªn c¸c t¹p chÝ trong vµ ngoµi n − íc. Nh − ng, h¬i buån, v× c¸c c«ng tr×nh cña ta Ýt ® − îc c¸c b¹n quèc tÕ quan t©m vµ sö dông, thÓ hiÖn qua viÖc trÝch dÉn. M − ßi n¨m qua (1995-2004), sè c¸c bµi b¸o do ng − êi ViÖt Nam trªn kh¾p thÕ giíi c«ng bè míi trªn 3 ngµn, chØ cã 800 bµi lµ thuÇn ViÖt, phÇn lín thuéc vÒ c¸c t¸c gi¶ ë ViÖn To¸n (300) vµ ë Trung t©m VËt lý lý thuyÕt (131). Kh«ng biÕt thèng kª nµy cña Liªn hîp quèc cã chÝnh x¸c hay kh«ng !?
 • 18
BÀI GIẢNG GA LỚP 1 TUẦN 11 SONG

BÀI GIẢNG GA LỚP 1 TUẦN 11 SONG

1. Kiểm tra bài cũ (5): HS viết bảng con, GV uốn nắn 2. Dạy học bài mới: GV ghi dầu bài, giới thiệu bài. * Hoạt động 1 (5’): HS đọc nội dung bài, phõn tớch cấu tạo cỏc chữ viết.GV kết hợp giảng từ.
 • 26
BÁO CÁO KHOA HỌC:

BÁO CÁO KHOA HỌC: "ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG MỘT SỐ CHẤT THẢI RẮN TRONG CÁC ỨNG DỤNG XÂY DỰNG" DOCX

IV. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHẢ NĂNG TẬN DỤNG Ở VIỆT NAM Trên th ế gi ớ i vi ệ c t ậ n d ụ ng các ch ấ t th ả i r ắ n làm v ậ t li ệ u ứ ng d ụ ng trong xây d ự ng đ ã đượ c nhi ề u n ướ c nghiên c ứ u, đ i ề u này đặ c bi ệ t có ý ngh ĩ a khi mà ngu ồ n v ậ t li ệ u xây d ự ng t ự nhiên ngày m ộ t khan hi ế m. Các ch ấ t th ả i r ắ n nh ư : tro bay; tro tr ấ u; ph ế th ả i thu ỷ tinh; x ỉ lò cao; l ố p cao su th ả i; ph ế th ả i xây d ự ng… đ ã đượ c ứ ng d ụ ng nhi ề u trong xây d ự ng v ớ i các m ụ c đ ích khác nhau và đượ c đ ánh giá là đả m b ả o các yêu c ầ u k ỹ thu ậ t.
 • 7
QUY TRÌNH TỔNG HỢP PHENOLBARBITAL

QUY TRÌNH TỔNG HỢP PHENOLBARBITAL

Người kĩ sư cụng nghệ hoỏ cú thể làm trong rất nhiều lĩnh vực khỏc nhau như: nghiờn cứu cơ bản và ứng dụng cỏc quỏ trỡnh hoỏ học, phỏt triển sản phẩm, thiết kế, mụ phỏng, hiệu chỉnh cỏc [r]
 • 31
Vì sao cần có hệ điều hành

Vì sao cần có hệ điều hành

Phần mềm hệ thống Phần mềm ứng dụngcỏc chương trỡnh tổ chức việc quản lý, điều phối cỏc thiết bị phần cứng của mỏy tớnh sao cho chỳng hoạt động nhịp nhàng và chớnh xỏc. Phần mềm hệ thống quan trọng nhất là hệ điều hành , vớ dụ: DOS, Windows 98, Windows XP
 • 26
NGHIÊN CỨU TẠO NGUỒN THỨC ĂN THÔ XANH CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC ĂN CỎ TẠI ĐỒNG VĂN DOCX

