Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 9

472 1.1K 25
Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài : ÔN TẬP : KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ Tiết : 01 Tuần : 01 Ngày dạy : I . MỤC TIÊU Giúp HS: • Củng cố khái niệm về phân số: đọc, viết phân số. • Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số II . ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Các tấm bìa (giấy) cắt vẽ hình như phần bài học SGK để thể hiện các phân số 100 40 ; 4 3 ; 10 5 ; 3 2 III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU T G Hoạt động dạy Hoạt động học 1. GIỚI THIỆU BÀI MỚI GV giới thiệu bài: Trong tiết học toán đầu tiên của năm học các em sẽ được Củng cố về khái niệm của phân số và cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số. HS nghe GV giới thiệu bài để xác đònh nhiệm vụ của tiết học. 2. DẠY – HỌC BÀI MỚI 2.1. Hướng dẫn ôn tập khái niệm ban đầu về phân số - GV treo miếng bìa thứ nhất (biểu diễn phân số 3 2 ) và hỏi: Đã tô màu mấy phần băng giấy? - HS quan sát và trả lời: Đã tô màu 3 2 băng giấy. - GV yêu cầu HS giải thích. - HS nêu: Băng giấy được chia thành 3 phần bằng nhau, đã tô màu 2 phần như thế. Vậy đã tô màu 3 2 băng giấy. - GV mời 1 HS lên bảng đọc và viết phân số thể hiện phần đã được tô màu của băng giấy. Yêu cầu HS dưới lớp viết vào giấy nháp, - HS viết và đọc: 3 2 đọc là hai phần ba - GV tiến hành tương tự với các hình còn lại. - HS quan sát các hình, tìm phân số thể hiện phần được tô màu của mỗi hình, sau đó đọc và viết các phân số đó. Trang: 1 - GV viết lên bảng cả bốn phân số: 3 2 ; 10 5 ; 4 3 ; 100 40 Sau đó yêu cầu HS đọc - HS đọc lại các phân số trên. 2.2. Hướng dẫn ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số a) Viết thương hai số tự nhiên dưới dạng phân số - GV viết lên bảng các phép chia sau 1 : 3 ; 4 : 10 ; 9 : 2. - GV nêu yêu cầu: Em hãy viết thương của các phép chia trên dưới dạng phân số. - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS cả lớp làm vào giấy nháp. 1 : 3 = 3 1 ; 4 : 10 = 10 4 ; 9 : 2 = 2 9 - GV cho HS nhận xét bài bạn làm trên bảng. - HS đọc và nhận xét bài làm của bạn - GV kết luận đúng/sai và sửa bài nếu sai. - GV hỏi: 3 1 có thể coi là thương của phép chia nào? - HS: Phân số 3 1 có thể coi là thương của phép chia 1 : 3. - GV hỏi tương tự với hai phép chia còn lại. - HS lần lượt nêu: 10 4 là thương của phép chia 4 : 10 2 9 là thương của phép chia 9 : 2 - GV yêu cầu HS mở SGK và đọc. - 1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp đọc thầm trong SGK. Chú ý 1 - GV hỏi thêm: khi dùng phân số để viết kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 thì phân số đó có dạng như thế nào? - HS nêu: Phân số chỉ kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có tử số là số bò chia và mẫu số là số chia của phép chia đó. b) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số - GV viết lên bảng các số tự nhiên 5, 12, 2001, … và nêu yêu cầu: Hãy viết - Một số HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào giấy nháp. Trang: 2 mỗi số tự nhiên trên thành phân số có mẫu số là 1. 5 = 1 5 ; 12 = 1 12 ; 2001 = 1 2001 ; … - GV nhận xét bài làm của HS, sau đó hỏi: Khi muốn viết một số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1 ta làm như thế nào? - HS: Ta lấy tử chính là số tự nhiên đó và mẫu số là 1. - GV hỏi HS khá, giỏi: Em hãy giải thích vì sao mỗi số tự nhiên có thể viết thành phân số có tử số chính là số đó và mẫu số là 1. Giải thích bằng ví dụ. - HS nêu: Ví dụ: 5 = 1 5 . Ta có 5 = 5 : 1 = 1 5 - GV kết luận: Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1. - GV nêu vấn đề: Hãy tìm cách viết 1 thành phân số. - Một HS lên bảng viết phân số của mình. Ví dụ: 1 = 3 3 ; 1 = 12 12 ; 1 = 32 32 ; … - GV hỏi: 1 có thể viết thành phân số như thế nào? - HS nêu: 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau. - GV có thể hỏi HS khá giỏi: Em hãy giải thích vì sao 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau. Giải thích bằng ví dụ. - HS nêu: Ví dụ: 1 = 3 3 ; Ta có 3 3 = 3 : 3 = 1 Vậy 1 = 3 3 . - GV nêu vấn đề: Hãy tìm cách viết 0 thành phân số. - Một số HS lên bảng viết phân số của mình, HS cả lớp viết vào giấy nháp. Ví dụ: 0 = 5 0 ; 0 = 15 0 ; 0 = 325 0 ; … - GV hỏi: 0 có thể viết thành phân số như thế nào? - HS nêu: 0 có thể viết thành phân số có tử số bằng 0. 2.3 Luyện tập – thực hành Bài 1 - GV yêu cầu HS đọc thầm đề bài tập. - HS đọc thầm đề bài trong SGK. - GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - HS: Bài tập yêu cầu chúng ta đọc và chỉ rõ tử số, mẫu số của các phân số. - GV yêu cầu HS làm bài. - HS nối tiếp nhau làm bài trước lớp. Trang: 3 Mỗi HS đọc và nêu rõ tử số , mẫu số của 1 phân số trong bài. - GV có thể đưa thêm các phân số khác để nhiều HS được thực hành đọc phân số trước lớp. Bài 2 - GV gọi HS đọc và nêu rõ yêu cầu của bài. - HS: Bài tập yêu cầu chúng ta viết các thương dưới dạng phân số. - GV yêu cầu HS làm bài. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó cho điểm HS. 3 : 5 = 5 3 ; 75 : 100 = 100 75 ; 9 : 17 = 17 9 Bài 3 - GV tổ chức cho HS làm Bài 3 tương tự như cách tổ chức làm Bài 2. - HS làm bài: 32 = 1 32 ;105 = 1 105 ;1000 = 1 1000 Bài 4 - GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài. - 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 ý, HS cả lớp làm vào vở bài tập. a) 1 = 6 6 b) 0 = 5 0 - GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - HS nhận xét đúng/sai (nếu sai thì sửa lại cho đúng). - GV yêu cầu 2 HS vừa lên bảng giải thích cách điền số của mình. - HS lần lượt nêu chú ý 3, 4 của phần bài học để giải thích. 3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bò bài sau. IV . RÚT KINH NGHIỆM : Trang: 4 Bài : ÔN TẬP : TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ Tiết : 02 Tuần : 01 Ngày dạy : I . MỤC TIÊU Giúp HS: • Nhớ lại tính chất cơ bản của phân số. • Áp dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. II . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU T G Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước. 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét. - GV nhận xét và cho điểm HS. 2. DẠY – HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài GV giới thiệu bài: Trong tiết học này các em sẽ cùng nhớ lại tính chất cơ bản của phân số, sau đó áp dụng tính chất này để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. HS nghe để xác đònh nhiệm vụ của tiết học. 2.2. Hướng dẫn ôn tập tính chất cơ bản của phân số Ví dụ 1 - GV viết bài tập lên bảng: Viết số thích hợp và ô trống - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp. Ví dụ: 6 5 = × × 6 5 = 6 5 = 46 45 × × = 24 20 Sau đó yêu cầu HS tìm số thích hợp điền vào ô trống. Lưu ý: Hai ô trống ở × × 6 5 phải điền cùng một ô số. - GV nhận xét bài của HS trên bảng, sau đó gọi một số HS dưới lớp đọc bài của mình. - GV hỏi : Khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với - HS : Khi nhân tử số và mẫu số của một phân số với 1 số tự nhiên khác 0 ta Trang: 5 một số tự nhiên khác 0 ta được gì? được một phân số bằng phân số đã cho. Ví dụ 2 - GV viết bài tập lên bảng : Viết số thích hợp vào ô trống : - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp. Ví dụ : 24 20 = :24 :20 = 24 20 = 4:24 4:20 = 6 5 Sau đó, yêu cầu HS tìm số thích hợp để điền vào ô trống. Lưu ý : Hai ô trống ở :24 :20 phải điền cùng một số. - GV nhận xét bài làm của HS trên bảng, sau đó gọi một HS dưới lớp đọc bài của mình. - GV hỏi : Khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 ta được gì? - HS : Khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 ta được một phân số bằng phân số đã cho. 2.3. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số a) Rút gọn phân số - GV hỏi : Thế nào là rút gọn phân số ? - HS : Rút gọn phân số là tìm một phân số bằng phân số đã cho nhưng có tử số và mẫu số bé hơn. - GV viết phân số 120 90 lên bảng và yêu cầu HS rút gọn phân số trên. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp. Ví dụ về bài làm : 120 90 = 10:120 10:90 = 12 9 = 3:12 3:9 = 4 3 hoặc 120 90 = 30:120 30:90 = 4 3 ; … - GV: Khi rút gọn phân số ta phải chú ý điều gì? - HS: Ta phải rút gọn đến khi được phân số tối giản. - Yêu cầu HS đọc lại hai cách rút gọn của các bạn trên bảng và cho biết cách nào nhanh hơn. - HS: cách lấy cả tử số và mẫu số của phân số 120 90 chia cho số 30 nhanh hơn. - GV nêu: Có nhiều cách để rút gọn phân số nhưng cách nhanh nhất là ta tìm được số lớn nhất mà tử số và mẫu số đều chia hết cho số đó. Trang: 6 b) Ví dụ 2 - GV hỏi: Thế nào là quy đồng mẫu số các phân số? - HS: Là làm cho các phân số đã cho có cùng mẫu số nhưng vẫn bằng các phân số ban đầu. - GV viết các phân số 5 2 và 7 4 lên bảng yêu cầu HS quy đồng mẫu số hai phân số trên. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp. Chọn mẫu số chung (MSC) là 5 X 7 = 35 ta có: 5 2 = 75 72 × × = 35 14 ; 7 4 = 57 54 × × = 35 20 - GV yêu cầu HS nhận xét bài bạn làm trên lớp. - HS nhận xét. - GV yêu cầu HS nêu lại cách quy đồng mẫu số các phân số. - 1 HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét. - GV viết tiếp các phân số 5 3 và 10 9 lên bảng, yêu cầu HS quy đồng mẫu số hai phân số trên - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp. Vì 10 : 2 = 5 ta chọn MSC là 10 ta có: 5 3 = 25 23 × × = 10 6 ; giữ nguyên 10 9 - GV hỏi: Cách quy đồng mẫu số ở hai ví dụ trên có gì khác nhau? - HS: Ví dụ thứ nhất, MSC là tích mẫu số của hai phân số, ví dụ thứ hai MSC chính là mẫu số của một trong hai phân số. - GV nêu: Khi tìm mẫu số chung không nhất thiết các em phải tính tích của các mẫu số, nên chọn mẫu MSC là số nhỏ nhất cùng chia hết cho các mẫu số. 2.4. Luyện tập – thực hành Bài 1 - GV yêu cầu HS đọc đề bài và câu hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? - HS: Bài tập yêu cầu chúng ta rút gọn phân số. - GV yêu cầu HS làm bài. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV yêu cầu HS chữa bài của bạn trên bảng lớp. - HS chữa bài cho bạn. - GV nhận xét và cho điểm HS. 25 15 = 5:25 5:15 = 5 3 ; 27 18 = 9:27 9:18 = 3 2 ; 64 36 = 4:64 4:36 = 16 9 Bài 2 - GV tổ chức cho HS làm bài tập 2 - HS làm bài sau đó chữa bài cho nhau. Trang: 7 tương tự như cách tổ chức bài tập 1 • 3 2 và 8 5 Chọn 3 x 8 = 24 ta có 3 2 = 83 82 × × = 24 16 ; 8 5 = 38 35 × × = 24 15 • 4 1 và 12 7 . Ta nhận thấy 12 : 4 = 3. Chọn 12 là MSC ta có : 4 1 = 34 31 × × = 12 3 . Giữ nguyên 12 7 • 6 5 và 8 3 . Ta nhận thấy 24 : 6 = 4 ; 24 : 8 = 3 . Chọn 24 là MSC ta có : 6 5 = 46 45 × × = 24 20 ; 8 3 = 38 33 × × = 24 9 Bài 3 - GV yêu cầu HS rút gọn phân số để tìm các phân số bằng nhau trong bài. - HS tự làm bài vào vở bài tập. • Ta có : 30 12 = 6:30 6:12 = 5 2 ; 21 12 = 3:21 3:12 = 7 4 ; 35 20 = 5:35 5:20 = 7 4 ; 100 40 = 20:100 20:40 = 5 2 • Vậy : 5 2 = 30 12 = 100 40 ; 7 4 = 21 12 = 35 20 - GV gọi HS đọc các phân số bằng nhau mà mình tìm được và giải thích rõ vì sao chúng bằng nhau. - 1 HS trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi và kiểm tra bài. - GV nhận xét và cho điểm HS. 3. CỦNG CỐ , DẶN DÒ GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bò bài sau. III . RÚT KINH NGHIỆM : Trang: 8 Trang: 9 Bài : ÔN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ Tiết : 03 Tuần : 01 Ngày dạy : I . MỤC TIÊU Giúp HS: • Nhớ lại cách so sánh hai phân số cùng mẫu số. • Biết so sánh hai phân số có cùng tử số. II . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước. 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét. - GV nhận xét và cho điểm HS. 2. DẠY – HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài: Trong tiết học toán này các em sẽ ôn lại cách so sánh 2 phân số. - HS nghe để xác đònh nhiệm vụ của tiết học. 2.2. Hướng dẫn ôn tập cách so sánh hai phân số a) So sánh hai phân số cùng mẫu số - GV viết lên bảng hai phân số sau: 7 2 và 7 5 , sau đó yêu cầu HS so sánh hai phân số trên. - HS so sánh và nêu : 7 2 < 7 5 ; 7 5 > 7 2 - GV hỏi : Khi so sánh các phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào? - HS : Khi so sánh các phân số cùng mẫu số, ta so sánh tử số các phân số đó. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn, phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. b) So sánh các phân số khác mẫu số - GV viết lên bảng hai phân số 4 3 và 7 5 , sau đó yêu cầu HS so sánh hai phân số. - HS thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh. Quy đồng mẫu số hai phân số ta có : 4 3 = 74 73 × × = 28 21 ; Trang: 10 [...]... HS cả lớp làm bài vào vở bài tập 3 4 a) So sánh và 5 7 (có thể quy đồng mẫu số, hoặc quy đồng tử số để so sánh) 3 4 > 5 7 b) So sánh 2 7 và Kết quả 4 9 (nên quy đồng tử số rồi so sánh) 2 7 = 2 ×2 7 ×2 Vì 14 > 9 Vậy Trang: 13 2 7 < 4 4 Giữ nguyên 9 14 4 4 nên 14 < 9 4 9 = c) So sánh 5 8 và 8 5 (nên so sánh qua đơn vò) 5 8 Bài 4 - GV gọi 1 HS đọc đề bài toán - GV yêu cầu HS tự làm bài Ta có: , vậy 3 > 2 10 10 10 10 3 Trang: 32  So sánh từng phần của hai hỗn số: Ta có phần nguyên 3>2 nên 9 9 3 >2 10 10 - GV nhận xét - GV gọi HS đọc bài làm của mình - HS theo dõi nhận... HS cả lớp 3 5 10 3 làm bài ra giấy nháp + ; − 3 5 3 +5 8 7 7 15 15 + = = 7 7 7 7 10 3 10 −3 7 − = = 15 15 15 15 - GV yêu cầu HS thực hiện tính - GV hỏi: Khi muốn cộng (hoặc trừ) - 2 HS lần lượt trả lời: hai phân số cùng mẫu số, ta làm như thế nào? - GV nhận xét câu trả lời của HS - GV viết tiếp lên bảng hai phép - 2 HS lên bảng thực hiện tính, HS cả tính: lớp làm bài vào giấy nháp 7 3 7 7 + ; − 9 10... sánh > - HS nêu : Quy đồng mẫu số ta có : 8 8 × 10 80 = 10 × 10 = 100 10 - GV có thể hỏi tương tự với các cặp Vì 80 > 29 Vậy 8 > 29 100 100 10 100 phân số khác 10 100 Bài 5 - GV gọi HS đọc đề bài toán - 1 HS đọc thành tiếng trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK - GV hỏi: Lớp học có bao nhiêu học HS: Lớp học có 30 học sinh sinh? - Số học sinh giỏi toán nữ thế nào so - Số học sinh giỏi toán. .. một phần a) Quy đồng mẫu số các phân số ta được : Giữ nguyên 17 18 ; Ta có 15 18 < 16 18 < 17 18 8 9 Vậy 8 ×2 16 = 18 9 ×2 5 8 17 < 9 < 18 6 = ; 5 6 = 5 ×3 6 ×3 = 15 18 b) Quy đồng mẫu số các phân số ta được : 1 2 Vì 4 < 5 < 6 nên 1× 4 4 3 3 ×2 6 = 8 ; 4 = 4 × 2 = 8 Giữ 2 ×4 4 5 6 1 5 3 < 8 < 8 Vậy 2 < 8 < 4 8 = nguyên 5 8 - GV nhận xét và cho điểm HS 3 CỦNG CỐ , DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học,... phần, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập - GV chữa bài và cho điểm HS Bài 4 - GV viết lên bảng số đo 5m7dm GV - HS trao đổi với nhau để tìm cách nếu vấn đề: hãy suy nghó để tìm cách giải quyết vấn đề Sau đó HS nêu viết số đó 5m7dm thành số đo có cách làm của mình trước lớp (có thể một đơn vò là m đúng hoặc sai) Ví dụ:  Ta có 7dm = 7 m 10 7 nên 5m7dm = 5m + 10 m = Trang: 35 50 7 57 + = (m) 10 10 10  5m7dm... các bước 5 chuyển từ hỗn số 2 8 ra phân số - HS nêu:  2 là phần nguyên 21 8  Yêu cầu HS nêu rõ từng phần trong 5 hỗn số 2 8 5 là phần phân số với 5 là tử số 8 của phân số, 8 là mẫu số của phân số - GV điền tên các phần của hỗn số 2 5 vào phần các bước chuyển để có 8 sơ đồ như sau: Phần nguyên 2 5 8 Mẫu số = 2×8 + 5 8 Tử số = 21 8 - GV yêu cầu: dựa vào sơ đồ trên, - 1 HS nêu trước lớp HS cả lớp theo... - GV viết lên bảng phân số 5 và nêu yêu cầu : Hãy tìm một phân số thập - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm 3 bài vào giấy nháp HS có thể tìm : phân bằng phân số 5 3 3× 2 6 = 5 × 2 = 10 5 Trang: 15 - GV hỏi : Em làm thế nào để tìm - HS nêu cách làm của mình Ví dụ : 6 được phân số thập phân bằng với Ta nhận thấy 5 x 2 = 10, vậy ta nhân 10 3 cả tử số và mẫu số của phân số 5 với 2 thì được phân số thập . bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV yêu cầu HS chữa bài của bạn trên bảng lớp. - HS chữa bài cho bạn. - GV nhận xét và cho điểm HS. 25 15 = 5: 25 5: 15 = 5 3 ; 27 18 = 9: 27 9: 18 . học sinh giỏi toán nữ thế nào so với số học sinh cả lớp? - Số học sinh giỏi toán bằng 10 3 số học sinh cả lớp - Em hiểu câu “Số học sinh giỏi toán bằng 10 3 số học sinh cả lớp như thế nào? -. 1 ; 1 < 5 8 . Vậy 8 5 < 5 8 . Bài 4 - GV gọi 1 HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp. - GV yêu cầu HS tự làm bài. - HS so sánh hai phân số 3 1 < 5 2 . Vậy em

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:55

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài 2

 • - GV gọi HS đọc và nêu rõ yêu cầu của bài.

 • - GV yêu cầu HS làm bài.

 • - GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó cho điểm HS.

 • Bài 3

 • - GV tổ chức cho HS làm Bài 3 tương tự như cách tổ chức làm Bài 2.

 • Bài 4

 • - GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

 • - GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

 • - GV yêu cầu 2 HS vừa lên bảng giải thích cách điền số của mình.

 • - GV viết bài tập lên bảng:

 • = =

 • Sau đó yêu cầu HS tìm số thích hợp điền vào ô trống.

 • - GV nhận xét bài của HS trên bảng, sau đó gọi một số HS dưới lớp đọc bài của mình.

 • - GV hỏi : Khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 ta được gì?

 • - GV viết bài tập lên bảng :

 • = =

 • Sau đó, yêu cầu HS tìm số thích hợp để điền vào ô trống.

 • - GV nhận xét bài làm của HS trên bảng, sau đó gọi một HS dưới lớp đọc bài của mình.

 • - GV hỏi : Khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 ta được gì?

 • a) Rút gọn phân số

 • - GV hỏi : Thế nào là rút gọn phân số ?

 • - GV viết phân số lên bảng và yêu cầu HS rút gọn phân số trên.

 • - GV: Khi rút gọn phân số ta phải chú ý điều gì?

 • - Yêu cầu HS đọc lại hai cách rút gọn của các bạn trên bảng và cho biết cách nào nhanh hơn.

 • b) Ví dụ 2

 • Bài 1

 • Bài 2

 • Bài 3

 • 3. CỦNG CỐ , DẶN DÒ

 • 1. KIỂM TRA BÀI CŨ

 • 2. DẠY – HỌC BÀI MỚI

 • a) So sánh hai phân số cùng mẫu số

 • b) So sánh các phân số khác mẫu số

 • 2.3. Luyện tập – thực hành

 • Bài 1

 • Bài 2

 • 3. CỦNG CỐ , DẶN DÒ

 • Bài 4

 • Bài 1

 • Bài 2

 • Bài 4

 • Bài 1

 • Bài 2

 • Bài 3

 • Bài 4

 • Bài 5

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan