Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 6

247 845 1
Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

2007 827 2 − TUẦN 1 : Tiết 1: ÔN TẬP: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số - Củng cố cho học sinh khái niệm ban đầu về phân số: đọc, viết phân số - Giáo dục học sinh yêu thích học toán, rèn tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG: - Bộ đồ dùng dạy học Toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : b) Nội dung : * Hoạt động 1: ôn tập - Giáo viên vẽ hình lên bảng. - Viết phân số biểu diễn số phần gạch chéo và số phần còn lại. Học sinh đọc phân số 3 2 3 1 3 2 đọc là hai phần ba 3 1 đọc là một phần ba Làm tương tự các tấm bìa còn lại 5 3 Giáo viên nêu phép tính 1 : 3 Học sinh viết kết quả phép chia dưới dạng phân số. HD Học sinh rút ra kết luận : Cách viết thương của 2 số tự nhiên 1 : 3 = 3 1 ; 4 : 10 = 10 4 Học sinh nêu kết luận mục 1 chú ý Giáo viên nêu phân số 1 5 Học sinh lập phép chia và thực hiện phép chia. Tương tự Học sinh rút ra KL ( mục 2 chú ý) Tương tự cho chú ý 3, 4 1 5 = 5 : 1 = 5 5 = 1 5 12 = 1 12 ; 2001 = 1 2001 * Hoạt động 2: Thực hành - Hướng học sinh làm bài tập Bài 1 : Học sinh làm miệng Bài 2 : Dựa vào chú ý 1 để làm bài vào 5 3 5:3 = 1 vở. - Giáo viên chữa và chấm bài Bài 3 Dựa vào chú ý 2 để làm bài vào vở. -Giáo viên chữa và chấm bài Bài 4 : Tổ chức thi đua “ai nhanh ai đúng” Chọn 2 đội chơi mỗi đội 2 em. tương tự 1 32 32 = tương tự Điền số vào ô trống 1= 0 = Giáo viên nhận xét tuyên dương 3. Củng cố - dặn dò: - Chuẩn bò : Ôn tập “Tính chất cơ bản của phân số” - Nhận xét tiết học 2007 828 3 − Tiết 2: ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Giúp học sinh nhớ lại tính chất cơ bản của phân số. - Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, say mê học toán. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số : 5 ; 15 ; 20 ; 100 ; 250 - 1 học sinh lên bảng làm - Học sinh nhận xét  Giáo viên nhận xét - ghi điểm 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : - Hôm nay, thầy trò chúng ta tiếp tục ôn tập tính chất cơ bản PS. b) Nội dung : Giáo viên nêu VD 1. Học sinh tìm số cần điền phù hợp và tính kết quả = × × = 6 5 6 5 = × × = 6 5 6 5 1. Ôn tập tính chất cơ bản của phân số : 18 15 36 35 6 5 = × × = 24 20 46 45 6 5 = × × = 2 - Học sinh nhận xét và rút ra KL Học sinh nêu KL ý 1 mục a SGK Giáo viên nêu VD 2. Giáo viên hướng dẫn tương tự VD 1 Học sinh nêu lại quy tắc SGK 6 5 3:18 3:15 18 15 == Học sinh nêu KL ý 2 Giáo viên nêu phân số : 120 90 Học sinh tự rút gọn ; giáo viên lưu ý rút gọn đến khi nào không còn rút gọn được nữa. 2. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số. * Rút gọn phân số : 4 3 3:12 3:9 12 9 10:120 10:90 120 90 ==== hoặc : 4 3 30:120 30:90 120 90 == Giáo viên nêu VD 1 Phân số 4 3 không còn rút gọn được nữa gọi là phân số tối giản. * Quy đồng mẫu số - Giáo viên nêu VD - Học sinh tự quy đồng - Chữa bài - Nêu quy tắc 3 2 và 7 4 +) 21 14 73 72 3 2 = × × = +) 21 12 37 34 7 4 = × × = - Giáo viên nêu VD - HD nhận xét. + Ta thấy 10 : 5 = 2 nên chọn MSC là 10. - Học sinh tự làm. - Học sinh nêu lại quy tắc quy đồng MS 2 PS 5 3 và 10 9 10 6 25 23 5 3 = × × = 10 9 giữ nguyên 3. Luyện tập  Bài 1 : Rút gọn phân số - Học sinh làm vào vở - Chữa bài - Nhận xét 64 36 ; 27 18 ; 25 15  Bài 2 : Quy đồng mẫu số - Học sinh làm vở Học sinh nhận xét trước khi quy đồng Chấm và chữa bài - 3 HS lên bảng sửa bài  Bài 3 : Tìm các phân số bằng nhau - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm vào vở +) 100 40 30 12 5 2 == 3 - Chữa bài +) 35 20 21 12 7 4 == 3. Củng cố - dặn dò: - Nêu quy tắc quy đổng MS các phân số. - Muốn rút gọn 2 PS làm như thế nào ? - Chuẩn bò: n tập :So sánh haiphân số Nhận xét chung. Tiết 3: ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Giúp học sinh nhớ lại về cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số và khác mẫu số - Biết sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn . - Giúp học sinh yêu thích học toán, cẩn thận khi làm bài. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : + Muốn quy đồng MS các phân số làm thế nào ? VD 4 3 và 5 2  Giáo viên nhận xét 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : So sánh hai phân số b) Nội dung : - Hướng dẫn học sinh ôn tập -giáo viên nêu VD1 : - Yêu cầu học sinh so sánh 2 PS 7 2 và 7 5 ; 7 5 và 7 2 3 2 và 3 2 học sinh nêu KL mục a Giáo viên nêu VD2: Học sinh tự làm So sánh 2 PS : 4 3 và 7 5 +) 28 21 74 73 4 3 = × × = +) 28 20 47 45 7 5 = × × = Vì 21 > 20 nên 28 20 28 21 > vậy 7 5 4 3 > 4 2007 829 4 − Học sinh nêu quy tắc (mục b) - Học sinh nêu cách làm - Học sinh kết luận: so sánh phân số khác mẫu số  quy đồng mẫu số hai phân số  so sánh Học sinh nêu quy tắc SGK * Luyện tập  Bài 1 - Học sinh làm bài 1 - Học sinh sửa bài - Giáo viên và học sinh nhận xét Học sinh nêu lại cách so sành 2 phân số khác mẫu số. 17 10 17 15 ; 11 6 11 4 >< 14 12 7 6 và +) 14 12 27 26 7 6 = × × = 14 12 7 6 14 12 14 12 == nên 4 3 3 2 và +) 12 8 43 42 3 2 = × × = +) 12 9 34 33 4 3 = × × = vì 8 < 9 nên 4 3 3 2 12 9 12 8 << vây  Bài 2: Viết các PS theo thứ tự từ bé đến lớn. - Học sinh đọc đề bài nêu yêu cầu - Học sinh làm bài 2 - Học sinh sửa bài - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét a) 8 17 ; 6 5 ; 9 8 ==> 8 17 ; 9 8 ; 6 5 b) 4 3 ; 8 5 ; 2 1 8 5 ; 4 3 ; 2 1 ==> 3. Củng cố - dặn dò - Muốn so sánh 2 PS cùng mẫu làm như thế nào ? - Muốn so sốnh 2 phân số khác mẫu làm thế nào ? - chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học 2007 830 5 − Tiết 4 : ÔN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tt) 5 I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh củng cố về : _ So sánh phân số với đơn vò _ So sánh 2 phân số có cùng tử số - Biết cách so sánh các phân số . - Giúp học sinh yêu thích học toán, cẩn thận khi làm bài. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : - Muốn so sánh 2 phân số ta làm thế nào? VD 5 3 2 1 và  Giáo viên nhận xét 2 . Bài mới: a) Giới thiệu bài : So sánh hai phân số (tt) b) Nội dung : - Hướng dẫn học sinh ôn tập Học sinh làm bài 1 vào vở - Nhận xét và rút ra đặc điểm của PS ở câu a Bài 1 : a) 8 7 1;1 4 9 ;1 2 2 ;1 5 3 >>=< Học sinh nêu đặc điểm của PS lớn hơn 1 ; bé hơn 1 ; bằng 1 _HS rút ra nhận xét + Tử số > mẫu số thì phân số > 1 + Tử số < mẫu số thì phân số < 1 + Tử số = mẫu số thì phân số = 1  Giáo viên chốt lại Bài 2 : so sánh các phân số : - Học sinh tự làm câu a - Rút ra nhận xét + Hai tử số như thế nào ? + so sánh 2 PS cùng tử số làm như thế nào ? + Học sinh nhắc lại. (có thể học sinh làm theo cách quy đồng để so sánh) 7 2 5 2 > Hai PS có cùng tử số Ps nào có mẫu số nhỏ hơn thì PS đó lớn hơn. Bài 4 : - Học sinh đọc bài. - HD cách làm - Học sinh làm vào vở - Chữa và chấm bài +) Chò : 3 1 số quýt +) Em : 5 2 số quýt Hỏi ai được nhiều hơn ? 6 Vì 3 1 5 2 > nên em được nhiều hơn chò. 3. Củng cố - dặn dò - Nêu đặc điểm của PS bé hơn 1 ; PS lớn hơn 1 ; PS bằng 1 - So sánh 2 PS có cùng tử số làm như thế nào ? - Còn bài tập 3 chiều làm tiếp. - Nhận xét tiết học CỦNG CỐ LUYỆN TẬP VỀ : KHÁI NIỆM PHÂN SỐ ; TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ ; SO SÁNH PHÂN SỐ. I. MỤC TIÊU : Củng cố kiến thức cơ bản về phân số. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : - Có thể dùng PS để ghi kết quả của phép tính nào ? ghi như thế nào ? VD ? - Muốn rút gọn PS làm như thế nào ? - Muốn quy đồng MS 2 PS làm như thế nào ? - Để so sánh 2 PS cùng mẫu (khác mẫu) làm như thế nào ? 2. Nội dung : Luyện tập • Học sinh làm các bài tập sau : - Bài 3 SGK (buổi sáng còn lại ) - Trong bài :n tập khái niệm PS làm BT 3 VBT - Trong bài : n tập tính chất cơ bản của PS làm BT 2 VBT - Trong bài : So sánh 2 PS làm BT 1, 2 VBT • Học sinh làm lần lượt từng bài, giáo viên chấm và chữa bài 3. Củng cố Nêu lại tính chất cơ bản của PS và cách so sánh 2 PS. 7 Tiết 5 : PHÂN SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU: - Học sinh nhận biết về các phân số thập phân. - Học sinh nhận ra một số phân số có thể viết thành phân số thập phân, biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân . - Giáo dục HS yêu thích học toán, rèn tính cẩn thận. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Muốn so sánh 2 PS ta làm như thế nào?  Giáo viên nhận xét 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : Tiết toán hôm nay chúng ta tìm hiểu kiến thức mới “Phân số thập phân” b) Nội dung : * Giới thiệu phân số thập phân - Hoạt động nhóm (6 nhóm) - Hướng dẫn học sinh hình thành phân số thập phân Em có nhận xét gì về MS của các PS ? - Học sinh thực hành chia tấm bìa 10 phần; 100 phần; 1000 phần - Lấy ra một số phần phần (tuỳ nhóm) - Nêu phân số vừa tạo thành - Giáo viên nêu phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 gọi là phân thập phân. - Một vài học sinh lập lại - Yêu cầu học sinh tìm phân số thập phân bằng các phân số 5 3 , 4 1 và 125 4 - Học sinh làm bài - Học sinh nêu phân số thập phân - Nêu cách làm  Giáo viên chốt lại: Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân bằng cách tìm một số nhân với mẫu số để có 10, 100, 1000 và nhân số đó với cả tử số để có phân số thập phân (Cũng có khi ta rút gọn được phân số thập phân) * Luyện tập  Bài 1: Viết và đọc phân số thập phân 8 2007 831 6 − - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh làm bài - Học sinh nêu miệng  Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét  Bài 2: Viết phân số thập phân - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài  Giáo viên nhận xét chấm bài - Cả lớp nhận xét  Bài 3 : - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh tìm PSTP - Vì sao em biết đó là PSTP ? 1000 17 ; 10 4  Bài 4: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề - Nêu yêu cầu bài tập - HỌC SINH làm câu a), c) - Học sinh làm bài - Học sinh lần lượt sửa bài a) 10 35 52 57 2 7 = × × = c) 10 2 3:30 3:6 30 6 == 3. Củng cố - dặn dò - Phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 được gọi là phân số gì ? - Chuẩn bò bài : Luyện tập - Nhận xét tiết học TUẦN 2 : Tiết 6 : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Viết các phân số thập phân trên một đoạn tia số . - Chuyển một phân số thành một phân số thập phân. - Giải bài toán về tìm giá trò một phân số của số cho trước. - Rèn luyện học sinh đổi phân số thành phân số thập phân nhanh, chính II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : - Thế nào là Phân số thập phân ? VD Giáo viên viết các PS học sinh xác đònh PSTP ? 100 4 ; 8 10 ; 20 5 ; 10 3 9 2007 93 2 −  Giáo viên nhận xét - Ghi điểm 2. Bài mới : a) Giới thiệu bài : b) Nội dung : Bài 1 : - Giáo viên vẽ tia số lên bảng. - Trên tia số từ 0 đến 1 được chia thành mấy phần bằng nhau ? - 10 phần - Viết phân số ứng với mỗi phần trên tia số. - Học sinh làm vào vở - Giáo viên nhận xét, chữa bài. Bài 2 : Viết các phân số thành PSTP : Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh tự làm vào vở - Chấm và chữa bài. 10 55 52 511 2 11 = × × = 100 375 254 2515 4 15 = × × = 10 62 25 231 5 31 = × × = - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh đọc yêu cầu đề bài Bài 3 : Viết các PSTP có mẫu là 100. - Học sinh đọc yêu cầu. - Học sinh làm vào vở - Chấm và chữa bài +) 100 24 425 46 25 6 = × × = +) 100 50 10:1000 10:500 1000 500 == +) 100 9 2:200 2:18 200 18 == Bài 3 : tổ chức thi đua Chọn 2 nhóm mỗi nhóm 4 học sinh lên bảng làm nối tiếp, nhóm nào xong trước và đúng là thắng cuộc - Lớp nhận xét, giáo viên nhận xét tuyên dương 100 87 10 92 ; 10 9 10 7 >< 100 29 10 8 ; 100 50 10 5 >=  Bài 5 : 10 [...]... Bài 1: - Học sinh đọc đề bài - Học sinh chữa bài  Giáo viên nhận xét + Cộng (trừ) 2 phân số khác mẫu ta quy đồng mẫu số rồi cộng (trừ) 2 tử số và giữ nguyên mẫu số 48 + 35 83 = 56 56 3 3 24 15 24 − 15 9 b) 5 − 8 = 40 − 40 = 40 = 40 1 5 6 20 6 + 20 26 c) 4 + 6 = 24 + 24 = 24 = 24 4 1 24 9 24 − 9 15 d) 9 − 6 = 54 − 54 = 54 = 54 6 5 48 35 a) 7 + 8 = 56 + 56 = Bài 2 : - Số tự nhiên có thể viết thành phân... - Giáo viên HD theo mẫu - Học sinh làm vào vở - Chấm và chữa bài a) 3 4 3 × 4 12 × = = 10 9 10 × 9 90 6 3 6 7 6 × 7 42 = +) : = × = 5 7 5 3 5 × 3 15 3 2 3× 2 6 = +) × = 4 5 4 × 5 20 5 1 5 2 5 × 2 10 +) 8 : 2 = 8 × 1 = 8 × 1 = 8 3 4 × 3 12 = b) +) 4 × = 8 8 8 1 2 3× 2 =6 +) 3 : = 3 × = 2 1 1 1 1 1 1× 1 1 = +) : 3 = × = 2 2 3 2×3 6 b) 9 5 9 5 3× 3× 5 3 × = = = 10 6 10 × 6 5 × 2 × 3 × 2 4 6 21 6 20 6. .. ? - Học sinh làm bài vào vở 2 3 2 15 2 15 + 2 17 - Giáo viên nhận xét a) 3 + 5 = 1 + 5 = 5 + 5 = 5 = 5 5 28 5 28 − 5 23 − = = 7 7 7 7 7 2 1 11 15 11 4 c) 1 − ( 5 + 3 ) = 1 − 15 = 15 − 15 = 15 b) 4 − = Bài 3 : - Học sinh đọc bài - Học sinh giải - Học sinh làm vào vở - Chữa bài Phân số chỉ số bóng đỏ và xanh trong hộp : 1 1 5 + = (số bóng trong hộp) 2 3 6 5 Đáp số : 6 số bóng trong hộp 3 Củng cố - dặn...  Giáo viên nhận xét , chữa bài Tổng số phần bằng nhau : 5 + 7 = 12 (phần) Chiều rộng mảnh vườn : 60 : 12 x 5 = 25 (m) Chiều dài mảnh vườn : 60 – 25 = 35 (m) Diện tích mảnh vườn : 25 x 35 = 8 75 (m2) Diện tích lối đi : 27 3 Củng cố - dặn dò: - Chuẩn bò bài : Ôn tập và bổ sung về giải toán - Nhận xét tiết học 8 75 : 25 = 35 (m2 ) Đáp số 35 m2 TUẦN 4 2 17 − 9 2007 Tiết 16 : ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN... 70 81 151 - Chấm và chữa bài a) + = + = 9 10 90 90 90 5 7 40 42 82 82 41 b) 6 + 8 = 48 + 48 = 48 ; 48 = 24 3 1 3 6 5 3 14 c) 5 + 2 + 10 = 10 + 10 + 10 = 10  Bài 2 : - Học sinh đọc yêu cầu - Nếu kết quả chưa là PS tối giản thì phải rút gọn 5 2 25 16 9 - Chữa bài a) 8 − 5 = 40 − 40 = 40 1 3 11 3 22 15 5 7 1 b) 110 − 4 = 10 − 4 = 20 − 20 = 20 2 1 5 4 3 c) 3 + 2 − 6 = 6 + 6 − 6 = 3 * Bài 4 : - Giáo viên... 3 2 3 65 38 103 b) 9 + 5 = + = 7 7 7 7 7 3 7 103 47 56 − = c)10 − 4 = 10 10 10 10 10 a) 2 + 4 = + a) 3 Củng cố - dặn dò: - Muốn chuyển 1 hỗn số thành 1 phân số làm như thế nào ? - Chuẩn bò bài : “Luyện tập” - Nhận xét tiết học 1 1 7 21 7 × 21 147 147 49 2 5 = × = = ; = 3 4 3 3 3× 3 12 12 4 2 2 17 16 17 × 16 272 = b) 3 × 2 = × = 5 7 5 7 5 7 35 1 1 49 5 49 2 49 c) 8 : 2 = : = × = 6 2 6 2 6 5 15 TUẦN... 4 5 a) 10 + 10 18 5 b) 7 − 7 7 3 4 2 c) 4 + 2 d) 5 − 3 2 d) 4 : 5 Bài 2 : 3 2 a) 5 + 4 b) 6 : 3 1 2 c) 5 × 4 Bài 3 : Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi tính : 3 4 a) 6 + 4 2 3 b) 5 2 +4 7 3 2 3 c) 7 : 2 1 4 1 5 d) 2 × 3 4 9 Bài 4 : Viết các số đo sau dưới dạng hỗn số : a) 2m 2dm = m b) 15 cm 8 mm = cm c) 4 m 5 cm = m d) 3m 25 cm = m Bài 5 : Biết 7 số học sinh của lớp là 21 em Hỏi lớp. .. và giáo viên chữa bài 25 3 Củng cố – dặn dò : - Nhận xét chung 6 15 − 9 2007 TIẾT 15 : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I MỤC TIÊU : - Giúp học sinh ôn tập, củng cố cách giải bài toán liên quan đến tiû số của lớp bốn - Rèn học sinh cách nhận dạng toán và giải nhanh, chính xác, khoa học II II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Kiểm tra bài cũ : - Để so sánh 2 hỗn số ta có thể làm thế nào ? 