NGHIÊN CỨU TẠO NGUỒN THỨC ĂN THÔ XANH CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC ĂN CỎ TẠI ĐỒNG VĂN DOCX

Keywords: P. Purpureum kingrass, P.M. TD58, Tripsacum andersonii, Biomass yield, Feed, Processing, Soil fertility. ĐẶT VẤN ĐỀ Ưu tiờn phỏt triển gia sỳc ăn cỏ là hướng chiến lược mũi nhọn trong phỏt triển chăn nuụi của huyện Đồng Văn. Nhưng việc phỏt triển chăn nuụi trõu, bũ, dờ lại gặp phải trở ngại lớn là khú khăn về nguồn thức ăn (TA). Muốn tăng đàn vật nuụi trong huyện và phỏt triển chăn nuụi thành ngành sản xuất (SX) hàng hoỏ, yờu cầu đầu tiờn là phải tạo ra nguồn TA thụ xanh cú năng suất (NS) cao, chất lượng tốt và phỏt triển bền vững trong điều kiện khớ hậu và thời tiết của vựng sinh thỏi Đồng Văn. Mục tiờu của nghiờn cứu là đỏnh giỏ khả năng SX, phỏt triển mở rộng một số giống cỏ cú triển vọng trờn đất cú độ dốc cao vựng nỳi đỏ huyện Đồng Văn và nghiờn cứu ứng dụng một số biện phỏp kỹ thuật chế biến đơn giản và dự trữ sản phẩm từ cỏ hoà thảo và cỏ đậu dự trữ làm TA nuụi bũ, dờ trong mựa đụng tại xó Đồng Văn, huyện Đồng Văn
 • 7
GA SINH HỌC BAN CƠ BẢN

GA SINH HỌC BAN CƠ BẢN

KIẾN THỨC - học sinh hiểu được cỏc dạng đột biến số lượng NST , hậu quả của đột biến đối với con người và sinh vật, thấy được ứng dụng của đột biến trong đời sống sản xuất - hiểu đựơc kh[r]
 • 29
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOAN 7 NĂM HỌC 2017 2018

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOAN 7 NĂM HỌC 2017 2018

ễn tập học kỳ I - ụn tập một cỏch hệ thống kiến thức kỡ I về khỏi niệm, định nghĩa, tớnh chất: Hai gúc đối đỉnh, đường thẳng song song, đường thẳng vuụng gúc, tổng cỏc gúc của một tam giỏc.Hai tam giỏc bằng nhau.
 • 23
ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản nha trang seafoods f17

ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản nha trang seafoods f17

10 Trong thương mại truyền thống, cỏc bờn đối tỏc giao dịch thường gặp gỡ nhau trực tiếp đàm phỏn giao dịch. Cỏc hợp đồng được soạn thảo theo những nguyờn tắc truyền thống, việc thanh toỏn chủ yếu bằng sộc, tiền mặt, chuyển khoản sau khi nhận đầy đủ cỏc chứng từ văn bản như vận đơn…Cỏc cụng cụ truyền thụng hỗ trợ giao dịch chủ yếu là mỏy fax, điện thoại, thư tớn như chuyển phỏt nhanh chứng từ…chỉ được sử dụng với mục đớch truyền tải thụng tin giữa cỏc đối tỏc một cỏch trực tiếp trong cựng một giao dịch. Tuy nhiờn, sau khi mạng internet xuất hiện, thỡ việc trao đổi thụng tin được thực hiện một cỏch nhanh chúng, dễ dàng và đa chiều, khụng bị giới hạn bởi hai đối tỏc mà mở rộng hơn cho nhiều đối tỏc tham gia. Thương mại điện tử cho phộp mọi người cựng tham gia từ cỏc vựng xa xụi hẻo lỏnh đến cỏc khu vực đụ thị lớn, tạo điều kiện cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi đều cú cơ hội ngang nhau tham gia vào thị trường giao dịch toàn cầu và khụng đũi hỏi nhất thiết phải cú mối quen biết với nhau. Điều này tạo ra cỏc khả năng mới trong kinh doanh, mua bỏn làm thay đổi thúi quen mua sắm, và cỏc hỡnh thức kinh doanh mới cũng xuất hiện đem lại nhiều tiện ớch hơn cho khỏch hàng giỳp tiết kiệm thời gian và chi phớ.
 • 154
GIÁO ÁN LÓP 1 TUẦN 34 CKTKN

GIÁO ÁN LÓP 1 TUẦN 34 CKTKN

- Đọc trơn cả bài. đọc dỳng cỏc từ ngữ: mừng quýnh, nhễ nhại, mỏt lạnh, lễ phộp. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ cú dấu cõu. - Hiểu nội dung bài: Bỏc đưa thư vất vả trong việc đưa thư tới mọi nhà. Cỏc em cần yờu mến và chăm súc bỏc
 • 20
T22 Hinh7

T22 Hinh7

Khi độ dài ba cạnh của một tam giỏc đó xỏc định thỡ hỡnh dạng và kớch thước của tam giỏc đú cũng hoàn toàn xỏc định. Tớnh chất đú của hỡnh tam giỏc được ứng dụng nhiều trong thực tế. Chớnh vỡ thế trong cỏc cụng trỡnh xõy dựng , cỏc thanh sắt thường được ghộp, tạo với nhau thành cỏc tam giỏc, chẳng hạn như cỏc hỡnh sau đõy.
 • 23
NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN 1 SỐ TEST ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN CỦA DES

NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN 1 SỐ TEST ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN CỦA DES

CỎC TỚNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA NGỤN NGỮ C là một ngụn ngữ lập trỡnh vạn năng được dựng để viết cỏc hệ điều hành như UNIX cũng như cỏc chương trỡnh ứng dụng như quản lý văn bản, cơ sở dữ liệ[r]
 • 41
Giáo trình nông học đại cương

Giáo trình nông học đại cương

Những nhu cầu về bức xạ mặt trời của cõy trồng tuỳ theo chủng loại và cỏc giống cõy trồng như đó trỡnh bày ở trờn. Nhu cầu này cũn thay đổi theo cỏc thời kỳ phỏt dục của cõy trồng. Theo nghiờn cứu của Yoshima (1981) đối với cõy lỳa, thỡ sự (che búng) thiếu ỏnh sỏng, ở thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng chỉ ảnh hưởng nhẹ đến năng suất và cỏc yếu tổ cầu thành năng suất. Tuy nhiờn thiếu ỏnh sỏng ở giai đoạn sinh thực (từ giai đoạn phõn hoỏ đũng đến trỗ bụng) cú ảnh hưởng lớn đến số giộ hoa, cũn thiểu ỏnh sỏng ở giai đoạn chớn giảm năng suất đỏng kế. Vỡ vậy bức xạ mặt trời cú ảnh hướng rất lớn đến năng suất ở giai đoạn sinh thực kế tiếp là giai đoạn chớn, giai đoạn sinh dưỡng ảnh hưởng rất ớt. Điều đú phự hợp với thực tế trồng lỳa vụ đụng xuõn ở nước ta. Vào thời kỳ đầu vụ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ số giờ nắng thỏng 1 và thỏng 2 rất thấp, chỉ 50 giờ mỗi thỏng, cũn tổng lượng bức xạ cỏc thỏng 1, 2, 3 chỉ đạt 5-6 kcal/cmˆ số giờ nắng tăng nhanh từ thỏng 4, thỏng 5 trựng với thời kỳ sinh thực của cõy lỳa chớnh là điều kiện đảm bảo năng suất lỳa cao trong vụ đụng xuõn.
 • 409
CHƯƠNG 4 VI SINH VÀ ỨNG DỤNG PPSX

CHƯƠNG 4 VI SINH VÀ ỨNG DỤNG PPSX

24 Nhiệt độ thấp: Thường ở nhiệt độ thấp không thể tiêu diệt được VSV, chỉ gây ức chế mọi hoạt động sống của chúng (Bảo quản sinh vật 2-8 o C cũng như bảo quản thực phẩm 0 đến -25 o C). b) Độ ẩm: Mỗi loại VSV có yêu cầu về độ ẩm khác nhau. Những VSV kỵ khí có thể sống trong môi trường lỏng hoặc môi trường rắn như đất, bùn,... Những VSV hiếu khí như nấm mốc, xạ khuẩn chỉ phát triển trên bề mặt môi trường lỏng hoặc môi trường rắn có độ ẩm thích hợp.
 • 85
GIÁO ÁN LỚP 1 CHUẨN

GIÁO ÁN LỚP 1 CHUẨN

2. H cú tỡnh cảm yờu quý, kớnh trọng thày, cụ giỏo. 3. H cú hành vi lễ phộp, võng lời thày cụ giỏo trong học tập, rốn luyện, sinh hoạt hàng ngày. II/ Tài liệu và phương tiện: - VBT Đạo đức 1
 • 31
Giao an Tuan 3 Lop 2

Giao an Tuan 3 Lop 2

----------------------------**********---------------------------- Thứ năm, ngày 24 thỏng 9 năm 2020 Chớnh tả(Nghe-viết) GỌI BẠN I. Mục tiờu : - Nghe - viết chớnh xỏc , trỡnh bày đỳng 2 khổ cuối bài thơ Goị bạn . - Làm được BT2 ; BT(3) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn . - Giỏo dục HS tớnh cẩn thận, rốn chữ giữ vở. II/ Chuẩn bị - GV : Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2 và 3. - HS: SKG, vở chớnh tả. III. Tổ chức cỏc họat động dạy và học 1) Khởi động: hoạt động cả lớp. - Lớp trưởng điều khiển cỏc bạn chơi trũ chơi “ Dấu tay” - Ai nhanh , chớnh xỏc người đú chiến thắng. - Ai thua phải hỏt 1 bài. 2) Hoạt động hỡnh thành kiến thức Hoạt động cả lớp, cỏ nhõn. a) Giới thiệu bài -Bài viết hụm nay cỏc em sẽ nghe viết 2 khổ thơ cuối trong bài “ Gọi bạn ” b) Hướng dẫn nghe viết : *Ghi nhớ nội dung đoạn thơ - Treo bảng phụ đọc đoạn thơ cần viết. - Bờ Vàng đi đõu ? Vỡ sao Bờ Vàng phải đi tỡm cỏ ? Khi Bờ Vàng bị lạc , Dờ Trắng đó làm gỡ ? *Hướng dẫn cỏch trỡnh bày: - Đoạn thơ cú mấy khổ ? - Mỗi khổ thơ cú mấy cõu thơ ? -Viết khổ thơ vào giữa trang giấy . *Hướng dẫn viết từ khú: - HS chơi trũ chơi. -Lớp lắng nghe giới thiệu bài -Hai em nhắc lại tờn bài. -Lớp đọc đồng thanh khổ thơ cuối. -Bờ Vàng đi tỡm cỏ . -Vỡ trời hạn hỏn ,suối cạn , cỏ hộo. .. -Dờ Trắng thương bạn, chạy khắp nơi tỡm Bờ .
 • 32
BÀI GIẢNG GA LỚP 1 TUẦN 11 SONG

BÀI GIẢNG GA LỚP 1 TUẦN 11 SONG

- Biết tự kiểm điểm để nhận thấy ưu khuyết điểm của mỡnh trong tuần. - Nắm được phương hướng nhiệm vụ tuần sau. - Giỏo dục HS cú ý thức phấn đấu vươn lờn để học tốt. II. Cỏc hoạt động tập thể
 • 26
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY

trỡnh diễn. 4. Kĩ năng sử dụng cỏc phần mềm dạy học trong chuyờn mụn Phần mềm dạy học (PMDH) tạo ra mụi trường học tập mới cho học sinh, giỳp học sinh khỏm phỏ, giai quyết vấn đề, sỏng tạo. Cú nhiều PMDH khỏc nhau đưuợc bỏn trờn thị trường, người giỏo viờn cần biết được PMDH nào là tốt, cần thiết cho mụn học của mỡnh. Với từng PMDH, cần biết lựa chọn tỡnh huống sử dụng phần mềm để dạy học cú hiệu qua. Hiện nay, nhiều PMDH bị lạm dụng quỏ nhiều. Trong nhiều tỡnh huống, chỉ cần cỏc thiết bị rẻ tiền thụng thường thỡ giỏo viờn lại sử dụng phưong tiện trỡnh chiếu powerpoint kốm theo cỏc thiết bị đắt tiền: ư mỏy tớnh, mỏy chiếu đa năng tốn đến vài chục triệu đồng, nhưng hiệu qu suư phạm lại khụng cao. Hiện tượng trờn xay ra do giỏo viờn chưua am hiểu về cỏc yờu cầu suư phạm đối với việc ứng dụng CNTT trong dạy học.
 • 19
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CỎC KHOẢN TRỚCH THEO LƯƠNG TRONG CỎC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CỎC KHOẢN TRỚCH THEO LƯƠNG TRONG CỎC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

* Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ - Quỹ BHXH: Là quỹ dùng để trợ cấp cho ngời lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các trường hợp họ bị mất khả năng lao động nh ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hu trí, mất sức… Theo chế độ tài chính hiện hành, quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách tính trên tỷ lệ 20% trên tổng quỹ lương của doanh nghiệp. Ngời sử dụng lao động phải nộp 15% trên tổng quỹ lương tính vào chi phí sản xuất- kinh doanh, còn 5% trên tổng quỹ lương thì do ngời lao động trực tiếp đóng góp (trừ vào thu nhập của họ). Những khoản trợ cấp thực tế cho ngời lao động tại doanh nghiệp trong các trường hợp họ bị ốm đau, tai nạn lao động, nữ công nhân viên nghỉ đẻ hoặc thai sản,… đợc tính toán trên cơ sở mức lương ngày của họ, thời gian nghỉ (có chứng từ hợp lệ) và tỷ lệ trợ cấp BHXH. Khi ngời lao động đợc nghỉ hởng BHXH, kế toán phải lập phiếu nghỉ hởng BHXH cho từng ngời và lập bảng thanh toán BHXH để làm cơ sở thanh toán với cơ quan quản lý quỹ.
 • 28
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ 3 TỐC ĐỘ

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ 3 TỐC ĐỘ

s ả n xu ấ t g ạ ch ố p lỏt, s ả n xu ấ t bờ tụng, dõy chuy ề n cỏn thộp... Xu ấ t phỏt t ừ th ự c ti ễ n nhu c ầ u s ử d ụ ng độ ng c ơ đ i ệ n nhi ề u t ố c độ nh ư trờn và m ụ c tiờu kinh t ế - xó h ộ i Cụng ty c ổ ph ầ n ch ế t ạ o mỏy đ i ệ n Vi ệ t Nam – Hungari đặ t ra: N ộ i đị a húa s ả n ph ẩ m, t ạ o thờm ngu ồ n thu cho ngõn sỏch nhà n ướ c, ti ế t ki ệ m ngo ạ i t ệ nh ậ p kh ẩ u cho đấ t n ướ c; T ạ o thờm vi ệ c làm cho ng ườ i lao độ ng trong n ướ c, gi ả m chi phớ đầ u t ư s ả n xu ấ t, chi phớ v ậ n chuy ể n, v ậ n hành b ả o d ưỡ ng cho cỏc đơ n v ị s ả n xu ấ t cú liờn quan do s ử d ụ ng s ả n ph ẩ m s ẵ n cú trong n ướ c. Cụng ty c ổ ph ầ n ch ế t ạ o mỏy đ i ệ n Vi ệ t Nam – Hungari đượ c B ộ Cụng Th ươ ng phờ duy ệ t th ự c hi ệ n đề tài:
 • 48
TÀI LIỆU GA LỚP 1 TUẦN 11 SONG

TÀI LIỆU GA LỚP 1 TUẦN 11 SONG

+ Chủ đề về gia đỡnh : HS hoạt động nhúm đụi, kể cho nhau nghe về gia đỡnh của mỡnh, mọi người trong gia đỡnh đó quan tõm lẫn nhau như thế nào? Em đó đối xử với mọi người ra sao ? - Một số HS kể trờn lớp, HS nhận xột, liờn hệ bản thõn, GV kết luận - HS sắm vai xử lớ tỡnh huống , HS nhận xột hành vi đỳng hay sai ? + Chủ đề về học tập: HS kể cho nhau nghe về việc mỡnh đó giữ gỡn sỏch vở, đồ dựng học tập như thế nào ? HS nhận xột, GV kết luận .
 • 26
C1B22455_2017- 2018_FIN50A_KE HOACH DAO TAO-DINH GIA BAT DONG SAN

C1B22455_2017- 2018_FIN50A_KE HOACH DAO TAO-DINH GIA BAT DONG SAN

 Ứng dụng, phõn tớch và đỏnh giỏ được cỏc phương phỏp định giỏ bất động sản đối với từng loại bất động sản khỏc nhau  Trỡnh bày được nội dung cỏc bước trong quy trỡnh định giỏ bất độn[r]
 • 12
TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNG

TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNG

+ Tia X cú thể gõy ra hiện tượng quang điện ở hầu hết kim loại. + Tia X cú tỏc dụng sinh lớ mạnh: hủy diệt tế bào, diệt vi khuẩn, … * Cụng dụng Tia X được sử dụng nhiều nhất để chiếu điện, chụp điện, để chẩn đoỏn hoặc tỡm chổ xương góy, mảnh kim loại trong người…, để chữa bệnh (chữa ung thư). Nú cũn được dựng trong cụng nghiệp để kiểm tra chất lượng cỏc vật đỳc, tỡm cỏc vết nứt, cỏc bọt khớ bờn trong cỏc vật bằng kim loại; để kiểm tra hành lớ của hành khỏch đi mỏy bay, nghiờn cứu cấu trỳc vật rắn...
 • 7
GIAO AN LOP 3 CO TIET LUYEN TUAN 30

GIAO AN LOP 3 CO TIET LUYEN TUAN 30

- Biết ngắt nghỉ sau mỗi dũng thơ, khổ thơ Hiểu ND: Mỗi vật cú cuộc sống riờng nhưng đều cú mỏi nhà chung là trỏi đất. Hóy yờu mỏi nhà chung, bảo vệ và giữ gỡn nú . (Trả lời được cỏc cõu hỏi 1,2,3 thuộc 3 khổ thơ đầu) B/Đồ dung dạy học : - Tranh minh họa bài thơ. C/ Cỏc hoạt động dạy học:
 • 23
KIM LOAI KIEM THO

KIM LOAI KIEM THO

B. Na, K dựng làm chất trao đổi nhiệt ở là phản ứng hạt nhõn. C. Xỳt tỏc phản ứng hữu cơ. D. Dựng điều chế Al trong cụng nghiệp. Cõu 30: Trường hợp nào ion Na + khụng tồn tại ,nếu ta thực hiện cỏc phản ứng húa học sau: A. NaOH tỏc dụng với HCl B. NaOH tỏc dụng với dung dịch CuCl 2 C. Nung núng NaHCO 3 D. Điện phõn NaOH núng chảy
 • 21
TIN LOP 8 TIET 49

TIN LOP 8 TIET 49

Kiến thức: Hs hiểu được cỏc đối tượng hỡnh học cơ bản của phần mềm và quan hệ giữa chỳng Kỹ năng: Thụng qua phần mềm học sinh biết và hiểu cỏc ứng dụng của phần mềm trong toỏn học, thiết lập quan hệ toỏn học giữa cỏc đối tượng này.
 • 2
ĐỀ TÀI THIẾT KẾ BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRÊN NỀN LED MATRIX SỬ DỤNG FPGA PPSX

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRÊN NỀN LED MATRIX SỬ DỤNG FPGA PPSX

I – Đặt vấn đề Trong thời đại ngày nay, khoa học cụng nghệ ngày càng phỏt triển và được ứng dụng rất nhiều trong thực tế. Trong đú thỡ cỏc lĩnh vực như giả trớ, dịch vụ quảng cỏo khuếch trương sản phầm để thu hỳt sự chỳ ý của cỏc doanh nghiệp cũng như cỏ nhõn ngày càng phỏt triển mạnh mẽ. Để làm cho sản phầm hoặc hỡnh ảnh cụng ty thu hỳt sự chỳ ý, quan tõm của khỏch hàng thỡ dịch vụ quảng cỏo phải thật ấn tượng, choỏng ngợp, bắt mắt… Để giải quyết vấn đề này thỡ cú rất nhiều phương ỏn, nhưng hiện nay phương ỏn mà được cỏc giới kinh doanh sử dụng hiệu quả nhất là dựng bảng led matrix. Với những xử lý hỡnh ảnh sống động, màu sắc ấn tượng đó là sự lựa chọn hàng đầu cho cỏc nhà kinh doanh. Do đú, thiết kế hệ thống bảng điện tử để phục vụ nhu cầu quảng cỏo, khuếch trương hỡnh ảnh cửa hàng, doanh nghiệp, cụng ty là rất cần thiết.
 • 26
TIN HỌC 10 BÀI 8

TIN HỌC 10 BÀI 8

Bài 8. Nh Ữ ng ứng dụng của tin học Hóy kể những ứng dụng của Tin học trong đời sống xó hội mà em biết? Tin học được ứng dụng trong hầu hết cỏc lĩnh vực của đời sống xó hội như: giải cỏc bài toỏn khoa học kĩ thuật, hỗ trợ việc
 • 10
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁTTRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2C Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁTTRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2C Ở VIỆT NAM

hầu hết cỏc ứng dụng internet Việt Nam đều ở dạng này; • eCommere: TMĐT, là cỏc ứng dụng cho phộp trao đổi giữa người mua và người bỏn, hỗ trợ khỏch hàng và quản lý cơ sở dữ liệu khỏch h[r]
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: bien phap quan ly va nang cao hieu qua sư dụng von của doanh nghiepđề tài lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp filescẩm nang quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo quản lý hiệu quảchức năng quản lý nền kinh tế của nhà nướckỹ năng quản lý hiệu quả công việccẩm nang quản lý hiệu quả ebooksách các kỹ năng quản lý hiệu quảcác kỹ năng quản lý hiệu quảcẩm nang quản lý hiệu quả kỹ năng thuyết trìnhsách cẩm nang quản lý hiệu quảquản lý hiệu suất làm việc của nhân viênbiện pháp quản lý tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường thpt thị xã chí linh tỉnh hải dươngcẩm nang quản lý hiệu quả quản lý sự thay đổiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