0

Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

365 6,107 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:45

TIẾT 1 ĐỌC–VIẾT–SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU Giúp HS: • Củng cố kĩ năng đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC • Bảng phụ có ghi nội dung của bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học 1. DẠY- HỌC BÀI MỚI 1.1. Giới thiệu bài - Trong giờ học này, các em sẽ được ơn tập về đọc, viết và so sánh các số có ba chữ số. - Ghi tên bài lên bảng. 1.2. Ơn tập về đọc viết số. - GV đọc cho HS viết các số sau theo lời đọc: 456 (GV đọc: Bốn trăm năm mươi sáu), 227, 134, 506, 609, 780. - Viết lên bảng các số có ba chữ số (khoảng 10 số) u cầu một dãy bàn HS nối tiếp nhau đọc các số được ghi trên bảng. - u cầu HS làm bài tập 1 trong SGK, sau đó u cầu hai HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. 1.3. Ơn tập về thứ tự số - Treo bảng phụ có ghi sẵn nội dung của bài tập 2 lên bảng, u cầu HS cả lớp suy nghĩ và tìm số thích hợp điền vào các ơ trống. - Chữa bài: + Tại sao trong phần a) lại điền 312 vào sau 311? + Đây là dãy các số tự nhiên liên tiếp từ 310 đến 319, xếp theo thứ tự tăng dần. Mỗi số trong dãy số này bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 1. + Tại sao trong phần b) lại điền 398 vào sau 399? + Đây là dãy số tự nhiên liên tiếp xếp theo thứ tự giảm dần từ 400 đến 391. Mỗi số trong dãy số này bằng số đứng ngay trước nó trừ đi 1. 1.4. Ơn luyện về so sánh số và thứ tự số Bài 3 - Nghe giới thiệu. - 4 HS viết số trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào giấy nháp. - 10 HS nối tiếp nhau đọc số, HS cả lớp nghe và nhận xét. - Làm bài và nhận xét bài của bạn. - Suy nghĩ và tự làm bài, hai HS lên bảng lớp làm bài. + Vì số đầu tiên là 310, số thứ hai là 311, đếm 310, 311 rồi thì đếm đến 312. (Hoặc: Vì 310 + 1 = 311, 311 + 1 = 312 nên điền 312; hoặc: 311 là số liền sau của 310, 312 là số liền sau của 311.) - Vì 400 – 1 = 399, 399 – 1 = 398. (Hoặc: 399 là số liền trước của 400, 398 là số liền trước của 399.) Giáo án Tốn 3 1 - Yêu cầu HS đọc đề bài 3 và hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? - Yêu cầu HS tự làm bài. - Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó hỏi: - Tại sao điền được 303 < 330? - Hỏi tương tự với các phần còn lại. - Yêu cầu HS nêu cách so sánh các số có 3 chữ số, cách so sánh các phép tính với nhau. Bài 4 - Yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó đọc dãy số của bài. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Số lớn nhất trong dãy số trên là số nào? - Vì sao nói số 735 là số lớn nhất trong các số trên? - Số nào là số bé nhất trong các số trên? Vì sao? - Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. Bài 5 - Gọi một HS đọc đề bài - Yêu cầu HS tự làm bài. - Chữa bài. - Mở rộng bài toán: Điền dấu < hay > vào chỗ chấm trong các dãy số sau: a) 162 241 425 519 537 b) 537 .519 425 241 162 - Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài - Nhận xét và cho điểm HS. 2. CỦNG CỐ, DẶN DÒ - Yêu cầu HS về nhà ôn tập thêm về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. - Nhận xét tiết học. - 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập. - Vì hai số cùng có số trăm là 3 nhưng 303 có 0 chục, còn 330 có 3 chục. 0 chục bé hơn 3 chục nên 303 bé hơn 330. - Các số 375; 421; 573; 241; 735; 142. - HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - Số lớn nhất trong các số trên là 735. - Vì số 735 có số trăm lớn nhất. - Số bé nhất trong các số trên là 142. Vì số 142 có số trăm bé nhất. - Viết các số 537; 162; 830; 241; 519; 425 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn; b) Theo thứ tự từ lớn đến bé. - GV gọi hai HS lên bảng làm bài và yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV gọi hai HS lên bảng làm bài và yêu cầu cả lớp làm bài vào vở bài tập. Giáo án Toán 3 2 TIẾT 2 CỘNG – TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (không nhớ) I. MỤC TIÊU Giúp HS: • Củng cố kĩ năng thực hiện phép tính cộng, trừ các số có ba chữ số (khơng nhớ). • Áp dụng phép cộng, trừ các số có ba chữ số (khơng nhớ) để giải bài tốn có lời văn về nhiều hơn, ít hơn. II . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra các kiến thức đã học của tiết 1. - Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS. 2. DẠY- HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài - Trong giờ học này, các em sẽ được ơn tập về cộng, trừ khơng nhớ các số có ba chữ số. - Ghi tên bài lên bảng. 2.2. Ơn tập về phép cộng và phép trừ (khơng nhớ) các số có ba chữ số Bài 1 - Bài tập 1 u cầu chúng ta làm gì? - u cầu HS tự làm bài tập. - u cầu HS nối tiếp nhau nhẩm trước lớp các phép tính trong bài. - u cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. Bài 2 - Gọi một HS đọc u cầu của đề bài. - u cầu HS làm bài. - Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn (nhận xét cả về đặc tính và kết quả phép tính). u cầu 4 HS vừa lên bảng lần lượt nêu rõ cách tính của mình. 2.3. Ơn tập giải bài tốn về nhiều hơn, ít hơn Bài 3 - Gọi một HS đọc đề bài. - Khối lớp Một có bao nhiêu học sinh? - Số học sinh của khối lớp Hai như thế - 3 HS làm bài trên bảng. +9 - Nghe giới thiệu. - Bài tập u cầu tính nhẩm. - 9 HS nối tiếp nhau nhẩm từng phép tính. Ví dụ: HS 1: 4 trăm cộng 3 trăm cộng 7 trăm. - Đặt tính rồi tính. - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - HS 1: 352 + 416 = 768 * 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. * 5 cộng 1 bằng 6, viết 6. * 3 cộng 4 bằng 7, viết 7 Giáo án Tốn 3 3 nào so với số học sinh của khối lớp Một? - Vậy muốn tính số học sinh của khối lớp Hai ta phải làm như thế nào? - Yêu cầu HS làm bài. - Chữa bài và cho điểm HS. Bài 4 - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Bài toán hỏi gì? - Giá tiền của một tem thư như thế nào so với giá tiền của một phong bì? - Yêu cầu HS làm bài. - Chữa bài và cho điểm HS. Bài 5 - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu caàu HS lập phép tính cộng trước, sau đó dựa vào phép tính cộng để lập phép tính trừ. (Hướng dẫn: Trong phép cộng các số tự nhiên, các số hạng không bao giờ lớn hơn tổng, vì thế có thể tìm ngay được đâu là tổng, đâu là số hạng trong ba số đã cho) - Chữa bài và cho điểm HS. Mở rộng bài toán: - Yêu cầu HS so sánh các số hạng, so sánh tổng của hai phép tính cộng để rút ra kết luận: Khi thay đổi vị trí của các số hạng thì tổng không thay đổi. - Khi lấy tổng trừ đi một số hạng thì được kết quả là số nào? 3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ. - Yêu cầu HS về nhà ôn tập thêm về cộng - 1 HS ñoïc ñeà - Khối lớp Một có 245 học sinh. - Số học sinh của khối lớp Hai ít hơn số học sinh của khối lớp Một là 32 em. - Ta phải thực hiện phép trừ 245 – 32. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Tóm tắt Khối Một: 245 học sinh Khối Hai ít hơn khối Một: 32 học sinh Khối Hai: học sinh? Bài giải Khối Hai có số học sinh là: 245 – 32 = 213 (học sinh) Đáp số: 213 học sinh. - Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền mọt tem thư là bao nhiêu? - Bài toán hỏi giá tiền của một tem thư. - Giá tiền của một tem thư nhiều hơn giá tiền của một phong bì là 200 đồng. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Bài giải Giá tiền một tem thư là: 200 + 600 = 800 (đồng) Đáp số: 800 đồng - Với ba số 315, 40, 355 và các dấu +, -, = em hãy lập các phép tính đúng. - Lập các phép tính: 315 + 40 = 355 40 + 315 = 355 355 – 315 = 40 355 – 40 = 315 Giáo án Toán 3 4 trừ các số có ba chữ số (không nhớ) và giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn. - Nhận xét tiết học. - Khi lấy tổng trừ đi một số hạng thì kết quả là số hạng còn lại. TIEÁT 3 LUYEÄN TAÄP I. MỤC TIÊU Giúp HS: • Củng cố kĩ năng thực hiện tính cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ). • Tìm số bị trừ, số hạng chưa biết. • Giải bài toán bằng một phép tính trừ. • Xếp hình theo mẫu. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC • Bốn mảnh bìa bằng nhau hình tam giác vuông cân như bài tập 4. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra kiến thức đã học của tiết 2. - Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS. 2. DẠY- HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài Nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài lên bảng. 2.2. Hướng dẫn luyện tập Bài 1 - Yêu cầu HS tự làm bài. - Chữa bài, hỏi thêm về cách đặt tính và thực hiện tính: + Đặt tính như thế nào? + Thực hiện tính từ đâu đến đâu? Bài 2 - Yêu cầu HS tự làm bài. - Hỏi: Tại sao trong phần a) để tìm x con lại - 3 HS làm bài trên bảng. - Nghe giới thiệu. - 3 HS lên bảng làm bài (mỗi HS thực hiện 2 con tính), HS cả lớp làm bài vào vở bài tập + Đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm. + Thực hiện tính từ phải sang trái. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. x – 125 = 344 x + 125 = 266 x = 344 + 125 x = 266 - 125 x = 469 x = 141 - Vì x là số bị trừ trong phép trừ x – 125 = 344, muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. Giáo án Toán 3 5 thực hiện phép cộng 344 + 125? - Tại sao trong phần b) để tìm x con lại thực hiện phép trừ 266 – 125? - Chữa bài và cho điểm HS. Bài 3 - Gọi 1 HS đọc đề bài. - Đội đồng diễn thể dục có tất cả bao nhiêu người? - Trong đó có bao nhiêu nam? - Vậy muốn tính số nữ ta phải làm gì? - Tại sao? - Yêu cầu HS làm bài. - Chữa bài và cho điểm HS. Bài 4 - Tổ chức cho HS thi ghép hình giữa các tổ. Trong thời gian là 3 phút, tổ nào có nhiều bạn ghép đúng nhất là tổ thắng cuộc. - Tuyên dương tổ thắng cuộc. - Hỏi thêm: Trong hình “con cá” có bao nhiêu hình tam giác? 3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ - Yêu cầu HS về nhà làm bài tập luyện tập thêm. - Nhận xét tiết học. - Vì x là số hạng trong phép cộng x + 125 = 266, muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. - Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu nữ? - Đội đồng diễn thể dục có tất cả 285 người. - Trong đó có 140 nam. - Ta phải thực hieän phép trừ: 285 – 140. - Vì tổng số nam và nữ là 285 người, đã biết số nam là 140, muốn tính số nữ ta phải lấy tổng số người trừ đi số nam đã biết. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Bài giải Số nữ có trong đội đồng diễn là 285 – 140 = 145 (người) Đáp số: 145 người - Ghép hình như sau: - Có 5 hình tam giác. Giáo án Toán 3 6 TIẾT 4 CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Có nhớ 1 lần) I. MỤC TIÊU Giúp HS: • Biết thực hiện phép tính cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần). • Củng cố biểu tượng về độ dài đường gấp khúc, kĩ năng tính độ dài đường gấp khúc. • Củng cố biểu tượng về tiền Việt Nam. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra các kiến thức đã học của tiết 3. - Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS. 2. DẠY- HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài Nêu mục tiêu giớ học và ghi tên bài lên bảng. 2.2. Hướng dẫn thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) a) Phép cộng 435 + 127 - Viết lên bảng phép tính 435 + 127 = ? và u cầu HS đặt tính theo cột dọc. - u cầu HS cả lớp suy nghĩ và tự thực hiện phép tính trên. Nếu HS tính đúng, GV cho HS nêu cách tính, sau đó GV nhắc lại để HS cả lớp ghi nhớ. Nếu HS cả lớp khơng tính được, GV hướng dẫn HS tính từng bước như phần bài học của SGK. + Chúng ta bắt đầu tính từ hàng nào? + Hãy thực hiện cộng các đơn vị với nhau. + 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị? + Vậy ta viết 2 vào hàng đơn vị và nhớ 1 chục sang hàng chục. + Hãy thực hiện cộng các chục với nhau. + 5 chục, thêm 1 chục là mấy chục? + Vậy 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6 vào hàng chục. + Hãy thực hiện cộng các số trăm với nhau. + Vậy 435 cộng 127 bằng bao nhiêu? b) Phép cộng 256 + 162 - Tiến hành các bước tương tự như phép cộng 435 + 127 = 562. Lưu ý: + Phép cộng 435 + 127 = 562 là phép cộng có nhứ một lần từ hàng đơn vị sang hàng - 3 HS làm bài trên bảng. Nghe giới thiệu. - 1 HS lên bảng đặt tính, HS cả lớp thực hiện đặt tính vào giấy nháp. * 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1 * 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. * 4 cộng 1 bằng 5, viết 5. + Tính từ hàng đơn vị. + 5 cộng 7 bằng 12. + 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị. + Viết 2, nhớ 1. + 3 cộng 2 bằng 5. + 5 chục thêm 1 chục là 6 chục. + 4 cộng 1 bằng 5, viết 5. + 435 cộng 127 bằng 562. Giáo án Tốn 3 7 chục. + Phép cộng 256 + 162 = 418 là phép cộng có nhớ một lần từ hàng chục sang hàng trăm. 2.3. Luyện tập- thực hành Bài 1 - Nêu yêu cầu của bài toán và yêu cầu HS làm bài. - Yêu cầu từng HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tính của mình. HS cả lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn. - Chữa bài và cho điểm HS. Bài 2 - Hướng dẫn HS làm bài tương tự như vở bài tập 1. Bài 3 - Bài yêu cầu chúng ta làm gì? - Caàn chú ý điều gì khi đặt tính? - Thực hiện tính từ đâu đến đâu? - Yêu cầu HS làm bài. - Gọi HS nhận xét bài của bạn, nhận xét về cả đặt tình và kết quả tính. - Chữa bài và cho điểm HS. Bài 4 - Hãy đọc yêu cầu của bài. - Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm như thế nào? - Đường gấp khúc ABC gồm những đoạn thẳng nào tạo thành? - Hãy nêu độ dài của mỗi đoạn thẳng. - Yêu cầu HS tính độ dài đường gấp khúc ABC. - Chữa bài và cho điểm HS. Bài 5 - Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả vào vở bài tập, sau đó yêu cầu 2 HS ngồi cạnh đổi - 5 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - HS 1: * 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1 * 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. *2 cộng 1 bằng 3, viết 3. - Bài toán yêu cầu chúng ta đặt tính và tình. - Cần chú ý đặt tính sao cho đơn vị thẳng hàng đơn vị, chục thẳng hàng chục, trăm thẳng hàng trăm. - Thực hiện tính từ phải sang trái. - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - Tính độ dài đường gấp khúc ABC. - Ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó. - Đường gấp khúc ABC gồm 2 đoạn thẳng tạo thành đó là đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BC. - Đoạn thẳng AB dài 126 cm, đoạn thẳng BC dài 137 cm. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Bài giải Độ dài đường gấp khúc ABC là 126 + 137 = 263 (cm) Giáo án Toán 3 8 chéo vở để kiểm tra bài nhau. Mở rộng bài toán - Có một tờ giấy bạc loại 500 đồng, hỏi đổi được mấy tờ giấy bạc loại 100 đồng? Vì sao? - Lan có 500 đồng, trong đó có 1 tờ giấy bạc loại 100 đồng, còn lại là các tờ giấy bạc loại 200 đồng. Hỏi Lan có mấy tờ giấy bạc loại 200 đồng? - Hùng có 4 tờ giấy bạc, tổng số tiền của cả 4 tờ giấy bạc là 500 đồng. Hỏi trong 4 tờ giấy bạc của Hùng có mấy loại giấy bạc, mỗi loại có mấy tờ? 3. CỦNG CỐ- DẶN DÒ - Yêu cầu HS về nhà luyện tập thêm về cộng các số có ba chữ số có nhớ một lần. - Nhận xét tiết học. Đáp số: 263 cm. - Đổi được 5 tờ giấy bạc loại 100 đồng vì: 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500 (đồng). - Lan có 2 tờ giấy bạc loại 200 đồng. - Hùng có 1 tờ giấy bạc loại 200 đồng và 3 tờ giấy bạc loại 100 đồng. TIEÁT 5 LUYEÄN TAÄP I. MỤC TIÊU Giúp HS: • Củng cố kĩ năng thực hiên phép tính cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần). • Chuẩn bị cho việc học phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần). II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YEÁU Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra các kiến thức đã học của tiết 4. - Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS. 2. DẠY- HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài - Nêu mục tiêu giờ học và ghi tên bài lên bảng. 2.2. Hướng dẫn luyện tập Bài 1 - Yêu cầu HS tự làm bài. - Yêu cầu từng HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tíh của mình. HS cả lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn. - Chữa bài và cho điểm HS. Bài 2 - Bài yêu cầu chúng ta làm gì? - Yêu cầu HS nêu cách đặt tính, cách thực - 2 HS làm bài trên bảng - Nghe giới thiệu. - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - HS 1: * 7 cộng 0 bằng 7, viết 7. * 6 cộng 2 bằng 8, viết 8. * 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. - Bài toán yêu cầu chúng ta đặt tính và tính. Giáo án Toán 3 9 hiện phép tính rồi làm bài. - Gọi HS nhận xét bài của bạn, nhận xét cả về đặt tính và kết quả tính. - Chữa bài và cho điểm HS. Bài 3 - Yêu cầu HS đọc tóm tắt bài toán. - Thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu? - Thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? - Bài toán hỏi gì? - Yêu cầu HS dựa vào tóm tắt để đọc thành bài toán. - Yêu cầu HS làm bài. - Chữa và cho điểm HS. Bài 4 - Cho HS xác định yêu cầu của bài, sau đó tự làm bài. - Yêu cầu HS nối tiếp nhau nhẩm từng phép tính trong bài. - Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. Bài 5 - Yêu cầu HS quan sát hình và vẽ vào vở bài tập, sau đó yêu cầu 2 HS ngồi cạnh đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. 3. CỦNG CỐ- DẶN DÒ - Yêu cầu HS về nhà luyện tập thêm về cộng các số có ba chữ số có nhớ một lần. - Nhận xét tiết học. - Đặt tính sao cho đơn vị thẳng hàn đơn vị, chục thẳng hàng chục, trăm thẳng hàng trăm. - Thực hiện tính từ phai sang trái. - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - Đọc thầm đề bài. - Thùng thứ nhất có 125 l dầu. - Thùng thứ hai có 135 l dầu. - Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu? - Thùng thứ nhất có 125 l dầu, thùng thứ hai có 135 l dầu. Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu? Bài giải Cả hai thùng có số lít dầu là: 125 + 135 = 260 (l) Đáp số: 260 l. - Tự làm bài vào vở bài tập. - 9 HS nối tiếp nhau nhẩm từng phép tính trước lớp. Ví dụ: HS 1: 310 cộng 40 bằng 350. Giáo án Toán 3 10 [...]... 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1 + 4 trừ 2 bằng 2, viết 2 - 2 HS thực hiện trước lớp Cả lớp theo dõi và nhận xét - 5 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập - HS 1: * 1 khơng trừ được 7, lấy 11 trừ 7 bằng 4, viết 4 * 2 thêm 1 là 3; 4 trừ 3 bằng 1, viết 1 * 5 trừ 1 bằng 4, viết 4 12 - Chữa bài và cho điểm HS Bài 2 - Hướng dẫn HS làm bài tương tự như với bài tập 1 Bài 3 - Gọi 1 HS đọc đề bài -... HS vẽ sơ đồ bài toán rồi giải Giáo án Tốn 3 23 – Chữa bài và cho điểm HS Bài 2 – Yêu cầu HS đọc đề bài Bài giải Đội Hai trồng được số cây là: 230 + 90 = 32 0 (cây) Đáp số: 32 0 cây - Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 l xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 12 8 l xăng Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng? - Bài tốn thuộc dạng tốn về ít hơn – Bài toán thuộc dạng toán gì? – Số xăng... Biểu điểm Bài 1: (4 điểm) Mỗi phép tính đúng được 1 điểm Bài 2: (1 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được ½ điểm Bài 3: (2 điểm) –Viết đúng câu trả lời: 1 điểm - Viết đúng phép tính : 1 điểm Bài 4: (3 điểm)–Viết đúng câu trả lời: 1 điểm - Viết đúng phép tính : 1 điểm - Viết đúng đáp số : 1 điểm Đề 2 Bài 1: Đặt tính rồi tính: 32 5 + 216 458 + 37 1 264 – 32 8 537 – 2 93 ... trừ này là 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1 Cách thứ hai, ta bớt ln 1 chục ở số bị trừ rồi trừ các chục cho nhau, cun thẻ là 3 bớt 1 bằng 2, 2 trừ 1 bằng 1, viết 1 Thơng thường chúng ta sử dụng cách thứ nhất + Hãy thực hiện trừ các số trăm cho nhau - u cầu HS thực hiện lai từng bước của phép trừ trên b) Phép trừ 627 – 1 43 - Tiến hành các bước tương tự như với phép trừ 432 – 215 = 217 Lưu ý: +... điểm HS Đáp số: 740kg gạo Bài 5 - Gọi 1 HS đọc đề bài - Khối lớp 3 có tất cả 16 5 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam? - u cầu HS suy nghĩ và tự làm bài - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập Bài giải Số học sinh nam của khối lớp 3 là: 16 5 – 84 = 81 (học sinh) Đáp số: 81 học sinh - Chữa bài và cho điểm HS 3 CỦNG CỐ, DẶN DỊ - u cầu HS về nhà... Ngày thứ nhất bán được 415 kg gạo, ngày thứ hai bán được 32 5kg gạo - u cầu HS dựa vào tóm tắt để đọc thành - Cả hai ngày bán được bao nhiêu kilơgam đề tốn hồn chỉnh gạo? - Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 415 kg gạo, ngày thứ hai bán được 32 5kg gạo Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bàn được - u cầu HS làm bài bao nhiêu ki-lơ-gam gạo? Bài giải Cả hai ngày bán được số kilơgam gạo là: 415 + 32 5 = 740 (kg)... trừ 432 – 215 = 217 là phép trừ có nhớ một lần ở hàng chục + Phép trừ 627 – 1 43 = 484 là phép trừ có nhớ một lần ở hàng trăm 2 .3 Luyện tập- thực hành Bài 1 - Nêu u cầu của bài tốn và u cầu HS làm bài - u cầu từng HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tính của mình HS cả lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn Giáo án Tốn 3 - Nghe giảng và cùng thực hiện trừ các số chục cho nhau: 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ... tất cả 33 5 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm được 12 8 con tem Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem? - Tổng số tem của hai bạn là 33 5 con tem - Bạn Bình có 12 8 con tem - Bài tốn u cầu ta tìm số tem của bạn Hoa - 4 HS lên bảng lam bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập Bài giải Số tem của bạn Hoa là: 33 5 – 12 8 = 207 (con tem) Đáp số: 207 con tem - Chữa bài và cho điểm HS Bài 4 - u cầu HS cả lớp. .. các phép tính: 415 + 415 ; 625 – 12 6; 728-245 - Cho điểm HS Bài 2 - u cầu HS đọc đề bài, sau đó tự làm - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập bài X x 4 = 32 X:8=4 X = 32 : 4 X=4x8 X=8 X = 32 Giáo án Tốn 3 34 - Chữa bài, u cầu HS nhắc lại cách tìm thừa số chưa biết trong phép nhân, số bị chia chưa biết trong phép chia khi biết các thành phần còn lại của phép tính Bài 3 - u cầu HS đọc... tán lá và một hình vng tạo thành thân cây 3 CỦNG CỐ, DẶN DỊ - u cầu HS về nhà luỵện tập thêm về các phần đã ơn tập và bổ sung để chuẩn bị kiểm tra 1 tiết - Nhận xét tiết học Giáo án Tốn 3 35 TIẾT 17 KIỂM TRA 1 TIẾT Kiểm tra theo đề của trường hoặc của phòng giáo dục địa phương Kiểm tra các nội dung trong phần ơn tập và bổ xung đầu năm Dưới đây là đề để GV tham khảo Bài 1: Đặt tính rồi tính: 234 + 34 7; . bảng lớp làm bài. + Vì số đầu tiên là 31 0, số thứ hai là 31 1, đếm 31 0, 31 1 rồi thì đếm đến 31 2. (Hoặc: Vì 31 0 + 1 = 31 1, 31 1 + 1 = 31 2 nên điền 31 2; hoặc: 31 1 là số liền sau của 31 0, 31 2 là. đồng - Với ba số 31 5, 40, 35 5 và các dấu +, -, = em hãy lập các phép tính đúng. - Lập các phép tính: 31 5 + 40 = 35 5 40 + 31 5 = 35 5 35 5 – 31 5 = 40 35 5 – 40 = 31 5 Giáo án Toán 3 4 trừ các số có. là số liền sau của 31 1.) - Vì 400 – 1 = 39 9, 39 9 – 1 = 39 8. (Hoặc: 39 9 là số liền trước của 400, 39 8 là số liền trước của 39 9.) Giáo án Tốn 3 1 - Yêu cầu HS đọc đề bài 3 và hỏi: Bài tập yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1, , CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (t.t), ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (t.t), TRONG PHẠM VI 100 000 (t.t)

Mục lục

Xem thêm