2 Bài mới : Ôn tập về giải toán. .. 17 − 9 2007 Tiết 16 : ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN I MỤC TIÊU : - Qua bài toán cụ thể, làm quen một dạng toán quan hệ tIû lệ và biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ đó - Rèn học sinh nhận dạng toán, giải toán nhanh, chính xác - Vận dụng kiến thức giải toán vào thực tế, từ đó giáo dục học sinh say mê học toán, thích tìm tòi học hỏi II ĐỒ DÙNG : - Bảng phụ ghi sẵn bảng số liệu BT1... số thập phân 2 5 4 1 3 10 50 ; ; ; ; ; ; 20 10 7 1000 200 6 100000 b) Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân : 3 11 28 ; ; ; 5 25 700 Bài 2 : Thực hiện phép tính : a) 3 1 6 3 4 b) + 3 2 6 × 5 7 ; ; 7 − 3: 6 2 5 2 81 ; 5 900 1 4 ; 3− ; 8 :6 7 Bài 3 : (Bài 3 VBT trang 10) - Học sinh làm từng bài và chữa bài 3 Củng cố – dặn dò : - Nêu quy tắc chia 2 phân số - Nhận xét tiết học 16 6 7−9 2007 Tiết . bài  Giáo viên nhận xét a) 56 83 56 354 8 56 35 56 48 8 5 7 6 = + =+=+ b) 40 9 40 152 4 40 15 40 24 8 3 5 3 = − =−=− c) 24 26 24 2 06 24 20 24 6 6 5 4 1 = + =+=+ d) 54 15 54 924 54 9 54 24 6 1 9 4 = − =−=− Bài. quả = × × = 6 5 6 5 = × × = 6 5 6 5 1. Ôn tập tính chất cơ bản của phân số : 18 15 36 35 6 5 = × × = 24 20 46 45 6 5 = × × = 2 - Học sinh nhận xét và rút ra KL Học sinh nêu KL ý 1 mục a SGK Giáo viên. Học sinh làm bài vào vở - Giáo viên nhận xét a) 5 17 5 2 15 5 2 5 15 5 2 1 3 5 2 3 = + =+=+=+ b) 7 23 7 52 8 7 5 7 28 7 5 4 = − =−=− c) 15 4 15 11 15 15 15 11 1) 3 1 5 2 (1 =−=−=+− Bài 3 : -

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:07

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 2: ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

  • Tiết 3: ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ

  • Tiết 4 : ÔN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tt)

  • CỦNG CỐ

  • LUYỆN TẬP VỀ : KHÁI NIỆM PHÂN SỐ ; TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ ; SO SÁNH PHÂN SỐ.

  • I. MỤC TIÊU :

  • Củng cố kiến thức cơ bản về phân số.

  • II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

  • 1. Kiểm tra bài cũ :

  • Có thể dùng PS để ghi kết quả của phép tính nào ? ghi như thế nào ? VD ?

  • Muốn rút gọn PS làm như thế nào ?

  • Tiết 6 : LUYỆN TẬP

   • Tiết 7 : ÔN TẬP : PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ

   • Ÿ Bài 2 :

   • I. MỤC TIÊU :

   • I. MỤC TIÊU

    • S hình tròn nhỏ: 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,538 (dm2)

    • - p dụng kiến thức giải toán liên quan(HS yếu, TB làm được 2/3 số bài tập)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan