0

Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5

303 1,120 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:48

Tuần 1: Ngày soạn : 5 / 9 / 2008 Ngày giảng : T2 - 8 /9 /2008 Tiết 1 : Đọc viết so sánh các số có ba chữ số I. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng đọc, viết các số có 3 chữ số cho HS. II. Đồ dùng dạy học. 1. GV: Bảng phụ có ghi nội dung của bài tập 1, SGK, Giáo án. 2. HS:L SGK, VBT, vở ghi, bảng con, phấn. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổ n định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra đồ dùng của HS. GV nhận xét - Hát Đặt đồ dùng lên mặt bàn 3. Bài mới: a) Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài. b) Ôn tập về đọc, viết. GV đọc cho HS viết: - Bốn trăm năm mới sau, hai trăm hai mơi bảy, một trăm ba mơi t, năm trăm linh sáu, sáu trăm linh chính, bày trăm tám mơi. Yêu cầu HS đọc Bài tập 1: Yêu cầu HS làm bài 456, 227, 134, 506, 609, 780 GV chữa bài Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống Gọi 2 HS lên bảng lớp làm vở. GV nhận xét ghi điểm Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu của bài ? Tại sao lại điền đợc 303 < 330 a. 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 b. 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 - 3 HS lên bảng dới lớp làm vào vở 303 < 330 30 + 100 < 131 615 > 516 400 - 10 < 400+1 199 < 200 243 = 200 + 40 + 3 Vì 2 số có cùng hàng trăm nhng 303 có 1 Các phần còn lại tơng tự: Bài 4: Tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số sau. Bài 5: Viết theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. - Mời 2 HS lên bảng. - GV chữa bài. 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Về nhà làm VBT, chuẩn bị bài sau hàng chục là 9 còn 330 có hàng chục là 3. 375, 421, 573, 241, 735, 142 + Số lớn nhất: 735 + Số bé nhất 142 - HS lên bảng, lớp làm vào vở. 126, 141, 425, 519, 537, 830 830, 537, 519, 425, 141, 126 ********************************************************* Ngày soạn : 7 / 9 / 2008 Ngày giảng : T3 -9 /9 /2008 Cộng trừ các số có ba chữ số I. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng thực hiện phép tính cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ). - áp dụng để giải toán về nhiều hơn ít hơn. II. Đồ dùng dạy học. 1. GV: SGK, Giáo án. 2. HS:L SGK, VBT, vở ghi. III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức: - Hát 2. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra VBT, gọi 3 HS lên bảng GV nhận xét HS thực hiện > < = 303 < 330 30 + 100 < 131 615 > 516 400 - 10 < 400+1 199 < 200 243 = 243 3. bài mới: a) Giới thiệu bài: Bài học hôm nay chúng ta ôn cộng trừ không nhớ các số 2 có 3 chữ số. b) Nội dung: phép +, - có 3 chữ số Bài 1: Tính nhẩm Bài 2: Đặt tính rồi tính Ôn tập về giải toán nhiều hơn ít hơn Bài 3: Khối lớp 1 có bao nhiêu HS ? Số HS khối 2 NTN so với số HS khối 1 ? Muốn tính số HS lóp 2 ta làm NTN Yêu cầu HS làm bài Chữa bài ghi điểm Bài 4: Gọi HS đọc đề toán. ? BT cho biết gì ? ? BT hỏi gì ? Bài 5: Lập các phép tính HS nhẩm NT: 400 + 300 = 700 500 + 40 = 540 700 - 300 = 400 540 - 40 = 500 700 - 400 = 300 540 - 500 = 40 100+200+4 = 304 800 + 10 + 5 = 815 300 + 60 + 7 = 367 4 HS lên bảng thực hiện 467 416 352 221 511 732 619 201 428 351 44 395 HS đọc bài toán 245 HS ít hơn 32 em - phải thực hiện phép tính trừ. Tóm tắt Khối 1: 245 HS Khối 2: ít hơn 32 HS Khối 2: ? HS Bài giải Số HS khối 2 là 242 - 32 = 213 HS ĐS: 213 HS Tóm tắt 1 phong bì: 200đ 1 tem th hơn 600đ Tem th ? Bài giải Giá tiền một tem th là 200 + 600 = 800đ ĐS: 800đ Làm miệng Bài làm 315 + 40 = 355 40 + 315 = 355 355 - 40 = 315 355 - 315 = 40 3 + + + + 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Về nhà làm VBT ********************************************************* Ngày soạn : 7 / 9 / 2008 Ngày giảng : T4 -10 /9 /2008 Luyện tập I. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng thực hiện tính cộng, trừ các số có ba chữ số không nhớ. - Tìm SBT, số hạng cha biết, giải bài toán bằng một phép tính trừ. - Xếp hình theo mẫu. II. Đồ dùng dạy học. 1. GV: SGK, Giáo án. 2. HS:L SGK, VBT, vở ghi. III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức: - Hát 2. Kiểm tra bài cũ: GV nhận xét HS thực hiện 768 416 352 221 511 732 HS nhận xét 3. Bài mới: a) Giới thiệu bài: Bài học hôm nay chúng ta luyện tập. b) Nội dung làm bài tập. Bài 1: Yêu cầu HS tự làm bài GV: Nhận xét ghi điểm Bài 2: Tìm x ? BT yêu cầu ta làm gì. ? Muốn tìm SBT ta làm thế nào Yêu cầu HS làm bài. 219 405 624 633 128 761 704 721 25 342 302 644 333 333 666 413 72 485 Tìm x: x - 125 = 344 x + 125 = 266 344 + 125 = 469 x = 266 - 125 x = 496 x = 141 Tóm tắt 4 + - - - - - - - Bài 3: YC HS làm bài Bài 4: YC HS lấy đồ dùng học tập ra xếp hình. GV: quan sát giúp đỡ. 4. Củng cố dặn dò: - Về nhà làm vở bài tập, chuẩn bị bài sau. Có: 285 ngời Nam: 140 ngời Nữ: ? ngời Bài giải Số HS nữ là 285 - 140 = 145 (ngời) ĐS: 145 ngời 1 HS lên bảng thực hiện ********************************************************* Ngày soạn : 8 / 9 / 2008 Ngày giảng : T5 -11 /9 /2008 Cộng các số có ba chữ số I. Mục tiêu: - HS biết thực hiện các phép tính cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Củng cố về biểu tợng độ dài đờng gấp khúc, kỹ năng tính độ dài đờng gấp khúc. - Củng cố biểu tợng về tiền VN. II. Đồ dùng dạy học. 1. GV: SGK, Giáo án. HTCH 2. HS: SGK, VBT, vở ghi. III. Hoạt động dạy học: 1. ổ n định tổ chức: - Hát 2. Kiểm tra bài cũ: GV: YC HS làm bài tập 2. GV: Nhận xét ghi điểm. HS thực hiện x - 125 = 344 x + 125 = 266 x = 344 + 125 x = 266 - 125 x = 469 x = 141 HS nhận xét 3. Bài mới: a) Giới thiệu bài: Bài học hôm nay chúng ta thực hiện cộng số có ba chữ số 5 có nhớ 1 lần. b) HD HS thực hiện phép cộng - 345 + 627 = ? ? Muốn tính đợc KQ của phép tính ta làm thế nào. ? Đặt tính NTN. - 256 + 162 = ? Yêu cầu HS đặt tính rồi thực hiện GV: VD thứ nhất PC có nhớ 1 lần từ hàng ĐV sang hàng chục VD2 PC có nhớ 1 lần từ hàng chục sang hàng trang. c) Thực hành: Bài tập 1: Tính Yêu cầu HS làm bài GV chữa bài. Bài tập 2: Tính Yêu cầu HS làm bài Chữa bài. Bài tập 3: Đặt tính rồi tính YC HS làm bài. Bài tập 4: Tính độ dài đờng gấp khúc ABC yêu cầu HS làm bài. 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. HD làm bài 4. Chuẩn bị bài sau - 5 cộng 7 bằng 12 iết 2 nhớ 1, 3 cộng 2 bằng 5 thêm 1 bằng 6 viết 6, 4 cộng 1 bằng 5 viết 5. 418 162 256 6 cộng 2 bằng 8 viết 8 5 cộng 6 bằng 11 viết 1 nhớ 1 2 cộng 21 bằng 3 thêm 1 bằng 4 418 162 256 3 HS thực hiện 381 125 256 585 168 417 764 209 555 HS đặt phép tính rồi làm vào vở Độ dài đờng gấp khúc là 126 + 137 = 263 (cm) ĐS: 263 cm ********************************************************* Ngày soạn : 9 / 9 / 2008 Ngày giảng : T6 -12 /9 /2008 Luyện tập 6 + + + + + 126 cm 137 cm A B C I. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng thực hiện tính cộng, trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần. - Chuẩn bị cho việc học phép trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần. II. Đồ dùng dạy học. 1. GV: SGK, Giáo án. 2. HS: SGK, VBT, vở ghi. III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức: - Hát 2. Kiểm tra bài cũ: GV chữa bài ghi điểm HS thực hiện 381 125 256 449 283 166 3. Bài mới: a) Giới thiệu bài: Bài học hôm nay chúng ta luyện tập. b) Hớng dẫn luyện tập Bài tập 1: Tính YC HS làm bài Nhận xét ghi điểm Bài 2: Đặt tính rồi tính. Chữa bài: Bài 3: Gọi HS đọc tóm tắt của bài toán. ? Muốn biết cả 2 thùng có bao nhiêu lít dầu ta làm NTN ? YC HS làm bài GV: chữa bài. 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. - HD làm bài tập 4, chuẩn bị bài sau. HS thực hiện 492 125 367 789 302 487 169 72 87 183 75 108 4 HS thực hiện. Làm tơng tự nh bài 1 Tóm tắt Thùng thứ nhất: 125 lít Thùng thứ 2: 135 lít Cả 2 thùng: ? lít Bài giải: Số dầu của cả 2 thùng là 125 + 135 = 260 (l) ĐS: 260 lít HS nhận xét. ********************************************************* 7 + + + + + + Tuần 2: Ngày soạn : 12 / 9 / 2008 Ngày giảng : T2 -15 /9 /2008 Trừ các số có ba chữ số (Có nhớ một lần) I. Mục tiêu: - HS biết thực hiện phép tính trừ các số có 3 chữ số có nhớ 1 lần. - áp dụng để giải bài toán có lời văn bằng một phép trừ. II. Đồ dùng dạy học. 1. GV: SGK, Giáo án. HTCH 2. HS:L SGK, VBT, vở ghi. III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức: - Hát 2. Kiểm tra bài cũ: gọi 2 HS lên bảng làm bài GV chữa bài ghi điểm HS thực hiện 492 125 367 617 130 487 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: Bài hôm nay các em trừ số có 3 chữ số có nhớ 1 lần - Hớng dẫn cách thực hiện a) VD1: 432 - 215 = ? ? Muốn tính đợc kế quả của phép trừ ta làm thế nào ? Yêu cầu HS thực hiện. Vậy: 42 - 215 = 217 Đây là phép trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần từ hàng đơn vị sang đến hàng chục. YC HS làm phép tính 2 627 - 143 = ? 627 - 143 = 484 Đặt tính - 2 không trừ 5 lấy 12 trừ 5 bằng 7 viết 7 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1 viết 1 4 trừ 2 bằng 2 viết 2. 217 215 432 HS thực hiện 484 143 627 7 trừ 3 bằng 4 viết 4. 2 không trừ 4 lấy 12 trừ 4 bằng 8 viết 8 nhớ 1. 8 + + - - Đây là phép tính số có 3 chữ số có nhớ 1 lần từ hàng chục sang hàng trăm. b)Thực hành: Bài 1: Tính: - YC HS tính - GV chữa bài Bài 3 YC HS làm bài GV chữa bài Bài 4: GV YC HS làm bài GV nhận xét 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - Về nhà làm bài 2 (Tr7) 1 thêm 1 bằng 2; 6 trừ 2 bằng 4 viết 4. HS thực hiện. 414 127 541 308 144 422 349 215 564 427 356 783 237 457 694 Tóm tắt Bình + Hoà: 335 con tem Bình: 128 Hoà ? Giải Số tem Hoà sự tầm đợc là 335 - 128 = 207 con tem ĐS: 207 con tem Bài giải Đoạn dây còn lại là 243 - 27 = 216 cm ĐS: 216 cm ********************************************************* Ngày soạn : 13 / 9 / 2008 Ngày giảng : T3 -16 /9 /2008 Luyện tập I. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng thực hiện phép tính cộng, trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần. - Củng cố tìm STB, ST, hiệu - Giải bài toán có lời văn bằng một phép tính cộng hoặc trừ. II. Đồ dùng dạy học. 1. GV: SGK, Giáo án. 9 - - - - - 2. HS:L SGK, VBT, vở ghi. III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức: - Hát 2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 HS thực hiện phép tính GV nhận xét ghi điểm HS thực hiện 438 182 256 449 283 166 813 361 452 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài - Các bài tập: Bài 1: Tính GV yêu cầu HS làm bài GV chữa bài Bài 2: Giài bài toán theo tóm tắt YC HS làm bài Bài 4: Tính nhẩm YC làm bài nh trên. 4. Củng cố dặn dò: - NX tiết học - Về nhà làm bài 5. 489 120 367 789 302 487 157 72 85 183 75 108 Tóm tắt Thùng thứ nhất có: 125 lít Thùng thứ 2 có 135 lít Cả 2 thùng ? lít Bài giải Cả 2 thùng có là 125 + 135 = 260 lít ĐS: 260 lít 310 + 40 = 350 305 + 45 = 350 150 + 250 = 400 515 - 15 = 500 400 - 100 = 300 100 - 50 = 50 400 + 50 = 450 515 - 415 = 100 ********************************************************* Ngày soạn : 14 / 9 / 2008 Ngày giảng : T4 -17 /9 /2008 Ôn tập các bảng nhân I. Mục tiêu: 10 + + + + + + + [...]... bài cũ: 3 HS lên bảng thực 5 x 5 + 18 = 25 + 18 = 43 hiện 5 x 7 - 26 = 35 - 26 =9 2x2x9=4x9 = 36 Chữa bài ghi điểm 3 Bài mới: Bài 1: Tỉnh nhẩm 4 x 3 = 12 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 12 : 3 = 4 10 : 5 = 2 15 : 3 = 5 Yêu cầu HS làm bài nh trên 12 : 4 = 3 10 : 2 = 5 15 : 5 = 3 Bài 2: Tính nhẩm: 200 : 2 = ? Nhẩm 2 trăm : 2 = 100 vậy 200 : 2 = 100 Bài 3: Gọi HS đọc bài toán ? BT cho biết gì ? BT hỏi gì YC HS làm... 3 - 12 nhân 3 bằng 36 c Luyện tập Bài 1: Tính GV: Nhận xét ghi điểm 32 5 học sinh lên bảng và nêu cách thự hiện 32 3 96 ì 22 4 88 ì 11 5 55 ì 33 3 99 ì 20 4 80 ì Bài 2: Đặt tính rồi tính Khi đặt tính ta cần chú ý - Đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục - Thực hiện từ phải sang trái 4 học sinh lên bảng 32 3 96 ì Bài 3: Gọi 1 học sinh đọc đề toán Có tất cả mấy hộp bút... 3: Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài toán 30 6 x10 = 60 6 x 8 = 48 6 x 6 =36 6 x3 = 18 3 x 6 =18 6 x 3 = 18 5 x6 = 30 - Đều có kết quả bằng 12 - Các thừa số giống nhau nhng thứ tự khác nhau 6x9+6 5 x6 + 29 6 x 6 +6 = 54 + 6 = 30 + 29 = 36 + 6 = 60 = 59 = 42 Học sinh nhận xét Tóm tắt 1 h/s: 6 quyển 4 h/s: ? quyển GV: Nhận xét Bài 4: Giáo viên đọc yêu cầu Bài toán yêu cầu ta làm gì Hình này có mấy hình... nhận xét Bài 3: Tính GV: Nêu yêu cầu của bài toán ? Trong 1 bài toán có PT x và Pt + ta thực hiện nh thế nào ? Trong 1 bài toán có phép tính : và phép tính + ta thực hiện nh thế nào Bài 4: Gọi 1 học sinh đọc bài toán ? Bài toán yêu cầu ta làm gì ? Bài toán cho ta biết điều gì ? Bài toán hỏi ta điều gì ? Muốn biết thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu kít ta làm thế nào + 234 432 = 666 +... cố về giải toán - HS nghe lời giới thiệu 16 nhiều hơn ít hơn và tìm số phần hơn, kém 2 Hớng dẫn ôn tập về bài toán nhiều hơn - ít hơn Bài 1: Gọi 1 HS đọc đề bài 1 Xác định dạng toán về nhiều hơn ít hơn HDHS sơ đồ bài toán - HS đọc bài toán: Tóm tắt 230 cây Đội 1 90 Đội 2: Bài giải: Đội 2 trồng đợc số cây là: 230 + 90 = 32 0 (cây) Đáp số: 32 0 cây Bài 2: 1 HS đọc yêu cầu bài ? BT thuộc dạng toán gì ? ?... Gọi 3 học sinh lên bảng 1: lớp làm nháp GV nhận xét Bài 3: Gọi 1 học sinh đọc bài Bài 4: GV đọc từng phần a; b; c; d; để học sinh thực hành quay kim đồng hồ Bài 5: Hai PX nào có kết quả bằng nhau, chơi trò chơi tiếp sức nói nhanh kết quả GV: Cho hai bảng phụ có ghi nội dung 3 Củng cố: GV nhận xét tiết học, dặn dò học sinh về nhà làm bài tập 38 2 76 ì 45 x 5 54 ì 5 255 27 6 162 53 4 212 ì 84 x 3 84 ì 3. .. Đồng hồ chỉ 8 giờ 5' - Kim giờ chỉ qua số 8 một chút, kim phút chỉ số 1 - Là 15 phút Lấy 5 phút x 3 = 15 phút Đồng hồ A chỉ lúc 4h5' - Vì kim giờ chỉ qua số 4 kim phút chỉ ở số 1 7h5', 6 rỡi, 11h50' - Đồng hồ điện tử không có kim giây - Đồng hồ A chỉ 5h20', B chỉ 9h 15' , C chỉ 12h 35' , D chỉ 14h5', E chỉ 17h30', G chỉ 21h 53 ' - Đồng hồ A và B chỉ cùng thời gian, đồng hồ D và E chỉ cùng thời gian 4 Củng... 16 4 x 7 = 28 Yêu cầu HS làm bài b) Nhẩm 200 x 3 = ? nhẩm 2 trăm x 3 = 600 Vậy 200 x 3 = 600 200 x 4 = 800 30 0 x 2 = 600 200 x 2 = 400 400 x 2 = 800 HS làm bài 5 x 5 + 18 = 25 + 18 = 43 Bài 2: Tính theo mẫu: Tóm tắt 4 x 3 + 10 = 12 + 10 = 22 Có 8 bàn 1 bàn 4 ghế ? ghế Bài 3: Gọi HS đọc bài toán Bài giải Số ghế có trong phòng ăn là 4 x 8 = 36 (ghế) ĐS: 36 ghế ? BT cho biết gì ? ? BT hỏi gì ? 4 Củng... học toán hôm nay các em sẽ đợc học các phép toán nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số không nhớ b Hớng dẫn thực hiện VD: 12 x3 =? GV hớng dẫn học sinh suy nghĩ tìm kết Chuyển phép nhân thành phép cộng quả 12 + 12 + 12 = 36 vậy 12 x 3 = 36 ì Khi thực hiện phép nhân này ta phải thực hiện từ đâu 12 3 Tính từ hàng đơn vị sau đó mới tính hàng chục ì 12 3 - 3 nhân 2 bằng 6 viết 6 - 3 nhân 1 bằng 3 viết 3. .. GV: Nêu mục tiêu bài học 24 II Hớng dẫn làm bài Bài 1: Gọi 1 học sinh nêu yêu cầu bài toán ? Bài tập yêu cầu ta làm gì ? Cần chú ý điều gì khi đặt tính ? Rồi thực hiện nh trên Đặt tính rồi tính - Đặt các hàng phải thẳng nhau - Từ phải sang trái - 3 học sinh lên bảng 4 15 4 15 = 830 35 6 156 = 200 6 25 126 = 52 6 162 37 0 = 5 23 + GV: Nhận xét, tổng kết Bài 2: Tìm x ? Bài tập yêu cầu ta làm gì GV: ghi bài tập . đợc 30 3 < 33 0 a. 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 b. 34 0 33 9 33 8 33 7 33 6 33 5 33 4 33 3 33 2 33 1 - 3 HS lên bảng dới lớp làm vào vở 30 3 < 33 0 30 + 100 < 131 6 15 > 51 6 400 - 10. 1 25 lít Thùng thứ 2 có 1 35 lít Cả 2 thùng ? lít Bài giải Cả 2 thùng có là 1 25 + 1 35 = 260 lít ĐS: 260 lít 31 0 + 40 = 35 0 30 5 + 45 = 35 0 150 + 250 = 400 51 5 - 15 = 50 0 400 - 100 = 30 0 100 - 50 . chục là 9 còn 33 0 có hàng chục là 3. 37 5, 421, 5 73, 241, 7 35 , 142 + Số lớn nhất: 7 35 + Số bé nhất 142 - HS lên bảng, lớp làm vào vở. 126, 141, 4 25, 51 9, 53 7 , 830 830 , 53 7 , 51 9, 4 25, 141, 126 *********************************************************
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5, Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5,