Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

350 1.9K 19
Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Kế HOạCH BàI GIảNG - TUầN: 1 Môn: Toán Bài: Ôn tập: Khái niệm về phân số Tiết số: 1( dạy buổi hai) Th ngày tháng năm I. Mục tiêu: - Củng cố khái niệm ban đầu về phân số; đọc viết phân số - Ôn tập cách viết thơng, viết STN dới dạng phân số II. Đồ dùng dạy học: Bìa giấy thể hiện các phân số: 3 2 ; 10 5 ; 4 3 ; 100 40 III. Các hoạt động dạy - học: Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò 1' I. Giới thiệu bài Tiết học đầu tiên: Củng cố khái niệm phân số HS nghe II. Dạy-học bài mới 1. Ôn khái niệm về phân số HD ôn tập khái niệm ban đầu về phân số - Treo bìa (PS 3 2 ) ? Đã tô màu mấy phần PS. Yêu cầu HS giải thích. - TL: 3 2 băng giấy. HS giải thích. 5' - ? Viết PS thể hiện phần đợc tô màu của băng giấy. - GV làm tơng tự với các hình còn lại - Yêu cầu học sinh học - 1 HS lên bảng - Cả lớp viết vào nháp 2. Viết thơng dới dạng phân số HD ôn tập cách viết thơng hai STN, cách viết mỗi STN dới dạng PS. a. Viết thơng 2 số TN dới dạng PS - GV viết lên bảng các phép chia: 1 : 3 ; 4 : 10 ; 9 : 2 9 ? Viết thơng của các phép chia trên dới dạng phân số. - 3 HS lên bảng. Lớp làm ra nháp. - Nhận xét bài của bạn 1 Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò ? 3 1 có thể coi là thơng của phép chia nào? (Tơng tự với 2 phép chia còn lại) - TL: 1 : 3 b. Viết mỗi STN dới dạng PS: - Viết các STN: 5, 12, ? Hãy viết mỗi STN trên thành PS có MS là 1 ? Giải thích vì sao. - GV kết luận - Một số HS lên bảng - HS giải thích ? Một số có thể viết thành PS nh thế nào ? Giải thích ? Tìm cách viết 0 thành phân số. - TS và MS bằng nhau - HS khá trả lời - Một số HS lên bảng Lớp viết vào nháp 3. Luyện tập - Thực hành Bài 1: Đọc thầm ? BT yêu cầu ta làm gì Nhắc lại yêu cầu HS làm bài, lần lợt đọc bài 20' Bài 2: Đọc to đề bài 1 HS lên bảng Lớp chữa bài Bài 3: (Tơng tự bài 2) Bài 4: GV yêu cầu HS đọc đề và tự làm bài 1 HS lên bảng Nhận xét bài làm của bạn a) 6 6 1 = ; 5 0 0 = III. Củng cố-Dặn dò 5' GV tổng kết tiết học, dặn HS về nhà làm bài tập HD 2 Kế HOạCH BàI GIảNG - TUầN: 1 Môn: Toán Bài: Ôn tập: Các tính chất cơ bản của phân số Tiết số: 2 Th ngày tháng năm I. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Nhớ lại tính chất cơ bản của phân số. - áp dụng tính chất cơ bản để quy đồng và rút gọn mẫu số các phân số. II. Đồ dùng dạy học: Phấn màu, bảng phụ ghi BT. III. Các hoạt động dạy - học: Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò 7' A. KTBC - Gọi 2 HS lên bảng chữa BT - 2 HS lên bảng, lớp theo dõi và nhận xét - GV nhận xét, cho điểm B. Dạy - học bài mới 15' I. Ôn tập Tính chất cơ bản của phân số 1. Giới thiệu bài: Ôn t/c cơ bản của phân số. 2. HD ôn tập t/c cơ bản của phân số. a. GV ghi BT lên bảng Viết số thích hợp vào ô trống: - 1 HS lên bảng 5 6 = 5 ì 6 ì = Cả lớp làm nháp - GV nhận xét - ? Khi nhân (1 p.số VO) cả TS và MS của 1 PS với 1 STN khác 0 ta đợc gì TL: T đợc 1 PS bằng PS đã cho. b. VD2: 20 24 = 20 : 24 : = - ? Khi chia cả TS và MS của 1 PS cho 2 STN khác 0, ta đợc gì TL: Ta đợc 1 PS bằng PS đã cho 3 Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò 3. ứng dụng tính chất cơ bản của phân số a. Rút gọn PS: - ? Thế nào là RGPS - GV cho hs RGPS: 120 90 - ? Khi rút gọn ta cần chú ý điều gì - HS trả lời - TL: Rút gọn đến PS tối giản b. Quy đồng MS: - ? Thế nào là QĐMS - GV yêu cầu HS QĐMS 5 2 và 7 4 - ? Nhận xét bài của bạn - GV viết tiếp PS 5 3 và 10 9 - ? Khi QĐ cần chú ý điều gì Nên chọn MSC là số nhỏ nhất cùng chia hết cho các MS 15' II. Luyện tập Bài 1: HS đọc đề bài. ? Nhắc lại yêu cầu - Chữa BT trên bảng - 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở 5 3 5:25 5:15 25 15 == (tơng tự) Bài 2: HS làm bài sau đó chữa bài cho nhau. Bài 3: - GV yêu cầu HS rút gọn PS để tìm các PS bằng nhau trong bài. - Gọi HS đọc các PS bằng nhau mà mình tìm đợc và giải thích. C. Củng cố - Dặn dò Tổng kết giờ học. 4 Kế HOạCH BàI GIảNG - TUầN: 1 Môn: Toán Bài: Ôn tập: So sánh hai phân số Tiết số: 3 Th ngày tháng năm I. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Nhớ lại cách so sánh 2 phân số cùng mẫu số, khác mẫu số - Biết so sánh 2 phân số có cùng tử số. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, phấn màu III. Các hoạt động dạy - học: Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò 6' A. KTBC - Gọi 2 HS lên bảng chữa bài tập - GV nhận xét và cho điểm - 2 HS lên bảng B. Dạy học bài mới 1. GTB: Ôn tập cách so sánh 2 phân số 2. HD ôn tập cách so sánh 2 phân số 11' So sánh 2 phân số có cùng mẫu số a. So sánh 2 phân số cùng mẫu số - Yêu cầu HS so sánh 2 PS 7 5 & 7 2 ? Khi so sánh các PS cùng MS, ta làm thế nào - HS so sánh 7 5 7 2 < ; 7 2 7 5 > So sánh 2 PS khác MS b. So sánh các PS khác MS - GV ghi bảng so sánh PS 7 5 & 4 3 - GV nhận xét ? Muốn so sánh các PS khác nhau, ta làm thế nào. - HS làm bài Ta quy đồng rồi so sánh 15' 3. Luyện tập - Thực hành Bài 1: - GV yêu cầu HS tự làm bài HS làm & tự kiểm 5 Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò - Gọi 1 HS đọc bài trớc lớp tra bài của mình Bài 2: ? BT yêu cầu gì TL: Sắp xếp các PS theo thứ tự từ bé đến lớn ? Muốn xếp các PS theo thứ tự từ bé đến lớn trớc hết ta phải làm gì - Ta cần so sánh các PS với nhau. - GV yêu cầu HS làm bài - 2 HS lên bảng. a) QĐMS các PS, ta đợc: 18 16 29 28 9 8 = ì ì = 18 15 36 35 6 5 = ì ì = Giữ nguyên 18 17 ; Ta có: 18 17 18 16 18 15 << Vậy: 18 17 9 8 6 5 << b) QĐMS các PS ta đợc: 8 4 42 41 2 1 = ì ì = 8 6 24 23 4 3 = ì ì = Giữ nguyên 8 5 ; Ta có: 8 6 8 5 8 4 << Vậy: 4 3 8 5 2 1 << - GV nhận xét và cho điểm 3' C. Củng cố-Dặn dò ? Nhắc lại ND đã ôn tập 6 Kế HOạCH BàI GIảNG - TUầN: 1 Môn: Toán Bài: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) Tiết số: 4 Th ngày tháng năm I. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về: - So sánh phân số với đơn vị. - So sánh 2 phân số cùng MS, khác MS. - So sánh 2 phân số cùng TS. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, phấn màu III. Các hoạt động dạy - học: Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò 7' A. KTBC - Gọi 2 HS lên bảng chữa bài tập - GV nhận xét và cho điểm - 2 HS lên bảng B. Dạy - học bài mới 1. GTB: Ôn tập về so sánh 2 phân số HS lắng nghe 2. Hớng ôn tập 25' So sánh phân số với 1 Bài 1: - GV yêu cầu HS tự so sánh và điền dấu so sánh - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - 1 HS lên bảng làm bài ? Thế nào là PS lớn hơn 1, PS = 1 và PS bé hơn 1 - HS nêu. * GV mở rộng thêm: - Không cần quy đồng, hay so sánh 2 PS 8 9 & 5 4 - HS nêu: 1 5 4 < 1 8 9 > 8 9 5 4 < 7 Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò Bài 2: - GV ghi bảng các PS 5 2 và 7 2 và yêu cầu so sánh 2 phân số đó. - HS quy đồng MS 2 PS rồi so sánh. So sánh 2 PS có cùng tử số. - GV cho HS so sánh theo cách so sánh 2PS cùng TS rồi trình bày cách làm của mình. - GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài. - HS làm và trình bày Bài 3: GV yêu cầu HS so sánh các PS rồi báo cáo KQ. Nhắc HS lựa chọn các cách khác nhau để so sánh cho hợp lí. a) So sánh: 4 3 và 7 5 Quy đồng MS (TS) b) 7 2 và 9 4 Quy đồng TS c) 8 5 và 5 8 So sánh qua đơn vị Bài 4: - GV gọi 1 HS đọc đề bài toán - GV yêu cầu HS tự làm bài - 1 HS đọc - HS so sánh 2 PS 3 1 và 5 2 Vậy em đợc mẹ cho nhiều quýt hơn. 3' C. Củng cố-Dặn dò - GV tổng kết tiết học - Dặn HS ôn tập và chuẩn bị bài sau 8 Kế HOạCH BàI GIảNG - TUầN: 1 Môn: Toán Bài: Phân số thập phân Tiết số: 5 Th ngày tháng năm I. Mục tiêu: Học sinh: - Biết thế nào là phân số thập phân. - Biết có một số phân số có thể chuyển thành phân số thập phân và biết chuyển các phân số này thành phân số thập phân. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn BT1,2 ; phấn màu - Thẻ ý kiến cho BT3 III. Các hoạt động dạy - học: Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò 2' A. ổn định tổ chức - Kiểm tra tính chất cơ bản của phân số thông qua bài tập điền số. - HS phát biểu B. Dạy - học bài mới 1' 1. Giới thiệu bài - Giới thiệu bài học về PSTP, vận dụng kiến thức để làm BT về PSTP - lắng nghe 12' 2. Giới thiệu về PS TP - GV yêu cầu HS đọc PS ; 1000 17 ; 100 5 ; 10 3 - HS đọc to Các PS có MS là 10, 100; 1000 là các PS thập phân. ? Em có NX gì về MS của các PS này ? PS nh thế nào thì đợc gọi là PSTP ? Gọi vài HS cho VD về PSTP. GV ghi bảng. TL : Có MS là 10; 100; 1000 - HS nghe và nhắc lại. - HS phát biểu. - GV viết PS 5 3 ? Tìm 1 PS thập phân bằng PS 5 3 - 1 HS lên bảng Lớp làm nháp ? (HS lên bảng) Em làm thế nào - GV yêu cầu tơng tự với các PS: 125 20 , 4 7 ? Qua 3 VD trên, các em có nhận xét gì - Vận dụng tính chất của 2 PS bằng nhau. 2 HS phát biểu Một số phân số có thể viết thành PSTP. 9 Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò ? Làm thế nào để biết đợc một PS có thể viết đợc thành PSTP đợc hay không - GV chốt lại : Một số phân số có thể viết thành PSTP. Ta có thể vận dụng tính chất cơ bản của phân số để biến đổi MS thành 10;100;1000; - MS của PS đó nhân với một số nào đó để đợc 10 ; 100 ; 1000; 22' 3. Luyện tập Bài 1: Đọc các PSTP Cho học sinh thực hành: - Gọi 1HS đọc yêu cầu - GV yêu cầu HS đọc theo cặp. - GV gọi HS nối tiếp đọc. - GV lu ý cách đọc: Các PSTP có MS là 100;1000; ta đọc gọn là "phần trăm; phần nghìn; " HS đọc lợt 2. - HS nêu lại cách đọc PSTP. GV chốt, lu ý để viết PSTP. -chín phần mời, hai mơi mốt phần trăm, - HS nối tiếp nhau đọc Bài 2: Viết các PSTP Đọc yêu cầu BT - Cho HS làm vào vở - GV chữa bài, nhận xét. HS nêu cách viết PSTP. GV chốt cách viết, cách đọc PSTP. Cả lớp làm BT vào vở - 1 HS làm bảng phụ Trò chơi : Tìm phân số thập phân - Nêu luật chơi : GV đa ra từng phân số (trong BT3) (riêng PS 2000 69 đổi thành 2000 68 ) HS tìm ra các PS thập phân. ? Trong các PS còn lại, PS nào có thể viết thành PS thập phân. GV chốt về PSTP, cách viết PS thành PSTP, vận dụng làm BT4 - HS giơ thẻ xanh nếu phân số đa ra là PSTP, giơ thẻ đỏ nếu không phải là PSTP. - HS trả lời và nêu 2 cách viết. Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống - HS đọc yêu cầu BT - HS làm bài - Gọi HS nhận xét bài của bạn GV chốt cách viết PS thành PSTP. 2 HS lên bảng làm bảng phụ. Lớp làm vở. - HS nhận xét, chữa bài 3' C. Củng cố-Dặn dò ? Thế nào là PS thập phân. ? Cho ví dụ - HS trả lời BT thêm (nếu còn thời gian) 10 [...]... tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên - Chữa bài: Hoạt động của trò Lớp làm vở 11 11 ì 5 55 = = 2 2 ì 5 10 Bài 3: ? Yêu cầu của BT - HS làm bài - Cả lớp chữa bài Bài 4: ? Nêu yêu cầu và suy nghĩ để nêu cách giải ? Cách so sánh 8 29 và 10 10 0 - TL: Viết các PS đã cho thành PS thập phân có MS là 10 0 - Tiến hành so sánh từng PS - TL: QĐMS 8 8 ì 10 80 = = 10 10 ì 10 10 0 Bài 5: - Đọc và tóm tắt miệng BT... giáo viên Hoạt động của trò B Dạy-học bài mới 1' 1 Giới thiệu bài - Cùng ôn luyện phép cộng và trừ các PS 2 Hớng dẫn LT Bài 1 - GV yêu cầu HS tự làm bài, nhắc HS - 2 HS lên bảng làm khi quy đồng MS các PS chú ý chọn bài HS cả lớp làm MSC bé nhất có thể bài vào vở BT 7 9 70 81 15 1 32' a) + = + = 9 10 90 90 90 b) 5 7 20 21 41 + = + = 6 8 24 24 24 c) 3 1 3 6 5 3 14 7 + + = + + = = 5 2 10 10 10 10 10 5. .. dạng toán gì ? (tổng - tỉ) Ôn tập: GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ và giải bài Lớp đọc thầm toán - 1 HS lên bảng làm a) Bài toán về tìm ? 2 số khi Số bé: biết 12 1 tổng và Số lớn: tỉ số của ? 2 số đó 35 Thời Nội dung kiến gian 12 ' thức và kỹ năng Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 5 + 6 = 11 (phần) Hoạt động của trò Số bé là: 12 1 : 11 ì 55 = 55 ... ì = 9 5 45 b) 32 Hoạt động của trò - 2 HS chữa BT4 và 1 HS chữa BT5 - 3 HS lần lợt trả lời trớc lớp HS cả lớp theo dõi và nhận xét - 3 HS lên bảng làm HS lớp làm vào vở BT Thời Nội dung kiến Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học gian thức và kỹ năng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò 1 2 9 17 15 3 2 ì3 = ì = 4 4 4 5 20 c) 1 7 1 8 8 : = ì = 5 8 5 7 35 6 4 6 3 18 9 : = ì = = 5 3 5 4 20 10 d)... 50 7 57 7 + = (m) = 5 (m) 10 10 10 10 5m7dm = 5m + 5 (HS nêu những cách giải khác nhau) 7 7 m = 5 + m = 10 10 7 (m) 10 - GV nhận xét cách làm của HS - 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở BT Bài 5 - Cho HS phân tích bài toán và tự tìm cách giải: 3m = 300cm Sợi dây dài: 30 + 27 = 327 (cm)= 32 28 7 10 Thời Nội dung kiến gian Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học thức và kỹ năng Hoạt động của giáo viên... 3 3 7 3 65 38 10 3 b) 9 + 5 = + = 2 7 7 7 7 a) 2 + 4 = + - Gọi HS chữa bài Bài 3 - Tơng tự nh BT2 1 3 a) 2 ì 5 1 7 21 147 49 = ì = = 4 3 4 12 4 23 - Lớp NX và chữa bài - HS làm bài Thời Nội dung kiến gian thức và kỹ năng cơ Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên 2 2 17 16 272 = ì = 5 7 5 7 35 1 1 49 5 49 2 98 49 = c) 8 : 2 = : = ì = 6 2 6 2 6 5 30 15 b) 3 ì 2 3' - GV kiểm tra,... nh Bài tập 1 - Cho HS chữa bài trớc lớp sau đó nhận xét và cho điểm HS Bài 3 - GV cho HS tự làm bài và nêu đáp án mình chọn trớc lớp Bài 4 - GV yêu cầu các HS khá tự làm Hớng dẫn HS kém 9m5dm = 9m + 5 5 m=9 m 10 10 7m3dm = 7m + - HS tự làm bài khoanh vào C - 2 HS lên bảng làm bài HS cả lớp làm vào vở BT 3 3 m=7 m 10 10 (các phép tính sau làm tơng tự) Bài 5 - GV gọi HS đọc đề bài toán - 1 HS đọc đề... sánh từng phần sánh 2 phân số của 2 hỗn số - Gọi HS đọc bài làm của mình - 1 HS chữa miệng trớc lớp Cả lớp theo - GV nhận xét và cho điểm HS dõi, NX Bài 3 - BT yêu cầu gì ? - Yêu cầu chuyển - Gọi 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào hỗn số thành PS rồi thực hiện phép tính vở 2 HS lên bảng lớp - GV yêu cầu HS làm bài làm bài vào VBT 1 2 1 3 3 4 9 + 8 17 + = = 2 3 6 6 2 3 4 7 8 11 56 23 23 = = 3 7 21 21. .. HS cả lớp làm bài vào vở - GV nhận xét bài làm của HS BT Bài 3 - BT yêu cầu gì ? - Yêu cầu viết PS thích hợp vào chỗ - GV yêu cầu HS làm bài trống để thể hiện 1 1 1dm = m 1g = 10 10 00 quan hệ giữa các đơn vị đo kg 3dm = 3 m 10 8g = 3 10 00 kg Bài 4 - GV viết 5m7dm: Tìm cách viết số đo - HS trao đổi để tìm 5m7dm thành số đo có đơn vị là m: cách giải quyết VĐ 7dm = = 7 7 m nên: 5m7dm = 5m + m 10 10 50 ... đọc đề bài toán - 1 HS đọc đề bài - GV vẽ sơ đồ bài toán lên bảng yêu cầu toán trớc lớp Cả lớp HS quan sát sơ đồ rồi hỏi: Em hiểu câu " đọc thầm - Quãng đờng AB 3 quãng đờng AB dài 12 km" nh thế chia thành 10 phần 10 = nhau thì 3 phần nào ? dài 12 km - GV yêu cầu HS khá tự làm bài - HS làm bài vào vở 1 BT: 1 HS làm bảng Hớng dẫn HS yếu: Tìm độ dài của 10 Nhìn vào sơ đồ ta 30 Thời Nội dung kiến gian thức . so sánh các PS với nhau. - GV yêu cầu HS làm bài - 2 HS lên bảng. a) QĐMS các PS, ta đợc: 18 16 29 28 9 8 = ì ì = 18 15 36 35 6 5 = ì ì = Giữ nguyên 18 17 ; Ta có: 18 17 18 16 18 15 << Vậy:. lên bảng 12 Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò - Chữa bài: 10 55 52 51 1 2 11 = ì ì = Lớp làm vở Bài. TL: QĐMS 10 0 80 10 10 10 8 10 8 = ì ì = Bài 5: - Đọc và tóm tắt miệng BT ? Em hiểu câu "Số học sinh giỏi toán bằng 10 3 số học sinh cả lớp& quot; thế nào? - TL: Nếu số HS trong lớp đợc chia

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. Giới thiệu bài

 • II. Dạy-học bài mới

 • III. Củng cố-Dặn dò

 • A. KTBC

 • B. Dạy - học bài mới

 • C. Củng cố - Dặn dò

 • A. KTBC

 • C. Củng cố-Dặn dò

 • A. KTBC

 • B. Dạy - học bài mới

  • So sánh phân số với 1

  • C. Củng cố-Dặn dò

  • A. ổn định tổ chức

  • B. Dạy - học bài mới

  • 1. Giới thiệu bài

   • 2. Giới thiệu về PS TP

   • C. Củng cố-Dặn dò

   • A. KTBC

   • B. Dạy - học bài mới

    • Giải

    • C. Củng cố-Dặn dò

    • A. KTBC

    • B. Dạy - học bài mới

     • Phép cộng, phép trừ 2 phân số

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan