Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 10

74 1.2K 3
Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khoa học: Bài 5: Vai trò chất đạm chất béo A Mục tiêu: Sau học học sinh - Kể tên số thức ăn có nhiều chất đạm chất béo - Nêu vai trò chất đạm chất béo thể - Xác định đợc nguồn gốc thức ăn chứa chất đạm chất béo Gd hs ăn uống đủ chất B -Đồ dùng dạy học - Hình trang 12, 13 s¸ch gi¸o khoa; phiÕu häc tËp C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò I Tổ chức - Hát II Kiểm tra: Kể tên thức ăn có - Hai học sinh trả lời chất bột đờng Nêu nguồn gốc - Lớp nhận xét bổ xung chất bột đờng Gv nhận xét cho điểm III Dạy HĐ1: Tìm hiểu vai trò chất đạm , chất béo * Mục tiêu: Nói tên vai trò thức ăn chứa nhiều chất đạm, chất béo * Cách tiến hành B1: Làm việc theo cặp - Học sinh quan s¸t s¸ch gi¸o - Cho häc sinh quan s¸t SGK khoa thảo luận theo nhóm cặp thảo luận đôi B2: Làm việc lớp - Học sinh trả lời - Nói tên thức ăn giàu chất đạm - Thịt , đậu , trứng , cá , có trang 12 SGK ? t«m , cua - KĨ tên thức ăn có chứa chất - Học sinh nêu đạm em dùng hàng ngày ? - Tại cần ăn thức ăn - Chất đạm giúp xây dựng đổi chứa nhiều chất đạm ? thể - Nói tên thức ăn giàu chất béo - Mỡ , dầu thực vật , vừng, lạc, trang 13 SGK? dừa - Kể tên thức ăn chứa chất béo - Học sinh nêu mà em dùng hàng ngày ? - Nêu vai trò thức ăn chứa - Chất béo giàu lợng giúp chất béo ? thể hÊp thơ vitamin - GV nhËn xÐt vµ kÕt ln HĐ2: Xác định nguồn gốc thức ăn chứa nhiều chất đạm chất béo * Mục tiêu: Phân loại thức - Học sinh làm cá nhân vào ăn phiếu * Cách tiến hành - Đại diện học sinh lên trình bày B1: Phát phiếu học tập - Lớp nhận xét chữa - Hớng dẫn học sinh làm B2: Chữa tập lớp - Gọi học sinh trình bày kết - GV nhËn xÐt vµ kÕt ln IV KÕt thóc bµi : Cđng cè : HƯ thèng bµi vµ nhËn xÐt học Dặn dò: Học thực hành nh học Chuẩn bị sau Khoa học (dạy 4C) Bài :Vai trò Vi- ta- Chất khoáng chất xơ A Mục tiêu: Sau học học sinh - Nói tên vai trò thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng chất xơ - Xác định nguồn gốc nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng chất xơ -Gd hs ăn uống đủ chất để tăng cờng sức khoẻ B Đồ dùng dạy học - Hình 14, 15 sách giáo khoa; bảng phụ dùng cho hoạt động nhóm C.Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò I Tổ chức - Hát II Kiểm tra: Nêu vai trò chất - Hai học sinh trả lời - Nhận xét bổ xung đạm chất béo thể ? -GV nhận xét III Dạy HĐ1: Trò chơi thi kể tên thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng chất xơ * Mục tiêu: Kể tên thức ăn chứa nhiều vitamin Nhận nguồn gốc thức ăn * Cách tiến hành - Lớp chia nhóm nhóm ,hoạt B1: Tổ chức hớng dẫn động điền bảng phụ - Chia nhãm vµ híng dÉn häc sinh lµm bµi B2: Các nhóm thực đánh dấu - Các nhóm thảo luận ghi kết vào cột B3: Trình bày - Đại diện nhóm treo bảng - Gọi nhóm lên trình bày phụ trình bày kết - Nhận xét tuyên dơng nhóm - Học sinh đánh giá so sánh thắng HĐ2: Thảo luận vai trò vitamin, chất khoáng, chất xơ nớc * Mục tiêu: Nêu đợc vai trò vitamin, chất khoáng, chất xơ nớc * Cách tiến hành B1: Thảo luận vai trò vitamin - Kể tên nêu vai trò số vitamim em biết ? - Nêu vai trò nhóm thức ăn chứa vitamin - GV nhận xét kết luận kết cđa c¸c nhãm - Häc sinh kĨ: Vitamin A, B, C, D - Vitamin cần cho hoạt động sống thể thiếu thể bị bệnh Ví dụ - Thiếu vitamin A bị bệnh khô B2: Thảo luận vai trò chất mắt, quáng gà khoáng - Kể tên nêu vai trò số - Thiếu vitamin D bị bệnh còi xơng trẻ chất khoáng mà em biết ? - Học sinh nêu: Sắt, can xi tham - Nêu vai trò nhóm thức ăn chứa chất khoáng thể ? gia vào việc xây dựng thể Nếu thiếu chất khoáng thể bị - GV nhận xét B3: Thảo luận vai trò chất bệnh - Chất xơ cần thiết để máy xơ nớc - Tại phải ăn thức ăn tiêu hoá hoạt động qua việc tạo phân giúp thể thải chất cặn bà có chứa chất xơ ? - Chúng ta cần uống lít - Cần uống khoảng lít nớc Vì nớc chiếm 2/3 trọng lợng thể nớc ? Tại cần uống đủ nớc ? giúp thải chất thừa, độc hại - GV nhận xét kết luận IV Kết thúc Củng cố: Nêu vai trò vitamin, chất khoáng chất xơ Tại cần uống đủ nớc Dặn dò: Về nhà học bài, thực hành chuẩn bị sau Khoa học (dạy 4c tiết4,dạy 4d tiết 5) Bài 7: Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn A Mục tiêu: Sau học học sinh biết phân loại thức ăn theo nhóm chất dinh dỡng Biết đợc để có sức khoẻ tốt phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thờng xuyên đổi - Nói tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn có mức độ, ăn ăn hạn chế qua bảng tháp dinh dỡng Rèn hs phân loại thứ ăn theo nhóm chất dinh dỡng thành thạo Gd hs có ý thức giữ gìn sức khoẻ tốt B Đồ dùng dạy học: - Hình trang 16, 17-SGK; su tầm đồ chơi C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò I Tổ chức: - Hát II Kiểm tra: Nêu vai trò vi- - HS trả lời ta-min, chất khoáng, chất xơ - Nhận xét bổ sung nớc ? Nhận xét ,cho điểm III Dạy mới: HĐ1: Thảo luận cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn * Mục tiêu: Giải thích lý cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn * Cách tiến hành: - HS chia nhóm thảo luận B1: Thảo luận theo nhóm - Hớng dẫn thảo luận câu hỏi: Tại nên ăn phối - HS trả lời hợp nhiều loại thức ăn - Không loại thức ăn có B2: Làm việc lớp - Gọi HS trả lời Nhận xét thể cung cấp đầy đủ chất dinh dỡng nên cần ăn phối hợp nhiều kết luận loại thức ăn thờng xuyên thay đổi ăn HĐ2: Làm việc với SGK tìm hiểu tháp dinh dỡng cân đối * Mục tiêu: Nói tên nhóm thức ăn cần ăn đủ * Cách tiến hành: - HS mở SGK quan sát B1: Làm việc cá nhân - Tự nghiên cứu tháp dinh dỡng - Cho HS mở SGK nghiên - HS thảo luận trả lời cứu B2: Làm việc theo cặp - Hớng dẫn HS trả lời câu hỏi: Cần ăn ®đ ¡n võa ph¶i ¡n cã møc ®é ¡n Ýt Ăn hạn chế B3: Làm việc lớp - Tổ chức cho lớp báo cáo kết - GV nhận xét kết luận - Thức ăn chứa chất bột đờng, vi-tamin, chất khoáng chất xơ cần đợc ăn đầy đủ Thức ăn chứa nhiều chất đạm cần đợc ăn vừa phải - Thức ăn nhiều chất béo nên ăn có mức độ - Không nên ăn nhiều đờng hạn chế ăn muối HĐ3: Trò chơi chợ - HS lắng nghe * Mục tiêu: Biết lựa chọn thức - Thực chơi: Trò chơi chợ ăn cho bữa cách phù - Một vài em giới thiệu sản phẩm hợp có lợi cho sức khoẻ - Nhận xét bổ sung * Cách tiến hành: B1: GV hớng dẫn cách chơi - Hớng dẫn HS chơi hai cách B2: HS thực hành chơi B3: HS giới thiệu sản phẩm đà chọn - Nhận xÐt vµ bỉ sung KÕt thóc bµi - HƯ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc -VỊ nhµ häc Khoa học Bài 8: Tại cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật A Mục tiêu: Sau học HS - Giải thích lý cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật - Nêu ích lợi việc ăn cá :đạm cá dễ tiêu đạm gia súc, gia cầm Gd hs biết ăn phối hợp chất giàu chất đạm động vật thực vật B Đồ dùng dạy học - Hình 18, 19-SGK; phiếu học tập C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Tổ chức: Hoạt động trò - Hát II Kiểm tra: Tại nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thờng xuyên thay đổi - GV nhận xét đánh giá III Dạy mới: HĐ1: Trò chơi thi kể tên ăn chứa nhiều chất đạm * Mục tiêu: Lập đợc d/ sách tên ăn * Cách tiến hành: B1: Tổ chức - GV chia lớp thành đội B2: Cách chơi luật chơi - Cùng thời gian lµ 10 thi kĨ B3: Thùc hiƯn - GV bấm đồng hồ theo dõi Nhận xét tuyên dơng đội thắng HĐ2: Tìm hiểu lý cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật * Mục tiêu: Kể tên ăn vừa cung cấp đạm động vật đạm thực vật Giải thích * Cách tiến hành: B1: Thảo luận lớp - Cho HS đọc danh sách ăn hớng dẫn thảo luận B2: Làm việc với phiếu học tập theo nhóm - GV chia nhóm phát phiếu B3: Thảo luận lớp - Trình bày cách giải thích nhóm - GV nhận xét kết luận - HS trả lời - Nhận xét bổ sung - Tổ trởng đội lên rút thăm đội đợc nói trớc - đội thi kể tên ăn chứa nhiều chất đạm ( Gà, cá, đậu, tôm, cua, mực, lơn, ,vừng lạc) Nhận xét bổ sung - Một vài em đọc lại danh sách ăn chứa nhiều chất đạm vừa tìm đợc HĐ1 - HS chia nhóm - Nhận phiếu thảo luận, đại diện nhóm trình bày - Đạm động vËt cã nhiỊu chÊt bỉ dìng q nhng thêng khã tiêu Đạm thực vật dễ tiêu nhng thiếu số chất bổ dỡng Vì cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật Đạm động vật có cá dễ tiêu nên ta cần ăn - HS nhận xét bổ sung - Thi kể tên ăn vừa cung cấp đạm động vật đạm thực vật - HS trả lời - Nhận xét kÕt ln IV KÕt thóc bµi Cđng cè: - Trong nhóm đạm động vật nên ăn cá? - Hệ thống nhận xét học Dặn dò: - Về nhà học thực hành - Đọc chuẩn bị cho sau Khoa học(dạy 4c) Bài 9: Sử dụng hợp lý chất béo muối ăn A.Mục tiêu:Sau học học sinh - Biết đợc cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật thực vật - Nói lợi ích muối iốt Nêu tác hại thói quen ăn mặn -Rèn kỹ sử dụng hợp lý chất béo muối ăn sống sinh hoạt hàng ngày -Giáo dục hs ăn uống phù hợp để giữ gìn sức khoẻ B Đồ dùng dạy học - Hình trang 20, 21 sách giáo khoa; Tranh ảnh quảng cáo thực phẩm có chứa iốt C Hoạt động dạy học Hoạt động thầy Tổ chức Kiểm tra: Tại cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật ? Gv nhận xét cho điểm Dạy HĐ1: Trò chơi thi kể ăn cung cấp nhiều chất béo * Mục tiêu: Lập đợc danh sách tên ăn chứa nhiều chất béo * Cách tiến hành B1: Tổ chức - Chia lớp thành hai đội chơi B2: Cách chơi luật chơi - Thi kể tên ăn thời gian 10 B3: Thùc hiƯn - Y/c hs thùc hiƯn Ho¹t động trò - Hát - Hai học sinh trả lêi - NhËn xÐt vµ bỉ xung - Líp chia thành hai đội - Hai đội trởng lên bốc thăm -Hai đội thực chơi - Học sinh theo dõi luật chơi - Lần lợt đội kể tên ¨n - GV theo dâi.NhËn xÐt vµ kÕt luËn - Tuyên dơng nhóm thắng HĐ2: Thảo luận ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật thùc vËt * Mơc tiªu: BiÕt tªn mét sè mãn ăn vừa cung cấp Nêu ích lợi việc ăn phối hợp * Cách tiến hành - Cho học sinh đọc lại danh sách ăn vừa tìm trả lời câu hỏi: - Tại nên ăn phối hợp chất béo động vật thực vật ? ( Món ăn rán nh thịt, cá, bánh Món ăn luộc hay nấu mỡ nh chân giò, thịt, canh sờn Các muối nh vừng, lạc - Một học sinh làm th ký viết tên ăn - Hai đội treo bảng danh sách - Nhận xét - Học sinh đọc lại danh sách vừa tìm - Học sinh trả lời - Cần ăn phối hợp chất béo động vật thực vật để đảm bảo cung cấp đủ loại chất béo cho thể - Nhận xét bổ xung HĐ3: Thảo luận ích lợi muối iốt tác hại ăn mặn * Mục tiêu: Nói ích lợi muối iốt Nêu tác hại thói quen ăn mặn - Học sinh quan sát theo dõi - Cho học sinh quan sát tranh ảnh t liệu HD - Để phòng tránh rối loạn thiếu - Làm để bổ xung iốt cho iốt nên ¨n mi cã bỉ xung ièt thĨ - ¡n mỈn có liên quan đến bệnh huyết - Tại không nên ăn mặn áp cao - Nhận xét kết ln 4.KÕt thóc bµi : - HƯ thèng kiÕn thøc cđa bµi vµ nhËn xÐt giê häc - VỊ nhµ học thực hành Khoa học (dạy 4c ) Bài 10: Ăn nhiều rau chín Sử dụng thực phẩm an toàn A Mục tiêu: Sau học học sinh - Giải thích phải ăn nhiều rau chín hàng ngày Nêu đợc tiêu chuẩn thực phẩm an toàn KĨ c¸c biƯn ph¸p thùc hiƯn vƯ sinh an toàn thực phẩm -Rèn cho hs có kỹ chon thực phẩm bảo quản thực phẩm -Giáo dục hs có ý thức giữ vệ sinh an toàn thực phẩm B Đồ dùng dạy học - Hình trang 22, 23 sách giáo khoa; Sơ đồ tháp dinh dỡng cân đối C Hoạt động dạy học Hoạt động thầy I Tổ chức II Kiểm tra: Nêu ích lợi muối íôt tác hại việc ăn mặn ? Gv nhận xét III Dạy HĐ1: Tìm lý cần ăn nhiều rau chín * Mục tiêu: Học sinh biết giải thích phải ăn nhiều rau chín hàng ngày * Cách tiến hành B1: Cho học sinh xem sơ đồ tháp dinh dỡng - Híng dÉn häc sinh quan s¸t B2: Híng dÉn học sinh trả lời - Kể tên số loại rau em ăn ngày ? - Nêu ích lợi việc ăn rau ? - Nhận xét kết luận HĐ2: Xác định tiêu chuẩn thực phẩm an toàn * Mục tiêu: Giải thích thực phẩm an toàn * Cách tiến hành B1: Cho HS mở SGK quan sát hình 3, B2: Trình bày kết - Thế thực phẩm an toàn? - Làm để thực vệ sinh an toàn thực phẩm? -Gv nhận xét bổ sung HĐ3: Thảo luận biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực phẩm * Mục tiêu: Kể biện pháp thực * Cách tiến hành B1: Làm việc theo nhóm (phát phiếu ) - Chia lớp thành ba nhóm thảo luận theo phiếu B2: Làm việc lớp Hoạt động trò - Hát - Hai học sinh trả lêi - NhËn xÐt vµ bỉ xung - Häc sinh quan sát tháp dinh dỡng cân đối để thấy đợc rau chín đợc ăn đủ với số lợng nhiều thức ăn chứa chất đạm chất béo - Học sinh nêu - Nên ăn phối hợp nhiều loại rau, để có đủ vitamin chất khoáng cho thể Các chất xơ rau giúp tiêu hoá tốt - Học sinh quan sát tranh SGK - Häc sinh tr¶ lêi - Thùc phẩm an toàn đợc nuôi trồng theo quy trình hợp vệ sinh -hs trả lời - Ba nhóm thảo luận cách chọn nhận thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn - Đại diện nhóm lên trình bày - Nhận xét bổ xung - Hát I- Tổ chức - Vài em trả lời II- Kiểm tra : cần làm để - Nhận xét bổ xung chống ô nhiễm tiếng ồn lớp, nhà nơi công cộng ? GV nhận xét cho điểm III- Dạy + HĐ1: Tìm hiểu vật tự phát ánh sáng vật đợc chiếu sáng * Mục tiêu : phân biệt đợc vật tự phát sáng vật đợc chiếu sáng - Học sinh quan sát hình để phân * Cách tiến hành biệt đợc : - Cho HS dựa vào hình 1, để thảo luận - Ban ngày vật tự phát sáng : Mặt trời; nhóm cặp đôi Vật đợc chiếu sáng : gơng, bàn, ghế Gọi nhóm báo cáo - Ban đêm vật tự phát sáng : đèn điện; Vật đợc chiếu sáng : mặt trăng, gơng, bàn GV nhận xét ghế Các nhóm báo cáo + HĐ2: Tìm hiểu đờng truyền ánh sáng * Mục tiêu : nêu ví dụ để chứng tỏ ánh sáng truyền theo đờng thẳng * Cách tiến hành B1:Trò chơiDự đoán đờng truyền ánh sáng - Học sinh em lên chơi trò chơi - GV híng dÉn häc sinh ch¬i (SGV158) - Häc sinh quan sát thí nghiệm rút B2: Làm thí nghiƯm trang 90 cho häc nhËn xÐt : ¸nh s¸ng truyền theo đờng sinh quan sát dự đoán đờng truyền thẳng ánh sáng + HĐ3: Tìm hiểu truyền ¸nh s¸ng qua c¸c vËt * Mơc tiªu : biÕt làm thí nghiệm để xác định vật cho ánh sáng truyền qua không truyền qua - Các nhóm tiến hành thí nghiệm ghi * Cách tiến hành : Các nhóm làm thí kết nghiệm trang 91 ghi lại kết - Gọi học sinh báo cáo kết nêu - Đại diện nhóm báo cáo ví dụ ứng dụng liên quan GV nhận xét + HĐ4: Tìm hiểu mắt nhìn thấy * Mục tiêu : để chứng tỏ mắt nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật tới mắt * Cách tiến hành - Học sinh lµm thÝ nghiƯm trang 91 ( h ) B1: Làm thí nghiệm trang 91 để rút - Học sinh báo cáo kết tự lấy thêm kết luận ví dụ B2: Cho học sinh tìm thêm ví dụ điều kiện nhìn thấy mắt -Gọi HS trình bày GV nhận xét IVKết thúc - Mắt ta nhìn thấy vật nào? - VN xem lạibài Khoa học (dạy 4c ) Bài 46:Bóng tối A Mục tiêu : sau học, học sinh - Nêu đợc bóng tối phía sau vật cản sáng đợc chiếu sáng - Dự đoán đợc vị trí, hình dạng bóng tối số trờng hợp đơn giản - Nhận biết đợc vị trí vật cản sáng thay đổi bóng vật thay ®ỉi -Häc sinh thÝch t×m hiĨu vỊ khoa häc B Đồ dùng dạy học - Chuẩn bị : đèn bàn; Nhóm : đèn pin, tờ giấy to, kéo, bìa, số tre nhỏ C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò - Hát I Ôn định - Hai học sinh trả lời II- KiĨm tra : LÊy vÝ dơ nh÷ng vËt tù - Nhận xét bổ xung phát sáng vật đợc chiếu sáng GV nhận xét cho điểm III- Dạy - Khởi động : cho học sinh quan sát hình trang 92 nhận xét xem ánh sáng đợc chiếu từ phía + HĐ1: Tìm hiểu bóng tối * Mục tiêu : Nêu đợc bóng tối xuất phía sau vật cản sáng đợc chiếu sáng Dự đoán đợc vị trí hình dạng bóng tối Biết bóng số vật thay đổi hình dạng, kích thớc * Cách tiến hành - B1: Cho häc sinh thùc hiƯn thÝ nghiƯm trang 93 ®Ĩ dự đoán bóng tối xuất đâu, ? - B2: Gäi häc sinh b¸o c¸o c¸c dù đoán giải thích em đa dự đoán nh - B3: Các nhóm trình bày thảo luận câu hỏi sách giáo khoa - Làm để bóng vật to ? - Bóng vật thay đổi ? + HĐ2: Trò chơi hoạt hình * Mục tiêu: củng cố vËn dơng kiÕn thøc ®· häc vỊ bãng tèi * Cách tiến hành - Đóng kín cửa phòng học, làm tối Căng vải to làm phông, sử dụng đèn chiếu Cắt bìa giấy làm hình nhân vật để biểu diễn - Tiến hành chiếu phim cho học sinh xem - Học sinh quan sát hình vµ nhËn xÐt - Häc sinh tiÕn hµnh thÝ nghiƯm trang 93 - Bãng tèi xuÊt hiÖn phÝa sau vËt cản sáng vật đợc chiếu sáng - Học sinh nªu - Bãng tèi xt hiƯn phÝa sau vËt cản sáng vật đợc chiếu sáng - Bóng vật thay đổi vị trí vật đợc chiếu sáng vật đợc thay đổi - Học sinh quan sát thực hành xem chiếu phim hoạt hình IV- Kết thúc : - Bóng tối xuất đâu ? - Cã thĨ lµm cho bãng tèi cđa mét vËt thay đổi cách Khoa học(dạy c) Bài 47:ánh sáng cần cho sống A Mục tiêu : sau học học sinh biết - Nêu đợc vai trò ánh sáng đời sống thực vật - Nêu ví dụ chứng tỏ loài thực vật có nhu cầu ánh sáng khác ứn dụng kiến thức vào trồng trọt - Thích tìm hiểu khoa học B Đồ dùng dạy học - Hình trang 94, 95 sách giáo khoa - Phiếu học tập C Các hoạt động dạy học Hoạt động thÇy I- Tỉ chøc II- KiĨm tra : Bãng tèi xuất đâu ? GV nhận xét cho điểm III- Dạy + HĐ1: Tìm hiểu vai trò ánh sáng sèng cđa thùc vËt * Mơc tiªu : Häc sinh biết vai trò ánh sáng đời sống thực vật * Cách tiến hành B1: Tổ chức hớng dẫn - Cho nhóm quán sát hình trả lời câu hỏi trang 94, 95 - Vì hoa hình có tên hớng dơng ? - Điều xảy với thực vật ánh sáng B2: Các nhóm tiến hành thảo luận B3: Đại diện nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét + HĐ2: Tìm hiểu nhu cầu ánh sáng thực vật * Mục tiêu: Häc sinh biÕt liªn hƯ thùc tÕ, nªu vÝ dơ chứng tỏ loài thực vật có nhu cầu ánh sáng khác * Cách tiến hành B1: Giáo viên nêu vấn đề ( SGV- trang 164 ) B2: Giáo viên nêu câu hỏi - Tại số sống đợc nơi có nhiều ánh sáng Một số loài khác lại sống rừng rậm, hang động ( ánh sáng ) - Kể tên số cần nhiều ánh sáng cần ánh sáng - Nêu ứng dụng nhu cầu ánh sáng kỹ thuật trồng trọt - Giáo viên nhận xÐt vµ kÕt luËn ( SGV- 165 ) Y/C HS liên hệ thực tế GV nhận xét Hoạt động trò - Hát - Hai em trả lời - Nhận xét bổ xung - Các nhóm quan sát hình 1, 2, 3, ( trang 94, 95 ) - Hoa có tên hớng dơng quay phía mặt trời - Nếu ánh sáng thực vật mau chóng tàn lụi chúng cần ánh sáng để trì sống - Đại diện nhóm báo cáo - Học sinh đọc mục bạn cần biết sách giáo khoa - Học sinh lắng nghe - Mỗi loài thực vật có nhu cầu ánh sáng mạnh ,yếu ,nhiều, khác - Học sinh nêu - Khi trồng trọt cần phải ý đến nhu cầu để che bớt ánh sáng hay trồng xen a bóng với a sáng ruộng - HS liên hệ ,trình bày IV- Kết thúc : - Không có ¸nh s¸ng thùc vËt sÏ nh thÕ nµo ? - VN học Khoa học(dạy 4c ) Bài 48:ánh sáng cần cho sống (Tiếp ) A Mục tiêu: Sau học HS có thể: - Nêu ví dụ chứng tỏ vai trò ánh sáng sống ngời, động vật B Đồ dùng dạy học; - Hình trang 96, 97 SGK - Một khăn tay bịt mắt - Các phiếu b×a kÝch thíc b»ng mét nưa khỉ giÊy A4 - Phiếu học tập C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò I- Tổ chức: - Hát II- Kiểm tra: ánh sáng cần cho thực vật nh - Vài em trả lời nào? - Nhận xét bổ sung III- Dạy mới: - Khởi động: Cho HS sân chơi trò - HS chơi trò chơi: Bịt mắt bắt dê chơi bịt mắt bắt dê giới thiệu + HĐ1: Tìm hiểu vai trò ánh sáng đời sống cđa ngêi * Mơc tiªu: Nªu vÝ dơ vỊ vai trò ánh sáng đời sống ngời * Cách tiến hành: B1: Cho HS tìm ví dụ vai trò ánh - HS tìm ví dụ vai trò ánh sáng sáng đối víi ®êi sèng ngêi ®èi víi ®êi sèng ngời B2: Thảo luận phân loại ý kiến - HS thảo luận ý kiến ghi vào giấy - Gọi HS nêu ý kiến - Đại diện nhóm lên trình bày - GV viết thành cột: - Vai trò ánh sáng việc nhìn, nhận biết giới hình ảnh, màu sắc - Vai trò ánh sáng sức khoẻ - HS lắng nghe theo dõi ngời - GV kết luận nh mục bạn cần biết HS đọc mục bạn cần biết + HĐ2: Tìm hiểu vai trò ¸nh s¸ng ®èi víi ®êi sèng cđa ®éng vËt * Mục tiêu: Kể đợc vai trò ánh sáng Nêu ví dụ loài động vật có nhu cầu ánh sáng khác ứng dụng chăn nuôi * Cách tiến hành: B1: GV phát phiếu cho HS thảo luận B2: HS thảo luận câu hỏi phiếu B3: Làm việc lớp - HS nhận phiếu học tập thảo luận - Đại diện nhóm trình bày - Mỗi nhóm trình bày câu hỏi - GV nhận xét kết luận nh mục bạn - Nhận xét bổ sung cần biết IV.Kết thúc : - Cc sèng cđa ngêi vµ loµi vËt ánh sáng? - Nhận xét đánh giá học -Về nhà học Khoa học (dạy 4c) Bài 49:ánh sáng việc bảo vệ đôi mắt A Mục tiêu: Sau này, HS biết: -Tránh để ánh sáng mạnh chiếu vào mắt ,không nhìn thẳng vào mặt trời ,không chiếu đèn pin vào mắt - Vận dụng kiến thức tạo thành bóng tối, vật cho ánh sáng truyền qua phần, vật cản sáng để bảo vệ mắt - Nhận biết biết phòng tránh trờng hợp ánh sáng mạnh có hại cho mắt - Biết tránh không đọc, viết nơi ánh sáng yếu B Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị: Tranh ảnh số trờng hợp ánh sáng mạnh cách đọc viết không hợp lý thiếu ánh sáng C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò I- Tổ chức: - Hát II- KiĨm tra: Cc sèng cđa ngêi, - em trả lời động vật ánh - Nhận xét bổ sung sáng? GV nhận xét III- Dạy mới: + HĐ1: Tìm hiểu trờng hợp ánh sáng mạnh, không đợc nhìn trực tiếp vào ánh sáng * Mục tiêu: Nhận biết biết phòng tránh trờng hợp ánh sáng mạnh làm hại mắt * Cách tiến hành: B1: GV cho HS tìm hiểu trờng hợp - Những trờng hợp ánh sáng mạnh có ánh sáng mạnh có hại cho mắt hại cho mắt ta không nên nhìn trực tiếp ( hình 98, 99 ) - Gọi nhóm báo cáo thảo luận - Không nên nhìn vào mặt trời, lửa hàn, chung trời nắng to B2: Cho học sinh tìm hiểu - Nên đội mũ rộng vành nắng việc nên làm không nên làm để tránh đeo kính râm tác hại ánh sáng gây + HĐ2: Tìm hiểu số việc nên không nên làm để đảm bảo đủ ánh sáng ®äc viÕt * Mơc tiªu : vËn dơng kiÕn thøc tạo thành bóng tối để bảo vệ cho mắt Biết tránh đọc viết nơi ánh sáng mạnh hay yếu * Cách tiến hành B1: Cho học sinh làm việc theo nhóm quan sát tranh trả lời câu hỏi trang - Hình 6, cần tránh có hại cho mắt 99 B2: Thảo luận chung - Học sinh thảo luận để đến kết luận - Tại viết tay phải không nên - Ta để đèn nh để việc đọc viết không đặt đèn chiếu sáng phía sau tay phải bị che khuất ánh sáng B3: Cho học sinh lµm viƯc theo phiÕu ( Néi dung phiÕu SGV trang 170 ) - Học sinh điền phiếu học tập - Gọi học sinh trình bày phiếu - Học sinh nêu - Giáo viên nhận xét bổ xung IV- Kết thúc : - Cần làm để bảo vệ đôi mắt cho trờng hợp ánh sáng mạnh yếu ? - Nhận xét đánh giá học Khoa học(dạy 4b) Bài 50: Nóng, lạnh nhiệt độ A Mục tiêu : sau học học sinh - Nêu đợc ví dụ vật nóng có nhiệt độ cao ,các vật lạnh có nhiệt độ thấp - Nêu đợc nhiệt độ bình thờng thể ngời, nhiệt độ nớc sôi, nhiệt độ nớc ®¸ ®ang tan - BiÕt sư dơng tõ “ NhiƯt độ diễn tả nóng lạnh - Biết cách đọc nhiệt kế sử dụng nhiệt kế để xác định nhiệt độ thể ,nhiệt độ không khí Thích tìm hiểu khoa học B Đồ dùng dạy học - Chuẩn bị chung : Một số loại nhiệt kế, phích nớc sôi, nớc đá - Chuẩn bÞ theo nhãm : nhiƯt kÕ, chiÕc cèc C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy I- Tổ chức II- Kiểm tra : Nêu việc nên không nên làm để bảo vệ đôi mắt Gv nhận xét cho điểm III- Dạy + HĐ1: Tìm hiểu truyền nhiệt * Mục tiêu: nêu đợc ví dụ vật có Hoạt động trò - Hát - Hai em trả lời - Nhận xét bổ xung nhiệt độ cao thấp Biết sử dụng nhiệt độ diễn tả nóng lạnh * Cách tiến hành B1: Cho học sinh kể tên số vật nóng lạnh thờng gặp B2: H/S quan sát hình trả lời : cốc nớc cã nhiƯt ®é cao nhÊt ? ThÊp nhÊt ? B3: Cho học sinh tìm thêm ví dụ vật có nhiệt độ nhau, cao Gv nhận xét + HĐ2: Thực hành sử dụng nhiệt kế * Mục tiêu : biết sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ * Cách tiến hành B1: Giới thiệu hai loại nhiệt kế B2: Thực hành đo nhiệt độ - Giáo viên cho học sinh tiến hành làm thí nghiệm ®o nhiƯt ®é cđa c¸c cèc níc; Sư dơng nhiƯt kế y tế để đo nhiệt độ thể - Gọi học sinh báo cáo kết - Giáo viên nhận xét kết luận - Gọi học sinh đọc mục bạn cần biết - Học sinh kể : nớc sôi, bàn là, ; Nớc đá, tuyết - Cốc nớc nóng có nhiệt độ cao nhất; Cốc nớc đá có nhiệt độ thấp - Học sinh nêu - Nhận xét bổ xung - Học sinh quan sát theo dâi - Thùc hµnh lµm thÝ nghiƯm theo nhãm : Đo nhiệt độ thể ngời; Đo nhiệt độ cốc nớc sôi, cốc nớc đá - Đại diện nhóm báo cáo - Vài em đọc IV- Kết thúc - Nhiệt độ nớc sôi nớc đá tan bao nhiêu? - Có loại nhiệt độ ? Nhiệt độ thể ngời bình thờng ? -Về nhà học Khoa học(dạy 4c ) Bài 51 :Nóng, lạnh nhiệt độ ( TiÕp theo ) A Mơc tiªu : - Häc sinh nhận biết đợc chất lỏng nở nóng lên ,co lại lạnh Nhận biết đợc vật gần vật nóng thu nhiệt nên nóng lên ,vật gần vật lạnh toả nhiệt nên lạnh - Học sinh giải thích đợc số tợng đơn giản liên quan đến co giÃn nóng lạnh chất lỏng HS yêu thích môn khoa học B Đồ dùng dạy học - Chuẩn bị chung : phích nớc sôi, - Chuẩn bị nhóm : hai chậu, cốc, lọ có cắm ống thủ tinh ( H×nh 2a – 103 sgk ) C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy I- Tỉ chøc II- KiĨm tra : h·y cho biÕt nhiƯt độ n- Hoạt động trò - Hát - Hai học sinh trả lời ớc sôi, nớc đá tan, thể ngời khoẻ mạnh GV nhận xét III- Dạy + HĐ1: Tìm hiểu truyền nhiệt * Mục tiêu : Học sinh biết nêu đợc ví dụ vật có nhiệt độ cao trun cho vËt cã nhiƯt ®é thÊp, vËt thu nhiƯt nóng lên, vật toả nhiệt lạnh * Cách tiến hành B1: Cho học sinh làm thí nghiệm trang 102 B2: Các nhóm trình bày kết thí nghiƯm - Gäi häc sinh lÊy thªm vÝ dơ B3: Gióp häc sinh rót nhËn xÐt : c¸c vËt gần vật nóng thu nhiệt nóng lên Các vật gần vật lạnh toả nhiệt lạnh + HĐ2: Tìm hiểu co giÃn nớc lạnh nóng lên * Mục tiêu: Biết đợc chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh Giải thích đợc nguyên tắc hoạt động nhiệt kế * Cách tiến hµnh B1: Cho häc sinh lµm thÝ nghiƯm trang 103 B2: Học sinh quan sát nhiệt kế trả lời : v× møc chÊt láng èng nhiƯt kÕ lại thay đổi dùng nhiệt kế đo nhiệt độ khác B3: Hỏi học sinh giải thích : đun nớc không nên đổ đầy nớc vào Êm - NhËn xÐt vµ bỉ xung - Häc sinh tiÕn hµnh lµm thÝ nghiƯm theo nhãm - Häc sinh báo cáo : cốc nớc nóng lạnh đi, chậu níc Êm lªn - Häc sinh lÊy vÝ dơ : đun nớc, - Học sinh lắng nghe - Các nhóm làm thí nghiệm - Nhiệt kế đo vật nóng chất lỏng ống nở lên cao; Đo vật lạnh chất lỏng co lại tụt xuống - Không đổ đầy sôi nớc nở tràn - Giáo viên nhận xét bổ xung IV- Kêt thúc - Tại chất lỏng lại nở nóng lên, co lại lạnh ? - Về nhà học Khoa học(dạy 4c ) Bài 52:Vật dẫn nhiệt vật cách nhiệt A Mục tiêu : sau học học sinh -Kể đợc tên vật dẫn nhiệt tốt (kim loại )và vật dẫn nhiệt (gỗ, nhựa.,bông, len ,không khí ) - Giải thích đợc số tợng đơn giản liên quan đến tính dẫn nhiệt vật liệu - Biết cách lí giải việc sử dụng chất dẫn nhiệt, cách nhiệt sử dụng hợp lí trờng hợp đơn giản gần gũi -Yêu thích khoa học B Đồ dùng dạy học - Chn bÞ chung : phÝch níc nãng, xoong nåi ; Nhóm : hai cốc, thìa kim loại, thìa gỗ, thìa nhựa C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy I- Tổ chức II- Kiểm tra : nêu nguyên tắc hoạt động nhiệt kế ? GV nhận xét III- Dạy + HĐ1: Tìm hiểu vật nµo dÉn nhiƯt tèt, vËt nµo dÉn nhiƯt kÐm * Mục tiêu : học sinh biết đợc có vật dẫn nhiệt tốt vật dẫn nhiệt Lấy đợc ví dụ giải thích đợc số vật * Cách tiến hành B1: Cho học sinh làm thí nghiệm trả lời câu hỏi trang 104 - Xoong vµ quai xoong lµm b»ng chÊt dÉn nhiƯt tèt hay kÐm ? V× ? B2: Häc sinh làm việc nhóm thảo luận - Tại trời rét chạm tay vào ghế sắt thấy lạnh? - Khi chạm tay vào ghế gỗ cảm giác ghế sắt? GV nhận xét kl + HĐ2: Làm thí nghiệm tính cách nhiệt không khí * Mục tiêu : nêu đợc ví dụ việc vận dụng tính chất không khí * Cách tiến hành B1: HS đọc đối thoại SGK làm thí nghiệm B2: Các nhóm tiến hành thí nghiệm nh SGK trang 15 B3: Trình bày kết thí nghiệm rút kÕt ln GV nhËn xÐt bỉ sung H§3: KĨ tên nêu công dụng Hoạt động trò - Hát - Hai em trả lời - Nhận xÐt vµ bỉ xung - Häc sinh lµm thÝ nghiƯm trả lời - Xoong làm chất dẫn nhiệt tốt Còn quai làm chất dẫn nhiệt để ta bắc không bị bỏng - Các nhóm thảo luận - Chạm tay vào ghế sắt tay ta đà truyền nhiệt cho ghế - Với ghế gỗ nhựa dẫn nhiệt nên tay ta không bị nhiệt nhanh - Häc sinh lµm thÝ nghiƯm - Häc sinh trình bày kết thí nghiệm vật cách nhiệt * Mục tiêu : giải thích đợc việc sử dụng chất dẫn nhiệt, cách nhiệt để sử dụng hợp lí * Cách tiến hành : chia thành nhóm, thi kể tên nói công dụng vật cách nhiệt - Học sinh thi kể nêu công dụng - Chia lớp thành nhóm cho các vật cách nhiệt nhóm thi kể Nhận xét tuyên dơng nhóm kể tốt IV Kết thúc : - LÊy vÝ dơ vỊ nh÷ng vËt dÉn nhiƯt tèt vµ dÉn nhiƯt kÐm? - VỊ nhµ häc bµi Khoa học(dạy a) Bài 53: Các nguồn nhiệt A Mục tiªu : sau häc häc sinh cã thĨ - Kể tên nêu đợc vai trò nguồn nhiệt thờng gặp sống - Biết thực quy tắc đơn giản phòng tránh rủi ro, nguy hiểm sư dơng c¸c ngn nhiƯt - Cã ý thøc tiÕt kiƯm sư dơng c¸c ngn nhiƯt cc sống hàng ngày B Đồ dùng dạy học - Chuẩn bị chung : hộp diêm, nến, bàn là, kính lúp - Nhóm : tranh ảnh việc sử dụng nguồn nhiệt sinh hoạt C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò - Hát I- Tổ chức II- Kiểm tra : kể tên vật dẫn nhiệt - Hai em trả lời - NhËn xÐt vµ bỉ xung tèt vµ dÉn nhiƯt kÐm GV nhận xét III- Dạy + HĐ1: Nói nguồn nhiệt vai trò chúng * Mục tiêu : kể tên nêu đợc vai trò nguồn nhiệt thờng gặp sống * Cách tiến hành B1: Cho học sinh quan sát hình trang - Học sinh quan sát hình trang 106 106 tìm hiểu nguồn nhiệt, vai - Mặt trời làm bốc nớc để sản xuất muối trò chúng - Ngọn lửa đốt cháy vật để đun nấu B2: Học sinh báo cáo - Bàn sử dụng điện để sấy khô - Giáo viên nhận xét bổ xung + HĐ2: Các rủi ro nguy hiĨm sư dơng c¸c ngn nhiƯt * Mơc tiêu : biết thực quy tắc đơn giản phòng tránh rủi ro, nguy hiểm sử dụng nguồn nhiệt * Cách tiến hành - Cho học sinh thảo luận nhóm theo - Học sinh nêu vấn ®Ị : nh÷ng rđi ro nguy hiĨm cã thĨ - Nhận xét bổ xung xảy cách phòng tránh - Giáo viên hớng dẫn học sinh vận dụng - Học sinh lắng nghe kiến thức đà biết dẫn nhiệt, cách nhiệt + HĐ3: Tìm hiểu việc sử dụng nguồn nhiệt sinh hoạt, lao động sản xuất gia đình Thảo luận làm để thực tiết kiệm sử dụng nguồn nhiệt * Mục tiêu : có ý thức tiết kiệm sử - Các nhóm thảo luận ý thøc tiÕt dơng c¸c ngn nhiƯt cc sèng kiệm sử dụng nguồn nhiệt hàng ngày * Cách tiến hành - Cho học sinh làm việc theo nhóm Tắt điện khỏi phòng ,tắt bếp đun - Các nhóm báo cáo kết nấu xong - Giáo viên nhận xét bổ xung IV Kết thúc : - Em đà làm để thực hiƯn tiÕt kiƯm sư dơng c¸c ngn nhiƯt cc sèng hµng ngµy -VỊ nhµ häc bµi ,vËn dơng vào thực tế biết tiết kiệm Khoa học(dạy 4c) Bài 54:Nhiệt cần cho sống A Mục tiêu : học sinh biết - Nêu ví dụ chứng tỏ loài sinh vật có nhu cầu nhiệt khác - Nêu vai trò nhiệt sống trái đất Biết số cách để chống nóng ,chống rét cho ngời ,động vật ,thực vật Thích tìm hiểu khoa học B Đồ dùng dạy học - Hình trang 108, 109 sách giáo khoa - Su tầm thông tin chứng tỏ loài sinh vật có nhu cầu nhiệt khác C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy I- Tổ chức II- Kiểm tra : kể tên nêu vai trò ngn nhiƯt thêng gỈp cc sèng ? GV nhËn xét cho điểm III- Dạy + HĐ1: Trò chơi nhanh Hoạt động trò - Hát - Hai học sinh trả lời - Nhận xét bổ xung * Mục tiêu : nêu ví dụ chứng tỏ loài sinh vật có nhu cầu nhiệt khác * Cách tiến hành B1: Chia lớp thµnh nhãm - Häc sinh chia thµnh nhãm cử ban - Cử bạn làm giám khảo giám khảo B2: Phổ biến cách chơi luật chơi - Giáo viên đa câu hỏi, đội lắc chuông - Học sinh lắng nghe giành quyền trả lời B3: Cho đội hội ý trớc vào chơi - Giáo viên hội ý với giám khảo - Các đội hội ý B4: Tiến hành - Kể tên vµ vËt cã thĨ sèng ë - Häc sinh nêu sứ lạnh sứ nóng mà em biết - Thực vật phát triển xanh tốt quanh năm - Vïng khÝ hËu nhiƯt ®íi sèng ë vïng cã khÝ hậu ? - Thực vật rụng mùa ®«ng sèng ë - Vïng khÝ hËu «n ®íi vïng nµo ? - Vïng khÝ hËu nµo cã nhiỊu loµi ®éng - Vïng nhiƯt ®íi vËt sinh sèng nhÊt ? - Vùng khí hậu động vật thực vật - Vùng có khí hậu hàn đới sa mạc sống? - Nêu biện pháp phòng chống nóng, rét - Tới cây, che giàn ủ ấm cho gốc cho trồng rơm - Cách phòng chống nóng, rÐt cho vËt - Cho ng nhiỊu níc, chng tr¹i nuôi thoáng mát - Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió - Cách phòng chống nóng, rét cho - Học sinh nêu ngời B5: Đánh giá tổng kết - Ban giám khảo công bố điểm - Giám khảo hội ý thống điểm nhóm + HĐ2: Thảo luận vai trò nhiệt sống trái đất * Mục tiêu : nêu vai trò nhiệt - Không có mặt trời tạo sự.sống trái đất thành gió, ma, n* Cách tiến hành ớc trái đất trở thành hành tinh chết - Điều xảy trái đất không có sống mặt trời sởi ấm - Giáo viên kết luận IV Kết thúc : Điều xảy trái đất mặt trời sởi ấm Về nhà học Khoa học(dạy c) Bài 55:Ô n tập vật chất lợng A Mục tiêu - Củng cố kiến thức phần vật chất lợng:nớc ,không khí ,âm thanh, ánh sáng - Củng cố kỹ quan sát ,thí nghiệm bảo vệ môi trờng, giữ gìn sức khoẻ liên quan đến nội dung phần vật chất lợng - HS biết yêu thiên nhiên có thái độ chân trọng thành tựu khoahọc kỹ thuật B Đồ dùng dạy học - Một số đồ dùng phục vụ cho thí nghiệm nớc, không khí, âm - Tranh ảnh su tầm nớc, âm nh cốc, túi ni lông C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò I- Tổ chức - Hát II- Kiểm tra :nêu vai trò nhiệt - Hai học sinh trả lời sống trái đất - Nhận xét bổ xung GV nhận xét cho điểm III- Dạy + HĐ1: Trả lời câu hỏi ôn tập * Mục tiêu : củng cố kiến thức phần vật chất lợng * Cách tiến hành B1: Cho HS làm việc cá nhân trả lời - Học sinh phát biểu câu hỏi 1, 2, trang 110 – 111 - Níc ë thĨ lỏng có mùi, vị không ?có - Nớc thể lỏng suốt, không mùi, nhìn mắt thờng không? Có hình không vị, hình dạng định dạng định không ? - Nớc thể khí có mùi, vị không ? - Nớc thể khí không mùi, không vị, nhìn thấy mắt thờng không ? Có hình dạng định hình dạng định không ? - Nớc thể rắn mùi, vị không ? - Nớc thể rắn suốt, không mùi, nhìn thấy mắt thờng không ? Có không vị, có hình dạng định hình dạng định không ? - Học sinh nhËn xÐt vµ bỉ xung -GV nhËn xÐt - Cho HS vẽ sơ đồ điền từ thích hợp - Học sinh vẽ vào điền theo thứ tự Nớc thể rắn ( nóng chảy ) -> níc ë thĨ - Khi gâ tay xng bµn ta nghe thÊy tiÕng láng ( bay h¬i ) -> h¬i níc ( ngng tơ ) -> B2: GV nhËn xét chữa chung nớc thể lỏng ( đông đặc ) -> thể rắn + HĐ2: Trò chơi đố bạn chứng minh đợc * Mục tiêu : cđng cè c¸c kiÕn thøc vỊ - Häc sinh cư ban giám khảo phần vật chất lợng - Các đội thi giành quyền trả lời * Cách tiến hành : chia đội chơi - Giáo viên câu đố - Các đội giành quyền trả lời IV Kết thúc - Nhận xét đánh giá học - Về nhà tiếp tục ôn tập để sau học tiếp Khoa học(dạy 4c ) Ô n tập vật chất lợng( Tiếp theo ) A Mục tiêu - Củng cố kiến thức phần vật chất lợng Các kỹ quan sát làm thí nghiệm - Củng cố kỹ bảo vệ môi trờng, giữ gìn sức khoẻ liên quan đến nội dung phần vật chất lợng - Học sinh biết yêu thiên nhiên có thái độ chân trọng thành tựu khoa học kỹ thuật B Đồ dùng dạy học - Một số đồ dùng phơc vơ cho c¸c thÝ nghiƯm vỊ ¸nh s¸ng, nhiƯt nh : đèn, nhiệt kế C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò I- Tổ chức - Hát II- Kiểm tra : III- Dạy + HĐ1: Trả lời câu hỏi ôn tập * Mục tiêu : củng cố kiến thức phần vật chất lợng * Cách tiến hành B1: Cho HS trả lời câu hỏi 4, 5, trang 111 - Học sinh trả lời câu hỏi ôn tập - Nêu ví dụ vật tự phát sáng đồng thời nguồn nhiệt - Học sinh tự nêu - Giải thích bạn hình lại nhìn thấy sách - ¸nh s¸ng tõ ®Ìn ®· chiÕu s¸ng qun B2: Gi¸o viên chữa chung cho lớp sách ánh sáng phản chiếu từ sách tới mắt mắt nhìn thấy đợc sách - Không khí nóng xung quanh truyền nhiệt cho cốc nớc lạnh làm chúng ấm lên Vì khăn cách nhiệt nên giữ cho cốc đợc khăn bọc lạnh + HĐ2: Trò chơi đố ban chứng minh đợc so với cốc * Mục tiêu : củng cố kiến thức phần vật chất, lợng kỹ quan sát thí nghiệm * Cách tiến hành - Chia líp thµnh nhãm ... xét học Dặn dò: Học thực hành nh học Chuẩn bị sau Khoa học (dạy 4C) Bài :Vai trò Vi- ta- Chất khoáng chất xơ A Mục tiêu: Sau học học sinh - Nói tên vai trò thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng... chất khoáng chất xơ Tại cần uống đủ nớc Dặn dò: Về nhà học bài, thực hành chuẩn bị sau Khoa học (dạy 4c tiết4,dạy 4d tiết 5) Bài 7: Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn A Mục tiêu: Sau học học... nhËn xÐt giê häc -VN học vận dụng học vào c/s Khoa học( dạy 4c) Bài 17:Phòng tránh tai nạn đuối nớc A Mục tiêu: Sau học học sinh - Kể tên số việc nên không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nớc

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:57

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo

 • C. Các hoạt động dạy và học

  • Bài 6:Vai trò của Vi- ta- min. Chất khoáng và chất xơ

  • B. Đồ dùng dạy học

   • Bài 7: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn

    • Bài 8: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật

    • B. Đồ dùng dạy học

     • Khoa học(dạy 4c)

      • Bài 9: Sử dụng hợp lý các chất béo và muối ăn

      • C. Hoạt động dạy và học

       • Bài 10: Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn

       • B. Đồ dùng dạy học

       • C. Hoạt động dạy và học

        • Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng

        • C. Các hoạt động dạy học

         • Bài 13: Phòng bệnh béo phì

         • B. Đồ dùng dạy học:- Hình trang 28, 29 sách giáo khoa; Phiếu học tập

         • C. Hoạt động dạy và học

          • Bài 14: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá

          • C. Hoạt động dạy và học

          • B. Đồ dùng dạy học

          • C. Hoạt động dạy và học

           • Khoa học(dạy 4c)

           • C. Các hoạt động dạy học

           • C. Các hoạt động dạy học

           • C. Các hoạt động dạy học

           • C. Các hoạt động dạy học

           • C. Các hoạt động dạy học

           • C. Các hoạt động dạy học

           • C. Các hoạt động dạy học

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan