Giáo án Toán lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

176 1.4K 6
Giáo án Toán lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Game Thủ Vơ Địch KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần : 1 Tiết: 1 Bài: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100000. I. MỤC TIÊU: Giúp HS ôn tập về: - Cách đọc, viết các số đến 100000. - Phân tích cấu tạo số. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ, - HS : vở nháp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn đònh tổ chức : Hát 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn lại cách đọc số, viết số và các hàng. Mục tiêu : HS đọc và viết được các số có nhiều chữ số ; nêu được vò trí các hàng của từng chữ số . Tiến hành : a) GV viết số 83251 và gọi HS rồi nêu rõ chữ số ở các hàng. b) Tương tự như trên với các số 83001; 80201; 80001. c) Yêu cầu HS nêu mối quan hệ giữa hai hàng liền kề. d) Gọi HS nêu các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, tròn chục nghìn. Hoạt động 2: Thực hành . Mục tiêu :HS biết đọc, viết các số đến 1000000, biết phân tích cấu tạo số; biết tính chu vi các hình. Tiến hành : Bài tập 1: GV gọi một HS đọc đề bài. Bài toán yêu cầu gì? Yêu cầu HS Nhận xét , tìm ra quy luật viết các số trong dãy số a) Cho HS làm miệng tiếp sức. - HS đọc và nêu. - 3 HS đọc và nêu. - Vài HS nêu. - 3 HS nêu. - Đọc . - Trả lời . - Nêu ý kiến . Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch GV Nhận xét , gọi HS đọc dãy số. Cho HS làm tương tự với dãy số b). Bài tập 2: GV treo bảng phụ có kẻ Bài tập 2. GV gọi một HS đọc đề bài. Gọi HS phân tích mẫu. Gọi HS làm bài trên bảng phụ. GV sửa bài và lưu ý HS cách đọc ( 70008 đọc là “ bảy mươi nghìn không trăm linh tám” ). Bài tập 3: GV gọi một HS đọc đề bài và bài mẫu ở câu a. GV cho HS làm bài vào vở. GV sửa bài. Nhận xét, ghi điểm và chấm một số vở. Bài tập 4: GV gọi một HS đọc đề bài. . Yêu cầu bài toán? Làm thế nào tính được chu vi hình đã cho? GV cho HS làm vào vở. Gọi HS trình bày. GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng . Kết luận: chu vi của ABCD: 6 + 4 + 3 + 4 = 17 ( cm) chu vi của MNPQ: ( 4 + 8) × 2 = 24 (cm) chu vi của KGHI: 5 × 4 = 20(cm) - HS đọc dãy số. - Đọc . - Phân tích. - Làm bài . - Nghe . - Đọc . - Trình bày . - Đọc - Phân tích đề. - Trả lời . - Làm bài . - Trình bày . - Nghe 3. Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học. Dặn HS về nhà làm bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần : 1 Tiết: 2 Bài: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 ( tiếp theo) I. MỤC TIÊU: Giúp HS ôn tập về: - Tính nhẩm. - Tính cộng, trừ các số có đến năm chữ số; nhân( chia) số có đến năm chữ số với ( cho) số có một chữ số . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ, - HS : vở nháp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn đònh tổ chức : Hát 2. Kiểm tra bài cũ : GV gọi HS lên bảng đọc các số: 79 231; 25 030; 56 721; 98 005. GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS . 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Luyện tính nhẩm. . Mục tiêu : HS biết tính nhẩm với các số tròn nghìn Tiến hành : GV đọc phép tính: + Bảy nghìn cộng hai nghìn. + Tám nghìn chia hai. . . GV Nhận xét, sửa sai nếu có. Hoạt động 2: Thực hành. Mục tiêu :HS biết cộng , trừ các số có đến năm chữ số ; biết so sánh các số đến 100 000. Tiến hành : Bài tập 1: GV gọi một HS đọc đề bài. HS dưới lớp làm vào bảng con . GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng . Bài tập 2: GV gọi một HS đọc đề bài. Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia theo cột dọc. Cho HS làm bài vào vở. - HS ghi kết quả vào bảng con. - Nghe . - Đọc - Làm bài . - Nghe . - Đọc - Nhắc lại . - làm bài . - Nghe Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch GV sửa bài, Nhận xét , chấm một số vở làm nhanh. Bài tập 3: GV gọi một HS đọc đề bài. Gọi HS nêu cách so sánh hai số 5870 và 5890. GV cho HS làm bài vào vở . GV sửa bài, nhận xét, chấm một số vở làm nhanh Bài tập 4: GV gọi một HS đọc đề bài. Yêu cầu HS tự giải bài vào vở. GV chấm một số vở làm nhanh nhất. GV sửa bài, gọi HS đọc lại dãy số theo thứ tự. GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng . Bài tập 5: Gọi HS nêu yêu cầu bài toán . Hướng dẫn cách làm. Yêu cầu trình bày , GV cho HS làm bài vào vở . GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng . - Đọc - Nêu kết quả . - Trình bày . - Nghe . - Đọc - Làm bài . - Nêu kết quả . - Nghe - Nêu yêu cầu . - Nghe - Trình bày . - Nghe 4. Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học. Dặn HS về nhà làm bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần : 1 Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch Tiết: 3 Bài: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000( tiếp theo) I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Luyện tính, tính giá trò biểu thức . - Luyện tìm thành phần chưa biết của bài toán. - Luyện giải bài toán có lời văn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ, - HS : vở nháp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn đònh tổ chức : Hát 2. Kiểm tra bài cũ : GV gọi HS lên bảng làm bài của bài trước. GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS . 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Thực hành . Mục tiêu : - Luyện tính, tính giá trò biểu thức . - Luyện tìm thành phần chưa biết của bài toán. - Luyện giải bài toán có lời văn Tiến hành : Bài tập 1: GV gọi một HS đọc đề bài. GV treo bảng phụ có nội dung bài toán, HS dưới lớp làm vào bảng con . GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng . Bài tập 2: GV gọi một HS đọc đề bài. Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia theo cột dọc. GV cho HS làm bài vào vở . GV sửa bài, nhận xét, chấm một số vở làm nhanh Bài tập 3: GV gọi một HS đọc đề bài. . Gọi HS nhắc lại cách thực hiện tính giá trò biểu thức . GV cho HS làm bài vào vở . GV sửa bài, nhận xét, chấm một số vở làm - Đọc - Làm bài . - Nghe - Đọc - Nêu. - làm bài . - Đọc - Nhắc lại - làm bài . - Nghe Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch nhanh Bài tập 4: GV gọi một HS đọc đề bài. Gọi HS nêu quy tắc tìm số hạng, số bò trừ, thừa số, số bò chia chưa biết. GV cho HS làm bài vào vở . GV sửa bài, nhận xét, chấm một số vở làm nhanh GV gọi HS nhắc lạïi quy tắc. Bài tập 5: GV gọi một HS đọc đề bài. Yêu cầu HS xác đònh dạng toán. GV Nhận xét , cho HS nhắc lại các bước giải bài toán. GV cho HS làm bài vào vở . GV sửa bài, nhận xét, ghi điểm. Kết luận :. Cho HS tự nêu lại những kiến thức đã được ôn tập trong bài học hôm nay. - Đọc - Nêu quy tắc. - làm bài . - Nghe . - Nhắc lại . - Đọc - Phân tích bài toán. - Nhắc lại . - làm bài . - Nghe - Nêu . 4. Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học. Dặn HS về nhà làm bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần : 1 Tiết: 4 Bài: BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ. I. MỤC TIÊU: Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch Giúp HS : - Bước đầu nhận biết biểu thức có chứa một chữ. - Biết cách tính giá trò của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ,tranh phóng to ở phần ví dụ của SGK. - HS : vở nháp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn đònh tổ chức : Hát 2. Kiểm tra bài cũ : GV gọi HS lên bảng làm bài của bài trước. GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS . 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu biểu thức có chứa một chữ. Mục tiêu : Nhận biết biểu thức có chứa một chữ Tiến hành : a) Biểu thức có chứa một chữõ GV nêu ví dụ trình bày ví dụ trên bản. GV đặt vấn đề, đưa ra tình huống nêu trong ví dụ, đi dần từ các trường hợp cụ thể đến biểu thức 3 + a GV nêu vấn đề: Nếu thêm a quyển vở , Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở? ( 3 + a quyển) GV giới thiệu: 3 + a là biểu thức có chứa một chữ, chữ ở đây là chữ a. b) Giá trò của biểu thức có chứa một chữ. GV yêu cầu HS tính. Nếu a = 1 thì 3 + a = . . . + . . . = . . . GV nêu: 4 là giá trò của biểu thức 3 + a. Tương tự GV cho HS làm việc với các trường hợp a = 2, a = 3. Kết luận : Nhận xét mỗi lần ta thay chữ a bằng số ta tính được một giá trò của biểu thức 3 + a. Hoạt động 2: .Thực hành. Mục tiêu :HS Biết cách tính giá trò của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể - Nghe - Trả lời . - Nghe - Tính. - Nghe - Làm bài . - Nghe Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch Tiến hành : Bài tập 1: GV gọi một HS đọc đề bài và mẫu. GV cho HS làm bài vào vở . GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng . Gọi HS Nhắc lại . Bài tập 2: GV gọi một HS đọc đề bài và mẫu. GV treo bảng phụ và cho HS làm thi. GV sửa bài, Nhận xét, tuyên dương đội thắng. Bài tập 3: GV gọi một HS đọc đề bài. GV cho HS làm bài vào vở . Gọi HS lên bảng làm bài . GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng . Kết luận : GV gọi HS nhắc lại những kiến thức vừa học được trong bài. - Đọc - Làm bài . - Nghe - Nhắc lại - Đọc - 2 đội, mỗi đội 5 HS, các HS khác theo dõi. - Đọc - Làm bài . - Trình bày . - Nghe - Nêu. 4. Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học. Dặn HS về nhà làm bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần : 1 Tiết: 5 Bài: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Luyện tính giá trò của biểu thức có chứa một chữ. - Làm quen công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là a. Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ, - HS : vở nháp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn đònh tổ chức : Hát 2. Kiểm tra bài cũ : GV gọi HS lên bảng làm bài tính giá trò của biểu thức a + 18 biết a = 1; a = 6; a = 8. GV nhận xét, ghi điểm cho HS . 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Thực hành Mục tiêu : Củng cố cho HS cách tính giá trò của biểu thức , cách tính chu vi hình vuông . Tiến hành : Bài tập 1: GV gọi một HS đọc đề bài và mẫu. GV treo bảng phụ và yêu cầu HS làm bài. HS làm bài và nêu kết quả . GV ghi kết quả . GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng . Bài tập 2: GV gọi một HS đọc đề bài. GV cho HS làm bài vào vở . GV sửa bài, nhận xét, chấm một số vở làm nhanh Gọi HS nêu lại bài làm. Bài tập 3: GV gọi một HS đọc đề bài và mẫu. GV treo bảng phụ và cho HS làm bài thi. GV Nhận xét , sửa bài, tuyên dương đội thắng cuộc. Bài tập 4: GV gọi một HS đọc đề bài. Yêu cầu HS nêu quy tắc tính chu vi hình vuông GV hướng dẫn HS cách trình bày bài làm. - Đọc - Làm bài - Nêu kết quả - Nghe - Đọc - Làm bài . - nêu. - Đọc - 2 đội, mỗi độïi 3 HS. - Nghe - Đọc - Nêu quy tắc. - Nghe Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch GV cho HS làm bài vào vở . GV yêu cầu HS trình bày . GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng . Kết luận :. Yêu cầu HS tự nêu những kiến thức đã áp dụng trong bài học này. - Làm bài - Trình bày - Nghe - Nêu . 4. Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học. Dặn HS về nhà làm bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần : 2 Tiết: Bài: CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ. I. MỤC TIÊU: Giúp HS : - Ôn lại quan hệ giữa đơn vò các hàng liền kề. - Biết đọc và viết các số có tới sáu chữ số . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ, Giáo án lớp 4 [...]... thành thạo các số đến lớp triệu Tiến hành : Cho HS đọc các số: 3 7 24 102; 56 1 23 49 8; 5 03 841 936 Hãy nêu giá trò của chữ số 4 trong mỗi số GV Nhận xét ghi điểm 3 HS đọc Nêu Nghe 4 Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học Dặn HS về nhà làm bài tập Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần : 3 Tiết: Bài: LUYỆN... Kiểm tra bài cũ: Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch GV gọi 3 HS lên bảng đọc và nêu các hàng của các số sau: 516 2 03; 682 45 9; 30 7 48 5 GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1:So sánh các số có nhiều chữ số Mục tiêu : HS biết so sánh hai số có cùng số chữ số , hai số không cùng số chữ số và so sánh các cặp số từ trái sang phải Tiến hành : a) So sánh 99 578 và 100... Trả lời câu hỏi Hoạt động 3: Mục tiêu : Hs đọc và viết thành thạo các số đến lớp triệu Tiến hành : 3 HS Đọc Cho HS đọc các số: 72 45 3 102; 935 246 538 ; 245 601 978 viết GV đọc cho HS viết lên bảng con các số: Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch + Chín mượi bảy triệu bốn trăm sáu mươi mốt nghìn ba trăm hai mươi lăm + Bảy trăm linh năm triệu hai trăm năm mươi nghìn ba trăm tám mươi 4 Củng cố dặn dò: GV nhận... bài cũ: Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch GV gọi 3 HS lên bảng đọc và nêu các hàng của các số sau: 42 3 156; 845 689; 9 34 075 GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Ôn lại hàng Mục tiêu : HS nhớ được thứ tự các hàng từ lớn đến bé và ngược lại Tiến hành : GV cho HS ôn lại thứ tự các hàng đã học, quan hệ giữa đơn vò các hàng liền kề GV viết số: 852 7 13 GV ghi... làm Nghe Bài tập 3: GV gọi một HS đọc đề bài GV treo bảng phụ nêu câu hỏi GV Nhận xét kết luận Đọc HS nhìn bảng và Trả lời câu hỏi Nghe Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu : HS nêu được giá trò của các chữ số trong một số Tiến hành : Cho HS đọc và nêu giá trò của các chữ số 2 trong các số sau: 2 43 5; 129 865; 247 8 03; Giáo án lớp 4 4 –5 HS nêu Game Thủ Vơ Địch 1 45 6 289 GV Nhận xét ghi điểm 4 Củng cố dặn... bảng làm Trả lời Game Thủ Vơ Địch Bài tập 4 GV gọi một HS đọc đề bài và bài mẫu Cho HS làm miệng GV Nhận xét , ghi điểm Hoạt động 3: Mục tiêu : HS đọc và nêu tên lớp, hàng các số có nhiều chữ số một cách lưu loát Tiến hành : Cho HS đọc và nêu tên lớp, hàng các số: 7 45 3 102; 35 246 538 ; 672 758 39 5 GV Nhận xét ghi điểm - Đọc Đứng tại chỗ Trả lời Nghe - 3 HS đọc 4 Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn... Đọc GV treo bảng phụ và cho HS thi đua 2 đội, mỗi đội 3 HS lên bảng thi GV sửa bài, Nhận xét , tuyên dương đội thắng làm toán nhanh, HS còn lại theo cuộc dõi cổ vũ Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu : HS đọc và nêu tên lớp, hàng các số có nhiều chữ số một cách lưu loát Nêu Tiến hành : cho HS đọc và nêu tên lớp, hàng các số sau: 45 3 102; 246 538 ; 758 39 5 4 Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn HS về nhà... 245 689; 34 8 075 GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: giới thiệu lớp đơn vò, lớp nghìn Mục tiêu : HS nhận biết được các lớp và vò trí các hàng Tiến hành : Gọi HS nêu tên các hàng đã học và sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn GV giới thiệu: Hàng đơn vò, hàng chục, hanhg trăm hợp thành lớp đơn vò; hàng nghìn, hàng chục nghì, hàng trăm nghìn hợp thành lớp. .. nêu tên lớp, các hàng của số: 250 578 43 6 GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Giáo án lớp 4 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Game Thủ Vơ Địch Hoạt động 1: tập đọc và viết số Mục tiêu: HS đọc và viết được các số đến lớp triệu Tiến hành : GV đưa bảng phụ đã chuẩn bò sẵn rồi yêu cầu HS lên bảng viết lại số đã cho trng bảng ra phần bảng của lớp Gọi HS đọc số GV cho HS nêu lại cách... HS Hoạt động 3: Củng cố Cho HS đọc các số: 32 7 45 3; 2 53 867; 35 8 705 Hãy cho biết chữ số 7 ở mỗi số trên thuộc hàng 1 –2 HS HS lắng nghe nào? 4 Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học Dặn HS về nhà làm bài tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần : 2 Tiết: Bài: HÀNG VÀ LỚP I MỤC TIÊU: Giúp HS : - Nhận biết lớp đơn vò gồm 3 hàng: hàng . bài cũ : Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch GV gọi 3 HS lên bảng đọc và nêu các hàng của các số sau: 516 2 03; 682 45 9; 30 7 48 5 GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS . 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN. gọi 3 HS lên bảng nêu tên các hàng thuộc lớp đơn vò, lớp nghìn. Nêu tên các hàng của số 250 43 6 GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS . 3. Bài mới: Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO. chức : Hát Giáo án lớp 4 Game Thủ Vơ Địch 2. Kiểm tra bài cũ : GV gọi 3 HS lên bảng đọc và nêu các hàng của các số sau: 230 156; 245 689; 34 8 075 GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS . 3. Bài mới:

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:53

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan