0

Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 7

237 716 0
  • Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:57

Thứ ngày tháng năm 2008 TUẦN 1 : Tiết 1: ƠN TẬP: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Ơn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số - Củng cố cho học sinh khái niệm ban đầu về phân số: đọc, viết phân số - Giáo dục học sinh u thích học tốn, rèn tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG: - Bộ đồ dùng dạy học Tốn III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : b) Nội dung : * Hoạt động 1: ơn tập - Giáo viên vẽ hình lên bảng. - Viết phân số biểu diễn số phần gạch chéo và số phần còn lại. Học sinh đọc phân số 3 2 3 1 3 2 đọc là hai phần ba 3 1 đọc là một phần ba Làm tương tự các tấm bìa còn lại 5 3 Giáo viên nêu phép tính 1 : 3 Học sinh viết kết quả phép chia dưới dạng phân số. HD Học sinh rút ra kết luận : Cách viết thương của 2 số tự nhiên 1 : 3 = 3 1 ; 4 : 10 = 10 4 Học sinh nêu kết luận mục 1 chú ý Giáo viên nêu phân số 1 5 Học sinh lập phép chia và thực hiện phép chia. Tương tự Học sinh rút ra KL ( mục 2 chú ý) Tương tự cho chú ý 3, 4 1 5 = 5 : 1 = 5 5 = 1 5 12 = 1 12 ; 2001 = 1 2001 * Hoạt động 2: Thực hành - Hướng học sinh làm bài tập Bài 1 : Học sinh làm miệng Bài 2 : Dựa vào chú ý 1 để làm bài vào vở. - Giáo viên chữa và chấm bài Bài 3 Dựa vào chú ý 2 để làm bài vào 5 3 5:3 = tương tự 1 32 32 = 1 vở. -Giáo viên chữa và chấm bài Bài 4 : Tổ chức thi đua “ai nhanh ai đúng” Chọn 2 đội chơi mỗi đội 2 em. tương tự Điền số vào ô trống 1= 0 = Giáo viên nhận xét tuyên dương 3. Củng cố - dặn dò: - Chuẩn bị : Ôn tập “Tính chất cơ bản của phân số” - Nhận xét tiết học Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 2: ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Giúp học sinh nhớ lại tính chất cơ bản của phân số. - Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, say mê học toán. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số : 5 ; 15 ; 20 ; 100 ; 250 - 1 học sinh lên bảng làm - Học sinh nhận xét  Giáo viên nhận xét - ghi điểm 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : - Hôm nay, thầy trò chúng ta tiếp tục ôn tập tính chất cơ bản PS. b) Nội dung : Giáo viên nêu VD 1. Học sinh tìm số cần điền phù hợp và tính kết quả = × × = 6 5 6 5 = × × = 6 5 6 5 1. Ôn tập tính chất cơ bản của phân số : 18 15 36 35 6 5 = × × = 24 20 46 45 6 5 = × × = - Học sinh nhận xét và rút ra KL Học sinh nêu KL ý 1 mục a SGK Giáo viên nêu VD 2. Giáo viên hướng dẫn tương tự VD 1 6 5 3:18 3:15 18 15 == Học sinh nêu KL ý 2 2 Học sinh nêu lại quy tắc SGK Giáo viên nêu phân số : 120 90 Học sinh tự rút gọn ; giáo viên lưu ý rút gọn đến khi nào không còn rút gọn được nữa. 2. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số. * Rút gọn phân số : 4 3 3:12 3:9 12 9 10:120 10:90 120 90 ==== hoặc : 4 3 30:120 30:90 120 90 == Giáo viên nêu VD 1 Phân số 4 3 khơng còn rút gọn được nữa gọi là phân số tối giản. * Quy đồng mẫu số - Giáo viên nêu VD - Học sinh tự quy đồng - Chữa bài - Nêu quy tắc 3 2 và 7 4 +) 21 14 73 72 3 2 = × × = +) 21 12 37 34 7 4 = × × = - Giáo viên nêu VD - HD nhận xét. + Ta thấy 10 : 5 = 2 nên chọn MSC là 10. - Học sinh tự làm. - Học sinh nêu lại quy tắc quy đồng MS 2 PS 5 3 và 10 9 10 6 25 23 5 3 = × × = 10 9 giữ ngun 3. Luyện tập  Bài 1 : Rút gọn phân số - Học sinh làm vào vở - Chữa bài - Nhận xét 64 36 ; 27 18 ; 25 15  Bài 2 : Quy đồng mẫu số - Học sinh làm vở Học sinh nhận xét trước khi quy đồng Chấm và chữa bài - 3 HS lên bảng sửa bài  Bài 3 : Tìm các phân số bằng nhau - Học sinh đọc u cầu - Học sinh làm vào vở - Chữa bài +) 100 40 30 12 5 2 == +) 35 20 21 12 7 4 == 3. Củng cố - dặn dò: - Nêu quy tắc quy đổng MS các phân số. - Muốn rút gọn 2 PS làm như thế nào ? - Chuẩn bị: ¤ân tập :So sánh haiphân số Nhận xét chung. 3 Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 3: ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Giúp học sinh nhớ lại về cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số và khác mẫu số - Biết sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn . - Giúp học sinh yêu thích học toán, cẩn thận khi làm bài. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : + Muốn quy đồng MS các phân số làm thế nào ? VD 4 3 và 5 2  Giáo viên nhận xét 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : So sánh hai phân số b) Nội dung : - Hướng dẫn học sinh ôn tập -giáo viên nêu VD1 : - Yêu cầu học sinh so sánh 2 PS 7 2 và 7 5 ; 7 5 và 7 2 3 2 và 3 2 học sinh nêu KL mục a Giáo viên nêu VD2: Học sinh tự làm So sánh 2 PS : 4 3 và 7 5 +) 28 21 74 73 4 3 = × × = +) 28 20 47 45 7 5 = × × = Vì 21 > 20 nên 28 20 28 21 > vậy 7 5 4 3 > Học sinh nêu quy tắc (mục b) - Học sinh nêu cách làm - Học sinh kết luận: so sánh phân số khác mẫu số  quy đồng mẫu số hai phân số  so sánh Học sinh nêu quy tắc SGK * Luyện tập  Bài 1 - Học sinh làm bài 1 4 - Học sinh sửa bài - Giáo viên và học sinh nhận xét Häc sinh nªu l¹i c¸ch so s¸nh hai ph©n sè . 17 10 17 15 ; 11 6 11 4 >< 14 12 7 6 và +) 14 12 27 26 7 6 = × × = 14 12 7 6 14 12 14 12 == nên 4 3 3 2 và +) 12 8 43 42 3 2 = × × = +) 12 9 34 33 4 3 = × × = vì 8 < 9 nên 4 3 3 2 12 9 12 8 << vây  Bài 2: Viết các PS theo thứ tự từ bé đến lớn. - Học sinh đọc đề bài nêu yêu cầu - Học sinh làm bài 2 - Học sinh sửa bài - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét a) 8 17 ; 6 5 ; 9 8 ==> 8 17 ; 9 8 ; 6 5 b) 4 3 ; 8 5 ; 2 1 8 5 ; 4 3 ; 2 1 ==> 3. Củng cố - dặn dò - Muốn so sánh 2 PS cùng mẫu làm như thế nào ? - Muốn so sánh 2 phân số khác mẫu làm thế nào ? - chuẩn bị b ài sau. - Nhận xét tiết học ………………………………………………… Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 4 : ƠN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tt) I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh củng cố về : _ So sánh phân số với đơn vị _ So sánh 2 phân số có cùng tử số - Biết cách so sánh các phân số . - Giúp học sinh u thích học tốn, cẩn thận khi làm bài. 5 II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : - Muốn so sánh 2 phân số ta làm thế nào? VD 5 3 2 1 và  Giáo viên nhận xét 2 . Bài mới: a) Giới thiệu bài : So sánh hai phân số (tt) b) Nội dung : - Hướng dẫn học sinh ôn tập Học sinh làm bài 1 vào vở - Nhận xét và rút ra đặc điểm của PS ở câu a Bài 1 : a) 8 7 1;1 4 9 ;1 2 2 ;1 5 3 >>=< Học sinh nêu đặc điểm của PS lớn hơn 1 ; bé hơn 1 ; bằng 1 _HS rút ra nhận xét + Tử số > mẫu số thì phân số > 1 + Tử số < mẫu số thì phân số < 1 + Tử số = mẫu số thì phân số = 1  Giáo viên chốt lại Bài 2 : so sánh các phân số : - Học sinh tự làm câu a - Rút ra nhận xét + Hai tử số như thế nào ? + so sánh 2 PS cùng tử số làm như thế nào ? + Học sinh nhắc lại. (có thể học sinh làm theo cách quy đồng để so sánh) 7 2 5 2 > Hai PS có cùng tử số Ps nào có mẫu số nhỏ hơn thì PS đó lớn hơn. Bài 4 : - Học sinh đọc bài. - HD cách làm - Học sinh làm vào vở - Chữa và chấm bài +) Chị : 3 1 số quýt +) Em : 5 2 số quýt Hỏi ai được nhiều hơn ? Vì 3 1 5 2 > nên em được nhiều hơn chị. 3. Củng cố - dặn dò - Nêu đặc điểm của PS bé hơn 1 ; PS lớn hơn 1 ; PS bằng 1 - So sánh 2 PS có cùng tử số làm như thế nào ? - Còn bài tập 3 chiều làm tiếp. - Nhận xét tiết học 6 Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 5 : PHÂN SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU: - Học sinh nhận biết về các phân số thập phân. - Học sinh nhận ra một số phân số có thể viết thành phân số thập phân, biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân . - Giáo dục HS yêu thích học toán, rèn tính cẩn thận. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Muốn so sánh 2 PS ta làm như thế nào?  Giáo viên nhận xét 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : Tiết toán hôm nay chúng ta tìm hiểu kiến thức mới “Phân số thập phân” b) Nội dung : * Giới thiệu phân số thập phân - Hoạt động nhóm (6 nhóm) - Hướng dẫn học sinh hình thành phân số thập phân Em có nhận xét gì về MS của các PS ? - Học sinh thực hành chia tấm bìa 10 phần; 100 phần; 1000 phần - Lấy ra một số phần phần (tuỳ nhóm) - Nêu phân số vừa tạo thành - Giáo viên nêu phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 gọi là phân thập phân. - Một vài học sinh lập lại - Yêu cầu học sinh tìm phân số thập phân bằng các phân số 5 3 , 4 1 và 125 4 - Học sinh làm bài - Học sinh nêu phân số thập phân - Nêu cách làm  Giáo viên chốt lại: Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân bằng cách tìm một số nhân với mẫu số để có 10, 100, 1000 và nhân số đó với cả tử số 7 để có phân số thập phân (Cũng có khi ta rút gọn được phân số thập phân) * Luyện tập  Bài 1: Viết và đọc phân số thập phân - Giáo viên u cầu học sinh đọc u cầu đề bài - Học sinh làm bài - Học sinh nêu miệng  Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét  Bài 2: Viết phân số thập phân - Giáo viên u cầu học sinh đọc u cầu đề bài - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài  Giáo viên nhận xét chấm bài - Cả lớp nhận xét  Bài 3 : - Giáo viên u cầu học sinh đọc u cầu đề bài - Học sinh tìm PSTP - Vì sao em biết đó là PSTP ? 1000 17 ; 10 4  Bài 4: - Giáo viên u cầu học sinh đọc đề - Nêu u cầu bài tập - HỌC SINH làm câu a), c) - Học sinh làm bài - Học sinh lần lượt sửa bài a) 10 35 52 57 2 7 = × × = c) 10 2 3:30 3:6 30 6 == 3. Củng cố - dặn dò - Phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 được gọi là phân số gì ? - Chuẩn bò bài : Luyện tập - Nhận xét tiết học ………………………………………………………… TUẦN 2 : Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 6 : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Viết các phân số thập phân trên một đoạn tia số . - Chuyển một phân số thành một phân số thập phân. - Giải bài tốn về tìm giá trị một phân số của số cho trước. - Rèn luyện học sinh đổi phân số thành phân số thập phân nhanh, chính II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : 8 - Thế nào là Phân số thập phân ? VD Giáo viên viết các PS học sinh xác định PSTP ? 100 4 ; 8 10 ; 20 5 ; 10 3  Giáo viên nhận xét - Ghi điểm 2. Bài mới : a) Giới thiệu bài : b) Nội dung : Bài 1 : - Giáo viên vẽ tia số lên bảng. - Trên tia số từ 0 đến 1 được chia thành mấy phần bằng nhau ? - 10 phần - Viết phân số ứng với mỗi phần trên tia số. - Học sinh làm vào vở - Giáo viên nhận xét, chữa bài. Bài 2 : Viết các phân số thành PSTP : Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh tự làm vào vở - Chấm và chữa bài. 10 55 52 511 2 11 = × × = 100 375 254 2515 4 15 = × × = 10 62 25 231 5 31 = × × = - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh đọc yêu cầu đề bài Bài 3 : Viết các PSTP có mẫu là 100. - Học sinh đọc yêu cầu. - Học sinh làm vào vở - Chấm và chữa bài +) 100 24 425 46 25 6 = × × = +) 100 50 10:1000 10:500 1000 500 == +) 100 9 2:200 2:18 200 18 == Bài 3 : tổ chức thi đua Chọn 2 nhóm mỗi nhóm 4 học sinh lên bảng làm nối tiếp, nhóm nào xong trước và đúng là thắng cuộc - Lớp nhận xét, giáo viên nhận xét tuyên dương 100 87 10 92 ; 10 9 10 7 >< 100 29 10 8 ; 100 50 10 5 >= 9  Bài 5 : - Học sinh đọc đề bài. - HD : Em hiểu câu: “số học sinh giỏi toán bằng 10 3 số ọc sinh cả lớp là thế nào ? - Để tìm số học sinh giỏi toán ta làm như thế nào ? - Học sinh giải vào vở. - Chữa bài Số học sinh giỏi Toán : 9 10 3 30 =× (học sinh ) Số học sinh giỏi Tiếng Việt : 6 10 2 30 =× (học sinh ) Đáp số : Giỏi Toán : 9 học sinh Giỏi TV : 6 học sinh 3. Củng cố - dặn dò - Chuẩn bị bài : Ôn tập : Phép cộng và trừ hai phân số - Nhận xét tiết học …………………………………………………… Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 7 : ÔN TẬP : PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU : - Củng cố kĩ năng thực hiện phép cộng - trừ hai phân số - Rèn học sinh tính toán phép cộng - trừ hai phân số nhanh, chính xác. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : - Thế nào là PSTP ? VD ? 2. Bài mới : a) Giới thiệu bài : Oân tập phép cộng, trừ các phân số b) Nội dung : * Hoạt động 1: Oân tập phép cộng , trừ phân số - Giáo viên nêu ví dụ: 7 5 7 3 + và 15 3 15 10 − - 1 học sinh nêu cách tính và 1 học sinh thực hiện cách tính. - Cả lớp làm nháp - Học sinh sửa bài - Lớp lần lượt từng + Cộng (trừ) 2 PS cùng mẫu ta cộng 10 [...]... 24 4 1 24 9 24 − 9 15 = d) − = − = 9 6 54 54 54 54 a) Bài 2 : - Số tự nhiên có thể viết thành phân số có mẫu số bằng mấy ? - Học sinh làm bài vào vở - Giáo viên nhận xét Bài 3 : - Học sinh đọc bài - Học sinh giải - Học sinh làm vào vở - Chữa bài 2 3 2 15 2 15 + 2 17 + = = 5 1 5 5 5 5 5 5 28 5 28 − 5 23 = b) 4 − = − = 7 7 7 7 7 2 1 11 15 11 4 c) 1 − ( + ) = 1 − = − = 5 3 15 15 15 15 a) 3 + = + = Phân... = 5 7 5 3 5 × 3 15 3 2 3× 2 6 = +) × = 4 5 4 × 5 20 12 5 1 5 2 5 × 2 10 : = × = = 8 2 8 1 8 ×1 8 3 4 × 3 12 = b) +) 4 × = 8 8 8 1 2 3× 2 =6 +) 3 : = 3 × = 2 1 1 1 1 1 1×1 1 = +) : 3 = × = 2 2 3 2×3 6 +) Bài 2 : - Giáo viên HD theo mẫu - Học sinh làm vào vở - Chấm và chữa bài a) b) 9 5 9 5 3× 3× 5 3 × = = = 10 6 10 × 6 5 × 2 × 3 × 2 4 6 21 6 20 6 × 20 3 × 2 × 4 × 5 8 : = × = = = 25 20 25 21 25 × 21 5. .. vào vở  Giáo viên nhận xét , chữa bài  Bài 4 : - Giáo viên hướng dẫn HS làm bài mẫu 5m7dm = 5m + 7 m = 5 7 m 10 - Học sinh làm vào vở  Giáo viên nhận xét, chữa bài  Giáo viên chốt lại cách chuyển một số đo có hai tên đơn vị thành số đo có một tên đơn vị Bài 5 : - HD học sinh làm bài Đổi 10 3m27cm = 3m2dm7cm = 327cm 32 dm 7cm 7 dm 10 7 7 32 dm + dm = 32 dm 10 10 7 cm = - Học sinh làm bài - Giáo viên... bài, giáo viên nhận xét  Bài 2 : - Học sinh đọc đề - HD làm bài - Học sinh làm vào vở - Chữa bài 1 1 7 13 20 = 3 3 3 3 3 2 3 65 38 103 b) 9 + 5 = + = 7 7 7 7 7 3 7 103 47 56 − = c)10 − 4 = 10 10 10 10 10 a) 2 + 4 = + - Học sinh nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số Bài 3 : - Học sinh làm tương tự bài 2 - Chữa bài a) 1 1 7 21 7 × 21 1 47 1 47 49 2 5 = × = = ; = 3 4 3 3 3× 3 12 12 4 2 2 17 16 17 ×... vào vở 3 5 × 2 + 3 13 - Chữa bài 2 = = 5 5 5 4 9 × 5 + 4 49 5 = = 9 9 9 3 8 × 9 + 3 74 9 = = 8 8 8 7 10 × 12 + 7 1 27 12 = = 10 10 10 Bài 2 : So sánh - HD chuyển hỗn số thành phân số rồi so sánh - Học sinh làm vào vở - Chữa bài 9 9 và 2 10 10 39 29 > 10 10 a) 3 Câu b, c, d tưng tự - Học sinh nhận xét cách so sánh - Giáo viên kết luận - Có 2 cách so sánh : + Chuyển thành phân số đổ so sánh + So sánh phần... mẫu số 7 3 7 7 + và − 9 10 8 9 - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài - kết luận * Học sinh nêu quy tắc : * Hoạt động 2: Thực hành  Bài 1: - Học sinh đọc đề bài - Học sinh chữa bài  Giáo viên nhận xét + Cộng (trừ) 2 phân số khác mẫu ta quy đồng mẫu số rồi cộng (trừ) 2 tử số và giữ ngun mẫu số 6 5 48 35 48 + 35 83 + = + = = 7 8 56 56 56 56 3 3 24 15 24 − 15 9 = b) − = − = 5 8 40 40 40 40 1 5 6 20 6... , chữa bài Tổng số phần bằng nhau : 5 + 7 = 12 (phần) Chiều rộng mảnh vườn : 60 : 12 x 5 = 25 (m) Chiều dài mảnh vườn : 60 – 25 = 35 (m) Diện tích mảnh vườn : 25 x 35 = 8 75 (m2) Diện tích lối đi : 8 75 : 25 = 35 (m2 ) Đáp số 35 m2 3 Củng cố - dặn dò: - Chuẩn bị bài : Ơn tập và bổ sung về giải tốn TUẦN 4: Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 16 : ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN I MỤC TIÊU : - Qua bài tốn cụ thể,... kết quả chưa là PS tối giản thì phải rút gọn - Chữa bài 5 2 25 16 9 − = − = 8 5 40 40 40 1 3 11 3 22 15 7 b) 1 − = − = − = 10 4 10 4 20 20 20 2 1 5 4 3 5 1 c) + − = + − = 3 2 6 6 6 6 3 a) * Bài 4 : 5 5 - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài 9m 5dm = 9m + m = 9 m 10 10 mẫu - Học sinh làm bài 20 - Chữa bài, nhận xét * Bài 5 : - Học sinh đọc đề tốn - Giáo viên tóm tắt và HD - Em hiểu 3 - Qng đường AB chia... × 16 272 = b) 3 × 2 = × = 5 7 5 7 5 7 35 1 1 49 5 49 2 49 c) 8 : 2 = : = × = 6 2 6 2 6 5 15 3 Củng cố - dặn dò: - Muốn chuyển 1 hỗn số thành 1 phân số làm như thế nào ? - Chuẩn bị bài : “Luyện tập” - Nhận xét tiết học ……………………………………………………… 16 TUẦN 3 : Thứ ngày tháng năm 2008 TIẾT 11 : LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : - Học sinh củng cố kĩ năng chuyển hỗn số thành phân số - Củng cố kĩ năng làm tính, so sánh các... = 25 100 50 0 1000 ;  Giáo viên chốt lại cách chuyển phân số thành phân số thập phân  Bài 2 : + Hỗn số gồm có mấy phần? + Em hãy nêu cách chuyển từ hỗn số thành phân số? - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài 2 42 3 31  Giáo viên nhận xét, chữa bài 8 = ; 4 = 5 5 7 7 3 23 1 21 5 = ; 2 = 4 4 10 10  Giáo viên chốt lại cách chuyển phân số thành phân số thập phân  Bài 3 : - Học sinh đọc đề bài - Giáo . Học sinh làm bài vào vở - Giáo viên nhận xét a) 5 17 5 2 15 5 2 5 15 5 2 1 3 5 2 3 = + =+=+=+ b) 7 23 7 52 8 7 5 7 28 7 5 4 = − =−=− c) 15 4 15 11 15 15 15 11 1) 3 1 5 2 (1 =−=−=+− Bài 3 : -. bài  Giáo viên nhận xét a) 56 83 56 354 8 56 35 56 48 8 5 7 6 = + =+=+ b) 40 9 40 152 4 40 15 40 24 8 3 5 3 = − =−=− c) 24 26 24 206 24 20 24 6 6 5 4 1 = + =+=+ d) 54 15 54 924 54 9 54 24 6 1 9 4 = − =−=− Bài. 6 1 32 11 3 1 2 1 3: 2 1 = × × =×= Bài 2 : - Giáo viên HD theo mẫu. - Học sinh làm vào vở - Chấm và chữa bài a) 4 3 23 25 533 610 59 6 5 10 9 = ××× ×× = × × =× b) 35 8 7 355 54 23 21 25 206 21 20 25 6 20 21 : 25 6 = ××× ××× = × × =×=
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 7