0

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh bà rịa vũng tàu giai đoạn 2006 2015

125 117 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2017, 20:40

B GIO DC V O TO TRNG I HC BCH KHOA H NI V TH LAN HU HOCH NH CHIN LC KINH DOANH CHO NGN HNG U T V PHT TRIN TNH B RA VNG TU GIAI ON 2006 2015 LUN VN THC S NGNH QUN TR KINH DOANH Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS PHAN TH NGC THUN H NI 2006 Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin Tnh B RaVng Tu giai ủon 20062015 DANH MC CC CH VIT TT NHTW Ngõn hng Trung ng NHTM Ngõn hng thng mi NHTMNN Ngõn hng thng mi nh nc NHTMCP Ngõn hng thng mi c phn TCTD T chc tớn dng BIDV Ngõn hng u t & Phỏt trin Vit Nam BIDV BRVT Ngõn hng u t & Phỏt trin tnh B Ra Vng Tu TCKT T chc kinh t HV Huy ủng SXKD Sn xut kinh doanh V Th Lan Hu Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin Tnh B RaVng Tu giai ủon 20062015 MC LC TRANG Danh mc cỏc ch vit tt LI M U PHN I: C S Lí LUN V HOCH NH CHIN LC I.1 Chin lc kinh doanh ca doanh nghip I.2 Quy trỡnh hoch ủnh chin lc kinh doanh I.2.1 Phõn tớch cỏc cn c ủ xõy dng chin lc 7 I.2.1.1 Phõn tớch mụi trng v mụ I.2.1.2 Phõn tớch mụi trng ngnh 11 I.2.1.3 Phõn tớch ni b doanh nghip 16 I.2.2 Phõn loi chin lc v phng phỏp hỡnh thnh chin lc 22 22 I.2.2.1 Bn cht I.2.2.2 La chn v phng phỏp hỡnh thnh chin lc 23 PHN II: PHN TCH CN C HèNH THNH CHIN LC KINH DOANH CHO NGN HNG U T V PHT TRIN TNH B RA-VNG TU 31 32 II.1 Phõn tớch mụi trng v mụ II.1.1 Phõn tớch mụi trng kinh t 32 II.1.1.1 Phõn tớch s nh hng ca tng trng kinh t 32 II.1.1.2 Phõn tớch s nh hng ca giỏ c tng mnh v t l lm phỏt tng 34 II.1.1.3 Phõn tớch s nh hng ca s thay ủi lói sut v t giỏ 36 II.1.1.4 Phõn tớch s nh hng ca ủu t nc ngoi 41 II.1.2 Phõn tớch s nh hng ca ủiu kin chớnh tr thay ủi 43 II.1.3 Phõn tớch s nh hng ca ủiu kin xó hi v t nhiờn 44 II.1.4 Phõn tớch s nh hng ca lut phỏp, chớnh sỏch ủn hoch ủnh ca doanh nghip 46 II.1.5 Phõn tớch s nh hng ca cụng ngh ngõn hng 50 53 II.2 Phõn tớch mụi trng ngnh II.2.1 Phõn tớch mi ủe da ca ủi th cnh tranh 53 II.2.1.1 Lit kờ cỏc ủi th cnh tranh ca BIDV Tnh B R-VT 53 II.2.1.2 Chn tiờu thc ủỏnh giỏ kh nng cnh tranh phự hp vi lnh vc ngõn hng 56 II.2.1.3 Gii thớch cỏch cho ủim tng tiờu thc 57 II.2.1.4 ỏnh giỏ cỏc ủi th cnh tranh v xp hng 58 V Th Lan Hu Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin Tnh B RaVng Tu giai ủon 20062015 II.2.2 Phõn tớch mi ủe da ca ủi th tim n 59 II.2.3 Phõn tớch ỏp lc ca sn phm mI thay th 63 II.2.4 Phõn tớch ỏp lc t khỏch hng 63 II.2.4.1 Lit kờ cỏc khỏch hng ca BIDV BR-VT 64 II.2.4.2 Phõn loi khỏch hng v xỏc ủnh ỏp lc nu khỏch hng b ngõn hng khụng giao dch na 65 II.3 Phõn tớch ni b 67 II.3.1 Gii thiu chung v BIDV BR-VT 67 II.3.2 Phõn tớch ủỏnh giỏ tỡnh hỡnh hot ủng ca cỏc TCTD trờn bn Tnh BR-VT 73 81 II.3.3 Phõn tớch tỡnh hỡnh hot ủng cỏc nm qua tI BIDV BR-VT II.3.4 Phõn tớch cỏc ủim mnh v ủim yu ca chi nhỏnh ngõn hng u t v Phỏt trin Tnh B Ra-Vng Tu 87 II.4 Tng hp ủim mnh v ủim yu, c hi v nguy c 88 II.4.1 Tng hp ủim mnh v ủim yu 88 II.4.2 Tng hp c hi - nguy c 89 PHN III: HèNH THNH CHIN LC CHO NGN HNG U T V PHT TRIN TNH B RA-VNG TU GIAI ON 2006 - 2015 91 III.1 Hỡnh thnh mc tiờu phỏt trin ủn nm 2015 92 III.2 Lp ma trn Swot ủ hỡnh thnh chin lc b phn nhm ủt mc tiờu 93 94 III.3 Hỡnh thnh gii phỏp III.3.1Gii phỏp th nht: Gii phỏp v huy ủng 94 III.3.2 Gii phỏp th hai: Gii phỏp v tớn dng 97 III.3.3 Gii phỏp th ba: Gii phỏp v phỏt trin cụng ngh ngõn hng 100 III.3.4 Gii phỏp th t: Gii phỏp v phỏt trin ngun nhõn lc 101 III.3.5 Gii phỏp th nm: Gii phỏp to lp thng hiu 102 III.3.6 Gii phỏp th sỏu: Gii phỏp tng cng cho vay cỏc DN khu vc t nhõn 106 III.3.7 Gii phỏp th by: Gii phỏp phỏt trin dch v 107 III.3.8 Kin ngh ủi vi Nh nc 109 KT LUN 111 DANH MC TI LIU THAM KHO 113 CC TRANG PH LC V Th Lan Hu Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin Tnh B RaVng Tu giai ủon 20062015 CC TRANG PH LC NHNG NH HNG LN TRONG CHIN LC KINH DOANH CA BIDV V quan ủim t tng ch ủo : BIDV ly hiu qu sn xut kinh doanh ca khỏch hng lm mc tiờu mi hot ủng ca mỡnh L mt ngõn hng ti tr cho ủu t phỏt trin nc, ủng thi ủỏp ng cao nht nhu cu ca khỏch hng v cỏc dch v ngõn hng vi cht lng tt nht, ri ro thp nht v mc ủ chi phớ thp nht so vi tt c cỏc ngõn hng cựng bn, lm c s ủt mc ủ sinh li vo loi khỏ ca cỏc ngõn hng Vit nam Song mt ủ quan trng khỏc l phi luụn luụn hnh ủng theo Lut phỏp v nhng nguyờn tc ủo ủc nghip v ngõn hng V chin lc kinh doanh tng th : BIDV l mt doanh nghip Nh nc hng ủc bit, gi vai trũ l mt ngõn hng quc doanh ln nht, gi v th chin lc, gi vai trũ ch ủo v ủng ủu v lnh vc ủu t phỏp trin ủang v s thc thi chin lc nng tng hp, cung cp cỏc dch v cú tớnh cnh tranh ủi vi cỏc khỏch hng thuc mi thnh phn kinh t, khỏch hng v ngoi nc; ủú ly khỏch hng lnh vc ủu t phỏt trin, sn xut kinh doanh cụng nghip v xut nhp khu l ch yu Xõy dng tr thnh mt ngõn hng mnh ton din : cú cụng ngh ngõn hng hin ủi, sn phm v dch v cht lng cao, phong cỏch minh ủ tng bc hi nhp cỏc ngõn hng khu vc v trờn th gii V chin lc khỏch hng : BIDV xỏc ủnh ủu t khỏch hng khụng phi t sn phm; ch ủng tỡm kim m rng khỏch hng, cú bc ủi v cú la chn Thc hin phng húa khỏch hng thuc mi lnh vc cỏc thnh phn kinh t, khỏch hng v ngoi nc Cng c phỏt trin khỏch hng truyn thng lnh vc xõy dng c bn v ủu t phỏt trin : khỏch hng vay v gi di hn, trung hn ngn hn m rng khỏch hng mi cú chn lc thuc doanh nghip nh nc ủ cho vay khộp kớn, ủng b c v di hn trung hn, ngn hn khỏch hng lm hng xut khu, khỏch hng ln cú tin gi thng xuyờn v n ủnh M rng tng bc cú chn lc cỏc khỏch hng ngoi quc doanh thuc mi lnh vc sn xut V : BIDV coi to l khõu m ủng, to mt mt bng vng chc ngy cng tng trng bng vic dng húa cỏc hỡnh thc, bin phỏp, cỏc kờnh huy ủng t mi ngun nc v ngoi nc Tng t trng trung hn v di hn; huy ủng thụng qua phỏt hnh kỡ phiu, trỏi phiu trung v di hn, tit kim di hn t dõn c Tng trng ngun tin gi cú kỡ hn Khai thỏc trit ủ v lm tt cỏc chc nng ngõn hng ủi lý, ngõn hng phc v ủ tip nhn ngy V Th Lan Hu Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin Tnh B RaVng Tu giai ủon 20062015 cng nhiu ngun trung, di hn t cỏc ngun ti tr, u thỏc, u nhim t cỏc qu, cỏc t chc quc t, cỏc chớnh ph v phi chớnh ph cho ủu t v phỏt trin V s dng :Thc hin dng húa cỏc sn phm, loi hỡnh kinh doanh ch yu lnh vc ủu t phỏt trin, nhng ủng thi m rng th trng vo cỏc lnh vc sn xut kinh doanh dch v khỏc Coi trng cht lng hn s lng, ly hiu qu, an ton l tiờu chun hng ủu ủ xem xột s dng Phi gn chin lc s dng vi chin lc huy ủng vn; thc hin phng chõm : ủi vay ủ cho vay, s dng tng lc cỏc ngun ủ hỡnh thnh lói sut hũa ủng, cú tớnh cnh tranh cao V ngun lc : BIDV ch trng xõy dng ngun lc ngi lm ủng lc phỏt trin Phỏt huy cao ủ s thng nht v t tng, quan ủim; nht quỏn hnh ủng, t chc, qun tr v ủiu hnh; vng vng v chớnh tr, gii v chuyờn mụn, trớ tu nhy bộn kinh doanh; k cng hnh ủng theo phỏp lut; khoa hc, ủo ủc, minh kinh doanh, ly ch tớn lm ủu Thc hin xõy dng ngun lc cú cht lng ủ to li th so sỏnh ca ngõn hng, cỏn b cú tõm huyt v cú tm hiu bit, cú nng lc, sỏng to l ủúng gúp quyt ủnh ủi vi thnh cụng ca ngõn hng V qun tr ủiu hnh :T chc b mỏy tinh gim, gn nh nhng mnh v sc bộn Coi qun tr ủiu hnh l khõu then cht quyt ủnh s thnh ủt kinh doanh, l yu t quyt ủnh ủi mi v hi nhp Luụn luụn ủ phũng nguy c b chch hng, chy theo li ớch trc mt m khụng tớnh ủn ri ro ln v sau Tng cng kim tra, kim soỏt, v sau mi dch v ngõn hng V lnh vc cụng ngh : Coi cụng ngh ngõn hng l phng tin v cụng c quan trng ủ ủt hiu qu cao nht kinh doanh, c v cht lng dch v, an ton chng ri ro kinh doanh, c v hiu qu kinh doanh, t sut li nhun, c v uy tớn, v th v tớn nhim ca mt ngõn hng ln mnh, phỏt huy cụng ngh truyn thng ủó ủc sng lc quỏ trỡnh xõy dng v trng thnh, ủng thi vi vic tip thu mt cỏch thụng minh, sỏng to nhanh chúng cụng ngh ca mt ngõn hng hin ủi Cú bc ủi nhanh chúng, vng chc ủ hin ủi húa, tin hc húa cụng ngh ngõn hng mi lnh vc hot ủng nhm cung cp cỏc dch v mt cỏch nhanh nht, cht lng tt nht, tớn nhim, an ton ủi vi c khỏch hng v ngõn hng vi tớnh cnh tranh cao V hot ủng ủi ngoi : Thc thi chin lc ủi ngoi phng, dng húa cỏc lnh vc hp tỏc, m rng quan h ủi ngoi vi cỏc ngõn hng v cỏc t chc ti chớnh tin t ln th gii, trit ủ tranh th khai thỏc: cỏc ngun t bờn ngoi di mi kờnh v mi hỡnh thc, k thut cụng ngh ngõn hng hin ủi, ủ tng bc hi nhp cỏc ngõn hng khu vc v trờn th gii M rng mng li ngõn hng ủi lý, nht l vi cỏc ngõn hng thuc khu vc Bc M, Nht Bn,Trung Quc v cỏc nc cú ủu t ln vo Vit Nam V Th Lan Hu Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin Tnh B RaVng Tu giai ủon 20062015 HOT NG CHO VAY V HUY NG VN TRấN A BN Nm 2005, Ngõn hng nh nc hon thin c ch huy ủng vn, cho vay, ủm bo tin vay to ủiu kin thun li cho hot ủng ca cỏc TCTD v doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t tip cn tớn dng Ngõn hng.C ch tớn dng tip tc ủc sa ủi, b sung v hon thin theo hng nõng cao quyn t ch, t chu trỏch nhim ca cỏc TCTD v khỏch hng vay Cụng tỏc huy ủng v cho vay cú nhng chuyn bin tớch cc: S liu: Tng ngun huy ủng n v tớnh: T ủng Nm 2003 Nm 2004 Nm 2005 (+),(-) so vi 2004(%) Huy ủng 6.755 9.518 12.320 + 29,4 Tit kim 1.829 2.183 3.225 + 44,4 Tin gi TCKT 4.579 7.094 8.845 + 24,0 347 242 250 + 4,0 Ch tiờu K phiu (Ngun: Bỏo cỏo ủỏnh giỏ hot ủng ngõn hng ca Ngõn hng Nh nc tnh B Ra Vng Tu nm 2005) Tng ngun huy ủng nm 2005 ủt 12.320 t ủng, tc ủ tng 29,4% : 4.169 t ủng ( 33,84% ) Trong ủú: - VN - Ngoi t : 8.151 t ủng ( 66,16% ) Trong ủú ngun huy ủng tit kim l ngun n ủnh nht v trung vo cỏc TCTD sau: n v tớnh: T ủng Tờn Ngõn hng Nm 2004 Nm 2005 (+),(-) so vi 2004(%) - NH Nụng nghip & PTNT 713 969,7 + 256,7 - NH Ngoi thng 464 756 + 292 - NH u t & Phỏt trin 622 857 + 235 (Ngun: Bỏo cỏo ủỏnh giỏ hot ủng ngõn hng ca Ngõn hng Nh nc tnh B Ra Vng Tu nm 2005) Riờng Ngõn hng Thng mi c phn Chõu mi hot ủng t ủu nm 2005, c nm 2005 ủt 93 t ủng V Th Lan Hu Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin Tnh B RaVng Tu giai ủon 20062015 S liu: Tỡnh hỡnh d n trờn bn n v tớnh: T ủng Ch tiờu Nm 2003 Nm 2004 S liu % (+),(-) + 20,5 Nm 2005 S liu T trng 100% % (+),(-) + 13 D n phõn theo 4.94 5.960 6.734 thi gian + Ngn 2.161 2.927 + 35,4 3.308 49,1% + 13,1 + Trung 2.782 3.033 +9 3.426 50,9% + 12,9 + N xu 115 153 205 3% + 0,5 + N khoanh 29 1 D n phõn theo 4.934 5.960 + 20,5 6.734 100% + 13 loi hỡnh kinh t + DNNN 1.893 1.453 - 23,3 1.550 33% + 6,6 + Ngoi Q.Doanh 3.050 4.057 + 47,7 5.184 77% + 27,8 D n phõn theo 4.934 5.960 + 20,5 6.734 100% + 13 ngnh kinh t + Khai thỏc ch bin 414 535 + 29 660 9,8% + 23 + Nụng, lõm nghip 624 953 + 53 1.814 26,9% + 90 + Thng nghip, 1.251 1.683 + 34 1.636 24,3% -3 dch v, khỏch sn + Vn ti 49 48 -2 109 1,6% + 44 + Thu sn 641 795 + 24 650 9,6% - 18 + Xõy dng 1.025 1.145 + 12 1.200 17,8% +5 + Khỏc 939 802 - 15 665 9,8% - 20 (Ngun: Bỏo cỏo ủỏnh giỏ hot ủng ngõn hng ca Ngõn hng Nh nc tnh B Ra Vng Tu nm 2005) SO SNH TH PHN V CHO VAY V HUY NG VN Khi NHTM Nh nc * Th phn huy ủng Trong ủú : Ngõn hng Ngoi thng Ngõn hng T&PT Ngõn hng Nụng nghip Ngõn hng Cụng thng * Th phn tớn dng Trong ủú : Ngõn hng Nụng nghip Ngõn hng T&PT Ngõn hng Ngoi thng Ngõn hng Cụng thng V Th Lan Hu n v : t l % Nm Nm Nm Nm Nm Nm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 77,58 10,92 06,45 04,15 74,59 13,43 06,10 04,86 100,00 100,00 31,41 29,22 24,19 08,68 35,53 29,08 20,53 10,25 51,59 28,68 10,59 07,74 56,85 22,00 12,15 07,81 58,06 18,68 16,27 05,75 51,36 17,47 16,51 100,00 100,00 100,00 100,00 29,84 33,40 17,07 13,06 36,26 28,92 12,31 16,65 39,57 20,59 11,21 18,46 40,15 22,42 13,63 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin Tnh B RaVng Tu giai ủon 20062015 HI NHP KINH T QUC T CA NGNH NGN HNG Trong nm 2003, Ngõn hng Nh nc (NHNN) ủó tớch cc trin khai cỏc hot ủng khuụn kh hp tỏc vi cỏc T chc Kinh t Quc t v thc hin cỏc cam kt ca Vit Nam v hot ủng Ngõn hng, phự hp vi xu th hi nhp quc t, gúp phn cng c v m rng quan h v ti chớnh, ngõn hng ca Vit Nam vi cỏc nc khu vc v trờn th gii NHNN ủó xõy dng Chng trỡnh Hnh ủng ca Ngnh ngõn hng nhm trin khai thc hin Chng trỡnh hnh ủng ca Chớnh ph thc hin ngh quyt 07 v hi nhp kinh t quc t ca B Chớnh tr, c th nh sau: Cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn: Trong nm qua, NHNN ủó phi hp vi cỏc ngõn hng thng mi, Hip hi Ngõn hng, cỏc t chc quc t t chc nhiu hi tho, hi ngh v hi nhp quc t nhm tuyờn truyn, gii thiu cỏc ch trng chớnh sỏch ca ng v Nh nc, cỏc thụng tin, kin thc v hi nhp kinh t quc t NHNN núi riờng v h thng ngõn hng núi chung, cỏc ni dung ny vo ging dy ti Hc vin Ngõn hng, ủng ti cỏc thụng tin, kin thc v cỏc t chc kinh t quc t nh ASEAN, WTO, ASEM, APEC trờn cỏc phng tin thụng tin ủi chỳng nh Thi bỏo Ngõn hng, Tp Ngõn hng v.v to s nhn thc ủy ủ ngnh v nhng c hi v thỏch thc ca Vit Nam núi chung v ngnh ngõn hng núi riờng quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t Xõy dng, sa ủi, b sung phỏp lut: NHNN ủó r soỏt, ủi chiu cỏc quy ủnh ca Vit Nam v hot ủng ngõn hng vi cỏc cam kt Hip ủnh Thng mi Vit M v cỏc t chc quc t, xỏc ủnh cỏc bn cn sa ủi, b sung hoc xõy dng mi cho phự hp Thỏng 8/2003 Lut sa ủi b sung mt s ủiu ca Lut Ngõn hng Nh nc Vit Nam ủó ủc ban hnh Lut cỏc t chc tớn dng cng ủang ủc ủ ngh b sung chnh sa nm 2004 NHNN cng ủang ch trỡ phi hp vi cỏc b ngnh hu quan xõy dng d tho Ngh ủnh chng tin Chin lc tng th v hi nhp kinh t quc t: NHNN ủó xõy dng chin lc phỏt trin ca ngnh núi chung v k hoch hi nhp kinh t quc t ngnh ngõn hng núi riờng Ni dung, gii phỏp v l trỡnh hi nhp kinh t ca ngnh ngõn hng ủc nờu cỏc bn ny ủm bo phự hp vi ch trng ca ng v Nh nc chin lc phỏt trin kinh t, xó hi 10 nm (2001- 2010) Chuyn dch c cu kinh t, c ch, chớnh sỏch ti chớnh tin t, nõng cao kh nng cnh tranh: NHNN tip tc ủi mi v lnh mnh hoỏ h thng cỏc t chc tớn dng (TCTD) nhm n ủnh tin t, h tr phỏt trin kinh t, to thun li cho cỏc TCTD hi nhp kinh t quc t NHNN Vit Nam tip tc ci cỏch v mụ hỡnh v b mỏy t chc; Ci cỏch h thng tra NHNN theo chun mc quc t; Thc hin kim toỏn quc t ủi vi cỏc ngõn hng thng mi nc; Ci cỏch, c cu li h thng ngõn hng V Th Lan Hu Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin Tnh B RaVng Tu giai ủon 20062015 thng mi, ủc bit l trung x lý n quỏ hn, tng vn, tỏch bch cho vay chớnh sỏch vi cho vay thng mi, v.v Cỏc cụng c ủiu hnh chớnh sỏch tin t theo nguyờn tc th trng ủc ln lt vo ỏp dng Th trng m ngy cng phỏt huy hiu qu tớnh linh hot cao v lói sut, dng v k hn v ủc bit l cỏc th tc hnh chớnh ủc gim bt Nghip v cho vay tỏi cp cng dn ủc thc hin theo c ch th trng, vic cho vay tỏi cp theo ch ủnh ủó ngy cng hn ch m phỏn gia nhp WTO v cỏc hot ủng hp tỏc cỏc t chc kinh t quc t: m phỏn gia nhp WTO: Trong nm 2003, NHNN ủó hon thnh vic tr li cỏc cõu hi liờn quan ủn lnh vc ngõn hng cỏc nc thnh viờn ủ phc v cho vic cp nht bn hin trng v chớnh sỏch thng mi, dch v thuc lnh vc ngõn hng ca Vit Nam lm c s cho cỏc phiờn ủm phỏn gia nhp WTO NHNN ủó xõy dng cỏc bn cho v m ca dch v ngõn hng phc v cỏc phiờn ủm phỏn v gia nhp WTO v trin khai thc hin cỏc ni dung ca cỏc phiờn ủm phỏn ny Hp tỏc ASEAN: Ngy 6/3/2003 Thng ủc NHNN ủó ký Bn ghi nh b sung v vic gia hn Tho thun Hoỏn ủi ASEAN Nm 2003, NHNN cng ủó hon thnh vic tng hp, cung cp s liu kinh t, tin t, cỏn cõn toỏn v xõy dng bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh t Lónh ủo NHNN ủó tham d Hi ngh ln th cỏc Thng ủc NHTW ASEAN ti Thỏi Lan (9/6/2003) v cỏc hi ngh Ti chớnh Ngõn hng ti Philippines (17/8/2003) NHNN ủó tip nhn cỏc h tr k thut ca ASEAN di hỡnh thc h tr ủo to v t ca chuyờn gia khuụn kh cỏc d ỏn (i) Sỏng kin v ủo to v nghiờn cu th trng ca ASEAN; (ii) L trỡnh t hoỏ ti khon v dch v ti chớnh ASEAN; (iii) Phi hp vi B Ti chớnh tin hnh ủỏnh giỏ nhu cu tr giỳp phỏt trin th trng vn, th trng trỏi phiu ASEAN; (iv) Giỏm sỏt cỏc ngun ngn hn; (v) Nõng cao nng lc thng kờ kinh t v mụ Hp tỏc APEC: NHNN ủó xõy dng K hoch Hnh ủng Quc gia nm 2003 gi B Thng mi tng hp to ủiu kin cho cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam tham gia vo hot ủng ngõn hng, ti chớnh quc t, NHNN ủó gii thiu Ngõn hng Cụng thng Vit Nam tham gia ký kt Bn ghi nh (MOU) gia cỏc t chc ti chớnh trc tip giao dch vi doanh nghip va v nh v hp tỏc ti chớnh v k thut ti Hi ngh B trng Ti chớnh ln th 10 ti Thỏi Lan t 3-5/9/2003 Cung cp thụng tin v trin khai cỏc bin phỏp chng khng b APEC liờn quan ủn lnh vc ngõn hng V Th Lan Hu Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 ủng thm ủnh cú ủ s lng cỏc chuyờn gia cú trỡnh ủ cao v nhiu kinh nghim thc t ủ ủm bo nng lc xem xột ủỏnh giỏ tng ủi chun xỏc v cỏc mt ni dung ca cỏc d ỏn thay vỡ ch thc hin chc nng ủi din cho cỏc ủn v liờn quan nh hin III.3.3 Gii phỏp th ba: Gii phỏp v phỏt trin cụng ngh ngõn hng ng dng v phỏt trin cụng ngh hin ủi hot ủng kinh doanh l ủiu cn thit Tuy nhiờn vi tc ủ phỏt trin nh v bóo hin ca cụng ngh thụng tin, ủũi hi phi cú bc ủi thớch hp, la chn cụng ngh hp lý, ủỳng hng, bao gm c h thng bo mt hon ho, va ủm bo phự hp vi ủiu kin ca ngõn hng Thc hin tt gii phỏp ny s cho phộp ủu t cú hiu qu cao Mt khỏc, tớnh ủng b, thng nht cn ủc xem xột ủ khai thỏc tt h thng toỏn liờn ngõn hng ủin t ton b h thng ngõn hng La chn ủỳng v ỏp dng thnh cụng cụng ngh ngõn hng hin ủi, phự hp cho mt giai ủon di, c cho hin ti v tng lai l yu t cú ý ngha quyt ủnh ủi vi nng lc cnh tranh v hiu qu hot ủng ca ngõn hng, bi vỡ : Cụng ngh ngõn hng hin ủi l nn tng ủ m cỏc dch v mi vi cht lng v tin ớch cao nh toỏn tc thỡ, gi tin mt ni nhng cú th rỳt tin nhiu ni Cụng ngh ngõn hng hin ủi khụng ch gm cỏc phng tin k thut, cụng ngh thụng tin hin ủi, m thng gn vi cỏc mụ hỡnh t chc v quy trỡnh nghip v hin ủi ủ cung cp cỏc sn phm v dch v thụng qua cỏc kờnh giao dch t xa mt cỏch ủỏng tin cy Do vy, vic ỏp dng cỏc cụng ngh ngõn hng hin ủi thng ủũi hi phi thay ủi quy trỡnh nghip v, cỏch thc qun tr, t chc cỏc hot ủng v ủi mi ủo to, s dng ngun nhõn lc Cụng ngh ngõn hng thng trung cỏc cụng vic sau: * i mi h thng giao dch theo hng t ủng hoỏ; * Phỏt trin cỏc dch v ngõn hng mi da trờn nn tng cụng ngh thụng tin ủc bit l dch v toỏn, dch v ngõn hng bỏn l; * Kt hp cht ch gia cỏc dch v ngõn hng (thanh V Th Lan Hu Trang 100 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 toỏn, huy ủng vn, cho vay, ủu t); * Nõng cp mng din rng v h tng cụng ngh thụng tin ủ ủỏp ng yờu cu phỏt trin cỏc dch v ngõn hng ủin t; * Phỏt trin cỏc phn mm qun lý nghip v ngõn hng ch yu nh qun lý vn, k toỏn, ngõn hng bỏn l, kinh doanh ngoi hi; * Hon chnh h thng thụng tin, d liu trung ti tr s chớnh Gii phỏp tip sau nhm hon thin nhõn lc III.3.4 Gii phỏp th t: Gii phỏp v phỏt trin ngun nhõn lc Theo ủỏnh giỏ chung, ngun nhõn lc ca cỏc ngõn hng Vit nam cũn nhiu hn ch v bt cp Mt mt, hiu bit v k nng thc hin cỏc cụng vic chuyờn mụn ca nhiu cỏn b cha theo kp v cha ủỏp ng ủũi hi ca hot ủng ngõn hng ủiu kin cnh tranh v hi nhp, nht l vic trin khai cỏc dch v mi v theo cỏch thc hot ủng ca ngõn hng hin ủi Mt khỏc, cú mt s cỏn b ủc ủo to c bn, cú nng lc chuyờn mụn cao nhng li cha ủc b trớ, s dng hp lý, gõy lóng phớ v hn ch hiu qu s dng cỏn b Tỡnh hỡnh ny ủũi hi phi tng cng v ủo to v s dng hp lý hn ngun nhõn lc cú nhõn lc ủỏp ng yờu cu ca tin b cụng ngh, thi gian ti Ngõn hng u t & Phỏt trin tnh B Ra Vng Tu cn thc hin tt cỏc bin phỏp sau ủõy: T chc thc hin vic tuyn dng v ủo to cỏn b cn xut phỏt t yờu cu tiờu chun chc danh cụng vic ca mi v trớ cụng tỏc v ly mc ủ ủỏp ng yờu cu ny cng nh yờu cu nõng cao nng lc cnh tranh v hiu qu hot ủng chung ca ngõn hng lm cn c, tiờu chun ủ xõy dng v ủỏnh giỏ kt qu tuyn dng v ủo to nhõn viờn Dnh s ủu t tha ủỏng cho vic ủo to v ủo to li nhõn viờn hin cú nhm ủm bo s dng tt ngun nhõn lc cú sn Chn mt s cỏn b tr ủc ủỏnh giỏ l cú nng lc c ủi ủo to di hn v chuyờn sõu V Th Lan Hu Trang 101 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 v ngoi nc ủ cú kh nng trin khai ỏp dng cỏc kin thc, kinh nghim hc ủc ng thi coi trng vic ủo to thụng qua cụng vic hng ngy, bng cỏch cỏn b lónh ủo dnh thi gian ch dn v giao vic c th, cú ủỏnh giỏ sỏt ủ nhõn viờn tng cng t hc, trau di k nng nghip v u tiờn ủ bt cỏn b tr cú nng lc thay th mt b phn cỏn b lónh ủo khụng theo kp yờu cu s ủi mi nhanh chúng cụng ngh, khoa hc t chc v qun lý hin ủi Xõy dng h thng thụng tin qun lý ủú quy ủnh rừ cỏc tiờu thc, phng phỏp ủo lng, th tc ủỏnh giỏ hiu qu kinh doanh ủi vi tng b phn liờn quan trc tip ủn kinh doanh Nghiờn cu xõy dng c ch lng, thng, thu nhp phự hp vi nng lc v ủúng gúp ca cỏn b, nhõn viờn, gn vi kt qu kinh doanh i vi cỏc b phn giỏn tip v phc v: Xõy dng cỏc tiờu thc ủỏnh giỏ cht lng cụng tỏc: Xõy dng chun hoỏ chc nng, nhim v v quy trỡnh nghip v ca cỏc b phn v chc nng, nhim v quyn hn ca tng chc danh Nõng cao nng lc qun lý ủiu hnh ca cỏn b qun lý: Nng lc qun tr ủiu hnh l yu t quyt ủnh hiu qu hot ủng ca mi ngõn hng Nng lc ny bao gm kh nng d bỏo v ch ủng x lý kp thi cỏc tỡnh phỏt sinh, s dng cú hiu qu cỏc c hi v vt qua cỏc thỏch thc Do vy, ủũi hi cỏn b lónh ủo, qun lý va phi cú tm nhỡn chin lc va phi cú s khụn khộo, linh hot sỏch lc v ỏp dng cỏc bin phỏp c th III.3.5 Gii phỏp th nm: Gii phỏp to lp thng hiu Trong nn kinh t th trng hin ủi, thng hiu ca mt doanh nghip l yu t cú ý ngha quan trng, mt ngun ti sn ln; mt s trng hp, giỏ tr thng hiu ca mt doanh nghip cú th ln hn tng s ti sn hu hỡnh ca doanh nghip ủú phỏt trin thng hiu ca mỡnh, V Th Lan Hu Trang 102 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 ngõn hng cn cú chin lc v k hoch rừ rng, phi dnh ngun lc cn thit ủ phỏt trin Trong quỏ trỡnh ny, cn chỳ trng thc hin cỏc bin phỏp sau : Tuyờn truyn, giỏo dc cho ton th cỏn b ca ngõn hng hiu rừ ý ngha v tm quan trng ca vic phỏt trin thng hiu ngõn hng, t giỏc tham gia v cú nhng ủúng gúp thit thc cho hot ủng ny C gng to dng hỡnh nh ca ngõn hng thụng qua nhiu vic lm c th Xõy dng mt thng hiu mnh ca mt ngõn hng u t v Phỏt trin thõn thin, gn gi vi khỏch hng, mang tớnh cng ủng, cú ủ an ton cao v hot ủng cú hiu qu, cú s t tt cho khỏch hng Khụng ngng ci tin v nõng cao cht lng dch v cao, tin li v an ton cho khỏch hng, coi ủõy l yu t quyt ủnh ủi vi giỏ tr v mc ủ thnh cụng ca thng hiu ngõn hng Trong quỏ trỡnh qung bỏ, cn chỳ ý cung cp cỏc thụng tin v ch cho cỏc khỏch hng nhn bit nhng ni tri ca ngõn hng mỡnh cht lng v cỏch thc cung cp dch v vi ni dung, hỡnh nh rừ rng, d hiu ủ h cú th t so sỏnh vi cỏc ngõn hng khỏc v t rỳt kt lun Nhiu doanh nghip nh nc cú quy mụ ln, s lng n vay ln ủang ri vo tỡnh trng khú khn v ủng trờn b vc phỏ sn s nh hng rt ln ủn hot ủng ngõn hng Do ủú, cn phi cú nhng gii phỏp kp thi v bc ủi hp lý V nh vy, x lý cỏc ủi tng ny s ủt cho cỏc NHTM quc doanh vo mt khú khn rt ln Do vy, hin cn phi cú nhng bin phỏp ủ ngn nga, x lý v hn ch tn tht ti mc thp nht ri ro xy C th cn ỏp dng cỏc bin phỏp sau: Bin phỏp th nht : Bin phỏp ngn nga: Ngn nga n quỏ hn l mt nhng gii phỏp phi ủc thc hin thng xuyờn liờn tc, cú ý thc t ngi ủiu hnh, lónh ủo ủn CBCNV, ủc bit l ủi ng cỏn b tớn dng Mt nhng thnh cụng V Th Lan Hu Trang 103 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 vic nõng cao cht lng tớn dng ủú chớnh l thc hin bin phỏp ngn nga n quỏ hn t lỳc phỏt sinh mún vay mi cho ủn thu hi ht n gc v lói Thụng qua vic: thc hin nghiờm tỳc qui trỡnh tớn dng; thc hin ủy ủ cỏc quy ủnh v bo ủm tin vay; ủi ủụi vi vic tng cng v nõng cao cht lng ủi ng cỏn b tớn dng vi vic b trớ, sp xp, thm ủnh khỏch hng vay trờn cỏc phng din nng lc phỏp lý, nng lc ti chớnh, mụi trng, hiu qu kinh doanh v kh nng tr n, thm ủnh tớnh kh thi ca d ỏn, sn xut kinh doanh; nõng cao cht lng cụng tỏc kim tra, kim soỏt ủi vi hot ủng tin dng; ỏp dng cỏc hỡnh thc bo him cho ti sn v ủi tng co liờn quan kinh doanh tớn dng Nh vy, mt nhng trng tõm ca ngõn hng quc doanh khụng phi ch l gia tng li nhun, m l kim soỏt tt hn, gim vi tc ủ nhanh hn cỏc khon n xu Li nhun ca ngõn hng Vit Nam ch yu hot ủng tớn dng mang li Li nhun chung cú th nhỡn thy vo ngy cui cựng ca nm nhng li nhun thc s ca tng khon vay phi ủi ủn ủỏo hn, m cú th kộo di nhiu nm Hiu qu kinh doanh ca ngõn hng quc doanh, vỡ th, cú l khụng ch th hin ch tiờu li nhun, trớch DPRR, m quan trng hn l t l n quỏ hn v s n xu tuyt ủi Bin phỏp th hai : Bin phỏp x lý n quỏ hn: Trc ht phi t chc phõn tớch n quỏ hn theo ủnh k: Vic phõn tớch cỏc khon n quỏ hn cú ý ngha rt quan trng, nú giỳp ngõn hng nm ủc thc trng n quỏ hn chung ca ủn v v thc trng tng loi cho vay, tng nhúm khỏch hng v tng khỏch hng c th, trờn c s ủú cú th x lý n mt cỏch thớch hp v cú hiu qu cao Thụng qua phõn tớch n, phi ủ ủc hng gii quyt v bin phỏp x lý thớch hp ủi vi tng ngõn hng, tng nhúm khỏch hng v tng mún vay c th X lý bng qu d phũng bự ủp ri ro kinh doanh tớn dng bng qu d phũng bự ủp ri ro l mt nhng bin phỏp quan trng ủ lnh V Th Lan Hu Trang 104 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 mnh hoỏ ti chớnh thc hin ủỳng ủi tng, cú hiu qu bin phỏp ny ngõn hng cn quan tõm thc hin tt mt s ủ: thc hin nghiờm tỳc v chớnh xỏc vic phõn loi ti sn cú, trớch lp qu d phũng ủỳng quy ủnh; r soỏt k cỏc khon n khú ủũi cú kh nng tn tht ủ xỏc ủnh ủỳng cỏc khon n thuc ủi tng ủc x lý bự ủp ri ro, ỏp dng trit ủ cỏc bin phỏp tn thu; lp h s x lý bo ủm ủy ủ, chớnh xỏc, hp phỏp, hp l, ủỳng thi gian quy ủnh v thm quyn gii quyt ca tng cp Bin phỏp th ba : Bin phỏp thu hi n Bao gm cỏc hot ủng sau: Thnh lp v trỡ hot ủng ca ban thu n: Vic x lý, thu hi n quỏ hn l cụng vic rt phc tp, liờn quan ủn nhiu lnh vc, nhiu cp, nhiu ngnh, ủú vic thnh lp b phn (ban) thu n l cn thit ti cỏc cp ngõn hng Thnh phn v t chc ca cỏc ban thu n phi bo ủm cú ủ kh nng, thm quyn gii quyt, x lý cỏc mún n; ủc giao quyn hn v nhim v rừ rng; trc tip v thng xuyờn phõn tớch, x lý, thu hi cỏc khon n tn ủng, n quỏ hn khú ủũi Khai thỏc cỏc ti sn bo ủm n vay: Ti sn bo ủm n vay l ngun thu n th hai ca ngõn hng, phng ỏn sn xut kinh doanh ca khỏch hng b phỏ sn hoc kộm hiu qu v khụng cú kh nng tr n Vỡ vy, sau thc hin cỏc bin phỏp ủụn ủc, x lý n, khỏch hng khụng tr ủc n, ngõn hng phi tin hnh x lý ti sn bo ủm ủ thu hi n õy ủc coi l mt bin phỏp quan trng vic x lý n quỏ hn ca ngõn hng Cn tin hnh r soỏt li ton b h s, th tc bo him tin vay, tin hnh cỏc bc v bin phỏp x lý ti sn phự hp vi thc trng tng trng hp v theo ủỳng quy ủnh hin hnh Vic x lý phi khn trng, kiờn quyt, nhanh chúng, tranh th s giỳp ủ ca cỏc c quan hu quan Hn ch v x lý n quỏ hn khụng phi l ủ mi, nhng nú l ủ luụn luụn mang tớnh thi s hot ủng kinh doanh ca cỏc V Th Lan Hu Trang 105 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 NHTM Do vy, tỡm bin phỏp hn ch n quỏ hn luụn mang tớnh cp thit v cú ý ngha quan trng ủi vi ngõn hng Tuy nhiờn, ủ gii quyt mt cỏch cú hiu qu ủ n quỏ hn, ủũi hi khụng ch cú s n lc ca bn thõn ngõn hng m cn cú s giỳp ủ ca chớnh quyn phng v cỏc S, Ban, Ngnh hu quan Cú nh vy, vic hn ch v x lý n quỏ hn mi cú hiu qu, phc v tt cho li ớch phng v li ớch chung ca c nn kinh t III.3.6 Gii phỏp th saựu: Tng cng cho vay cỏc doanh nghip khu vc t nhõn Cỏc doanh nghip nh nc ủc u ủói v trc ht l ủc cp ban ủu t ngõn sỏch, cp ủt xõy dng sn xut kinh doanh cũn cỏc doanh nghip ngoi quc doanh, doanh nghip nc ngoi ch yu ch yu da vo t cú ca cỏ nhõn Doanh nghip nh nc cú th tip cn vi nhiu ngun : tớn dng ngõn hng, cỏc loi qu nh nc, kho bc nh nc, t huy ủng qua trỏi phiu, c phiu Ngoi ra, doanh nghip nh nc cũn ủc u ủói v lói sut, ch ủ khoanh n, gim n, xúa n Ngc li khu vc doanh nghip ngoi quc doanh ch cú kh nng tip cn vi mt s nhng ngun ny Trong phng thc vay vn, doanh nghip ngoi quc doanh thng phi th chp ti sn, ủt ủai nhng giỏ tr thc t ca nú ủc ủnh rt thp, ủú ủc vay l hn ch Vỡ vy, cn khuyn khớch doanh nghip thuc khu vc t nhõn phỏt trin bng cỏc biờn phỏp sau: to mi ủiu kin thun li cho cỏc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t ủc vay ngõn hng, chỳ ý ủn cỏc doanh nghip va v nh, nhm to ủiu kin cho cỏc doanh nghip ny tip cn v s dng cú hiu qu ngun tớn dng ca ngõn hng ủ ủu t vo sn xut kinh doanh; ủi mi mỏy múc thit b, cụng ngh sn xut Trong ủú coi hot ủng theo dừi v kim tra mún vay l hot ủng thng xuyờn bt buc m bo mi khon vay ủu t s dng ủỳng mc ủớch, l c s ủm bo tr n vay ngõn hng, an ton tớn dng V Th Lan Hu Trang 106 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 Phõn b hp lý hn ủi vi ngun tớn dng ngõn hng Theo hng ủú cn nõng cao th phn tớn dng ủi vi khu vc kinh t dõn doanh, vỡ hiu qu kinh t ca khu vc ny l cao v nng ủng Hin khu vc ny ủúng gúp khong hn 40%GDP ca ton b nn kinh t nhng hin t trng d n ca h thng NHTM ủi vi khu vc kinh t dõn doanh mi ủt khong 20%, nú cha tng xng vi kh nng ủúng gúp ca khu vc kinh t dõn doanh ủi vi ton b nn kinh t Trong ủú s ny ủi vi doanh nghip nh nc l gn 60%, nhng hiu qu kinh t m nú mang li thỡ cha cao (n quỏ hn ca NHTM ch yu trung vo cỏc doanh nghip nh nc thuc ngnh cụng nghip da vo ti nguyờn nh xi mng, st thộp, giy, mớa ủng, phõn bún, m cỏc loi doanh nghip ny thu hỳt rt nhiu ca Ngõn hng Thng mi) Trong khu vc dõn doanh ch cn mt phn ba s ủú T ủú cn khc phc mt tõm lý cũn ủố nng t cỏc NHTM, m ủc bit l cỏc NHTM Nh nc thng quan tõm ủn s an ton phỏp lý ca ủng (thng chỳ trng ủn cỏc doanh nghip nh nc) m cha quan tõm ủỳng mc ủn hiu qu kinh t ca ủng III.3.7 Gii phỏp th baỷy: Gii phỏp phỏt trin dch v Hot ủng dch v ca cỏc ngõn hng trờn bn ngy cng cú s cnh tranh mnh m Ngoi cỏc dch v ủn thun nh toỏn v ngoi nc, bo lónh, kinh doanh ngoi tBIDV BRVT phi xõy dng h thng giao dch t xa phỏt trin mnh cỏc dch v sau: Phỏt trin ngõn hng trc tuyn (VCB online mng ni b cho phộp khỏch hng gi tin mt ni, rỳt tin nhiu ni, khc phc cỏc hn ch v thi gian v khụng gian giao dch) ca Ngõn hng Ngoi thng E Banking (VCB); Phone banking (Sacombank, VCB); toỏn qua ủin thoi di ủng (Mobile banking) (VCB), cho phộp khỏch hng truy V Th Lan Hu Trang 107 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 cp ti khon bng ủin thoi di ủng v thc hin mt s giao dch qua mn hỡnh ủin thoi Thu chi trờn ti khon (VCB, ACB) T chc siờu th c vi dch v toỏn kinh doanh bt ủng sn (ACB) Dch v toỏn ủin t t xa (Techcombank) Dch v th : ủõy l mng dch v ủang din mnh m nht, cỏc ngõn hng tip tc hon thin v phỏt trin mng li toỏn th, trang b cỏc mỏy t ủng : Dch v ATM rỳt tin t ủng (BIDV, VCB, ICB ), dch v mỏy ATM VCB Connect 24 l h thng rỳt tin t ủng chp nhn ủc cỏc loi th toỏn quc t, dch v th toỏn hng húa, ti cỏc ủn v chp nhn th (ACB, VCB,) lm tt cỏc dch v trờn cn ỏp dng cỏc bin phỏp sau: * Nõng cao hn na vai trũ ca trung tõm th : nghiờn cu phỏt trin cỏc sn phm th * Xỳc tin nhanh vic liờn kt vi cỏc ngõn hng bn, nht l cỏc ngõn hng quc doanh ủ trin khai vic dựng chung h thng ATM, cỏc kờnh toỏn ủ to quy mụ ti thiu mang li s tin li cho cỏc khỏch hng giao dch ã Cho trin khai cỏc tin ớch ca d ỏn hin ủi húa, nht l dch v gi rỳt tin tt c cỏc ủim giao dch ã Xem xột ỏp dng mc phớ dch v, nht l mc phớ chuyn tin, toỏn h thng mt cỏch hp lý ủm bo kh nng cnh tranh vi cỏc ngõn hng bn ã a cỏc loi hỡnh dch v tớn dng tiờu dựng dng, linh hot ủỏp ng nhu cu ca ủụng ủo ủi tng khỏch hng V Th Lan Hu Trang 108 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 ã Nõng cao tỏc phong giao dch hin ủi, gim thiu phin h v thi gian ch ủi ca khỏch hng õy l yu t rt ủn gin, thng xuyờn ủc núi ủn, nhng vic thc hin l rt khú vỡ nú liờn quan nhiu ủn thúi quen, húa giao dch, ủú cn ủc trin khai thc hin mt cỏch trit ủ v cú tớnh nht quỏn cao III.3.8 Kin ngh ủi vi Nh nc Cú nhng qui ủnh c th v kp thi thỏo b nhng vng mc hot ủng ngõn hng, hon thin cỏc c ch chớnh sỏch v bn phỏp quy ủ cú ủ khuụn kh thc hin tt Lut ngõn hng, Lut cỏc t chc tớn dng nhm ủm bo cho h thng ngõn hng hot ủng an ton v cú hiu qu i mi cỏc phng thc v th tc tớn dng theo hng tng cng quyn t ch kinh doanh, t chu trỏch nhim v ti chớnh, to ủiu kin bỡnh ủng cho cỏc ủn v thuc mi thnh phn kinh t cú d ỏn kinh doanh kh thi cú th vay ngõn hng Khụng nờn hỡnh s húa lnh vc ngõn hng to tõm lý co cm khụng dỏm linh ủng cho vay s trỏch nhim Hon thin mụi trng phỏp lý, cỏc bn quy phm phỏp lut cn cú s ủng b, thng nht trỏnh chng chộo Cỏc khon n ủc Chớnh ph cho phộp x lý xúa, gim ủng thi chuyn ngun bự ủp cho Ngõn hng Nh nc cn kp thi cú nhng gii phỏp thỏo g khú khn ủi vi mt s ngnh, sn phm ủó v ủang gp nhiu khú khn nh mớa ủng, c phờ, xõy lp Tng cng phõn cp xột duyt tớn dng, xỏc ủnh rừ trỏch nhim cỏ nhõn vic x lý, phỏn quyt cho vay, bo lónh Tin hnh xỏc ủnh gii hn tớn dng ủi vi tng ngnh, lnh vc, sn phm V Th Lan Hu Trang 109 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 Hon thin h thng thụng tin tớn dng cú cht lng ủi vi ton ngnh Ngõn hng Vit Nam To ủiu kin ủ cỏn b tớn dng tip cn v ng dng ủc ti cụng ngh ngõn hng hin ủi, h thng thụng tin tớn dng nhm cp nht thụng tin ủc kp thi phc v kim soỏt hot ủng kinh doanh, quan h ca khỏch hng, nõng cao nng lc kim soỏt ri ro hot ủng tớn dng ca ngõn hng V Th Lan Hu Trang 110 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 KT LUN Vit nam ủang giai ủon hi nhp vi khu vc v th gii, vic ci to, cng c v phỏt trin cỏc doanh nghip cn phi cú nhng chớnh sỏch v ủnh hng chung ca nh nc V phớa cỏc doanh nghip cn phi nhn thc ủy ủ tin trỡnh hi nhp, ch ủng khai thỏc v phỏt huy cỏc ngun lc sn cú, thớch ng v nhy bộn vi s thay ủi ca th trng, mi hot ủng kinh doanh luụn xem cnh tranh l s sng cũn ca doanh nghip Lm th no ủ cú li th cnh tranh? Lm th no ủ vt qua cỏc ủi th cnh tranh? Lm th no ủ doanh nghip tn ti, phỏt trin v thc s hot ủng cú hiu qu? õy l nhng bi toỏn luụn ủt cho cỏc nh qun tr v vic gii quyt nú khụng phi cng cú th lm ủc Ngõn hng l mt ngnh kinh doanh ủc thự v rt nhy cm, ch mt s thay ủi nh v cỏc chớnh sỏch v quy ủnh cng s nh hng v tỏc ủng trc tip ủn ton b nn kinh t Do ủú ủ phỏt trin kinh t, hin NHTW ủang cú nhiu ci cỏch ủỏng k ủ lnh mnh húa, nõng cao nng lc ti chớnh v qun lý ủiu hnh ca h thng cỏc ngõn hng Vit Nam C th l qun lý v x lý cỏc khon n xu, c cu li h thng ngõn hng hin cú, tng ủiu l v t cú, xõy dng mụ hỡnh ngõn hng hin ủi ; Cựng vi lut cỏc TCTD v mt s ci cỏch, hot ủng ca cỏc ngõn hng Vit Nam cú nhiu chuyn bin mi ủú l tớch cc hn, ch ủng hn v vng mnh hn phự hp vi tin trỡnh hi nhp BIDV BRVT cng khụng ủi ngoi vũng xoay ủú; ú l v thc hin tiờu chun ISO 9000 vo cỏc hot ủng ngõn hng, s dng h thng mỏy rỳt tin t ủng ATM, bc ủu xõy dng mụ hỡnh ngõn hng hin ủi, xng ủỏng gi vai trũ ch lc h thng BIDV, gi v trớ ch ủo v ủng ủu v ủu t phỏt trin h thng cỏc ngõn hng Vit Nam trờn bn V Th Lan Hu Trang 111 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 Cụng tỏc tớn dng ủó, ủang v s l hot ủng ủem li li nhun ch yu hot ủng kinh doanh ca ngõn hng, l mt nhng nhim v luụn ủc cỏc cp lónh ủo quan tõm v coi l nhim v trng tõm hng ủu Trc nhng thỏch thc ca ton cu húa, cnh tranh, hi nhp; khụng cỏch no khỏc chỳng ta phi tng bc nhanh chúng khc phc nhng tn ti, phỏt huy nhng kt qu ủt ủc, ủ nhng chin lc, gii phỏp, bc ủi phự hp ủ hot ủng tớn dng núi riờng v hot ủng kinh doanh ngõn hng núi chung tng bc theo kp cỏc chun mc quc t, cú nh vy hot ủng tớn dng mi ủỏp ng ủc mc tiờu tng trng gn vi kim soỏt ri ro v yờu cu phỏt trin hi nhp quc t theo ủỳng l trỡnh V Th Lan Hu Trang 112 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 DANH MC TI LIU THAM KHO Fred R.David (1995) (Nhúm dch Trng Cụng Minh, Trn Tun Thc, Trn Th Tng Nh), Khỏi lun v qun tr chin lc, Nh xut bn thng kờ, H Ni Micheal El.Porter, Giỏo trỡnh Chin lc cnh tranh, NXB Khoa hc k thut, 1996 Tin s Nguyn Vn Nghin (2005), Giỏo trỡnh Qun lý chin lc, i hc Bỏch khoa H Ni PGS.TS Phan Th Ngc Thun, Chin lc kinh doanh v k hoch hoỏ ni b doanh nghip, NXB Khoa hc k thut, 2005 Tin s H Diu (2001), Tớn dng ngõn hng, Nh xut bn thng kờ, Thnh ph H Chớ Minh Tin s H Diu (2002), Qun tr ngõn hng, Nh xut bn thng kờ, Thnh ph H Chớ Minh Tin s Nguyn ng Dn (2001), Tin t Ngõn hng, Nh xut bn thnh ph H Chớ Minh PGS-TS Trn Vn Tựng (2004), Cnh tranh kinh t, Nh xut bn th gii, H Ni Lut Ngõn hng Nh nc Vit nam s 01/1997QH10 ngy 12/12/1997 10 Lut cỏc t chc tớn dng s 02/1997QH10 ngy 12/12/1997 Cỏc bn Bỏo cỏo - Tp : 11 Mt s bn ca Chớnh ph, cỏc B liờn quan ủn hot ủng Ti chớnh Ngõn hng; v mt s bn ca Ngnh Ngõn hng 12 Bỏo cỏo tng kt hot ủng nm 2005 Ngõn hng u t & Phỏt trin Tnh B Ra - Vng Tu thỏng 1/2006, Tnh B Ra - Vng Tu V Th Lan Hu Trang 113 Lun Thc s Hoch ủnh chin lc cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 2006 - 2015 13 Bỏo cỏo tng kt ủỏnh giỏ hot ủng kinh doanh 05 nm (2001 - 2005 ) Ngõn hng u t & Phỏt trin Tnh B Ra - Vng Tu thỏng 1/2006, Tnh B Ra - Vng Tu 14 Bỏo cỏo s kt hot ủng 06 thỏng ủu nm 2006 Ngõn hng u t & Phỏt trin Tnh B Ra - Vng Tu ngy 21 thỏng 06 nm 2006 15 K hoch kinh doanh nm 2006 chi nhỏnh Ngõn hng Ngõn hng u t & Phỏt trin Tnh B Ra - Vng Tu 16 Ngõn hng Nh nc Tnh B Ra - Vng Tu (2005), Bỏo cỏo tng kt tỡnh hỡnh hot ủng ngõn hng thng mi Tnh B Ra - Vng Tu 2005 17 Mt s Tp Ngõn hng Nh nc 18 Mt s Tp Thi bỏo kinh t Vit nam 19 Mt s Tp Thi bỏo Th trng Ti chớnh - Tin t 20 Mt s Tp Thụng tin Ngõn hng u t & Phỏt trin Vin nam V Th Lan Hu Trang 114 Lun Thc s ... lc kinh doanh cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B RaVng Tu giai ủon 200 6- 2015 bao gm phn: - Phn I: C s lý lun v hoch ủnh chin lc - PhnII: Phõn tớch cỏc cn c ủ hỡnh thnh chin lc kinh doanh cho. .. phỏt trin cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B Ra- Vng Tu, ủ ti: Hoch ủnh chin lc kinh doanh cho Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh B Ra Vng Tu giai ủon2006 - 2015 ủó ủc chn lm ủ ti nghiờn cu cho lun... ủng kinh doanh ca doanh nghip m cũn cõn nhc ủn cỏc yu t kinh t cú th s gõy nh hng ủn s phỏt trin ca doanh nghip tng lai Mụi trng kinh t ủc ủc trng bi cỏc yu t kinh t ch yu gõy nh hng ủn cỏc doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh bà rịa vũng tàu giai đoạn 2006 2015 , Hoạch định chiến lược kinh doanh cho ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh bà rịa vũng tàu giai đoạn 2006 2015 ,

Từ khóa liên quan