0

Một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2

19 1,519 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:21

. HỌC CÁT LINH Trao đổi kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2. Giáo viên:Lã Thị Thu Hằng. Giáo viên trường tiểu học Cát Linh NĂM HỌC 20 04 – 20 05 A tiến: 20 học sinh chiếm: 48% 2. Về đạo đức: 100% học sinh được nhận xét: thực hiện đầy đủ Học kì II: 1. Về học lực : Học sinh xuất sắc: 22 học sinh chiếm : 51% Học sinh giỏi: học sinh chiếm: Học sinh. của học sinh, tôi thống kê chất lượng học sinh đầu năm như sau: Bảng thống kê khả năng nói – giao tiếp của học sinh lớp 2C năm học 20 04 – 20 05 Khả năng Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 10 HS 23 ,8% Tạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2, Một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2,

Từ khóa liên quan