giáo án TOAN lớp 5 cả năm

280 269 0
giáo án TOAN lớp  5 cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chương ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH -Tuần Tiết Ôn tập Khái niệm phân số ***** Ngày dạy : 20/08/2014 I Mục tiêu : Giúp HS: - Biết đọc, biết viết phân số - Biết biểu diễn phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác - Biết viết số tự nhiên dạng phân số II Đồ dùng dạy học : Các bìa cắt vẽ hình vẽ SGK III Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Ổn định : Kiểm tra cũ : GV giới thiệu sơ lược nội dung môn học yêu cầu chuẩn bị cho học Bài : - Giới thiệu: Bài chương trình Tốn lớp giúp em ơn tập phân số qua Ơn tập: Khái niệm phân số - Ghi bảng tựa a) Ôn tập khái niệm ban đầu phân số - Dán bìa lên bảng, yêu cầu nêu tên gọi phân số, viết phân số đọc phân số - Ghi bảng phân số: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát vui - Nhắc tựa - Quan sát bìa thực theo yêu cầu 40 ; ; ; , yêu cầu - HS định trình bày 10 100 vào phân số nêu b) Ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên, cách viết số tự nhiên dạng phân số - Hướng dẫn HS viết 1:3 , 4:10 , 9:2 , - Thực theo yêu cầu dạng phân số Chẳng hạn: 1:3 = nêu chia có thương phần - Tiếp nối đọc ý - Yêu cầu đọc ý trang SGK - Tiếp nối trả lời câu hỏi thực - Nêu câu hỏi: theo yêu cầu + Một số tự nhiên chia cho ? + Yêu cầu HS viết số , 12 , 2001 thành phân số + Số thương phép chia có số bị chia số chia ? Điền vào chỗ trống: 1= ; 1= ; 1= 18 + Khi thương phép chia ? Nêu ví dụ - u cầu trình bày nối tiếp đọc ý - Tiếp nối đọc ý 2, 3, 2, 3, trang SGK * Thực hành Bài + Ghi bảng phân số: - HS định đọc nêu theo 25 91 60 85 yêu cầu ; ; ; ; 100 38 17 1000 + Yêu cầu đọc, nêu tử số mẫu số phân số Bài + HS nêu yêu cầu BT + Yêu cầu viết thương 3:5 ; 75:100 ; 9:17 dạng phân số + Nhận xét, sửa Bài + HS nêu yêu cầu BT + Yêu cầu viết số tự nhiên 32; 105; 1000 dạng phân số có mẫu + Nhận xét, sửa Bài + Tương tự, GV yêu cầu HS viết số thích hợp vào chỗ trống: a) 1= ; b) = - HS đọc to - HS định thực - HS đọc to - HS định thực - Thực theo yêu cầu GV + Nhận xét, sửa Củng cố : - Tiếp nối nhắc lại Yêu cầu nhắc lại ý 1, 2, 3, Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị Ơn tập: Tính chất phân số Tiết Ơn tập Tính chất phân số ***** Ngày dạy : 21/08/2014 I Mục tiêu : Giúp HS: - Biết tính chất phân số - Biết vận dụng tính chất phân số để rút gọn phân số, quy đồng mẫu số phân số (trường hợp đơn giản) * HS khá, giỏi làm BT3 II Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định : - Hát vui Kiểm tra cũ : - Yêu cầu làm lại trang4 SGK - HS định thực - Nhận xét, ghi điểm Bài : - Giới thiệu: Bài Ôn tập: tính chấy phân số giúp em nhớ lại tính chất phân số biết vận dụng để rút gọn phân số quy đồng mẫu số phân số - Ghi bảng tựa - Nhắc tựa a) Ôn tập tính chất phân số - Ghi bảng ví dụ u cầu điền vào trống: - Thực theo yêu cầu 5 3 = = 6 3 15 15 : = = 18 18 : - Tiếp nối phát biểu - Yêu cầu nhận xét thừa số số chia - Qua ví dụ trên, em nêu tính chất phân số - Tiếp nối nhắc lại - Ghi bảng tính chất phân số b) Ứng dụng tính chất phân số * Rút gọn phân số - Thực theo hướng dẫn 90 + GV hướng dẫn HS rút gọn phân số 120 - Tiếp nối phát biểu + Nêu cách rút gọn phân số + Phân số phải rút gọn đến ? * Quy đồng mẫu số phân số + Hướng dẫn HS quy đồng mẫu số - Thực theo hướng dẫn + Yêu cầu nêu cách quy đồng mẫu số phân - Tiếp nối phát biểu số - HS làm bảng, lớp làm vào + Tương tự, yêu cầu HS quy đồng mẫu số 10 - Tiếp nối phát biểu + Yêu cầu nêu nhận xét mẫu số hai phân số cách quy đồng hai phân số * Thực hành 10 - Xác định yêu cầu Bài + Nêu yêu cầu + Yêu cầu nhắc lại cách rút gọn phân số + Yêu cầu tự làm + Nhận xét, sửa Bài + Nêu yêu cầu thực BT1 + Nhận xét, sửa Bài + Nêu yêu cầu BT + GV hướng dẫn, gọi HS lên làm + Nhận xét, sửa Củng cố : Yêu cầu nêu tính chất phân số Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm lại tập vào - Chuẩn bị Ôn tập: So sánh hai phân số - Vài HS nhắc lại - Thực theo yêu cầu - Xác định yêu cầu làm - Xác định yêu cầu - HS khá, giỏi thực - Tiếp nối phát biểu Tiết Ôn tập: So sánh hai phân số ***** Ngày dạy : 22/08/2014 I Mục tiêu : Giúp HS: - Biết so sánh hai phân số có mẫu số, khác mẫu số - Biết xếp ba phân số theo thứ tự II Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định : - Hát vui Kiểm tra cũ : - Yêu cầu làm lại trang SGK - HS định thực - Nhận xét, ghi điểm Bài : - Giới thiệu: Bài Ôn tập: So sánh hai phân số giúp em biết cách xếp thứ tự phân số theo thứ tự định - Ghi bảng tựa - Nhắc tựa * Tìm hiểu a) Phân số có mẫu số + Yêu cầu nêu cách so sánh hai phân số - Tiếp nối phát biểu mẫu số + Ghi bảng ví dụ yêu cầu điền vào ô trống: - HS làm bảng, lớp làm vào 7 7 + Yêu cầu HS tự nêu ví dụ so sánh < 7 > - Tiếp nối nêu b) Phân số khác mẫu số + Yêu cầu nêu cách so sánh hai phân số khác - Tiếp nối phát biểu mẫu số - HS làm bảng, lớp làm vào + Ghi bảng: So sánh hai phân số , yêu 3 7 21 5 4 20 = = ; = = cầu HS thực 4 7 28 7 4 28 21 20 Vì 21 > 20 nên > 28 28 Vậy: > + Nhận xét sửa chữa * Thực hành Bài - Xác định yêu cầu + Nêu yêu cầu - Thực theo yêu cầu + Yêu cầu nhắc lại cách so sánh phân số gọi HS lên làm + Nhận xét, sửa bài: < 11 11 12 = 14 15 10 > 17 17 < Bài + Gọi HS đọc yêu cầu + Yêu cầu tự làm + Gọi HS lên bảng làm nêu cách làm + Nhận xét, sửa bài: a) 17 ; ; 18 b) - HS đọc to, lớp nhìn SGK - HS tự làm - HS định thực ; ; 4 Củng cố : Yêu cầu nêu cách so sánh hai phân số - Tiếp nối phát biểu mẫu số, khác mẫu số Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) Tiết Ôn tập: So sánh hai phân số (Tiếp theo) ***** Ngày dạy : 23/08/2014 I Mục tiêu : Giúp HS: - Biết so sánh phân số với đơn vị - Biết so sánh hai phân số có tử số * HS khá, giỏi làm BT4 II Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định : - Hát vui Kiểm tra cũ : - Yêu cầu làm lại trang SGK - HS định thực - Nhận xét, ghi điểm Bài : - Giới thiệu: Các em tiếp tục ôn tập so sánh phân số với đơn vị so sáh hai phân số có tử số qua Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) - Ghi bảng tựa * Thực hành - Nhắc tựa Bài + Nêu yêu cầu gọi HS làm - Thực + Yêu cầu nhận xét nêu đặc điểm phân số lớn 1, bé hơn1, + Nhận xét, bổ sung Bài + Nêu yêu cầu cho HS tự làm + Gọi HS lên làm bảng + Yêu cầu nhận xét nêu cách so sánh hai phân số có tử số + Nhận xét, bổ sung Bài Thực tương tự BT2 Bài + Gọi HS đọc nội dung tập + Nêu câu hỏi gợi ý: Bài toán yêu cầu điều ? Để biết mẹ cho nhiều quýt hơn, em phải làm ? + Gọi HS làm bảng lớp + Nhận xét, sửa Củng cố : Yêu cầu nêu cách so sánh phân số với đơn vị so sánh hai phân số tử số Dặn dò : - Nhận xét tiết học 1 ; 1> - Tiếp nối phát biểu - Thực theo yêu cầu - Tiếp nối phát biểu - HS tiếp nối đọc - Chú ý trả lời câu hỏi - HS khá, giỏi thực - Tiếp nối phát biểu - Xem lại học - Chuẩn bị Phân số thập phân Tiết Phân số thập phân ***** Ngày dạy : 24/08/2014 I Mục tiêu : Giúp HS: - Biết đọc, viết phân số thập phân - Biết phân số viết thành phân số thập phân biết cách chuyển phân số thành phân số thập phân * HS giỏi làm BT4 (b, d) II Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định : -Hát vui Kiểm tra cũ : - Yêu cầu làm lại trang SGK - HS định thực - Nhận xét, ghi điểm Bài : - Giới thiệu: Thế phân số thập phân ? Các em giải đáp thắc mắc qua Phân số thập phân - Ghi bảng tựa - Nhắc tựa * Tìm hiểu - Ghi bảng 17 ; ; 10 100 1000 - Tiếp nối phát biểu + Yêu cầu nhận xét mẫu số phân số + Giới thiệu: Các phân số có mẫu số 10; 100; - Chú ý 1000; …gọi phân số thập phân - Tiếp nối nhắc lại, nêu ví dụ + Yêu cầu HS nhắc lại tự cho ví dụ minh hoạ - Lần lượt thực - Ghi bảng phân số , yêu cầu tìm phân số thập phân phân số - Ghi bảng phân số , yêu cầu tìm phân số thập 20 - Ghi bảng phân số , yêu cầu tìm phân số thập 125 - Thảo luận nhóm đơi trả lời câu 20 phân phân số hỏi GV 125 phân phân số - Nêu câu hỏi gợi ý: + Có phải phân số viết thành phân số thập phân không ? + Để viết phân số thành phân số thập phân, ta làm ? - GV: Một số phân số viết thành phân số thập phân Để viết phân số thành phân số thập phân ta nhân chia phân số với số khác để có mẫu số 10; 100; 1000; * Thực hành Bài Ghi bảng phân số, yêu cầu HS đọc Bài Đọc phân số, yêu cầu HS ghi lên bảng Bài 3: + Gọi HS đọc yêu cầu tập + Yêu cầu HS nêu kết + Nhận xét, sửa chữa Bài 4: + Nêu yêu cầu + Hướng dẫn yêu cầu HS làm + Nhận xét, sửa chữa Củng cố : Thế phân số thâïp phân ? Cho ví dụ Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị Luyện tập - Tiếp nối đọc - Viết phân số - HS đọc to - Tiếp nối nêu kết - Xác định yêu cầu - HS định thực - Tiếp nối phát biểu Tuần Tiết Luyện tập ***** Ngày dạy : 27/08/2014 I Mục tiêu : Giúp HS: - Biết đọc, viết số thập phân đoạn tia số - Biết chuyển phân số thành phân số thập phân * HS khá, giỏi làm BT4, BT5 II Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định : - Hát vui Kiểm tra cũ : - Yêu cầu làm lại trang SGK - HS định thực - Nhận xét, ghi điểm Bài : - Giới thiệu: Các em củng cố phân số thập phân giải tốn tìm giá trị phân số số qua Luyện tập - Ghi bảng tựa - Nhắc tựa * Luyện tập Bài + Gọi HS đọc yêu cầu - Tiếp nối đọc + Kẻ bảng tia số , yêu cầu điền vào chỗ trống - Thực theo yêu cầu Và đọc phân số điền - Tiếp nối phát biểu 1 10 10 + Nhận xét, sửa chữa Bài + Gọi HS đọc yêu cầu tập + Ghi bảng phân số, yêu cầu làm vào bảng + Nhận xét, bổ sung Bài + Gọi HS đọc yêu cầu tập + Yêu cầu làm vào đọc kết + Nhận xét, sửa chữa Bài + Gọi HS đọc yêu cầu tập + Yêu cầu làm vào đọc kết + Nhận xét, sửa chữa Bài + Gọi HS đọc yêu cầu tập + Nêu câu hỏi gợi ý: Bài tốn thuộc dạng ? Muốn tìm giá trị phân số số cho - Nhận xét, bổ sung - Tiếp nối đọc - Thực vào bảng - Nhận xét, bổ sung - Tiếp nối đọc - Thực theo yêu cầu - Nhận xét, bổ sung - Tiếp nối đọc - Thực theo yêu cầu - Nhận xét, bổ sung Giải Số HS giỏi Toán lớp là: 30  = (HS) 10 trước, ta làm ? Số HS giỏi Tiếng Việt lớp là: + Yêu cầu HS làm bảng, lớp làm vào 30  = (HS) + Nhận xét, sửa chữa 10 Củng cố : Đáp số: HS HS - Tổ chức thi chuyển nhanh phân số sau thành phân số thập phân: 20 ; ; 50 ; 25 21 70 - Nhận xét, tuyên dương Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm lại tập vào - Chuẩn bị Ôn tập: Phép cộng phép trừ hai phân số Tiết Ôn tập Phép cộng phép trừ hai phân số ***** Ngày dạy : 28/08/2014 I Mục tiêu : Giúp HS biết cộng (trừ) hai phân số có mẫu số, hai phân số không mẫu số * HS giỏi làm BT2 (c) II Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định : - Hát vui Kiểm tra cũ : - Yêu cầu làm lại trang SGK - HS định thực - Nhận xét, ghi điểm Bài : - Giới thiệu: Các em củng cố cộng, trừ hai phân số tiết học - Ghi bảng tựa - Nhắc tựa * Ôn tập - Cộng (trừ) hai phân số mẫu số + Muốn cộng (trừ) hai phân số mẫu số, ta - Tiếp nối phát biểu: làm nào? Ghi bảng Muốn cộng (hoặc trừ ) hai phân số mẫu số ta cộng (hoặc trừ ) hai tử số với giữ nguyên mẫu số - Thực vào bảng + Ghi bảng ví dụ 1, yêu cầu HS thực  + = = vào bảng 7 7 10 10  - = = + Nhận xét, sửa chữa 15 15 15 15 - Cộng (trừ ) hai phân số khác mẫu số - Tiếp nối phát biểu: + Muốn cộng (trừ ) hai phân sốâ khác mẫu số, ta Muốn cộng (hoặc trừ ) hai phân số làm nào? Ghi bảng khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, cộng (hoặc trừ ) hai phân số quy đồng mẫu số + Ghi bảng ví dụ, yêu cầu thực nêu cách - Thực vào bảng tính 10 + = (phần) Số phần HS nữ HS nam là: - = (phần) Số HS nữ HS nam là: 35 : = (HS) Đáp số: HS + Nhận xét, sửa chữa yêu cầu nêu cách làm khác - Bài tập + Yêu cầu đọc BT - HS đọc to, lớp đọc thầm + Yêu cầu xác định dạng toán, tóm tắt - Thực theo yêu cầu: nêu cách giải Giải + Yêu cầu làm vào chữa bảng Số lít xăng tơ tiêu thụ là: 75  12 : 100 = (l) Đáp số: 9l + Nhận xét, sửa chữa yêu cầu nêu cách làm khác - Bài tập + Yêu cầu đọc BT - HS đọc to, lớp đọc thầm + Vẽ biểu đồ lên bảng - Quan sát ý + Yêu cầu làm vào chữa bảng - Thực theo yêu cầu: Giải Số phần trăm học sinh đạt loại khá: 100% - 15% - 25% = 60% Số HS xếp loại học lực giỏi là: 25  120 : 60 = 50 (HS) Số HS xếp loại học lực trung bình: 15  120 : 60 = 30 (HS) Đáp số: Giỏi: 50HS TB: 30HS + Nhận xét, sửa chữa - Nhận xét, bổ sung 4/ Củng cố : - Vận dụng kiến thức kĩ giải số dạng toán học để giải toán theo phương pháp tối ưu 5/ Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm tập vào - Chuẩn bị Luyện tập 266 Tuần 34 Tiết 166 Luyện tập ***** Ngày dạy : 23/04/2014 I/ Mục tiêu : Giúp HS biết giải toán chuyển động * HS khá, giỏi làm BT3 II/ Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1/ Ổn định : 2/ Kiểm tra cũ : - Yêu cầu HS làm lại BT 1, 2, trang 171 SGK - Nhận xét, ghi điểm 3/ Bài : - Giới thiệu: Bài Luyện tập giúp em ôn tập, củng cố kiến thức kĩ tốn chuyển động thơng qua tập thực hành - Ghi bảng tựa * Thực hành - Bài tập + Yêu cầu đọc BT + Yêu cầu nêu cách tính vận tốc, quãng đường thời gian + Yêu cầu làm vào chữa tên bảng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát vui - HS định thực - Nhắc tựa - HS đọc to, lớp đọc thầm - Tiếp nối phát biểu - Thực theo yêu cầu Giải a) 30 phút = 2,5 Vận tốc ô tô là: 120 : 2,5 = 48 (km/giờ) b) Quãng đường từ nhà Bình đến bến xe là: 15  0,5 = 7,5 (km) c) Thời gian người là: : = 1,2 ( giờ) 1,2 = 12 phút Đáp số: a)48 km/giờ; b)7,5km ; c)1giờ 12phút - Nhận xét, bổ sung + Nhận xét, sửa chữa - Bài tập + Yêu cầu đọc BT - HS đọc to, lớp đọc thầm + Hướng dẫn: Tính vận tốc xe máy, vận tốc tơ, - Thực theo hướng dẫn: 267 sau tính thời gian nhận xét quan hệ vận tốc thời gian chuyển động quãng đường + Yêu cầu làm vào chữa bảng Giải Trên quãng đường, vận tốc ô tô gấp lần vận tốc xe máy thời gian xe máy gấp lần thời gian ô tô hết quãng đường Thời gian ô tô là: 1,5  = (giờ) Thời gian ô tô đến trước xe máy là: - 1,5 = 1,5 (giờ) Đáp số: 1,5 + Nhận xét, sửa chữa yêu cầu nêu cách làm khác - Bài tập + Yêu cầu đọc BT - HS đọc to, lớp đọc thầm + Hướng dẫn: - Thực theo hướng dẫn: Xác định cách tính hai chuyển động Giải ngược chiều Quãng đường hai xe giờ: Xác định dạng toán sau tính 180 : = 90 (km) tổng vận tốc chuyển động Tổng số phần là: + Yêu cầu làm vào chữa bảng + = (phần) Vận tốc ô tô từ A là: 90 :  = 36 (km/giờ) Vận tốc ô tô từ B là: 90 - 36 = 54 (km/giờ) Đáp số: 36 km/giờ ; 54 km/giờ + Nhận xét, sửa chữa - Nhận xét, bổ sung 4/ Củng cố : - Vận dụng kiến thức kĩ giải tốn chuyển động vào sống để tính quỹ thời gian 5/ Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm tập vào - Chuẩn bị Luyện tập Tiết 167 Luyện tập ***** Ngày dạy : 24/04/2014 I/ Mục tiêu : Giúp HS biết giải tốn có nội dung hình học * HS khá, giỏi làm BT2, BT3 (c) II/ Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1/ Ổn định : 2/ Kiểm tra cũ : - Yêu cầu HS làm lại BT 1, 2, trang 172 SGK - Nhận xét, ghi điểm 3/ Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát vui - HS định thực 268 - Giới thiệu: Bài Luyện tập giúp em ôn tập, củng cố kiến thức kĩ toán có nội dung hình học thơng qua tập thực hành - Ghi bảng tựa - Nhắc tựa * Thực hành - Bài tập + Yêu cầu đọc BT - HS đọc to, lớp đọc thầm + Hướng dẫn: Tính diện tích nhà, diện tích - Thực theo hướng dẫn: viên gạch, số viên gạch cần dùng tiền mua Giải gạch Chiều rộng nhà là: + Yêu cầu làm vào chữa tên bảng  : = (m) Diện tích nhà là:  = 48 (m ) hay 4800dm Diện tích viên gạch là:  = 16 dm Số gạch cần dùng là: 4800 : 16 = 300 (viên) Số tiền mua gạch là: 300  20000 = 000 000 (đồng) Đáp số: 6000000 (đồng) + Nhận xét, sửa chữa - Nhận xét, bổ sung - Bài tập + Yêu cầu đọc BT - HS đọc to, lớp đọc thầm + Hướng dẫn: Tính cạnh hình vng, diện - Thực theo hướng dẫn: tích ruộng tính chiều cao độ dài Giải cạnh Cạnh