giao an toán lớp 5 cả bộ

352 2.5K 15
giao an toán lớp 5 cả bộ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

- Bài soạn môn Toán - Toán bài 1: ôn tập khái niệm về phân số I Mục tiêu: - Củng cố khái niệm ban đầu về phân số: Đọc, viết phân số. - Ôn tập cách viết thơng, viết số tự nhiên dới dạng phân số. II Chuẩn bị: - Các tấm bìa cứng cắt vẽ hình nh phần bài học SGK. III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Kiểm tra bài cũ: II Bài mới 1. Giới thiệu bài: 2. Bài mới: a) Ôn tập khái niệm PS. 100 40 ; 4 3 ; 10 5 ; 3 2 b) Ôn tập cách viết thơng hai số thập phân, cách viết mỗi STN dới dạng PS. * Viết thơng của hai số dới dạng phân số. 1 : 3; 4 : 10; 9 : 2 * Viết mỗi số tự nhiên dới dạng PS. - Nhắc nhở một số yêu cầu về đồ dùng, dụng cụ học tập môn Toán. - Củng cố khái niệm phân số, cách viết thơng, STN d- ới dạng PS. - GV đa miếng bìa 1. ? Đã tô màu mấy phần băng giấy? ! Đọc và viết phân số chỉ số phần đã tô màu. - GV hớng dẫn tơng tự với các hình còn lại. ! Viết thơng của các phép chia dới dạng PS. ! Nhận xét. ? 1/3 có thể coi là thơng của phép chia nào? - Gv hỏi tơng tự với 2 phép tính còn lại. ! Đọc chú ý 1 SGK. ? Khi dùng PS để viết kết quả của phép chia STN cho ? STN khác 0 thì PS có - Nghe - HS nghe - HS quan sát, trả lời: 3 2 băng giấy. - 1 HS lên bảng, lớp làm giấy nháp. - 3 HS thực hiện trên bảng; cả lớp làm bảng tay. - Đọc và nhận xét cách làm của bạn. - Là thơng của phép chia: 1 : 3 - TS là số bị chia; mẫu số là số chia. - Ngời thực hiện Nguyễn Thị Nhuw Hoa - - Bài soạn môn Toán - dạng nh thế nào? Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Mọi STN đều có thể viết thành PS có mẫu số là 1. số 1 viết thành PS có TS và MS bằng nhau. số 0 viết thành PS có TS bằng 0 và MS khác 0. 3. Luyện tập: Bài 1: a) Đọc các phân số: b) Nêu tử số và mẫu số Bài 2: Viết thơng sau dới dạng phân số. 3 : 5 = 75 : 100 = Bài 3: Viết các số tự nhiên sau dới dạng phân số có mẫu số là 1. Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống. 1 = 0 = III Củng cố dặn dò: ! Viết các số sau: 5; 12; 2001 . dới dạng PS có MS là 1. ? Muốn viết 1 STN thành 1 PS có MS là 1 ta làm ntn? ! Giải thích. - GV đa ra KL. ! Viết 1 thành PS. 1 có thể viết thành PS ntn? ? Số 0 có thể viết thành PS ntn? ! Đọc thầm và nêu yêu cầu đề bài. Làm miệng! - Nhận xét, tuyên dơng. ! Đọc và nêu yêu cầu của bài. ! B. - Nhận xét, cho điểm. - Hớng dẫn tơng tự bài 2 ! Làm việc nhân. ! 2 HS báo cáo kết quả trên bảng. - Nhận xét cho điểm ? Học những nội dung gì? ? Sau bài học em cần chú ý điều gì? - Một số HS lên bảng, lớp làm bảng tay. - Lấy TS là STN, MS là 1. - VD: 5 = 5 : 1 = 5/1 - Nghe và nhắc lại - 1 số HS lên bảng. - Học sinh trả lời. - Học sinh nêu yêu cầu và làm miệng. - 1 HS đọc và trả lời. - 2 HS lên bảng. - Cả lớp làm VBT. - Lớp làm VBT. - 2 HS trình bày trớc lớp. - Nhận xét bài làm của bạn - Vài HS nhắc lại nội dung bài học. - Ghi BTVN. - Ngời thực hiện Nguyễn Thị Nhuw Hoa - 5 3 100 75 6 6 5 0 -  Bµi so¹n m«n To¸n  - - Giao BTVN - NX giê häc -  Ngêi thùc hiÖn – NguyÔn ThÞ Nhuw Hoa  - - Bài soạn môn Toán - Toán bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số I Mục tiêu: - Giúp HS nhớ lại tính chất cơ bản của PS. - áp dụng tính chất cơ bản của PS để rút gọn và quy đồng mẫu số các PS. II Chuẩn bị: - Các bài tập SGK. III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Kiểm tra bài cũ: II Bài mới 1. Giới thiệu bài: 2. Bài mới: a) Các tính chất cơ bản của PS. - Nếu ta nhân cả TS và MS của 1 PS với cùng 1 STN khác 0 đợc 1 PS bằng PS đã cho. - Nếu chia hết cả TS và MS của 1 PS cho cùng một STN khác 0 thì đợc 1 PS bằng PS đã cho. b) ứng dụng tính chất cơ bản của PS: * Rút gọn PS: - Chấm VBTVN. ! Làm miệng bài 1. ! Làm B bài 2; 3; 4 - Nhận xét, cho điểm. - Tiết học này chúng ta sẽ củng số lại tính chất của PS và áp dụng tính chất này vào RG và QĐMS các phân số. - Đa VD1: ! Tìm số thích hợp điền vào ô trống. - GV nhận xét. ? Khi nhân cả TS và MS của 1 PS với cùng 1 STN khác 0 ta đợc gì? - Đa VD2: - Hớng dẫn nh VD1. ? Khi chia cả TS và MS của 1 PS cho cùng 1 STN khác 0 ta đợc gì? ? Thế nào là RGPS? - 3 HS nộp vở. - 2 HS làm miệng. - 3 HS làm bảng lớp. - Nghe. - 1 HS lên bảng, lớp làm bảng tay. - Đợc 1 phân số mới bằng phân số đã cho. - Nếu chia hết cả TS và MS của 1 PS cho cùng một STN khác 0 thì đợc 1 PS bằng PS đã cho. - Trả lời. - Ngời thực hiện Nguyễn Thị Nhuw Hoa - - Bài soạn môn Toán - Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Quy đồng mẫu số: - Là làm cho các phân số đã cho có cùng 1 MS và có giá trị bằng PS ban đầu. 3. Luyện tập: Bài 1: Rút gọn các phân số: Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số: Bài 3: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số dới đây: III Củng cố dặn dò: - Đa VD. 2 HS lên bảng RGPS! ? Khi RGPS ta phải chú ý điều gì? ? Nhận xét gì về 2 cách RG trên bảng? Cách nào ngắn? Vì sao? ? Thế nào là QĐMS các phân số? - Đa VD. ! Lên B. Nhận xét. ! Nêu lại cách QĐMS. ? Cách QĐ ở 2 VD trên có gì khác nhau? Rút ra KL gì khi QĐMS. ! Đọc bài và cho biết bài toán hỏi gì? Cho biết gì? ! Làm bảng, lớp B ý cuối. ! Nhận xét bài làm của bạn ? Khi RGPS ta cần chú ý điều gì? ! Làm việc nhân. - GV quan sát, giúp đỡ HS yếu kém. ? Muốn QĐMS các PS ta làm nh thế nào? ? Hôm nay chúng ta học nội dung gì cần ghi nhớ? - Nhận xét giờ học. - 2 HS thực hiện, lớp làm B - RG ra PS tối giản. - Tìm đợc SLN mà cả TS và MS cùng chia hết là ngắn nhất. - 2 HS lên làm 2 VD. - Vài HS nhắc lại. - Tìm đợc MSCNN. - 1 HS đọc và TL. - 2 HS lên bảng. Lớp làm B - Nhận xét, bổ sung. - Trả lời. - 2 học sinh ngồi cạnh trao đổi. - Đổi bài chấm chéo. - Báo cáo kết quả. - Vài HS nhắc lại quy tắc. - Vài HS trả lời và nghe h- ớng dẫn BTVN. - Ngời thực hiện Nguyễn Thị Nhuw Hoa - 5 3 5:25 5:15 25 15 == 3 2 9:27 9:18 27 18 == 16 9 4:64 4:36 64 36 == - Bài soạn môn Toán - Toán bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số I Mục tiêu: - Giúp HS nhớ lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số. - Biết sắp xếp các PS thheo thứ tự từ bé đến lớn. II Chuẩn bị: - Các bài tập SGK. III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Kiểm tra bài cũ: II Bài mới 1. Giới thiệu bài: 2. Bài mới: a) Hai PS có cùng MS. - PS nào có TS bé hơn thì bé hơn. - PS nào có TS lớn hơn thì lớn hơn. - Nếu TS bằng nhau thì 2 PS đó bằng nhau. b) Hai PS khác MS. - Muốn so sánh hai PS khác MS, ta có thể QĐMS hai PS đó rồi so sánh các TS của chúng. 3. Luyện tập: Bài 1: ? - Chấm VBTVN. - Nhận xét, cho điểm. - Trong tiết toán này chúng ta sẽ ôn lại cách so sánh PS có cùng MS, khác MS - Đa VD. ! Làm miệng. ? Khi s 2 hai PS có cùng MS ta làm ntn? - Đa VD. ! QĐMS. ! S 2 ? Muốn s 2 PS khác MS ta làm nh thế nào? ! Làm việc nhân rồi tự đọc bài làm của mình trớc lớp. ? Bài toán yêu cầu các em làm gì? - 3 HS nộp vở. - Nghe - Học sinh nối tiếp làm miệng. - Trả lời. - Lớp làm nháp, 1 HS lên bảng. - Trả lời. - HS làm bài, sau đó theo dõi bài chữa của bạn và tự kiểm tra bài làm của mình. - Sắp xếp từ bé lớn - Ngời thực hiện Nguyễn Thị Nhuw Hoa - > < = 11 6 11 4 < 14 12 7 6 = 17 10 17 15 > 4 3 3 2 < - Bài soạn môn Toán - Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bài 2: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. a) b) III Củng cố dặn dò: ? Muốn sắp xếp các PS theo thứ tự từ bé đến lớn, trớc hết chúng ta phải làm gì? ! B ! Lớp làm vở. - GV gọi học sinh nhận xét ? Hôm nay chúng ta học những nội dung gì? - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét giờ học. - So sánh các PS với nhau. - Hai HS lên bảng làm bài. - Lớp làm vào vở. - Vài học sinh nhắc lại nội dung bài học. - Ghi BTVN. - Ngời thực hiện Nguyễn Thị Nhuw Hoa - 18 17 ; 9 8 ; 6 5 4 3 ; 8 5 ; 2 1 - Bài soạn môn Toán - Toán bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (Tiếp theo) I Mục tiêu: - Giúp HS củng cố về so sánh với đơn vị; so sánh hai phân số có cùng TS. II Chuẩn bị: - Các bài tập SGK. III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Kiểm tra bài cũ: II Bài mới 1. Giới thiệu bài: 2. Bài mới: Bài 1: - PS lớn hơn 1 là PS có TS lớn hơn MS. - PS nhỏ hơn 1 là PS có TS nhỏ hơn MS. - PS bằng 1 là PS có TS bằng MS. Bài 2: a) So sánh các PS. b) Hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn. Bài 3: Phân số nào lớn hơn? - Chấm VBTVN. ? Muốn so sánh hai PS khác mẫu số ta làm ntn? - Nhận xét, cho điểm. - Trong tiết toán này chúng ta tiếp tục ôn về cách so sánh PS. ! Làm việc nhân. ! 2 HS lên B. Lớp làm VBT ! Nhận xét bài làm của bạn - Nhận xét, cho điểm. ? Thế nào là phân số lớn hơn 1, bằng 1, nhỏ hơn 1. - Viết BT lên bảng. ? Có nhận xét gì về TS của hai PS đợc so sánh. ? So sánh 2 PS có cùng TS ta làm ntn? ! B ! Nhận xét. ! Làm việc nhân. ! Báo cáo kết quả HĐCN. - 3 HS nộp vở. - 2 HS trả lời, lớp theo dõi, nhận xét. - Nghe - Cả lớp làm VBT. - 2 HS lên bảng. - Vài HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - Vài học sinh trả lời, lớp theo dõi. - Quan sát. - Trả lời. - Đọc bài. - Có TS bằng nhau. - PS nào có TS lớn hơn thì PS đó lớn hơn và ngợc lại. - 3 HS làm bảng. - Nhận xét, bổ sung. - Lớp làm việc nhân. - 3 HS lên bảng làm bài. - Ngời thực hiện Nguyễn Thị Nhuw Hoa - 7 2 5 2 > 1 2 2 = 1 4 9 > 8 7 1 > 7 5 4 3 > 9 4 7 2 < 5 8 8 5 < - Bài soạn môn Toán - Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bài 4: 1 số quýt: - chị: 3 1 - em: 5 2 ? Ai nhiều hơn? - Ta có nên em đợc mẹ cho nhiều quýt hơn. III Củng cố dặn dò: - Nhận xét, cho điểm. ! Đọc bài. ? Bài toán hỏi gì? ? Bài toán cho biết gì? ? Muốn biết ai nhiều hơn ta làm nh thế nào? ! Vở. - Thu chấm. ? Muốn so sánh hai PS ta làm nh thế nào? - Giao BTVN. - Nhận xét giờ học. - 1 HS đọc bài. - 1 học sinh trả lời. - So sánh số quýt của hai chị em. - Lớp làm vở. - Nộp vở chấm và chữa. - Vài HS nhắc lại quy tắc so sánh PS. - Ghi BTVN. - Ngời thực hiện Nguyễn Thị Nhuw Hoa - 5 2 3 1 < - Bài soạn môn Toán - Toán bài 5: Phân số thập phân I Mục tiêu: - Giúp HS nhận biết các phân số thập phân. - Nhận ra đợc: Có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân; biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân. II Chuẩn bị: - Các bài tập SGK. III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Kiểm tra bài cũ: II Bài mới 1. Giới thiệu bài: 2. Bài mới: a) Khái niệm PSTP. - Các PS có MS là 10; 100; 1000 . đợc gọi là PSTP. - 1 số PS có thể viết đợc dới dạng PSTP. b) KL: Khi muốn chuyển 1 PS thành 1 PSTP ta tìm 1 số nhân với MS để có 10; 100; 1000 . rồi lấy cả TS và MS nhân với số đó để đợc PSTP. (Cũng có khi ta rút gọn đợc PS đã cho thành PSTP). 3. Luyện tập: Bài 1: Đọc các phân số thập phân: - Chấm VBTVN. ? Muốn so sánh hai PS khác mẫu số ta làm ntn? - Nhận xét, cho điểm. - Trong tiết toán này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về PS thập phân. - GV viết lên bảng các PS. ? Em có nhận xét gì về mẫu số của các PS trên? - GV nêu: Các PS có MS là 10; 100; 1000 . đợc gọi là các PSTP. - GV viết bảng PS 3/5 và yêu cầu tìm PSTP bằng PS 3/5. ? Em làm ntn để tìm đợc PSTP bằng PS 3/5. - GV yêu cầu tơng tự với các PS: 7/4; 20/125. - GV nêu KL. - GV đa bài, yêu cầu HS đọc nối tiếp. - 3 HS nộp vở. - 2 HS trả lời, lớp theo dõi, nhận xét. - Nghe - HS đọc các PS. - HS nêu theo ý hiểu của mình. - HS nghe và nhắc lại. - 1 HS lên bảng làm bài. - Lớp làm nháp. - Nêu cách làm. - Vài HS đọc nối tiếp. - Ngời thực hiện Nguyễn Thị Nhuw Hoa - [...]... viết dới dạng hỗn số - Giải bài toán liên quan đến diện tích các hình II Chuẩn bị: - Các bài tập SGK III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên I Kiểm tra bài cũ: II Bài mới 1 Giới thiệu bài: 2 Bài mới: Bài 1: Tính: 7 4 7 ì 4 28 ì = = 9 5 9 ì 5 45 1 2 9 17 9 ì17 153 2 ì3 = ì = = 4 5 4 5 4 5 20 1 7 1ì8 8 : = = 5 8 5 ì 7 35 1 1 6 4 6 ì3 18 1 :1 = : = = 5 3 5 3 5 ì 4 20 - Ngời Hoạt động học... 12 ì 7 = 35 (m) ! Làm bài Chiều rộng hình chữ nhật: ! Chữa bài của bạn trên 60 35 = 25 (m) bảng Diện tích lối đi là: ? Muốn tìm hai số khi biết 2 tổng, hiệu tỉ ta làm nh thế 35 ì 25 : 25 = 35 (m ) II Củng cố dặn nào? - Giao bài tập về nhà dò: - Nhận xét giờ học - Ngời Hoạt động học sinh - Cả lớp làm bài; vài hs báo cáo kết quả Lớp theo dõi nhận xét, đối chiếu - 1hs đọc bài - Hiệu tỉ - Cả lớp làm... vì số bé có 5 phần nh ! Nêu các bớc giải bài toán thế tìm hai số khi biết tổng và tỉ - Vài hs tóm tắt câu trả lời của hai số -1 hs đọc bài ! Đọc bài toán 2 sgk * Bài toán tìm hai số khi ? Bài toán thuộc dạng toán - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số gì? biết hiệu và tỉ của hai số: ! Vẽ sơ đồ và giải bài toán - 1 hs lên bảng, hs cả lớp Bài toán 2: làm vở bài tập - Vẽ sơ đồ bài toán ! Nhận... PS thành 11 11 5 55 1 PSTP ta làm ntn? = = 2 2 5 10 ! B - Nhận xét, cho điểm 15 15 ì 25 3 75 4 = 4 ì 25 = 10 05 31 31ì 20 620 = = 5 5 ì 20 100 Bài 3: Viết thành PS có MS ? BT y/c gì? là 100 ! Làm vở - Ngời - 1 HS lên bảng, lớp làm vở - Vài HS đọc - Viết thành PSTP - Khi muốn chuyển 1 PS thành 1 PSTP ta tìm 1 số nhân với MS để có 10; 100; 1000 rồi lấy cả TS và MS nhân với số đó để đợc PSTP (Cũng có... soạn môn Toán Nội dung Hoạt động giáo viên ! 2 HS trình bày lên bảng - Nhận xét, cho điểm Bài 4: ! Đọc bài và cho biết bài toán y/c gì? > ! Btay < ? = ! 2 HS lên bảng - Nhận xét, cho điểm Bài 5: ! Đọc bài Số HSG toán là: ? Lớp học có bao nhiêu HS 3 ? Số HS giỏi ntn so với HS 30 ì 10 = 9 (học sinh) cả lớp? Số HSG tiếng việt là: ? Em hiểu: Số HS giỏi Toán 2 30 ì 10 = 6 (học sinh) = 3/10 số HS cả lớp là... nhau toán - Tìm giá trị của một phần ? Vì sao để tìm số bé em - Tìm các số phải thực hiện: 121:11 5? I Kiểm tra bài cũ: Hoạt động học sinh - 3 HS nộp vở - 2 HS trả lời, lớp theo dõi, nhận xét - Nghe - 1 hs đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm - Bài toán thuộc dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ hai số đó - 1 hs lên bảng làm bài Hs cả lớp làm vở bài tập - Dựa vào tỉ số - Tìm giá trị 1 phần, nhân với 5 vì... - Khi muốn cộng hoặc trừ 2 ps khác ms, ta quy đồng ms hai ps đó rồi tính cộng hoặc trừ nh với các ps cùng ms 3 Luyện tập: Bài 1: Tính: 6 5 48 35 83 + = + = 7 8 56 56 56 Bài 2: Tính: 2 1 1 14 1 ( + ) =1 = 5 3 15 15 Nội dung - Ngời - 3 HS nộp vở - 2 HS trả lời, lớp theo dõi, nhận xét - Gv viết bảng hai phép tính, yêu cầu 2 hs thực hiện ? Muốn cộng, trừ hai ps có cùng mẫu số ta làm ntn? - Gv viết... điểm II Bài mới - Trong tiết toán này chúng 1 Giới thiệu bài: ta sẽ cùng ôn tập về giải bài toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ của hai số 2 Bài mới: ! Đọc đề bài toán 1 trên * Bài toán về tìm hai số bảng khi biết tổng và tỉ của hai ? Bài toán thuộc dạng toán gì? số ! Vẽ sơ đồ và giải bài toán Bài toán 1: + Cách giải: ! Nhận xét bài làm của bạn - Vẽ sơ đồ bài toán - Tìm tổng số phần bằng trên... bài toán cho em biết gì? ? Theo em, nếu giá vải không đổi, số tiền mua vải gấp lên thì số vải mua đợc sẽ nh thế nào? Số tiền giảm đi thì số vải mua đợc sẽ nh thế nào? ! Nêu mối quan hệ số tiền và số vải ! Dựa vào ví dụ để hoàn thành bài toán - Hớng dẫn tơng tự bài toán 1 ! Đọc bài Bài toán cho em biết gì? Hỏi gì? ! Tóm tắt, giải toán - Nhận xét cho điểm ? Có mấy cách giải bài toán bài toán có quan hệ... Thị Nhuw Hoa - - Bài soạn môn Toán Nội dung Hoạt động giáo viên Bài 2: Tính (theo mẫu): 9 5 9 5 3ì3 5 3 ì = = = 10 6 10 ì 6 5 ì 2 ì 3 ì 2 4 ! Đọc đề bài ? Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? ! Hs làm bài lên bảng và vở bài tập - Nhận xét, cho điểm ! Đọc bài ! Tự làm vở - Gv chữa bài Cho điểm Hoạt động học sinh - 1 hs đọc bài - Tính rút gọn rồi tính - 2hs lên bảng, cả lớp làm vở bài tập - Nhận xét và . Nguyễn Thị Nhuw Hoa - 10 55 52 51 1 2 11 = ì ì = 10 05 3 75 254 251 5 4 15 = ì ì = 100 620 2 05 2031 5 31 = ì ì = - Bài soạn môn Toán - Nội dung Hoạt động. - 56 83 56 35 56 48 8 5 7 6 =+=+ 15 14 15 1 1) 3 1 5 2 (1 ==+ - Bài soạn môn Toán - Bài 3: * Tóm tắt: 1 hộp bóng: 1/2 màu đỏ. (3 màu) 1/3 màu xanh.

Ngày đăng: 18/09/2013, 04:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan