Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

137 874 0
Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thứ …… ngày…. . tháng …… năm 2010 Mơn: Tốn TIẾT: 1 BÀI: ƠN TẬP: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ ( sgk/3 ) Thời gian: 40 I. MỤC TIÊU :  Giúp học sinh : ◊ Củng cố khái niệm ban đầu về phân số : đọc, viết phân số. ◊ Ơn tập cách viết thường, viết số tự nhiên dạng phân số. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Các tấm hình cắt và vẽ như các hình vẽ trong SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Ơn tập khái niệm ban đầu về phân số :  GV hướng dẫn HS quan sát từng tấm bìa rồi nêu tên gọi phân số, tự viết phân số đó và đọc phân số. Chẳng hạn :  GV viết lên bảng phân số 3 2 , đọc là : hai phần ba.  Làm tương tự với các tấm bìa còn lại.  Cho HS chỉ vào các phân số : 100 40 , 4 3 , 10 5 , 3 2 và nêu, chẳng hạn : hai phần ba, năm phần mười, ba phần tư, bốn mươi phần trăm là các phân số. Hoạt động 2 : Ơn tập cách viết thương hai số tự nhiên, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.  GV hướng dẫn HS lần lược viết 1 : 3 ; 4 : 10 ; 9 : 2 ; … dưới dạng phân số.  HS quan sát miếng bìa rồi nêu : một băng giấy được chia thành 3 phần bằng nhau, tơ màu 2 phần, tức là tơ màu hai phần ba băng giấy, ta có phân số 3 2 .  Một vài HS nhắc lại.  HS nêu như chú ý 1 trong SGK. (Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 1 Chẳng hạn 1 : 3 = 3 1 ; rồi giúp HS tự nêu : một phần ba là thương của 1 chia 3. Tương tự với các phép chia còn lại. Hoạt động 3 : Thực hành  GV hướng dẫn HS làm lần lược các bài tập 1,2,3,4 trong vở bài tập Tốn 5 rồi chữa bài. Nếu khơng đủ thời gian thì chọn một số trong các nội dung từng bài tập để HS làm tại lớp, số còn lại sẽ làm khi tự học. chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia đã cho).  Tương tự như trên đối với các chú ý 2,3,4.  HS làm tồn bộ bài 1,2 còn lại một nửa hoặc hai phần ba số lượng bài trong từng bài tập 3,4. Khi chữa bài phải chữa theo mẫu. 3.Củng cố, dặn dò : chuẩn bị bài tiết sau – làm những bài tập còn lại của bài 3, 4 Rút kinh nghiệm : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 2 Thứ …… ngày…. . tháng …… năm 2010 Mơn: Tốn TIẾT: 2 BÀI: ƠN TẬP : TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ ( sgk/5 ) Thời gian: 40 . MỤC TIÊU :  Giúp HS : ◊ Nhớ lại tính chất cơ bản của phân số. ◊ Biết vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Khởi động : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Ơn tập tính chất cơ bản của phân số.  GV hướng dẫn HS thực hiện theo ví dụ 1, chẳng hạn có thể nêu thành bài tập dạng : = 6 5 × × 6 5 = , HS chọn một số thích hợp để điền số đó vào ơ trống. ( Lưu ý HS, đã điền số nào vào ơ trống phía trên gạch ngang thì cũng phải điền số đó vào phía dưới gạch ngang, và số đó cũng phải là số tự nhiên khác 0).  Sau cả 2 ví dụ GV giúp HS nêu tồn bộ tính chất cơ bản của phân số (như SGK). Hoạt động 2 :Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số.  GV hướng dẫn học sinh tự rút gọn  HS tự tính các tích rồi viết tích vào chỗ chấm thích hợp. Chẳng hạn : 18 15 36 35 6 5 = × × = hoặc 24 20 46 45 6 5 = × × = ; …  HS nhận xét thành một câu khái qt như SGK.  Tương tự với ví dụ 2.  HS nhớ lại : ◊ Rút gọn phân số để được phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 3 phân số 120 90 . Chú ý : Khi chữa bài nên cho HS trao đổi ý kiến để nhận ra : có nhiều cách rút gọn phân số, cách nhanh nhất là chọn được số lớn nhất mà tử số và mẫu số của phân số đã cho đều chia hết cho số đó.  GV hướng dẫn HS tự qui đồng mẫu số nêu trong ví dụ 1 và ví dụ 2 (SGK), tự nêu cách qui đồng mẫu số ứng với từng ví dụ (xem lại Tốn 4, trang 28 và 29). Nếu còn thời gian GV cho HS làm bài tập 3 rồi chữa bài . vẫn bằng phân số đã cho. ◊ Rút gọn phân số cho đến khi khơng thể rút gọn được nữa (tức là nhận được phân số tối giản). Học sinh làm bài tập 1 trong Vở bài tập Tốn 5 (phần 1). Chẳng hạn : 3 2 9:27 9:18 27 18 ; 5 3 5:25 5:15 25 15 ==== ;…  HS làm bài tập 2 (trong Vở bài tập Tốn 5 (phần 1) rồi chữa bài.  Học sinh tự làm bài 3: 100 40 30 12 5 2 == và 35 20 21 12 7 4 == 4. Củng cố, dặn dò : chuẩn bị bài tiết sau : ơn tập so sánh 2 phân số . Rút kinh nghiệm : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 4 Thứ …… ngày…. . tháng …… năm 2010 Mơn: Tốn TIẾT: 3 BÀI: ƠN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ ( sgk/6 ) Thời gian: 40 I. MỤC TIÊU : Giúp HS :  Nhớ lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số, so sánh phân số với đơn vị.  Biết so sánh hai phân số có cùng tử số. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Khởi động : 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Ơn tập cách so sánh hai phân số  GV gọi HS nêu cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số, rồi tự nêu ví dụ về từng trường hợp (như SGK). Khi nêu ví dụ, chẳng hạn một HS nêu 7 5 7 2 < thì u cầu HS đó giải thích ( chẳng hạn, 7 2 và 7 5 đã có cùng mẫu số là 7, so sánh 2 tử số ta có 2 < 5 vậy 7 5 7 2 < ). Nên tập cho HS nhận biết và phát biểu bằng lời, bằng viết, chẳng hạn, nếu 7 5 7 2 < thì 7 5 > 7 2 . Hoạt động 2 : Thực hành  HS nêu cách nhận biết một phân số bé hơn 1 ( hoặc lớn hơn 1). Chú ý : HS nắm được phương pháp chung để so sánh hai phân số là bao giờ cũng có thể làm cho chúng có cùng mẫu số rồi mới so sánh các tử số. HS làm bài và trình bày bằng miệng hoặc viết chẳng hạn : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 5 Bài 1 : cho HS tự làm rồi chữa bài Bài 2 :cho HS làm bài rồi chữa bài, nếu khơng đủ thời gian thì làm bài a) còn lại sẽ làm khi tự học 14 12 27 26 7 6 14 12 7 6 === x x vì hoặc 12 9 34 33 4 3 ; 12 8 43 42 3 2 4 3 3 2 ====< x x x x vì mà 12 9 12 8 < nên 4 3 3 2 < HS làm bài rồi chữa bài : a) 18 17 ; 9 8 ; 6 5 b) 4 3 ; 8 5 ; 2 1 4.Củng cố, dặn dò : chuẩn bị bài tiết sau . Rút kinh nghiệm : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 6 Thứ …… ngày…. . tháng …… năm 2010 Mơn: Tốn TIẾT:4 BÀI: ƠN TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ ( TT ) ( sgk/7 .) Thời gian: 40 I. MỤC TIÊU : Giúp HS : • So sánh phân số với đơn vị • So sánh hai phân số cùng tử số . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 3. Khởi động : 4. Kiểm tra bài cũ : 5. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GV hướng dẫn H làm lần lượt từng bài tập rồi chữa bài, khi chữa bài sẽ kết hợp ơn tập và củng cố các kiến thức đã học , chẳng hạn Bài 1 : cho HS làm bài rồi chữa bài, khi HS chữa bài GV cho HS nêu nhận xét và nhớ lại đặc điểm phân số bé hơn 1, lớn hơn 1 , bằng 1. GV cho HS nhắc lại các điều kiện để so sánh phân số với 1. Bài 2 : tương tự như bài 1 và giúp HS nhớ được : Trong hai phân số có tử số bằng nhau , phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn . Bài 3 : cho HS làm phần a) và phần c) rồi chữa bài, phần c) cho HS tự làm khi tự học . Bài 4 : cho HS nêu bài tốn rồi giải tốn . 1 5 3 < ( vì tử số là 3 nhỏ hơn mẫu số là 5) 1 4 9 > ( vì tử số là 9 lớn hơn mẫu số là 4 ) 2 2 =1 ( vì mẫu số là 2 bằng tử số là 2 ) Bài giải ( bài4) Mẹ cho chị 3 1 số qt tức là chị được 15 5 số qt. Mẹ cho em 5 2 số qt nghĩa là em được 15 6 số qt mà 15 5 15 6 < nên 3 1 5 2 > vậy mẹ cho em được nhiều qt hơn . 5. Củng cố, dặn dò : Làm phần còn lại của bài tập 3 Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 7 Rút kinh nghiệm : Thứ …… ngày…. . tháng …… năm 2010 Mơn: Tốn TIẾT : 5 BÀI : PHÂN SỐ THẬP PHÂN ( sgk/8 ) Thời gian: 40 I MỤC TIÊU : Giúp HS :  Nhận biết các phân số thập phân.  Nhận ra : có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân và biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Khởi động : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Giới thiệu phân số thập phân  GV nêu và viết trên bảng các phân số 1000 17 , 100 5 , 10 3 ; … cho HS nêu đặc điểm của các phân số này, để nhận biết các phân số đó có mẫu số là 10 ; 100 ; 1000 ; … GV giới thiệu : các phân số có mẫu số là 10 ; 100 ; 1000 ; … gọi là các phân số thập phân (cho một vài HS nhắc lại).  GV nêu và viết trên bảng phân số 5 3 , u cầu HS tìm phân số thập phân bằng  HS làm tương tự với , 125 20 , 4 7 … Cho HS nêu nhận xét để : ◊ Nhận ra rằng : có một phân số có thể viết thành phân số thập phân. ◊ Biết chuyển một số phân số thành phân số thập phân (bằng cách tìm một số nhân với mẫu số để có 10 ; 100 ; 1000 ; … rồi nhân cả tử số và mẫu số với số đó để được phân số thập phân). Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 8 5 3 để có : 5 3 = . 10 6 25 23 = × × Hoạt động 2 : Thực hành Bài 1 : Cho HS tự viết cách đọc phân số thập phân (theo mẫu). Bài 3 : cho H nêu ( bằng nói hoặc bằng viết ) Các phân số thập phân là : 10 4 và 1000 17 Bài 2 : HS tự viết các phân số thập phân để được : . 000.000.1 1 , 000.1 475 , 100 20 , 10 7 Bài 4 : HS tự làm bài rồi chữa bài. ( H có thể chữa một phần bài tập hoặc tồn bộ bài . Kết quả là : a) 10 35 52 57 2 7 == x x b) 100 75 254 253 4 3 == x x c) 10 2 3:30 3:6 30 6 == d) 100 8 8:800 8:64 800 64 == 4. Củng cố, dặn dò : chuẩn bị bài tiết sau Rút kinh nghiệm : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 9 Thứ …… ngày…. . tháng …… năm 2010 Mơn: Tốn TIẾT: 6 BÀI: LUYỆN TẬP ( sgk/9 ) Thời gian: 40 I. MỤC TIÊU : Giúp HS củng cố về :  Nhận biết các phân số thập phân.  Chuyển một số phân số thành phân số thập phân  Giải bài tốn về tìm giá trị một phân số của số cho trước. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Khởi động : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : GV tổ chức cho HS tự làm bài rồi chữa bài. Hoạt động 2 : Thực hành Bài 1 : HS phải viết , 10 10 , 10 4 , 10 3 rồi 10 14 , 10 13 , 10 12 vào các vạch tương ứng trên trục số. Sau khi chữa bài nên gọi HS đọc lần lược các phân số từ 10 1 đến 10 14 và nhấn mạnh đó là các phân số thập phân. Bài 2 : Kết quả là : 10 62 25 231 5 31 ; 100 375 254 2515 4 15 ; 10 55 52 511 2 11 ====== x x x x x x . Khi làm bài và chữa bài HS cần nêu được số thích hợp để lấy mẫu số nhân với số đó (hoặc chia cho số đó) thì được 10 ; 100 ; 1000 ; … Bài 3 : HS làm và chữa bài tương tự bài 2. Bài 4 : HS nêu bài tốn rồi giải bài tốn. Bài giải Số HS giỏi tốn là : 30X 10 3 = 9 ( học sinh ) Số HS giỏi Tiếng Việt là : 30x 10 2 = 6 ( học sinh ) Đáp số : 9 HS giỏi tốn, 6 HS giỏi TV 4.Củng cố, dặn dò : Rút kinh nghiệm : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 10 [...]... b) 6 21 6 20 6 x 20 3 x 2 x5 x 4 8 : = x = = = 25 20 25 21 25 x 21 5 x5 x3 x7 35 Bài 3 : Cho HS nêu bài tốn rồi giải và chữa bài Bài giải : Diện tích tấm bìa : 1 1 1 x = ( m2) 2 3 6 diện tích của mỗi phần là : 1 1 :3 = ( m2) 6 18 Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 13 ĐS : 1 (m2) 18 4 Củng cố, dặn dò : Thứ …… ngày… tháng …… năm 2010 Mơn: Tốn TIẾT:... thực hiên tương tự như trên : 100 km gấp 50 km số lần : 100 : 50 = 2 ( lần ) ơ tơ đi 50 km thì tiêu thụ số lít xăng là : 12 : 2 = 6 ( lít ) Đáp số : 6 lít Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Theo sơ đồ trên thì chiểu rộng mảnh đất hình chữ nhật là : 15 : ( 2 -1) x 1 = 15 ( m ) Chiều dài mảnh đất là : 15 + 15 = 30 ( m) Chu vi mảnh đất hình chữ nhật : ( 30 + 15 ) x 2 = 90 ( m ) bài 4 : đưa bài tốn... ( km ) Qng đường AB dài là : 4x10 = 40( km) 4.Củng cố, dặn dò : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 20 Rút kinh nghiệm : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 21 Thứ …… ngày… tháng …… năm 2010 Mơn: Tốn TIẾT: 14 BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG( sgk/16 )... cũ : 3 Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GV hướng dẫn HS tự làm các bài tập rồi chữa bài Bài 1 : HS tự làm bài rồi chữa bài : 1 2 9 17 153 HS tự làm bài rồi chữa bài b)2 x3 = x = 4 5 4 5 20 1 1 6 4 6 3 18 9 d) 1 : 1 = : = x = = 5 3 5 3 5 4 20 10 Bài 2 : 1 5 a) Xx = 4 8 X HS tự làm bài rồi chữa bài 3 1 b) X - = 5 10 5 8 = − 1 4 c) X x X= 1 3 + 10 5 X = 3 8 X= 7 10 2 6 = 7 11 6... 8 75 ( m2) Diện tích lối đi : diện tích lối đi 8 75 : 25 = 35 ( m2) ĐS : a) 35m và 25m b) 35 m2 4.Củng cố, dặn dò : chuẩn bị bài tiết sau : ơn tập bổ sung về giải tốn Rút kinh nghiệm : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 24 Thứ …… ngày… tháng …… năm 2010 Mơn: Tốn TIẾT: 16 BÀI: ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG... số HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS làm tương7tự với các ví dụ : 7 3 7 + và − 9 10 8 9 phần thực hành : Bài 1 : HS tự làm bài rồi chữa bài Bài 2 : HS 15 + 2 bài rồi chữa bài 2 tự làm 17 = a) 3 + = 5 5 Hoặc viết đầy 15 +: 25 17 2 3 2 đủ 3+ = + = = 5 1 5 5 5 5 28 5 23 b) 4 − = − = 7 7 7 7 Bài 3 : HS tự giải bài tốn rồi chữa bài Bài giải : Có mẫu số khác nhau Qui đồng mẫu số Cộng hoặc trừ 2 tử số Giữ ngun mẫu... thì cho HS làm lúc tự học 4 Củng cố, dặn dò : Rút kinh nghiệm : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 32 Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 33 Thứ …… ngày… tháng …… năm 2010 Mơn: Tốn TIẾT: 22 BÀI: ƠN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ( sgk/23 )... tích hình chữ nhật ABCD nhưng có kích thước khác với kích thước của ABCD 4 Củng cố, dặn dò : Rút kinh nghiệm : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 35 Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 36 ... : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 150 người : …… ngày ? 1 người ăn số gạo dự trữ đó trong thời Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 28 7 ngày : 10 người gian là : 5 ngày : …… người ? 20 x 120 Bài giải : = 2400 ( ngày ) 150 người ăn số gạo dự trữ trong thời Muốn làm xong cơng việc trong 1 ngày thì cần: gian là : 2400 : 150 10x 7 = 70 (người) = 16 ( ngày ) ĐS Muốn làm xong trong 5. .. 5 + 7 = 12 ( phần ) Chiều rộng vườn hoa : Bài 3 : u cầu HS tính chiều dài, chiều rộng 60: 12 x 5 = 25( m) vườn hoa hình chữ nhật bằng cách đưa về bài Chiều dài vườn hoa : tốn “ tìm 2 số khi biết tổng ( ở bài này là nữa chu vi 60m và tỉ số của 2 số đó là 5 ) 7 từ đó tính được diện tích hình chữ nhật và 60 – 15 = 35( m) Diện tích vườn hoa : 35 x 25 = 8 75 ( m2) Diện tích lối đi : diện tích lối đi 875 . thiết. Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên Phạm Xuân Thùy Trường TH Đông Hưng A1 15 4.Củng cố, dặn dò : Rút kinh nghiệm : Giáo án môn: Toán Kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên. bài. Bài 2 : HS tự làm bài rồi chữa bài. a) . 5 17 5 2 15 5 2 3 = + =+ Hoặc viết đầy đủ : . 5 17 5 2 15 5 2 1 3 5 2 3 = + =+=+ b) 7 23 7 5 7 28 7 5 4 =−=− Bài 3 : HS tự giải bài tốn rồi chữa bài và nhấn mạnh đó là các phân số thập phân. Bài 2 : Kết quả là : 10 62 25 231 5 31 ; 100 3 75 254 251 5 4 15 ; 10 55 52 51 1 2 11 ====== x x x x x x . Khi làm bài và chữa bài HS cần nêu được số

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:06

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • TIẾT: 3 BÀI: ƠN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ ( sgk/6 )

 • TIẾT : 5 BÀI : PHÂN SỐ THẬP PHÂN ( sgk/8 )

 • TIẾT: 6 BÀI: LUYỆN TẬP ( sgk/9 )

 • TIẾT: 7 BÀI: ƠN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ ( sgk/10 )

  • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • Hoạt động 1 : Ơn tập về phép cộng và phép trừ hai phân số.

  • TIẾT: 8 BÀI: ƠN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ ( sgk/12 )

  • TIẾT: 9 BÀI: HỖN SỐ ( sgk/12 )

   • Hoạt động của Giáo viên

   • Hoạt động của Học sinh

   • 2 = 2 + =

    • TIẾT: 11 BÀI: LUYỆN TẬP ( sgk/14 )

    • TIẾT: 12 BÀI: : LUYỆN TẬP CHUNG ( sgk/15 )

    • I. MỤC TIÊU :

    • TIẾT: 14 BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG( sgk/16 )

    • TIẾT: 15 BÀI: ƠN TẬP VỀ GIẢI TỐN ( sgk/17 )

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

    • HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

    • TIẾT: 22 BÀI: ƠN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ( sgk/23 )

     • TIẾT: 38 BÀI: LUYỆN TẬP (sgk/ 43 )

     • TG

     • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

     • TG

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan