0

Giao an KHKT 6

11 1 0
  • Giao an KHKT 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:46

* Tìm hiểu vai trò của Động vật có xương sống đối với môi trường tự nhiên HS làm việc cá nhân : Quan sát và tìm hiểu thực tế trả lời các câu hỏi sau : – Quan sát hình trong sách Hướng dẫ[r] (1)Ngày soạn: 28 / 1/ 2016 Ngày giảng: 29 / / 2016……………………………… Tiết 57-62 - BÀI 19 : ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG Mục tiêu bài học – Nêu “Thế nào là Động vật không xương sống ?” – Nhận biết số đại diện phổ biến Động vật không xương sống – Nêu vai trò Động vật không xương sống người và tự nhiên – Ứng dụng kiến thức Động vật không xương sống bảo vệ sức khoẻ và gìn giữ môi trường Hướng dẫn tổ chức hoạt động Tiết 57: Hoạt động khởi động Tiết 58-59: Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động Cá nhân nhận biết Động vật không xương sống Hoạt động Trao đổi nhóm Động vật không xương sống Hoạt động Phân tích các đặc điểm Động vật không xương sống Hoạt động So sánh các đặc điểm Động vật không xương sống Hoạt động 5: Đọc và trả lời Tiết 60: Hoạt động 6,7,8 - Tìm hiểu vai trò ĐVKXS Tiết 61- 62: Hoạt động luyện tập - Hoạt động vận dụng A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG *Một số điểm cần lưu ý: – Quan sát đại diện các Động vật không xương sống – Quan sát hình ảnh sách Hướng dẫn học – Quan sát tranh ảnh – Trao đổi nhóm hình dạng các Động vật không xương sống – Đại diện nhóm HS vẽ lại hình dạng các Động vật không xương sống lên bảng => Cho biết các ĐV hình trên có đặc điểm chung? Kể tên số ĐV có cấu tạo các ĐV trên mà em biết Chú ý : nhóm trưởng điều khiển hoạt động khởi động nhóm, thư kí ghi lại nội dung trao đổi nhóm lên bảng – Hoạt động khởi động kết thúc là hình ảnh các Động vật không xương sống mà HS vẽ – GV tổ chức cho các nhóm sau trình bày kết quả, các nhóm khác đặt câu hỏi và nhóm trình bày đưa câu hỏi cho các nhóm còn lại Chú ý : GV nên có định hướng quan sát cá thể động vật cho lớp, giúp HS quan sát có trọng tâm - GV ĐVĐ: Những loài ĐV trên gọi là ĐV KXS => Bài học này chúng ta cùng tìm hiểu loài ĐV này lợi ích và tác hại chúng B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (2) Hoạt động Cá nhân nhận biết Động vật không xương sống HS học cá nhân : – GV yêu cầu HS cho biết tên các động vật quan sát – HS thông qua hình ảnh, mô tả đặc điểm chung các thể Động vật không xương sống – GV quan sát và hướng dẫn việc học HS thông qua các hình vẽ sách Hướng dẫn học Hoạt động Trao đổi nhóm Động vật không xương sống HS học theo nhóm hướng dẫn GV – Trao đổi nhóm hình dạng Động vật không xương sống – Trao đổi nhóm vận động các Động vật không xương sống thực tế – GV sửa chữa các nội dung trao đổi HS nhóm Hoạt động Phân tích các đặc điểm Động vật không xương sống HS làm việc lớp hướng dẫn GV – Phân biệt các dấu hiệu đặc trưng cho Động vật không xương sống – Xác định các đặc điểm chung các Động vật không xương sống Lưu ý : GV nên có các gợi ý đặc điểm cần phân tích Hoạt động So sánh các đặc điểm Động vật không xương sống HS làm việc theo nhóm hướng dẫn GV – Nêu các dấu hiệu giống các Động vật không xương sống – Nêu các dấu hiệu khác các Động vật không xương sống Lưu ý: GV nên có các gợi ý đặc điểm cần so sánh Hoạt động Đọc và trả lời HS đọc cá nhân đoạn văn sách Hướng dẫn học Điền từ thích hợp vào đoạn thông tin sau (chọn các từ : không xương sống, động vật, xương sống) : “Động vật không xương sống bao gồm các ngành động vật không có xương trong, đặc biệt là không có xương sống Động vật không xương sống bao gồm đa số các ngành giới Động vật, chúng có các mức độ tổ chức khác và đa dạng mặt hình thái” GV : hỗ trợ HS điền nội dung đúng vào các chỗ trống thông qua khuyến khích các HS khác trực tiếp giúp đỡ HS, nhiên cần rõ vì lại điền thông tin này mà không điền thông tin khác Hoạt động Hoàn thành bảng kiến thức GV yêu cầu HS : Động vật không xương sống có cấu tạo đa dạng, thích nghi với các môi trường sống khác Hãy điền tên các đại diện Động vật không xương sống mà em biết vào cột tương ứng và nêu vai trò chúng tự nhiên và với sống người bảng 19 sách Hướng dẫn học : (3) Bảng 18 Môi trường sống và vai trò Động vật không xương sống Tên Động vật không STT Môi trường sống xương sống Vai trò Dưới nước Trên cạn Kí sinh trên thể sinh vật Ghi chú : HS có thể lựa chọn số các đại diện sau : giun đốt, trai sông, tôm đồng, cua biển, giun tròn, sán lá gan, chuồn chuồn, bọ gậy, chấy, rận, bướm, ong, dế trũi, dế mèn, bọ ngựa Hoạt động Làm việc với phiếu học tập HS làm việc theo nhóm điều khiển GV GV thiết kế phiếu học tập theo các nội dung sau : – Hãy nêu lợi ích và tác hại số Động vật không xương sống qua thông tin trên – Hãy nêu biện pháp phòng chống số bệnh Động vật không xương sống gây nên – Tìm kiếm nguồn tài liệu đa dạng thể Động vật không xương sống từ các nguồn khác HS thực phiếu học tập và đánh giá chéo các nhóm Hoạt động Đọc và trả lời câu hỏi HS học cá nhân và trả lời các câu hỏi sau : – Động vật không xương sống có cấu tạo thể đa dạng phù hợp với môi trường sống nào ? – Động vật không xương sống có vai trò phát triển bền vững môi trường sinh thái nào ? GV điều chỉnh, sửa chữa các câu trả lời HS C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Hoạt động Tìm hiểu vai trò Động vật không xương sống tự nhiên HS làm việc cá nhân thông qua quan sát và tìm hiểu thực tế, trả lời các câu hỏi : – Quan sát hình 18.6 và cho biết san hô có vai trò gì đại dương ? – Hãy nêu ích lợi Động vật không xương sống tự nhiên GV khẳng định cho HS các thông tin đúng sau HS trả lời Hoạt động Các biện pháp phòng và chữa bệnh Động vật không xương gây nên người GV yêu cầu HS : (4) – Liệt kê các bệnh Động vật không xương sống gây nên địa phương – Mỗi HS tìm hiểu tác hại Động vật không xương sống người – Trao đổi nhóm các biện pháp phòng và chữa bệnh Động vật không xương sống gây nên người Hoạt động Các biện pháp phòng và chữa bệnh Động vật không xương sống gây nên vật nuôi GV yêu cầu HS : – GV yêu cầu HS liệt kê các bệnh Động vật không xương sống gây nên cho vật nuôi địa phương – GV yêu cầu HS tìm hiểu tác hại Động vật không xương sống gia súc, gia cầm địa phương – HS trao đổi nhóm các biện pháp phòng và chữa bệnh Động vật không xương sống gây nên vật nuôi Hoạt động Vai trò Động vật không xương sống môi trường sống – GV cho HS trao đổi nhóm vai trò Động vật không xương sống việc cung cấp thức ăn cho cá các ao, hồ – Các nhóm HS nhận xét thông tin nhóm khác vai trò Động vật không xương sống môi trường sống xung quanh Hoạt động Các biện pháp bảo vệ Động vật không xương sống GV yêu cầu HS : – Liệt kê các biện pháp bảo vệ Động vật không xương sống môi trường tự nhiên quê hương – Trao đổi nhóm các biện pháp nuôi Động vật không xương sống nhằm tăng cường nguồn thực phẩm cho người và bảo vệ môi trường - HS trao đổi hướng dẫn GV Hoạt động Vai trò Động vật không xương sống kí sinh GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm các nội dung : – Cách phòng chống bệnh Động vật không xương sống kí sinh gây nên – Vai trò Động vật không xương sống kí sinh người và ảnh hưởng nó môi trường tự nhiên HS : hoàn thành và báo cáo kết thảo luận nhóm D HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hoạt động Tìm hiểu giá trị Động vật không xương sống môi trường GV yêu cầu HS trao đổi với người gia đình : – Vai trò Động vật không xương sống có môi trường xung quanh – Các biện pháp phòng chống các bệnh Động vật không xương sống gây nên – Các biện pháp tạo môi trường thuận lợi cho Động vật không xương sống có lợi phát triển – GV hướng dẫn HS tìm hiểu các giá trị Động vật không xương sống môi trường Hoạt động Làm việc cùng cộng đồng GV yêu cầu HS thực : – HS viết bài tuyên truyền nguy hiểm, phương thức lây nhiễm và cách phòng chống bệnh giun sán (5) – Tìm hiểu Động vật không xương sống truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” nhà văn Tô Hoài – Vận động người cùng làm vệ sinh môi trường sống để phòng chống phát triển số Động vật không xương sống truyền bệnh cho người và động vật HS : nộp sản phẩm sau thực các hoạt động GV yêu cầu E HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG Hoạt động Tìm hiểu các loại tôm, cá ao, hồ GV yêu cầu HS trình bày hiểu biết mình các loại tôm, cá ao, hồ – HS có thể thực hoạt động này với trợ giúp bố/mẹ, ông/bà, anh/chị, người lớn – GV yêu cầu HS hoàn thành và nộp lại ghi chép trước tiết học – GV cần có nhận xét, phản hồi kết hoạt động tìm hiểu HS Hoạt động Tìm hiểu các loại tôm, cá biển GV yêu cầu HS trình bày hiểu biết mình các loại tôm, cá biển – HS có thể thực hoạt động này thông qua các thông tin từ internet, tivi, sách báo hay hoạt động dã ngoại, tham quan GV : Yêu cầu HS hoàn thành và nộp lại ghi chép trước tiết học GV cần có nhận xét, phản hồi kết hoạt động tìm hiểu HS Hoạt động Trình bày hiểu biết bệnh sán lợn địa phương GV yêu cầu HS trình bày hiểu biết bệnh – HS ghi giấy hiểu biết mình GV yêu cầu các HS khác bổ sung – HS hoàn thành bài tìm hiểu GV : điều chỉnh lại các kiến thức bệnh sán lợn Hoạt động Tìm hiểu cách phòng chống bệnh giun đũa người GV yêu cầu HS phát biểu các biện pháp phòng chống bệnh mà HS biết – HS mô tả các biện pháp phòng chống bệnh giun đũa GV yêu cầu HS thảo luận nhóm – HS hoàn thành bài tìm hiểu cách phòng chống bệnh GV : nhấn mạnh lại các biện pháp phòng chống bệnh giun đũa, đặc biệt là ăn uống Hoạt động Tìm hiểu tác hại thuốc trừ sâu GV cho HS nhận biết các loại thuốc trừ sâu qua nhãn/mác chúng – HS quan sát và phân tích tác hại thuốc trừ sâu người và sinh vật – HS trao đổi các biện pháp phun thuốc trừ sâu đúng kĩ thuật GV : Điều chỉnh các nội dung thảo luận HS và nhấn mạnh đến việc phun thuốc trừ sâu không đúng kĩ thuật khiến sâu bọ phát triển mạnh hơn, phá hại nhiều vì thuốc diệt các loài sâu bọ có ích làm cho các loại có hại hoành hành Ngày soạn: 28 / 1/ 2016 (6) Ngày soạn: 20 / 3/ 2016 Ngày giảng: 24 / / 2016……………………………… Tiết 63-66 - BÀI 19 : ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG Mục tiêu bài học – Nêu “Thế nào là Động vật có xương sống ?” – Nhận biết số đại diện phổ biến Động vật có xương sống – Phân biệt Động vật không xương sống với Động vật có xương sống – Nêu vai trò Động vật có xương sống người và tự nhiên – Ứng dụng kiến thức Động vật có xương sống bảo vệ sức khoẻ và bảo đảm môi trường bền vững Hướng dẫn tổ chức hoạt động học Tiết 63: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Nhận biết các đặc điểm Động vật có xương sống Hoạt động So sánh các đặc điểm hình thái Động vật có xương sống và Động vật không xương sống Tiết 64: Hoạt động Tìm hiểu vai trò Động vật có xương sống Hoạt động Tìm hiểu các đại diện Động vật có xương sống Hoạt động Đọc và trả lời Tiết 65: Hoạt động Tìm hiểu các đặc điểm chung Động vật có xương sống Hoạt động Hoàn thành bảng kiến thức Hoạt động Làm việc với phiếu học tập Hoạt động Đọc và trả lời câu hỏi Tiết 66: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH- HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG HS học lớp hướng dẫn GV : – Kể tên Động vật có xương sống xung quanh mà em biết – Hãy cho biết lợi ích Động vật có xương sống đó – Quan sát đại diện các Động vật có xương sống – Quan sát hình ảnh sách Hướng dẫn học – Quan sát tranh, ảnh – Trao đổi nhóm hình dạng các Động vật có xương sống Chú ý : nhóm trưởng điều khiển hoạt động khởi động nhóm, thư kí ghi lại nội dung trao đổi nhóm lên bảng – Hoạt động khởi động kết thúc là Biên kết thảo luận nhóm GV nên có định hướng quan sát cho lớp, giúp HS phát biểu có trọng tâm B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Cá nhân nhận biết các đặc điểm Động vật có xương sống HS học cá nhân – GV yêu cầu HS cho biết tên các động vật quan sát – HS thông qua hình ảnh, mô tả đặc điểm chung các thể Động vật có xương sống GV quan sát và hướng dẫn việc học HS thông qua các hình vẽ sách (7) Hướng dẫn học Hoạt động So sánh các đặc điểm hình thái Động vật có xương sống và Động vật không xương sống HS học theo nhóm hướng dẫn GV – Trao đổi nhóm hình dạng Động vật có xương sống – Quan sát hình vẽ (hoặc tranh, ảnh), phân biệt vật nào là Động vật không xương sống ? Những vật nào là Động vật có xương sống ? GV sửa chữa các nội dung trao đổi HS nhóm Hoạt động Tìm hiểu vai trò Động vật có xương sống HS làm việc lớp hướng dẫn GV – HS phát biểu lợi ích Động vật có xương sống qua tìm hiểu thực tế – HS đưa ý kiến khai thác vừa phải quá mức Động vật có xương sống địa phương Lưu ý : GV nên có các gợi ý đặc điểm cần phân tích * Tìm hiểu vai trò Động vật có xương sống môi trường tự nhiên HS làm việc cá nhân : Quan sát và tìm hiểu thực tế trả lời các câu hỏi sau : – Quan sát hình sách Hướng dẫn học và cho biết sinh vật đại diện cho Động vật có xương sống có vai trò gì tự nhiên ? – Hãy nêu ích lợi Động vật có xương sống tự nhiên GV khẳng định cho HS các thông tin đúng sau HS trả lời * Vai trò Động vật có xương sống GV yêu cầu HS : Qua các hoạt động thực hành thiên nhiên quan sát, điền vào ô trống bảng 19.2 vai trò Động vật có xương sống người Bảng 19.2 Vai trò Động vật có xương sống Lớp động vật Đại diện Vai trò Cá Lưỡng cư Lớp động vật Đại diện Vai trò Bò sát Chim Thú Hoạt động Tìm hiểu các đại diện Động vật có xương sống HS làm việc theo nhóm hướng dẫn GV – Nêu các đặc điểm đại diện lớp theo trình tự sách Hướng dẫn học – Nêu các dấu hiệu khác các sinh vật đại diện cho lớp động vật có xương sống Lưu ý : GV nên có các gợi ý đặc điểm cần so sánh (8) Hoạt động Đọc và trả lời HS đọc cá nhân đoạn văn sách Hướng dẫn học Điền thông tin vào chỗ trống đoạn sau (Chọn số các từ sau : Lưỡng cư, cột sống, Cá, Động vật có xương sống, Chim, động vật khác, Bò sát, Thú) “Động vật có xương sống có xương trong, đó có … … (chứa tuỷ sống) Cột sống là đặc điểm để phân biệt ngành …………… với các ngành …………… Ngành Động vật có xương sống bao gồm các lớp …………… Động vật có xương sống có các mức độ tổ chức khác và đa dạng mặt hình thái” GV : hỗ trợ HS điền nội dung đúng vào các chỗ trống thông qua khuyến khích các HS khác trực tiếp giúp đỡ HS, nhiên cần rõ vì lại điền thông tin này mà không điền thông tin khác Hoạt động Tìm hiểu các đặc điểm chung Động vật có xương sống GV yêu cầu : HS điền vào chỗ trống đoạn thông tin sau (Chọn số các từ sau : quan trọng, đa dạng, thích nghi, dị dưỡng) : “Đặc điểm chung Động vật có xương sống là thể có xương sống Cấu tạo thể Động vật có xương sống đa dạng, nhờ đó chúng thích nghi với môi trường sống Động vật có xương sống sống theo phương thức dị dưỡng Đa số Động vật có xương sống có vai trò quan trọng người và tự nhiên” GV : hỗ trợ HS điền nội dung đúng vào các chỗ trống thông qua khuyến khích các HS khác trực tiếp giúp đỡ HS, nhiên cần rõ vì lại điền thông tin này mà không điền thông tin khác Hoạt động Hoàn thành bảng kiến thức GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng sau : Bảng 19.1 Sự đa dạng môi trường sống Động vật có xương sống Lớp động vật Đại diện Môi trường sống Cá Lưỡng cư Bò sát Chim Thú Ghi chú : HS có thể lựa chọn các đại diện là động vật mà em biết thông qua tìm hiểu từ các kênh thông tin khác (9) Hoạt động Làm việc với phiếu học tập HS làm việc theo nhóm điều khiển GV GV thiết kế các phiếu học tập theo nội dung sau : – Con người thường sử dụng sản phẩm gì từ cá ? Hãy kể tên các loại cá có giá trị kinh tế cao mà em biết – Lưỡng cư có ích cho nông nghiệp và người nào ? Nguyên nhân việc giảm sút các loài lưỡng cư tự nhiên là gì ? – Chim đóng vai trò quan trọng nào các loài động, thực vật khác và đời sống người ? – Giải thích vì số lượng thú ngày càng bị suy giảm ? Điều này gây nên hậu gì ? – Chúng ta cần làm gì để bảo vệ các loài động vật hoang dã ? HS thực phiếu học tập và đánh giá chéo các nhóm Hoạt động Đọc và trả lời câu hỏi HS học cá nhân và trả lời các câu hỏi sau : – Động vật có xương sống có cấu tạo thể đa dạng, phù hợp với môi trường sống nào ? – Động vật có xương sống có vai trò phát triển bền vững môi trường sinh thái nào ? GV điều chỉnh, sửa chữa các câu trả lời HS C - HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động Thực hành phân loại Động vật có xương sống theo môi trường sống GV yêu cầu HS : làm việc theo nhóm, quan sát hình 19.7 (sách Hướng dẫn học) và điền vào bảng tên các loài theo lớp và môi trường sống chúng STT Tên bài Lớp động vật Môi trường sống HS : trao đổi nhóm trước điền và đánh giá chéo kết điền nhóm khác Hoạt động Thực hành tìm hiểu vai trò Động vật có xương sống là vật nuôi GV yêu cầu HS kể tên các loài động vật : – Hãy kể tên ít 10 loài Động vật có xương sống sống trên cạn dùng làm thức ăn cho người – Hãy kể tên các loài động vật tham gia vào quá trình sản xuất nông nghiệp Hoạt động Trả lời câu hỏi GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi : – Hãy giải thích tác hại việc suy giảm số lượng mèo nuôi và rắn tự nhiên Hãy cho biết loài dơi có vai trò nào tự nhiên Hoạt động Các biện pháp bảo vệ Động vật có xương sống GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo các chủ đề : – Liệt kê các biện pháp bảo vệ Động vật có xương sống môi trường tự (10) nhiên quê hương – Các biện pháp nuôi Động vật có xương sống nhằm tăng cường nguồn thực phẩm cho người và bảo vệ môi trường HS trao đổi hướng dẫn GV D HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hoạt động Tìm hiểu giá trị Động vật có xương sống môi trường GV yêu cầu HS: trao đổi với người gia đình : – Hãy kể tên ít loài động vật ăn thịt sử dụng cá làm thức ăn – Hãy kể tên ít loài gia súc ăn cỏ mà em biết – Hãy nguyên nhân làm cho số loài Động vật có xương sống bị suy giảm và đề xuất biện pháp bảo vệ chúng GV hướng dẫn HS : tìm hiểu các giá trị Động vật có xương sống môi trường Hoạt động Làm việc cùng cộng đồng GV yêu cầu HS thực : – HS viết bài tuyên truyền cách phòng chống bệnh cho Động vật có xương sống – Hãy nêu tên loài Động vật có xương sống địa phương em bị suy giảm số lượng nghiêm trọng Viết bài tuyên truyền các biện pháp bảo vệ loài đó – HS: nộp sản phẩm sau thực các hoạt động GV yêu cầu Hoạt động Ứng dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân và cộng đồng GV cho HS thảo luận nhóm các chủ đề : – Khi bị rắn độc cắn ta cần phải làm gì ? – Khi bị chó dại hay mèo dại cắn, phải tiêm vắc xin phòng bệnh ? – Bệnh chấy, rận kí sinh – Bệnh cúm gia cầm là gì ? Phòng chống nào ? E - HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG Hoạt động Tìm hiểu các biện pháp phòng và chống rắn cắn GV yêu cầu HS trình bày hiểu biết mình các biện pháp phòng và chống rắn cắn địa phương – HS có thể thực hoạt động này với trợ giúp bố/mẹ, ông/bà, anh/ chị, người lớn GV yêu cầu HS hoàn thành và nộp lại ghi chép trước tiết học GV cần có nhận xét, phản hồi kết hoạt động tìm hiểu HS Hoạt động Tìm hiểu các loài chim ăn sâu bọ hại cây GV yêu cầu HS nêu các loại chim ăn sâu bọ mà em biết – HS có thể thực hoạt động này thông qua các thông tin từ internet, tivi, sách báo GV : Yêu cầu HS hoàn thành và nộp lại ghi chép trước tiết học GV cần có nhận xét, phản hồi kết hoạt động tìm hiểu HS Hoạt động Trình bày hiểu biết bệnh mà vật nuôi hay mắc phải địa phương GV yêu cầu HS trình bày hiểu biết bệnh gà, lợn, trâu, bò,… – HS ghi giấy hiểu biết mình GV yêu cầu các HS khác bổ sung – HS hoàn thành bài tìm hiểu GV : điều chỉnh lại các kiến thức bệnh vật nuôi (11) Hoạt động Tìm hiểu các động vật có xương sống GV yêu cầu HS mô tả các động vật có xương sống mà HS biết – HS mô tả hình dạng và cấu tạo thể Động vật có xương sống GV yêu cầu HS thảo luận nhóm – HS hoàn thành bài tìm hiểu mô tả hình dáng Động vật có xương sống GV : nhấn mạnh lại các đặc điểm chung Động vật có xương sống (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an KHKT 6, Giao an KHKT 6