mảnh đất hình vng là: + u cầu làm vào chữa bảng 96 : = 24 (m) Diện tích mảnh đất diện tích ruộng là: 24  24 = 576 (m ) Chiều cao ruộng là: 576 : 36 = 16 (m) Tổng hai đáy là: 36  = 72 (m) Độ dài đáy lớn là: (72 + 10) : = 41 (m) Độ dài đáy bé là: 72 - 41 = 31 (m) Đáp số: a) 16m; b) 41m 31m - Nhận xét, bổ sung + Nhận xét, sửa chữa - Bài tập - HS đọc to, lớp đọc thầm + Yêu cầu đọc BT - Thực theo hướng dẫn: + Vẽ hình lên bảng hướng dẫn: Giải Dựa vào công thức để tính phần a, b a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là: Diện tích hình thang EBCD gồm hình: ( 28 + 84)  = 224 (cm) EBM, MCD DEM Từ tính diện tích hình b) Diện tích hình thang EBCD là: tam giác EDM (28 + 84)  28 : = 1568 (cm ) + Yêu cầu làm vào chữa bảng c) Diện tích hình tam giácEBM là: (28 : 2)  28 : = 196 (cm ) Diện tích hình tam giác MDC là: 84 (28 : 2) : = 588 (cm ) 269 Diện tích hình tam giác EMD là: 1568 - 196 - 588 = 784 (cm ) Đáp số: a) 224m ; b) 1568cm c) 784 cm - Nhận xét, bổ sung - Nhận xét, sửa chữa 4/ Củng cố : - Vận dụng kiến thức kĩ giải tốn có nội dung hình học vào sống 5/ Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm tập vào - Chuẩn bị Luyện tập Tiết 168 Ôn tập biểu đồ ***** Ngày dạy : 25/04/2014 I/ Mục tiêu : Giúp HS biết đọc số liệu biểu đồ, bổ sung tư liệu bảng thống kê số liệu * HS khá, giỏi làm BT2 (b) II/ Đồ dùng dạy học : Phóng to biểu đồ, bảng số liệu điều tra III/ Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1/ Ổn định : 2/ Kiểm tra cũ : - Yêu cầu HS làm lại BT 1, trang 172 SGK - Nhận xét, ghi điểm 3/ Bài : - Giới thiệu: Bài Luyện tập giúp em củng cố kĩ đọc số liệu biểu đồ, bổ sung tư liệu bảng thống kê số liệu, … thông qua tập thực hành - Ghi bảng tựa * Thực hành - Bài tập + Yêu cầu đọc BT + Treo bảng biểu đồ yêu cầu HS quan sát cho biết số cột dọc hàng ngang biểu đồ ? + Yêu cầu làm vào biểu đồ để nêu kết + Nhận xét, sửa chữa: a) HS; Lan: cây, Hồ: cây, Liên: cây, Mai: cây, Dũng: b) Hồ trồng c) Mai trồng nhiều d) Mai Liên trồng nhiều Dũng e) Dũng, Lan, Hồ trồng Liên HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát vui - HS định thực - Nhắc tựa - HS đọc to, lớp đọc thầm - Quan sát tiếp nối phát biểu - Thực tiếp nối biểu đồ, nêu kết - Nhận xét, bổ sung 270 - Bài tập + Nêu yêu cầu kết hợp với việc treo bảng số liệu biều đồ + Hướng dẫn: a) biểu thị là: b) Từ kết câu a, vẽ số lượng tương ứng vào biểu đồ cột câu b + Yêu cầu làm vào chữa bảng + Nhận xét, sửa chữa - Bài tập + Yêu cầu đọc BT + Yêu cầu quan sát biểu đồ chọn kết + Yêu cầu nêu kết giải thích + Nhận xét, sửa chữa 4/ Củng cố : - Vận dụng kĩ đọc số liệu bổ sung số liệu vào bảng thống kê, em nhận biết hiểu thông tin biểu đồ gặp sống 5/ Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm tập vào - Chuẩn bị Luyện tập chung - Xác định yêu cầu quan sát bảng - Chú ý - Thực theo hướng dẫn - Nhận xét, bổ sung - HS đọc to, lớp đọc thầm - Thực theo yêu cầu - Tiếp nối phát biểu - Nhận xét, bổ sung Tiết 169 Luyện tập chung ***** Ngày dạy : 26/04/2014 I/ Mục tiêu : Giúp HS biết: - Thực phép cộng, phép trừ - Vận dụng để tính giá trị biểu thức số, tìm thành phần chưa biết phép tính * HS khá, giỏi làm BT4, BT5 II/Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ Ổn định : - Hát vui 2/ Kiểm tra cũ : - Yêu cầu HS làm lại BT 1, trang 173, 175 - HS định thực SGK - Nhận xét, ghi điểm 3/ Bài : - Giới thiệu: Bài Luyện tập chung giúp em tiếp tục củng cố kĩ thực hành tính cộng, trừ; vận dụng để tính giá trị biểu thức số, tìm thành phần chưa biết phép tính giải tốn chuyển động chiều thơng qua tập thực hành - Ghi bảng tựa - Nhắc tựa * Thực hành - Bài tập 271 + Nêu yêu cầu BT + Yêu cầu làm vào đọc kết - Xác định yêu cầu - Thực theo yêu cầu: a) 85793 - 36841 + 3826 = 52778 b) + Nhận xét, sửa chữa - Bài tập + Nêu yêu cầu BT + Ghi bảng câu, yêu cầu nêu cách tìm thành phần chưa biết câu làm vào bảng + Nhận xét, sửa chữa - Bài tập + Yêu cầu đọc BT + Yêu cầu làm vào chữa bảng + Nhận xét, sửa chữa - Bài tập + Yêu cầu đọc BT + Yêu cầu làm vào chữa bảng + Nhận xét, sửa chữa: Thời gian ô tô chở hàng trước ô tô du lịch là: - = (giờ) Quãng đường ô tô chở hàng là: 45  = 90 (km) Mỗi ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng: 60 - 45 = 15 (km) Thời gian ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng: 90 : 15 = (giờ) Ơ tơ du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc: + = 14 (giờ) Đáp số: 14 hay chiều - Bài tập + Yêu cầu đọc BT + Yêu cầu làm vào chữa bảng + Nhận xét, sửa chữa 84 29 30 85 + = 100 100 100 100 c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 510,97 - Nhận xét, bổ sung - Xác định yêu cầu - Thực theo yêu cầu: a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28 x + 3,5 = x = - 3,5 x = 3,5 b) x - 7,2 = 3,9 + 2,5 x - 7,2 = 6,4 x = 6,4 + 7,2 x = 13,6 - HS đọc to, lớp đọc thầm - Thực theo yêu cầu Giải Đáy lớn mảnh đất là: 150 :  = 250 (m) Chiều cao mảnh đất là: 250 :  = 100 (m) Diện tích mảnh đất là: (250 + 150)  100 : = 000 (m ) 20000 m = Đáp số: 20000 m ; - Nhận xét, bổ sung - HS đọc to, lớp đọc thầm - Thực theo yêu cầu - Nhận xét, bổ sung - HS đọc to, lớp đọc thầm - Thực theo yêu cầu: x = 20 vì: 4 4 4 = hay = ; tức = x x x x 5 x 20 - Nhận xét, bổ sung 272 4/ Củng cố : - Vận dụng kiến thức học vào sống cách thành thạo xác 5/ Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm tập vào - Chuẩn bị Luyện tập chung Tiết 170 Luyện tập chung ***** Ngày dạy : 27/04/2014 I/ Mục tiêu : Giúp HS biết: - Thực phép nhân, phép chia - Vận dụng để tìm thành phần chưa biết phép tính giải tốn liên quan đến tỉ số phần trăm * HS khá, giỏi làm BT1 (cột 2, 3), BT2 (cột 2), BT4 II/ Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ Ổn định : - Hát vui 2/ Kiểm tra cũ : - Yêu cầu HS làm lại BT 2, 3, trang 175-176 - HS định thực SGK - Nhận xét, ghi điểm 3/ Bài : - Giới thiệu: Bài Luyện tập chung giúp em tiếp tục củng cố kĩ thực hành tính nhân, chia vận dụng để tìm thành phần chưa biết phép tính; giải tốn liên quan đến tỉ số phần trăm thơng qua tập thực hành - Ghi bảng tựa - Nhắc tựa * Thực hành - Bài tập + Nêu yêu cầu BT - Xác định yêu cầu + Ghi bảng phép tính, yêu cầu làm - Thực theo yêu cầu: vào bảng a) 23905 ; 830450 ; 746028 b) + Nhận xét, sửa chữa - Bài tập + Nêu yêu cầu BT + Ghi bảng câu, yêu cầu nêu cách tìm thành phần chưa biết câu làm vào bảng + Nhận xét, sửa chữa ; 22,5 ; 15 c) 4,7 ; 2,5 ; 6,14 d) 25 phút; phút 13 giây - Xác định yêu cầu - Thực theo yêu cầu: a) 0,12  x = c) 5,6 : x = x = 6: 0,12 x = 5,6 : x = 50 x = 1, 273 b) x : 2,5 = - Bài tập + Yêu cầu đọc BT + Yêu cầu làm vào chữa bảng d) x  0,1 = : 0,1 x =  2,5 x= x = 10 x=4 - HS đọc to, lớp đọc thầm - Thực theo yêu cầu Giải Số phần trăm đường bán ngày thứ ba là: 100% - 35% - 40% = 25% + Nhận xét, sửa chữa yêu cầu nêu cách làm Số đường bán ngày thứ ba là: khác 2400  25 : 100 = 600 (kg) - Bài tập Đáp số: 600kg + Yêu cầu đọc BT + Yêu cầu làm vào chữa bảng - HS đọc to, lớp đọc thầm - Thực theo yêu cầu: Giải Số tiền vốn để mua hoa là: 1800000 : (100 + 20)  100 = + Nhận xét, sửa chữa yêu cầu nêu cách làm 150000( đồng) khác Đáp số: 150000 đồng 4/ Củng cố : - Vận dụng kiến thức học vào sống cách thành thạo xác 5/ Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm tập vào - Chuẩn bị Luyện tập chung 274 Tuần 35 Tiết 171 Luyện tập chung ***** Ngày dạy : 07/05/2014 I/ Mục tiêu : Giúp HS biết thực hành tính giải tốn có lời văn * HS khá, giỏi làm BT1 (d), BT2 (b), BT4, BT5 II/Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1/ Ổn định : 2/ Kiểm tra cũ : - Yêu cầu HS làm lại BT 1, 2, trang 176 SGK - Nhận xét, ghi điểm 3/ Bài : - Giới thiệu: Bài Luyện tập chung giúp em củng cố kĩ thực hành tính giải tốn thơng qua tập thực hành - Ghi bảng tựa * Thực hành - Bài tập + Nêu yêu cầu BT + Ghi bảng phép tính, yêu cầu làm vào bảng + Nhận xét, sửa chữa - Bài tập + Nêu yêu cầu BT + Ghi bảng câu, yêu cầu làm vào bảng + Nhận xét, sửa chữa - Bài tập + Yêu cầu đọc BT + Yêu cầu làm vào chữa bảng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát vui - HS định thực - Nhắc tựa - Xác định yêu cầu - Thực theo yêu cầu:  =1 7 10 15 b) :1 = 11 22 c) 3,57  4,1 + 2,43  4,1 = 24,6 d) 3,42 : 0,57  8,4 - 6,8 = 43,6 a) - Xác định yêu cầu - Thực theo yêu cầu: 21 22 63   = 11 17 68 26   b) = 14 13 25 a) - HS đọc to, lớp đọc thầm 275 - Thực theo yêu cầu Giải Diện tích đáy bể bơi là: 22,5  19,2 = 432 (m ) Chiều cao mực nước bể là: 414,72 : 432 = 0,96 (m) Chiều cao bể bơi là: 0,96  = 1,2 (m) + Nhận xét, sửa chữa yêu cầu nêu cách làm khác Đáp số: 1,2m - Bài tập + Yêu cầu đọc BT + Yêu cầu làm vào chữa bảng - HS đọc to, lớp đọc thầm - Thực theo yêu cầu: Giải Quãng đường thuyền xi dòng: (7,2 + 1,6)  3,5 = 30,8 (km) Thời gian thuyền ngược dòng là: + Nhận xét, sửa chữa yêu cầu nêu cách làm 30,8 : (7,2 - 1,6) = 5,5 (giờ) khác Đáp số: a) 30,8km ; b) 5,5 - Bài + Nêu yêu cầu + Yêu cầu làm vào chữa bảng - Xác định yêu cầu - Thực theo yêu cầu: 8,75  x + 1,25  x = 20 (8,75 + 1,25)  x = 20 10  x = 20 x = 20 : 10 + Nhận xét, sửa chữa x=2 4/ Củng cố : - Nhận xét, bổ sung - Vận dụng kiến thức học vào sống cách thành thạo xác 5/ Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm tập vào - Chuẩn bị Luyện tập chung Tiết 172 Luyện tập chung ***** Ngày dạy : 08/05/2014 I/ Mục tiêu : Giúp HS biết: - Tính giá trị biểu thức - Tìm số trung bình cộng - Ggiải tốn liên quan đến tỉ số phần trăm * HS khá, giỏi làm BT2 (b), BT4, BT5 II/ Hoạt động dạy học : 276 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1/ Ổn định : 2/ Kiểm tra cũ : - Yêu cầu HS làm lại BT 3, 4, trang 177 SGK - Nhận xét, ghi điểm 3/ Bài : - Giới thiệu: Bài Luyện tập chung giúp em củng cố tiếp tính giá trị biểu thức; tìm số trung bình cộng; giải tốn liên quan đến tỉ số phần trăm, toán chuyển động thông qua tập thực hành - Ghi bảng tựa * Thực hành - Bài tập + Nêu yêu cầu BT + Ghi bảng phép tính, yêu cầu nêu thứ tự thực phép tính biểu thức làm vào bảng + Nhận xét, sửa chữa - Bài tập + Nêu yêu cầu BT + Yêu cầu nêu cách tính số trung bình cộng + Ghi bảng câu, yêu cầu làm vào bảng + Nhận xét, sửa chữa - Bài tập + Yêu cầu đọc BT + Yêu cầu làm vào chữa bảng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát vui - HS định thực - Nhắc tựa - Xác định yêu cầu - Thực theo yêu cầu: a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 = 6,78 - 13,735 : 0,25 = 6,78 - 6,7 = 0,08 b) 45 phút + 14 30 phút : = 45 phút + 54 phút = 39 phút - Xác định yêu cầu - Tiếp nối nêu - Thực theo yêu cầu: a) (19 + 34 + 46) : = 33 b) (2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8) : = 3,1 - HS đọc to, lớp đọc thầm Giải Số học sinh gái có là: 19 + = 21 (HS) Số học sinh lớp có là: 19 + 21 = 40 (HS) Số phần trăm học sinh trai có là: 19  100 : 40 = 47,5% Số phần trăm học sinh gái có là: 100% - 47,5% = 52,5% Đáp số: 47,5% 52,5% - Nhận xét, bổ sung + Nhận xét, sửa chữa - Bài tập + Yêu cầu đọc BT - HS đọc to, lớp đọc thầm + Hướng dẫn: Do năm tăng 20% nên năm thứ - Thực theo hướng dẫn: hai số sách gồm số sách năm thứ 20% số Giải sách tăng thêm Số sách tăng năm thứ là: + Yêu cầu làm vào chữa bảng 6000  20 : 100 = 1200 (quyển) Số sách cuối năm thứ có là: 6000 + 1200 = 7200 (quyển) Số sách năm thứ hai tăng là: 7200  20 : 100 = 1440 (quyển) 277 Sau hai năm, số sách thư viện có là: 7200 + 1440 = 8640 (quyển) Đáp số: 8640 + Nhận xét, sửa chữa yêu cầu nêu cách làm - Nhận xét, bổ sung khác - Tiếp nối nêu - Bài + Yêu cầu đọc BT - HS đọc to, lớp đọc thầm + Yêu cầu xác định dạng toán - Thực theo yêu cầu: + Yêu cầu làm vào chữa bảng Giải Vận tốc tàu thuỷ nước lặng: ( 28,4 + 18,6) : = 23,5 (km/giờ) Vận tốc dòng nước là: 28,4 - 23,5 = 4,9 (km/giờ) Đáp số: 23,5 km/giờ 4,9 km/giờ + Nhận xét, sửa chữa - Nhận xét, bổ sung 4/ Củng cố : - Vận dụng kiến thức học vào sống cách thành thạo xác 5/ Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm tập vào - Chuẩn bị Luyện tập chung Tiết 173 Luyện tập chung ***** Ngày dạy : 09/05/2014 I/ Mục tiêu : Giúp HS biết: - Tính tỉ số phần trăm giải tốn tỉ số phần trăm - Tính diện tích chu vi hình tròn * HS khá, giỏi làm BT3 (Phần 1), BT2 (Phần 2) II/ Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1/ Ổn định : 2/ Kiểm tra cũ : - Yêu cầu HS làm lại BT 1, 2, 3, trang 177 SGK - Nhận xét, ghi điểm 3/ Bài : - Giới thiệu: Bài Luyện tập chung giúp em củng cố tỉ số phần trăm giải toán tỉ số phần trăm; tính diện tích chu vi hình tròn phát triển trí tưởng tượng khơng gian thơng qua tập thực hành - Ghi bảng tựa * Thực hành - Phần + Nêu yêu cầu phần HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát vui - HS định thực - Nhắc tựa - Xác định yêu cầu 278 + Yêu cầu làm vào nêu kết giải thích + Nhận xét, sửa chữa - Phần + Yêu cầu làm vào chữa bảng - Thực theo yêu cầu: 1-C;2-C;3-D - Nhận xét, bổ sung - Thực theo yêu cầu: + Bài 1: Giải Diện tích phần tơ màu: 10  10  3,14 = 314 (cm ) Chu vi phần không tô màu: 10   3,14 = 62,8 (cm) Đáp số: 314 cm 62,8 cm + Bài 2: Giải 120% = + Nhận xét, sửa chữa nêu cách làm khác 4/ Củng cố : - Vận dụng kiến thức học vào sống cách thành thạo xác 5/ Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm tập vào - Chuẩn bị Luyện tập chung 120 = 100 Tổng số phần là: + = 11 (phần) Số tiền mua là: 88000 : 11  = 48000 (đồng) Đáp số: 48000 đồng Tiết 174 Luyện tập chung ***** Ngày dạy : 10/05/2014 I/ Mục tiêu : Giúp HS biết giải toán chuyển động chiều, tỉ số phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật * HS khá, giỏi làm BT1, BT2 (Phần 2) II/ Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ Ổn định : - Hát vui 2/ Kiểm tra cũ : - Yêu cầu HS làm lại BT phần trang 179 SGK - HS định thực - Nhận xét, ghi điểm 3/ Bài : - Giới thiệu: Bài Luyện tập chung giúp em củng cố giải toán liên quan đến chuyển động chiều, tỉ số phần trăm, tính thể tích hình hộp chữ nhật,… sử dụng máy tính bỏ túi thơng qua tập thực hành - Ghi bảng tựa - Nhắc tựa * Thực hành - Phần 279 + Nêu yêu cầu phần + Yêu cầu làm vào nêu kết giải thích + Nhận xét, sửa chữa - Phần + Yêu cầu làm vào chữa bảng + Nhận xét, sửa chữa: Bài 1: Giải Phân số tổng số tuổi gái trai - Xác định yêu cầu - Thực theo yêu cầu: - C ;2 -A; 3- B - Nhận xét, bổ sung - Thực theo yêu cầu - Nhận xét, bổ sung 1 + = (tuổi mẹ) 20 Tuổi mẹ là: 18  20 : =40 (tuổi) Đáp số: 40 tuổi Bài 2: Giải a) Số dân Hà Nội năm là: 2627  921 = 2419467 (người) Số dân Sơn La năm là: 61  14210 = 866810 (người) Tỉ số phần trăm số dân Sơn La số dân Hà Nội là: 866810 : 2419467 = 0,3582… 0,3582… = 35,82% b) Số dân tỉnh Sơn La tăng thêm là: (100 - 61)  14210 = 554190 (người) Đáp số: a) 35,82%; b) 554190 người 4/ Củng cố : - Vận dụng kiến thức học vào sống cách thành thạo xác 5/ Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm tập vào - Chuẩn bị Kiểm tra cuối năm Tiết 175 KIỂM TRA CUỐI NĂM ***** Ngày dạy : 13/05/2014 280 ... hoa là: 60 : 12  = 35 (m) Chiều rộng vườn hoa là: 60 - 35 = 25 (m) Diện tích vườn hoa là: 35  25 = 8 75 (m2) Diện tích lối là: 8 75 : 25 = 35 (m2) Đáp số: a) 35m 25m b) 35m2 Củng cố : - Yêu cầu... 3000đồng/quyển : 25 150 0đồng/quyển : … ? lệ hai cách “Rút đơn HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát vui - HS định thực - Nhắc tựa - Đọc yêu cầu Giải Số tiền mua 25 là: 000  25 = 75 000 (đồng) Số mua với giá 150 0đồng... ki-lơ-gam gạo có là: 50 kg/bao : 300 bao 50  300 = 15 000 (kg) 75 kg/bao : … bao ? Mỗi bao 75kg số bao gạo là: +Yêu cầu HS làm bảng, lớp làm vào 15 000 : 75 = 200 (bao) Đáp số: 200 bao + Nhận xét,

Ngày đăng: 07/10/2018, 21:27

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan