0

Giáo án Toán lớp 4 cả năm_CKTKN

167 3,504 98
  • Giáo án Toán lớp 4 cả năm_CKTKN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:52

to¸n Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Tiết : 1 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1OO OOO I.Mục tiêu : - §ọc viết ®ỵc các số trong phạm vi 100 000; - BiÕt ph©n tÝch cÊu t¹o sè II.Đồ dùng dạy học : -GV vẽ sẵn bảng số trong bài tập 2 lên bảng. III.Hoạt động trên lớp : t/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5 ph 25 ph 5 ph A- PhÇn më ®Çu 1.Ổn đònh: 2.KTBC: GV kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 3.Giới thiệu bài: - GV hỏi :Trong chương trình Toán lớp 3, các em đã được học đến số nào ? - Trong tiết học này chúng ta cùng ôn tập về các số đến 100 000. - GV ghi tựa lên bảng. B- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập, sau đó yêu cầu HS tự làm bài. - GV chữa bài và yêu cầu HS nêu quy luật của các số trên tia số a và các số trong dãy số b .GV gợi ý HS : a/+ Các số trên tia số được gọi là những số gì ? + Hai số đứng liền nhau trên tia số thì hơn kém nhau bao nhiêu đơn vò ? b/ + Các số trong dãy số này được gọi là những số tròn gì ? + Hai số đứng liền nhau trong dãy số thì hơn kém nhau bao nhiêu đơn vò ? Như vậy, bắt đầu từ số thứ hai trong dãy số này thì mỗi số bằng số đứng ngay trước nó thêm 1000 đơn vò. Bài 2: - GV yêu cầu HS tự làm bài . - Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài với nhau. - Gọi 3 HS lên bảng, yêu cầu HS 1 đọc các số trong bài, HS 2 viết số, HS 3 phân tích số. - GV yêu cầu HS cả lớp theo dõi và nhận xét, sau đó nhận xét và cho điểm HS. Bài 3 (ý a/ viÕt ®ỵc 2 sè, ý b/ viÕt ®ỵc dßng 1) - GV yêu cầu HS đọc bài mẫu và hỏi :Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - GV yêu cầu HS tự làm bài. - GV nhận xét và cho điểm. C. KÕt ln: - GV NX tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bò bài cho tiết sau. - Số 100 000. - HS nêu yêu cầu . - 2 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm vào vở bài tập. - Các số tròn chục nghìn . - Hơn kém nhau 10 000 đơn vò. - Là các số tròn nghìn. - Hơn kém nhau 1000 đơn vò. - 2 HS lên bảmg làm bài, HS cả lớp làm vào VBT. - HS kiểm tra bài lẫn nhau. - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu. - Cả lớp nhận xét, bổ sung. - HS đọc yêu cầu bài tập . - 2 HS lên bảng làm bài, các HS khác làm bài vào VBT . - HS làm bài vào VBT, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài với nhau. - HS cả lớp. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Tuần 1 to¸n Tiết :2 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 ( tiếp theo) I.Mục tiêu : HS biÕt: Thùc hiƯn ®ỵc phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè cã ®Õn 5 ch÷ sè; nh©n chia cã ®Õn 5 ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè. BiÕt so s¸nh, xÕp thø tù(®Õn 4 sè) c¸c sè ®Õn 100 000 II.Đồ dùng dạy học : GV kẻ sẵn bảng số trong bài tập 5 lên bảng phụ. III.Hoạt động trên lớp: t/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5 ph 25 ph 5 ph A- PhÇn më ®Çu 1.Ổn đònh: 2.KTBC: - 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướùng dẫn luyện tập thêm của tiết 1, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS . - GV chữa bài, nhận xét và ghi điểm cho HS. 3.Giới thiệu bài: Giờ học Toán hôm nay các em sẽ tiếp tục cùng nhau ôn tập các kiến thức đã học về các số trong phạm vi 100 000. B- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hướng dẫn ôn tập: Bài 1: - GV cho HS nêu yêu cầu của bài toán. - GV yêu cầu HS nối tiếp nhau thực hiện tính nhẩm trước lớp, mỗi HS nhẩm một phép tính trong bài. - GV nhận xét , sau đó yêu cầu HS làm vào vở. Bài 2: - GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT. - Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn , nhận xét cả cách đặt tính và thực hiện tính. - GV có thể yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính và cách thực hiện tínhcủa các phép tính vừa thực hiện. Bài 3: - GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - GV yêu cầu HS làm bài. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. Sau đó yêu cầu HS nêu cách so sánh của một cặp số trong bài. - GV nhận xét và ghi điểm. Bài 4/b - GV yêu cầu HS tự làm bài. - GV hỏi : Vì sao em sắp xếp được như vậy ? C KÕt ln: - NhËn xÐt giê häc - Chuẩn bò bài tiết sau. - 3 HS lên bảng làm bài . - 5 HS đem VBT lên GV kiểm tra. 7000 + 300 + 50 + 1 = 7 351 6000 + 200 + 3 = 6 203 6000 + 200 + 30 = 6 230 5000 + 2 = 5 002 - HS nghe GV giới thiệu bài. - Tính nhẩm. - Vài HS nối tiếp nhau thực hiện nhẩm. - HS đặt tính rồi thực hiện các phép tính. - Cả lớp theo dõi và nhận xét. - 4 HS lần lượt nêu phép tính cộng, trừ, nhân, chia. - So sánh các số và điền dấu >, <, = . - 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở. (dßng 1,2) - HS nêu cách so sánh. - HS so sánh và xếp theo thứ tự: b) 92 678; 82 697; 79 862; 62 978. - HS nêu cách sắp xếp. - HS cả lớp. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: to¸n Tiết : 3 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (tiếp theo) I.Mục tiêu : - TÝnh nhÈm, thùc hiƯn ®ỵc phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè cã ®Õn n¨m ch÷ sè; nh©n chia sè cã ®Õn n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè. TÝnh ®ỵc gi¸ trÞ cđa biĨu thøc. II.Đồ dùng dạy học : B¶ng phơ chÐp s½n BT 1 III.Hoạt động trên lớp: t/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5 ph 25 ph 5 ph A Më ®Çu: 1.Ổn đònh: 2.KTBC: - GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 2. - GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. 3 Giới thiệu bài: a/ Giờ học toán hôm nay các em tiếp tục cùng nhau ôn tập các kiến thức đã học về các số trong phạm vi 100 000. B- Ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh .Hướng dẫn ôn tập: Bài 1 - GV yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả vào VBT. * Em h·y nªu c¸ch nhÈm nhanh? Bài 2/b - GV cho HS tự thực hiện phép tính. - Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS. Bài 3( a/b) - GV cho HS nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức rồi làm bài. - GV nhận xét và cho điểm HS. HS kh¸ giái lµm tiÕp ý c vµ d (nÕu cßn thêi gian) C- KÕt ln: - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bò bài sau. - 3 HS lên bảng làm bài. HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. - HS nghe GV giới thiệu bài. - HS làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. - 4 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện 2 phép tính. - HS nêu cách đặt tính, thực hiện tính cộng, tính trừ, tính nhân, tính chia trong bài. - 4 HS lần lượt nêu: + Với các biểu thức chỉ có các dấu tính cộng và trừ, hoặc nhân và chia, chúng ta thực hiện từ trái sang phải. + Với các biểu thức có các dấu tính cộng, trừ, nhân, chia chúng ta thực hiện nhân, chia trước, cộng, trừ sau. + Với các biểu thức có chứa dấu ngoặc, chúng ta thực hiện trong dấu ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. - 2 HS lên bảng thực hiện tính giá trò của bốn biểu thức, HS cả lớp làm bài vào VBT. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Tiết : 4 BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ to¸n I.Mục tiêu : - Bíc ®Çu nhận biết được biểu thức có chứa một chữ, giá trò của biểu thức có chứa một chữ. - Biết cách tính giá trò của biểu thức khi thay ch÷ b»ng sè. II.Đồ dùng dạy học: -Đề bài toán ví dụ chép sẵn trên bảng phụ hoặc bảng giấy. -GV vẽ sẵn bảng ở phần ví dụ (để trống số ở các cột). III.Hoạt động trên lớp : t/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5 ph 25 ph A Më ®Çu: 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 3. Kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. 3.Giới thiệu bài: -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với biểu thức có chứa một chữ và thực hiện tính giá trò của biểu thức theo các giá trò cụ thể của chữ. B- Ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh a.Giới thiệu biểu thức có chứa một chữ: * Biểu thức có chứa một chữ -GV yêu cầu HS đọc bài toán ví dụ. -GV hỏi: Muốn biết bạn Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở ta làm như thế nào ? -GV treo bảng số như phần bài học SGK và hỏi: Nếu mẹ cho bạn Lan thêm 1 quyển vở thì bạn Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở? -GV nghe HS trả lời và viết 1 vào cột Thêm, viết 3 + 1 vào cột Có tất cả. -GV làm tương tự với các trường hợp thêm 2, 3, 4, … quyển vở. -GV nêu vấn đề: Lan có 3 quyển vở, nếu mẹ cho Lan thêm a quyển vở thì Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở? -GV giới thiệu: 3 + a được gọi là biểu thức có chứa một chữ. -GV có thể yêu cầu HS nhận xét để thấy biểu thức có chứa một chữ gồm số, dấu tính và một chữ. * Giá trò của biểu thức có chứa một chữ -GV hỏi và viết lên bảng: Nếu a = 1 thì 3 + a = ? -GV nêu: Khi đó ta nói 4 là một giá trò của biểu thức 3 + a. -GV làm tương tự với a = 2, 3, 4, … -GV hỏi: Khi biết một giá trò cụ thể của a, muốn tính giá trò của biểu thức 3 + a ta làm như thế -3 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. 56346 43000 13065 65040 5 2854 21308 x 4 15 13008 59200 21692 52260 040 0 -HS nghe. -Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan có tất cả … quyển vở. -Ta thực hiện phép tính cộng số vở Lan có ban đầu với số vở bạn cho thêm. -Lan có tất cả 3 + 1 quyển vở -HS nêu số vở có tất cả trong từng trường hợp. -Lan có tất cả 3 + a quyển vở. -HS: Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4 -HS tìm giá trò của biểu thức 3 + a trong từng trường hợp. -Ta thay giá trò của a vào biểu thức rồi thực hiện tính. to¸n 5 ph nào ? -Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được gì ? b. Luyện tập – thực hành: Bài 1 -GV: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? -GV viết lên bảng biểu thức 6 + b và yêu cầu HS đọc biểu thức này. -Chúng ta phải tính giá trò của biểu thức 6 + b với b bằng mấy ? -Nếu b = 4 thì 6 + b bằng bao nhiêu? -Vậy giá trò của biểu thức 6 + b với b = 4 là bao nhiêu ? -GV yêu cầu HS tự làm các phần còn lại của bài. -GV hỏi: Giá trò của biểu thức 115 – c với c = 7 là bao nhiêu ? -Giá trò của biểu thức a + 80 với a = 15 là bao nhiêu ? Bài 2/a -GV vẽ lên bảng các bảng số như bài tập 2, SGK. -GV hỏi về bảng thứ nhất: Dòng thứ nhất trong bảng cho em biết điều gì ? -Dòng thứ hai trong bảng này cho biết điều gì ? - x có những giá trò cụ thể như thế nào ? -Khi x = 8 thì giá trò của biểu thức 125 + x là bao nhiêu ? -GV yêu cầu HS tự làm tiếp phần còn lại của bài. -GV chữa bài và cho điểm HS. Bài 3/b -GV yêu cầu HS đọc đề bài. -GV: Nêu biểu thức trong phần a ? -Chúng ta phải tính giá trò của biểu thức 873 – n với những giá trò nào của n ? -Muốn tính giá trò biểu thức 873 – n với n = 10, em làm như thế nào ? -GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào VBT, sau đó kiểm tra vở của một số HS. C- KÕt ln -GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bò bài sau. -Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trò của biểu thức 3 + a. -Tính giá trò của biểu thức. -HS đọc. -Tính giá trò của biểu thức 6 + b với b = 4. -HS: Nếu b = 4 thì 6 + b = 6 + 4 = 10. -Vậy giá trò của biểu thức 6 + b với b = 4 là 6 + 4 = 10. -2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT. -Giá trò của biểu thức 115 – c với c = 7 là 115 – 7 = 108. -Giá trò của biểu thức a + 80 với a = 15 là 15 +80 = 95. -HS đọc bảng. -Cho biết giá trò cụ thể của x (hoặc y). -Giá trò của biểu thức 125 + x tương ứng với từng giá trò của x ở dòng trên. -x có các giá trò là 8, 30, 100. -125 + x = 125 +8 = 133. -2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phần, HS cả lớp làm bài vào VBT. -HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. -1 HS đọc trước lớp. -Biểu thức 873 - n -Tính giá trò biểu thức 873 – n với n = 10, n = 0, n = 70, n = 300. -Với m = 10 thì biểu thức: 873 – n = 873 - 10 = 863. -HS tự làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. HS có thể trình bày bài như sau: -HS cả lớp. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Tiết : 5 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: TÝnh ®ỵc gi¸ trÞ cđa biĨu thøc chøa mét ch÷khi thay ch÷ b»ng sè. to¸n Lµm quen víi c«ng thøc tÝnh chu vi h×nh vu«ng cã ®é dµi c¹nh lµ a II.Đồ dùng dạy học: -Đề bài toán 1a, 1b, 3 chép sẵn trên bảng phụ hoặc bảng giấy. III.Hoạt động trên lớp: t/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5 ph 25 ph 5 ph A Më ®Çu: 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 4, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. 3.Giới thiệu bài: -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ tiếp tục làm quen với biểu thức có chứa một chữ và thực hiện tính giá trò của biểu thức theo các giá trò cụ thể của chữ. B- Ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh a.Hướng dẫn luyện tập: Bài 1 -GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? -GV treo bảng phụ đã chép sẵn nội dung bài 1a và yêu cầu HS đọc đề bài. * Mn tÝnh gi¸ trÞ cđa bt cã chøa mét ch÷, ta ltn? Bài 2( ý a vµ c) -GV yêu cầu HS đọc đề bài, - Lu ý: khi tÝnh gt cđa bt cã hai dÊu phÐp tÝnh? -GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 4 -GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi hình vuông. -Nếu hình vuông có cạnh là a thì chu vi là bao nhiêu ? ( P= a x 4) -GV nhận xét và cho điểm. C- KÕt ln -GV NX giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bò bài sau. -2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. 2b. Y 200 960 1350 Y – 20 200 – 20 = 180 960 – 20 = 940 1350 – 20 = 1330 3b. n=10 thì 873 - n = 873 - 10 = 863 n= 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873 n=70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803 n= 300 thì 873 – n = 873 – 300 = 573 -HS nghe GV giới thiệu bài. -Tính giá trò của biểu thức. -HS tù lµm bµi vµo VBT, 4 HS lµm giÊy khỉ to sau ®ã lªn b¶ng ch÷a bµi vµ nªu c¸ch lµm. - Thay ch÷ b»ng sè -2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT. -Ta lấy cạnh nhân với 4. -Chu vi của hình vuông là a x 4. -HS đọc công thức tính chu vi của hình vuông. -3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT. -HS cả lớp. Tiết : 6 CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ I.Mục tiêu : - BiÕt mèi quan hƯ gi÷a c¸c hµng liỊn kỊ. -Biết đọc và viết các số có đến 6 chữ số. II.Đồ dùng dạy học : Tuần 2 to¸n -Các hình biểu diễn đơn vò, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn như SGK (nếu có). -Các thẻ ghi số có thể gắn được lên bảng. -Bảng các hàng của số có 6 chữ số: Hàng Trăm nghìn Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vò III.Hoạt động trên lớp : t/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A- Më ®Çu: 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 5, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. 3 Giới thiệu bài: -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với các số có sáu chữ số. B- Ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh: 1.Ôn tập về các hàng đơn vò, trăm, chục, nghìn, chục nghìn: -GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ trang 8 SGK và yêu cầu các em nêu mối quan hệ giũa các hàng liền kề; +Mấy đơn vò bằng 1 chục ? (1 chục bằng bao nhiêu đơn vò ?) +Mấy chục bằng 1 trăm ? (1 trăm bằng mấy chục ? ) +Mấy trăm bằng 1 nghìn ? (1 nghìn bằng mấy trăm ?) +Mấy nghìn bằng 1 chục nghìn ? (1 chục nghìn bằng mấy nghìn ? ) +Mấy chục nghìn bằng 1 trăm nghìn ? (1 trăm nghìn bằng mấy chục nghìn ? ) -Hãy viết số 1 trăm nghìn. -Số 100000 có mấy chữ số, đó là những chữ số nào ? c.Giới thiệu số có sáu chữ số : -GV treo bảng các hàng của số có sáu chữ số như phần đồ dùng dạy – học đã nêu. * Giới thiệu số 432516 -GV giới thiệu: Coi mỗi thẻ ghi số 100000 là một trăm nghìn. -Có mấy trăm nghìn ? -Có mấy chục nghìn ? -2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. -Quan sát hình và trả lời câu hỏi. +10 đơn vò bằng 1 chục. (1 chục bằng 10 đơn vò.) +10 chục bằng 1 trăm. (1 trăm bằng 10 chục.) +10 tr¨m bằng 1 nghìn. (1 nghìn bằng 10 trăm.) +10 nghìn bằng 1 chục nghìn. (1 chục nghìn bằng 10 nghìn.) +10 chục nghìn bằng 1 trăm nghìn. (1 trăm nghìn bằng 10 chục nghìn.) -1 HS lên bảng viết, HS cả lớp viết vào giấy nháp: 100000. -6 chữ số, đó là chữ số 1 và 5 chữ số 0 đứng bên phải số 1. -HS quan sát bảng số. -Có 4 trăm nghìn. -Có 3 chục nghìn. -Có 2 nghìn. to¸n -Có mấy nghìn ? -Có mấy trăm ? -Có mấy chục ? -Có mấy đơn vò ? -GV gọi HS lên bảng viết số trăm nghìn, số chục nghìn, số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vò vào bảng số. * Giới thiệu cách viết số 432 516 -GV: Dựa vào cách viết các số có năm chữ số, bạn nào có thể viết số có 4 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 1 chục, 6 đơn vò ? -GV nhận xét đúng / sai và hỏi: Số 432516 có mấy chữ số ? -Khi viết số này, chúng ta bắt đầu viết từ đâu ? -GV khẳng đònh: Đó chính là cách viết các số có 6 chữ số. Khi viết các số có 6 chữ số ta viết lần lượt từ trái sang phải, hay viết từ hàng cao đến hàng thấp. * Giới thiệu cách đọc số 432 516 -GV: Bạn nào có thể đọc được số 432516 ? -Nếu HS đọc đúng, GV khẳng đònh lại cách đọc đó và cho cả lớp đọc. Nếu HS đọc chưa đúng GV giới thiệu cách đọc: Bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm mười sáu. -GV hỏi: Cách đọc số 432516 và số 32516 có gì giống và khác nhau? -GV viết lên bảng các số 12357 và 312357; 81759 và 381759; 32876 và 632876 yêu cầu HS đọc các số trên. d. Luyện lập, thực hành : Bài 1 -GV gắn các thẻ ghi số vào bảng các hàng của số có 6 chữ số để biểu diễn số 313214, số 523453 và yêu cầu HS đọc, viết số này. -GV nhận xét, có thể gắn thêm một vài số khác cho HS đọc, viết số. Hoặc có thể yêu cầu HS tự lấy ví dụ, đọc số, viết số và gắn các thẻ số biểu diễn số. Bài 2 -GV yêu cầu HS tự làm bài (Nếu HS kém GV có thể hướng dẫn để HS thấy cột thứ nhất trong bảng là Viết số, các cột từ thứ hai đến thứ 7 là số trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vò của số, cột thứ tám ghi cách đọc số. ) -GV gọi 2 HS lên bảng, 1 HS đọc các số trong -Có 5 trăm. -Có 1 chục. -Có 6 đơn vò. -HS lên bảng viết số theo yêu cầu. -2 HS lên bảng viết, HS cả lớp viết vào giấy nháp (hoặc bảng con): 432516. -Số 432516 có 6 chữ số. -Ta bắt đầu viết từ trái sang phải: Ta viết theo thứ tự từ hàng cao đến hàng thấp: hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vò. -1 đến 2 HS đọc, cả lớp theo dõi. -HS đọc lại số 432516. -Khác nhau ở cách đọc phần nghìn, số 432516 có bốn trăm ba mươi hai nghìn, còn số 32516 chỉ có ba mươi hai nghìn, giống nhau khi đọc từ hàng trăm đến hết. -HS đọc từng cặp số. -1 HS lên bảng đọc, viết số. HS viết số vào VBT: a) 313241 b) 523453 -HS tự làm bài vào VBT, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. (HS có thể dùng bút chì to¸n bài cho HS kia viết số. -GV hỏi thêm HS về cấu tạo thập phân của các số trong bài. Ví dụ: Số nào gồm 8 trăm 8 nghìn, 3 chục nghìn, 7 trăm, 5 chục, 3 đơn vò ? Bài 3 -GV viết các số trong bài tập (hoặc các số có sáu chữ số khác) lên bảng, sau đó chỉ số bất kì và gọi HS đọc số. -GV nhận xét. 4.Củng cố- Dặn dò: -GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập luyện tập thêm và chuẩn bò bài sau. để làm vào SGK) -HS nêu: Tám trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi ba và lên bảng viết 832753. -HS lần lượt đọc số trước lớp, mỗi HS đọc từ 3 đến 4 số. -HS cả lớp. Tiết : 7 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : Giúp HS: - ViÕt vµ ®äc ®ỵc c¸c sè cos ®Õn s¸u ch÷ sè. .Đồ dùng dạy học: III.Hoạt động trên lớp: t/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A- Më ®Çu: 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -GV gọi 4 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập 4 của tiết 6, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. 3.Giới thiệu bài: -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ luyện tập về đọc viết, thứ tự các số có sáu chữ số. B Ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh: Bài 1 -GV kẻ sẵn nội dung bài tập này lên bảng và yêu cầu 1 HS làm bài trên bảng, các HS khác dùng bút chì làm bài vào SGK. … Bài 3 -GV yêu cầu HS tự viết số vào VBT. Kết quả: a. 4 300 b. 24 316 c. 24 301 d. 180 715 e. 307 421 g. 999 999 -GV chữa bài và cho điểm HS. Bài 4 -GV yêu cầu HS tự điền số vào các dãy số, sau đó cho HS đọc từng dãy số trước lớp. -4 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. a. 63 115 b. 723 936 c. 943 103 d. 860 372 -HS nghe. -HS làm bài theo yêu cầu. -1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT, Sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau. to¸n -GV cho HS nhận xét về các đặc điểm của các dãy số trong bài. C- KÕt ln: -GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập , chuẩn bò sau. -HS làm bài và nhận xét: a) Dãy các số tròn trăm nghìn. b) Dãy các số tròn chục nghìn. c) Dãy các số tròn trăm. d) Dãy các số tròn chục. e) Dãy các số tự nhiên liên tiếp. -HS cả lớp. Tiết : 8 HÀNG VÀ LỚP I.Mục tiêu : - BiÕt ®ỵc c ¸c hµng trong líp ®¬n vÞ, líp ngh×n. - BiÕt gi¸ trÞ cđa ch÷ sè theo vÞ trÝ cuae rõng ch÷ sè trong mçi sè. - BiÕt viÕt sè thµnh tỉng theo hµng. II.Đồ dùng dạy học : -Bảng kẻ sẵn các lớp, hàng của số có sáu chữ số như phần bài học SGK: số Lớp nghìn Lớp đơn vò Hàng trăm nghìn Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vò - GV vẽ sẵn bảng ở phần ví dụ (để trống số ở các cột). III.Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A- Më ®Çu: 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -GV gọi 4 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 7 và kiểm tra VBT về nhà của HS, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. 3.Giới thiệu bài: -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với biểu thức có chứa một chữ và thực hiện tính giá trò của biểu thức theo các giá trò cụ thể của chữ, hàng và lớp của các số có sáu chữ số. b.Giới thiệu lớp đơn vò, lớp nghìn: -GV: Hãy nêu tên các hàng đã học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ? -GV giới thiệu: Các hàng này được xếp vào các lớp. Lớp đơn vò gồm ba hàng là hàng đơn vò, hàng chục, hàng trăm. Lớp nghìn gồm hàng nghìn, hàng -4 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. Bài 2 -Thực hiện đọc các số: 2453, 65243, 762543, 53620. - Chữ số 5 ở số 2453 thuộc hàng chục, ở số 65243 thuộc hàng nghìn, ở số 762543 thuộc hàng trăm, ở số 53620 thuộc hàng chục nghìn. -HS nghe. -HS nêu: Hàng đơn vò, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục [...]... trước lớp, cả lớp nhận -Bạn nào có thể đọc số trên xét đúng/ sai -GV hướng dẫn lại cách đọc +Tách số trên thành các lớp thì được 3 lớp lớp đơn -HS thực hiện tách số thành các lớp theo vò, lớp nghìn, lớp triệu GV vừa giới thiệu vừa dùng thao tác của GV phấn gạch chân dưới từng lớp để được số 342 157 41 3 +Đọc từ trái sang phải Tại mỗi lớp, ta dựa vào cách đọc số có ba chữ số để đọc, sau đó thêm tên lớp. .. chữ số 4 ở hàng nghìn, chữ số 5 ở -Có thể hỏi thêm về các lớp của các số: +Lớp nghìn của số 45 213 gồm những chữ số hàng chục nghìn -1 HS lên bảng viết, cả lớp nhận xét nào ? +Lớp đơn vò của số 6 543 00 gồm những chữ số và theo dõi nào ? -Chữ số 5 hàng chục nghìn và 4 hàng Bài 2a -GV gọi 1 HS lên bảng và đọc cho HS viết các số nghìn thuộc lớp nghìn -Lớp đơn vò trong bài tập, sau đó hỏi: +Trong số 46 307,... lên bảng viết, HS cả lớp viết vào giấy nháp to¸n Ngµy so¹n: 12/9/09 Ngµy gi¶ng: 14/ 9/09 Tuần 3 Tiết : 11 TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (Tiếp theo) I.Mục tiêu: -Biết đọc, viết các số đến lớp triệu -Củng cố về các hàng, lớp đã học II.Đồ dùng dạy học: -Bảng các hàng, lớp (đến lớp triệu): Lớp triệu Lớp nghìn Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng trăm chục trăm chục triệu nghìn triệu triệu nghìn nghìn Lớp đơn vò Hàng trăm... hàng đvò , lớp đvò giá trò như vậy ? -GV yêu cầu HS làm bài -1 HS lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài vào VBT Số 45 57 561 58 24 58 247 69 Giá trò của chữ số 5 5 50 500 5000 5000000 -GV nhận xét và cho điểm 4. Củng cố- Dặn dò: -GV tổng kết tiết học , dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bò bài sau -Nhận xét tiết học to¸n Ngµy so¹n: 19/9/09 Ngµy gi¶ng: 21/9/09 - Líp 4 Tn 4 To¸n: Tiết : 16 SO SÁNH VÀ XẾP... học toán hôm nay các em sẽ được -HS nghe làm quen với các hàng, lớp lớn hơn các hàng lớp đã học B- Ho¹t ®éng d¹y häc: 27ph 10 ph 1.Giới thiệu hàng triệu, chục triệu, trăm triệu, lớp triệu: -Hàng đơn vò, hàng chục, hàng trăm, hàng -GV hỏi: hãy kể các hàng đã học theo thứ tự nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn từ nhỏ đến lớn -Lớp đơn vò, lớp nghìn -Hãy kể tên các lớp đã học -1 HS lên bảng viết, HS cả. .. 56032, 123517, 3058 04, 960783 +Trong số 46 307 chữ số 3 ở hàng trăm, Bài 3 -GV viết lên bảng số 523 14 và hỏi: Số 523 14 lớp đơn vò gồm mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy nghìn, +Trong số 56032 chữ số 3 ở hàng chục, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vò ? lớp đơn vò -Hãy viết số 523 14 thành tổng các chục nghìn, +HS trả lời nghìn, trăm, chục, đơn vò -GV nhận xét cách viết đúng, sau đó yêu cầu HS cả lớp làm các phần... Các hàng triệu, chục triệu, trăm triệu tạo thành lớp triệu -Lớp triệu gồm mấy hàng, đó là những hàng nào ? -Kể tên các hàng lớp đã học 2 Thùc hµnh bài tập 1:Các số tròn chục triệu từ 1000000 đến -1 HS lên bảng viết, HS cả lớp viết vào giấy nháp -HS cả lớp đọc: 1 trăm triệu -Có 9 chữ số, một chữ số 1 và tám chữ số 0 đứng bên phải số 1 -HS nghe giảng -Lớp triệu gồm ba hàng là hàng triệu, hàng chục triệu,... Bài 4 -GV lần lượt đọc từng số trong bài cho HS viết +Có hai số có chữ số hàng đơn vò là 7 số đó là số 46 307 và số 123517 -GV nhận xét và cho điểm HS C- KÕt ln: -GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài -1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bò bài sau bài vào VBT -Số 523 14 gồm 5 chục nghìn, 2 nghìn, 3 trăm, 1 chục, 4 đơn vò -1 HS lên bảng viết, HS cả lớp viết... Hàng chục Hàng đơn vò III.Hoạt động trên lớp: t/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A- Më ®Çu: 5ph 1.Ổn đònh: 2.KTBC: - 4 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS -Gọi 4 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập 4 cả lớp theo dõi để nhận xét bài làm của của tiết 10 bạn + Đọc và viết số trên bảng phụ của Gv -Kiểm tra VBT ở nhà của một số HS 3.Giới thiệu bài: -GV: Giờ học toán hôm nay sẽ giúp các em biết đọc, -HS... nghe GV giới thiệu bài viết các số đến lớp triệu 30ph B- Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Hướng dẫn đọc và viết số đến lớp triệu : -GV treo bảng các hàng, lớp đã nói ở đồ dùng dạy 14ph học lên bảng -GV vừa viết vào bảng trên vừa giới thiệu: Cô (thầy) có 1 số gồm 3 trăm triệu, 4 chục triệu, 2 triệu, 1 trăm -1 HS lên bảng viết số, HS cả lớp viết nghìn, 5 chục nghìn, 7 nghìn, 4 trăm, 1 chục, 3 đơn vò vào giấy nháp . trên thành các lớp thì được 3 lớp lớp đơn vò, lớp nghìn, lớp triệu. GV vừa giới thiệu vừa dùng phấn gạch chân dưới từng lớp để được số 342 157 41 3 +Đọc từ trái sang phải. Tại mỗi lớp, ta dựa. số 46 307 và số 123517. -1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT. -Số 523 14 gồm 5 chục nghìn, 2 nghìn, 3 trăm, 1 chục, 4 đơn vò. -1 HS lên bảng viết, HS cả lớp viết vào VBT. 523 14 =. quả: a. 4 300 b. 24 316 c. 24 301 d. 180 715 e. 307 42 1 g. 999 999 -GV chữa bài và cho điểm HS. Bài 4 -GV yêu cầu HS tự điền số vào các dãy số, sau đó cho HS đọc từng dãy số trước lớp. -4 HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 4 cả năm_CKTKN, Giáo án Toán lớp 4 cả năm_CKTKN, Giáo án Toán lớp 4 cả năm_CKTKN