Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường trung cấp kinh tế hà nội_luận văn thạc sĩ

130 1,199 17
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 22:08

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6 DANH MỤC CÁC BẢNG 7 CHƯƠNG 1 6 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ 6 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP 6 1.1. TỔNG QUAN VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP 6 1.1.1. Khái quát chung về đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 6 1.1.1.1. Khái niệm: Đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập là những đơn vị sự nghiệp do Nhà nước thành lập hoạt động cung cấp các dịch vụ giáo dục nhằm duy trì sự hoạt động giáo dục trong nền kinh tế quốc dân. 6 1.1.1.2. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 7 1.1.1.3. Phân loại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 8 1.1.2. Quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 10 1.1.2.1. Nguồn tài chính của các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 10 1.1.2.2. Nội dung chi của các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 14 1.1.2.3. Tổ chức quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 17 1.2. CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP 22 1.2.1. Khái niệm cơ chế tự chủ tài chính 22 1.2.2. Đối tượng, mục tiêu và nguyên tắc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 22 1.2.2.1. Đối tượng thực hiện cơ chế tự chủ 22 1.2.2.2. Mục tiêu thực hiện cơ chế tự chủ 23 1.2.2.3. Nguyên tắc thực hiện cơ chế tự chủ 24 1.2.3. Nội dung cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 25 1.2.4. Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 30 1.2.4.1. Lập dự toán 30 1.2.4.2. Giao dự toán và thực hiện dự toán 32 1.2.4.3. Quyết toán 32 1.2.5. Quy chế chi tiêu nội bộ 32 1.2.5.1. Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 32 1.2.5.2. Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 33 1.2.5.3. Nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 33 1.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tự chủ tài chính trong giáo dục đào tạo 37 1.2.6.1. Chính sách của Nhà nước 37 1.2.6.2. Chức năng nhiệm vụ, quy mô đào tạo của từng trường 38 1.2.6.3. Loại hình đào tạo 38 1.2.6.4. Trình độ của cán bộ, giảng viên 39 1.2.6.5. Chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị 41 1.2.6.6. Cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế 41 1.2.6.7. Tính hợp lý của phương án tự chủ và quy chế chi tiêu nội bộ 42 Đối với bất kỳ đơn vị nào chứ không riêng gì các trường, phương án tự chủ và quy chế chi tiêu nội bộ chính là định hướng, kế hoạch của vấn đề tự chủ tài chính. Nếu như phương án tự chủ đặt ra chỉ tiêu quá cao hay quá thấp đều làm cho việc thực hiện tự chủ không sát với thực tế, khó đảm bảo tính phấn đấu trong đơn vị. Còn với quy chế chi tiêu nội bộ, nếu thắt chặt quá sẽ làm cho người lao động cảm thấy không được động viên một cách thích đáng, còn nếu thả lỏng quá sẽ làm tăng chi không hợp lý, nhiều khả năng không đáp ứng yêu cầu của tự chủ. 42 Với mỗi một đơn vị cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng thực chất của đơn vị mình, xem xét các định mức quy định một cách chi tiết từ đó đặt ra phương án tự chủ và các định mức của quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp thì mới đảm bảo được tính tự chủ trong tài chính lại vừa phát triển được đơn vị cả về tập thể đơn vị và về cá nhân từng cán bộ nhân viên 42 1.3. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC CÔNG LẬP CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM 42 1.3.1. Cơ chế tài chính đối với giáo dục công lập của một số nước trên thế giới 42 1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sợ nghiệp giáo dục công lập 45 Chương 2 48 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ 48 TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009 – 2012 48 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NỘI 48 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển trường trung cấp Kinh tế Hà Nội 48 2.1.2. Khái quát về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 48 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức 48 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ 49 2.2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NỘI 50 2.2.1. Lập và giao dự toán cho trường trung cấp Kinh tế Hà nội 50 2.2.2. Tự chủ các nguồn thu 51 2.2.2.1. Cơ cấu nguồn thu của trường 51 2.2.2.2. Nguồn kinh phí NSNN cấp 53 2.2.2.3. Nguồn thu sự nghiệp 55 2.2.3. Tự chủ các khoản chi thường xuyên 58 2.2.3.1. Nội dung chi thường xuyên của Nhà trường 58 2.2.3.2. Quản lý thực hiện các khoản chi thường xuyên 58 2.2.4. Quản lý chi từ nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước 74 2.2.5. Tình hình về kết quả và phân phối kết quả hoạt động tài chính 75 2.2.5.1 Về trích lập các quỹ 75 2.2.5.2. Thu nhập tăng thêm 76 2.2.6. Quản lý tài sản 78 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG 80 2.3.1. Những kết quả đạt được 80 2.3.1.1. Nhận thức đầy đủ mục tiêu và nguyên tắc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP 80 2.3.1.2. Trường từng bước khai thác các nguồn thu sự nghiệp ngoài NSNN cấp 80 2.3.1.3. Về tự chủ trong các khoản chi 81 2.3.1.4. Quản lý sử dụng nguồn tài chính tiết kiệm, hiệu quả 85 2.3.1.5. Sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm theo đúng quy định của pháp luật 86 2.3.1.6. Cơ chế quản lý tài chính khuyến khích sắp xếp, tổ chức bộ máy gọn nhẹ 86 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 87 2.3.2.1. Hạn chế: 87 2.3.2.2. Nguyên nhân 89 CHƯƠNG 3 91 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NỘI 91 3.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP 91 3.1.1. Giáo dục là quốc sách hàng đầu 91 3.1.2. Cơ chế tài chính phải tác động nâng cao chất lượng của giáo dục 92 3.1.3. Hoàn thiện cơ chế tài chính theo phương châm xã hội hóa giáo dục 93 3.1.4. Cơ chế tải chính phải đảm bảo phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ giảng viên và nhà khoa học ở các cơ sở giáo dục công lập 93 3.2. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2013 - 2018 94 3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NỘI 96 3.3.1. Mục tiêu thực hiện quản lý tài chính theo hướng tực chủ, tự chịu trách nhiệm tại trường trung cấp Kinh tế Hà nội 96 3.3.2. Giải pháp về hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường trung cấp Kinh tế Hà Nội 96 3.3.2.1. Nâng cao nhận thức tự chủ tài chính trong lãnh đạo và cán bộ giáo viên, nhân viên 97 3.3.2.2. Đa dạng hóa nguồn thu và tăng cường công tác quản lý thu; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí và tính đến hiệu quả của mọi hoạt động 98 3.3.2.3. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý tài chính và tổ chức bộ máy nhà trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ 102 3.3.2.4. Tăng cường quản lý và kiểm soát quá trình chấp hành kỷ luật tài chính tại nhà trường 104 3.3.2.5. Xây dựng, hoàn thiện quy chế đánh giá kết quả lao động cá nhân 107 3.3.2.6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa công tác quản lý tài chính 108 3.3.2.7. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên 109 3.3.2.8. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính từ đó chủ động đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối vớii các cơ quan quản lý nhà nước 110 3.4.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 111 3.4.1.1. Đối với Chính phủ 111 3.4.1.2. Đối với Bộ Tài Chính 114 3.4.1.3. Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 115 3.4.2. Đối với trường trung cấp Kinh tế Hà Nội 117 KẾT LUẬN 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 123 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TSCĐ Tài sản cố định NSNN Ngân sách nhà nước GD& ĐT Giáo dục và đào tạo CBGVNV Cán bộ giáo viên nhân viên TNTT Thu nhập tăng thêm HSL Hệ số lương PCCV Phụ cấp chức vụ DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1 - NGUỒN THU CỦA TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009- 2011 52 BẢNG 2.2 - TỔNG HỢP NGUỒN KINH PHÍ NSNN CẤP CHO TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009 -2011 54 BẢNG 2.3- CƠ CẤU CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ KINH PHÍ NSNN GIAI ĐOẠN 2009- 2011 62 BẢNG 2.4 - CƠ CẤU CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN TỪ KINH PHÍ NSNN 64 GIAI ĐOẠN 2009-2011 64 BẢNG 2.5 - CƠ CẤU CHI CHO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN TỪ KINH PHÍ NSNN 68 GIAI ĐOẠN 2009-2011 68 BẢNG 2.6 - CƠ CẤU NHÓM MỤC CHI MUA SẮM SỬA CHỮA KINH PHÍ NS 71 GIAI ĐOẠN 2009-2011 71 BẢNG 2.7 - CƠ CẤU NHÓM MỤC CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC TỪ KINH PHÍ NSNN GIAI ĐOẠN 2009-2011 72 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài • Về mặt lý luận Bất cứ một tổ chức, doanh nghiệp nào, hoạt động tài chính và tự chủ tài chính là hoạt động then chốt chi phối đến mọi hoạt động khác trong tổ chức, cơ quan đó. Đối với các trường giáo dục công lập, thực hiện được tự chủ tài chính theo đúng bản chất sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn NSNN chi cho giáo dục. Tuy nhiên, để thực hiện tự chủ tài chính tại các trường giáo dục công lập Việt Nam có hiệu quả còn nhiều vấn đề đặt ra cần có giải pháp thực hiện hiệu quả. Một trong những thách thức to lớn đối với giáo dục Việt Nam là nhu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và sự thiếu hụt nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự hưởng ứng của toàn xã hội; cùng với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách huy động nguồn lực cho giáo dục đào tạo và sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế, chúng ta đã xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất và đa dạng, với nhiều loại hình đào tạo. Quy mô đào tạo đại học ngày càng tăng nhanh, chất lượng đào tạo từng bước được cải thiện, bước đầu đáp ứng cơ bản nhu cầu của xã hội. Giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp đã từng bước vươn lên, đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đông đảo ở nhiều trình độ khác nhau, đã có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 (gọi tắt là Nghị định 43) và Thông tư số 71 của Bộ Tài chính ngày 9 tháng 8 năm 2006 (gọi tắt là Thông tư 71) hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 43/NĐ-CP để triển khai quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện trên các lĩnh vực: thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Sau hơn 5 năm thực hiện, nhìn chung các đơn vị sự nghiệp công lập đã năng động hơn trong việc cung cấp các dịch vụ công, từ đó tăng nguồn thu cho đơn vị, tăng tính tự chủ về mặt tài chính, tăng dần tính chủ động trong việc thực hiện 1 nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của đơn vị mình. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, các trường đã thực hiện theo tinh thần của Nghị định 43/NĐ-CP và thu được những kết quả đáng kể, đã có nhiều loại hình đào tạo hơn, công tác xã hội hoá giáo dục được mở rộng, từng bước tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính, góp phần giảm gánh nặng về tài chính cho NSNN, nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo và từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức nhà trường song vẫn còn những bất cập nhất định.  Về mặt thực tiễn Đối với trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội, Nhà trường đã triển khai thực hiện Nghị định số 43 và Thông tư số 71 kể từ tháng 1 năm 2007. Sau 5 năm thực hiện, bộ mặt của trường đã có sự chuyển biến rõ rệt về quy mô đạo tạo, chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng và trình độ của đội ngũ giảng viên và về thu nhập của cán bộ công nhân viên cũng như về kết quả đầu ra của học sinh sinh viên đều có chiều hướng tăng qua các năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, trong khi thực hiện Nghị định 43 và Thông tư 71, trường vẫn gặp phải một số các bất cập và hạn chế, như: nguồn thu của nhà trường còn thấp, thu nhập của cán bộ công nhân viên mặc dù có tăng thêm qua các năm, nhưng thực sự là vẫn thấp so với một số trường khác, đặc biệt là trong vấn đề trả thu nhập tăng thêm của giáo viên; trang thiết bị cơ sở vật chất dù đã được đầu tư nhưng vẫn còn chưa đồng bộ…Các hạn chế đó không chỉ tác động đến việc mở rộng quy mô đào tạo của nhà trường, đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên mà còn ảnh hưởng đến thu nhập của cán bộ công nhân viên nhà trường, từ đó ảnh hưởng đến lòng yêu nghề và sự gắn bó của đội ngũ giáo viên với nhà trường. Từ thực tiễn đó, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu của luận văn là “Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường trung cấp Kinh tế Hà Nội” 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ khi chế độ tự chủ đối với cơ quan nhà nước ra đời và được áp dụng cho đến nay, đây là vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của các Bộ, ngành, địa 2 phương, nhà quản lý, nhà khoa học. Đã có nhiều báo cáo sơ kết đánh giá của Bộ Tài chính, của các đơn vị, địa phương qua từng thời kỳ áp dụng; có một số bài viết mang tính chất nghiên cứu về những nội dung liên quan đến quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005, giai đoạn 2006-2010 cơ chế chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực sự nghiệp đã từng bước thay đổi phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước, cụ thể một số công trình, bài viết tiêu biểu như sau: - Đổi mới chi tiêu công ở Việt Nam (Viện khoa học Tài chính - 2003) - Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo – Báo cáo chung của chính Phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới. (Nhà xuất bản tài chính năm 2005). - Đổi mới chính sách tài chính trong lĩnh vực tiền lương và thu nhập nhằm phát huy nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2010, đề tài, Bộ Tài chính, 4/2002. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp có thu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 về cơ chế tự chủ chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/10/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu), cùng với việc nghiên cứu thực trạng về cơ chế quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể qua thực tế tại trường trung cấp Kinh Tế Hà Nội. Đối với trung cấp Kinh Tế Hà Nội từ khi thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu, đánh giá, phân tích vấn đề này. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách đầy đủ đề tài này sẽ góp phần tiếp tục hoàn thiện chế độ tự chủ tài chính- một giải pháp để cải cách tài chính công. 3. Mục đích, nhiệm vụ - Mục đích: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các nước, trên cơ sở đó đối chiếu với thực 3 [...]... lý tài chính trường trung cấp Kinh tế Hà Nội qua đó đề xuất các giải pháp quản lý tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho - Nhiệm vụ: + Nghiên cứu về đặc điểm cơ quan hành chính nhà nước và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước + Nghiên cứu, phân tích đánh giá công tác quản lý tài chính của trường trung cấp Kinh tế Hà. .. vị sự nghiệp giáo dục công lập Chương 2: Thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường Trung cấp Kinh Tế Hà Nội Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tại trường trung cấp Kinh tế Hà Nội 5 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP 1.1 TỔNG QUAN VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP 1.1.1 Khái quát... nhà nước về tài chính trong hoạt động của trường trung cấp kinh tế Hà Nội 4 - Đề xuất một số giải pháp về quản lý tài chính tại trường trung cấp Kinh tế Hà nội 7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập Chương 2: Thực trạng thực hiện cơ chế. .. kinh nghiệm + Đề ra một số quan điểm và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý về tài chính nội bộ tại trường trung cấp Kinh tế Hà Nội trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong thời gian tới 4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Công tác quản lý tài chính nội bộ theo cơ chế tự chủ - Phạm vi nghiên cứu: Trường trung cấp Kinh tế Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu do Nhà... Nhà nước thành lập, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Vì vậy, các vấn đề nêu ra trong luận văn chỉ tập trung nghiên cứu và nêu rõ về đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập Đó là: + Cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (thường được goi là cơ chế tự chủ tài chính) + Cơ chế tự chủ tài chính tại trường trung cấp Kinh tế Hà Nội trong thời gian từ năm 2009-2011 5 Cơ sở lý... phục, hoàn thiện cơ chế mới 24 Bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật 1.2.3 Nội dung cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập Các cơ sở giáo dục công lập được giao quyền tự chủ về nguồn tài chính, về các khoản thu và mức thu Một là, tự chủ về nguồn tài chính Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp: Nguồn... các đối tượng chính sách – xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn 23 - Phân biệt rõ cơ chế quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp với cơ chế quản lý nhà nước đối với cơ quan hành chính nhà nước 1.2.2.3 Nguyên tắc thực hiện cơ chế tự chủ Các cơ sở giáo dục công lập phải hoàn thành nhiệm vụ được giao: Mỗi cơ sở giáo dục... yêu cầu và mục tiêu quản lý đã đề ra Cơ chế quản lý thường được biểu hiện thông qua hệ thống các văn bản pháp luật do các cơ quan lập pháp hoặc hành pháp ban hành như Luật, Nghị định, Thông tư Cơ chế tự chủ tài chính là cơ chế Nhà nước phân cấp cho đơn vị, cơ quan được chủ động và chịu trách nhiệm trước Nhà nước trong việc tạo nguồn thu và chi tiêu trong đơn vị, cơ quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được... nhiệm vụ được giao 1.2.2 Đối tượng, mục tiêu và nguyên tắc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 1.2.2.1 Đối tượng thực hiện cơ chế tự chủ Đối tượng thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính là các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập (đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế... Mục tiêu thực hiện cơ chế tự chủ Mục tiêu thực hiện cơ chế tự chủ là giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm: - Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập nhằm tạo điều kiện cho đơn vị trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất . chính tại trường Trung cấp Kinh Tế Hà Nội Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tại trường trung cấp Kinh tế Hà Nội 5 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC. HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NỘI 91 3.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG. TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NỘI 96 3.3.1. Mục tiêu thực hiện quản lý tài chính theo hướng tực chủ, tự chịu trách nhiệm tại trường trung cấp Kinh tế Hà nội 96 3.3.2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường trung cấp kinh tế hà nội_luận văn thạc sĩ, Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường trung cấp kinh tế hà nội_luận văn thạc sĩ, Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường trung cấp kinh tế hà nội_luận văn thạc sĩ, Chất lượng của giảng viên trong nhà trường còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng của việc biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy. Nếu như việc biên soạn giáo trình, bài giảng hay các tài liệu được giao cho một giảng viên thiếu kinh nghiệ, Ngoài ra, nhà trường còn thu thêm một số khoản kinh phí khác nhằm bổ sung cơ sở vật chất, các điều kiện khác phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập như: tiền vệ sinh giảng đường, kinh phí nhập học tuyển sinh đầu khoá (kinh phí an ninh trật tự, kinh phí, Trường đã xây dựng quy chế chi têu nội bộ một cách chi tiết nội dung thu và chi dựa trên những quy định của Nhà nước, của bộ Tài chính… và những yêu cầu cụ thể của nhà trường vào từng thời điểm, quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường cũng được vận dụng mộ, Với cơ sở vật chất trang thiết bị hiện có, nhà trường tăng cường công tác quản lý và khai thác có hiệu quả hơn nữa, mua mới trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy để đảm bảo sự đồng bộ và phục vụ cho mục đích phát triển trường. Cùng với đó là việc , Các thông tư, chỉ thị, chính sách của Nhà nước cần phải được thể chế hoá để thực hiện cho phù hợp với mô hình quản lý của trường và phù hợp với thực trạng tài chính của trường cũng như để công khai rõ ràng đối với đội ngũ nhân viên. Tổ chức thực hiện tốt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm