giáo án lịch sử cơ bản lớp 12 trọn bộ

111 1,952 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 21:17

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12 (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) NĂM HỌC 2009-2010 Phạm Thành Nỏ Lịch Sử 12 Phần một. LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ 1945 - 2000 CHƯƠNG I BỐI CẢNH QUỐC TẾ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI TIẾT 1. BÀI 1. TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH (1945 – 1947) I MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức : Giúp học sinh nhận thức: - Khái quát toàn cảnh của thế giới sau CTTG II chia làm 2 phe: XHCN – TBCN, do Liên Xô và Mĩ đứng đầu. - Đặc trưng lớn đó đã trở thành nhân tố chủ yếu chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế suốt TK XX. 2. Về tư tưởng : Giúp học sinh nhận thức rõ sau CTTG II, tình hình thế giới diễn ra ngày càng căng thẳng, 2 phe chuyển sang đối đầu quyết liệt. Đồng thời biết quí trọng giữ gìn hoà bình an ninh thế giới 3. Về kỹ năng : Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng phương pháp tư duy, khái quát, nhận định, đánh giá những vấn đề của thế giới. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC : 1. GV : SGK 12, SGK GV, bản đồ thế giới, bản đồ châu Á, tranh ảnh… 2. HS : SGK 12, bản đồ thế giới, bản đồ châu Á, tranh ảnh… III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC : - Ổn định, kiểm diện; - Giảng bài mới : NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN NẮM HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY – TRÒ I.SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH: - Đầu 1945, CTTG II bước vào giai đoạn cuối buộc các nước đồng minh phải: + Nhanh chóng đánh bại các nước phát xít. + Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. + Phân chia thành qủa chiến thắng giữa các nước thắng trận. - Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô), từ 4 → 11/2/1945, với sự tham gia của 3 vị nguyên thủ Liên Xô, Mĩ, Anh. - Hội nghị quyết định: + Xác định mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc CN phát xít Đức - Nhật. + Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. + Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu,Á. → Gọi là trật tự 2 cực Ianta. II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC: 1. Sự ra đời: -Từ 25/4 → 26/6/1945, hội nghị quốc tế lớn họp tại Xan Phran-xi-xcô (Mĩ), với 50 nước thông qua bản hiến chương và tuyên bô TL Liên hợp quốc. 2. Mục đích: Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển Thuyết trình, phát vấn, giải thích, so sánh, thảo luận, tranh ảnh, bản đồ…. H : Đầu 1945, các nước đồng minh làm gì? Thảo luận nhóm : 6 tổ. HĐ nhóm:Cho biết về tình hình thế giới sau CTTGII? ( Tổ 1 ) H: Cho biết 3 vị nguyên thủ của Liên Xô, Mĩ, Anh ? Đ:- Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng L.Xô Xta-lin - Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven - Thủ tướng Anh Sóc-sin. HĐ nhóm: Hội nghị quyết định những vấn đề gì? ( Tổ2) H: Vì sao gọi là trật tự 2 cực Ianta ? Đ: Vì những quyết định của hội nghị Ian-ta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới. H: Sự thành lập Liên hợp quốc ? HĐ nhóm: Sự ra đời ? (Tổ 3) HĐ nhóm: Mục đích ? (Tổ 3) 3 Phạm Thành Nỏ Lịch Sử 12 các mối quan hệ hữu nghị giữa các nước trên cơ sở tơn trọng ngun tắc bình đẳng các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc . 3. Ngun tắc hoạt động : - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. - Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cà các nước. - Khơng can thiệp vào cơng việc nội bộ nước nào. - Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biên pháp hòa bình. - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn. * Năm 2003, LHQ có 191 quốc gia thành viên, 9-1977 Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của LHQ. III.SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XHCN VÀ TBCN: 1. Nước Đức: - Sau Hội nghị Pốt-xđam, nước Đức bị phân chia, chiếm đóng và kiểm sốt. - 9 – 1949 Mĩ, Anh, Pháp đã lập ra nước Cộng hòa Liên bang Đức. - 10 – 1949, Liên Xơ và các lực lượng dân chủ ở Đơng Đức đã thành lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức. → Trên lãnh thổ Đức đã xuất hiện 2 nhà nước với 2 chế độ chính trị và con đường PT khác nhau. 2. Các nước Đơng Âu: - Từ 1945 – 1947, các nước Đơng Âu tiến hành nhiều cải cách dân chủ, hình thành hệ thống các nước dân chủ nhân dân – XHCN → CNXH trở thành hệ thống thế giới. - Ở Tây âu, được Mĩ viện trợ đã khơi phục kinh tế và phát triển thành những nước TBCN. Châu Á, phong trào giải phóng dân tộc phát triển. HĐ nhóm: Ngun tắc hoạt động ? Liên hệ ngày nay vai trò của Liên hợp quốc đối với xu thế tồn cầu hóa .(Tổ 4 ) H: Cho biết tên 5 nước lớn là ủy viên thường trực? Đ: Gồm Liên Xơ, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc. H: Sự thành lập Liên hợp quốc có ý nghĩa gì? Đ: Liên hợp quốc đã trở thành một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. H:Sự hình thành 2 hệ thống XHCN và TBCN? HĐ nhóm: Nước Đức ?(Tổ 5) H: Hội nghị Pốt-xđam họp ở đâu ? Mục đích ? Đ: Tại hội nghị Pốt-xđam ( Tại Đức tháng 7,8/1945), 3 cường quốc Liên Xơ, Anh, Mĩ đã khẳng định: Nước Đức phải trở thành 1 quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ, tiêu diệt tận gốc CN phát xít, thỏa thuận về việc phân chia, chiếm đóng và kiểm sốt nước Đức sau chiến tranh. H: Các nước phân chia, chiếm đóng và kiểm sốt nước Đức như thế nào? Đ: - Liên Xơ chiếm đóng phía Đơng Đức. - Anh chiếm đóng phía Tây bắc nước Đức. - Mĩ chiếm đóng phía Nam nước Đức. - Pháp chiếm đóng phía Tây nước Đức. HĐ nhóm: Các nước Đơng Âu ?(Tổ 6) H: Sau CTTG II, hình thành những hệ thống đối lập nào? Cụ thể châu nào là tiêu biểu. H: Cho biết tình hình cụ thể của châu Á ? Đ: + Triều Tiên chia đơi Bắc – Nam, + Trung Quốc nội chiến giữa Đảng cộng sản và Quốc dân đảng (1946 – 1949), + ĐNÁ 3 nước tun bố độc lập : Inđơ (8- 1945), Việt Nam (9-1945), Lào (10-1945). CỦNG CỐ : Nắm 3 mục lớn trong bài. DẶN DỊ : Học bài, xem lại sơ đồ tổ chức liên hiệp quốc, các cơ quan nào của Liên Hiệp Quốc đóng tại Việt Nam và đọc bài 2. RÚT KINH NGHIỆM : 4 Phạm Thành Nỏ Lịch Sử 12 SƠ ĐỒ CƠ QUAN TỔ CHỨC LIÊN HIỆP QUỐC CHƯƠNG II TIẾT 2,3. BÀI 2. LIÊN XƠ VÀ CÁC NƯỚC ĐƠNG ÂU (1945–1991) LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức : Giúp học sinh nắm đươc: - Những nét cơ bản về cơng cuộc xây dựng CNXH ở liên Xơ. - Những nét cơ bản về sự ra đời của các nước Đơng âu. 5 Tổ Chức Liên Hiệp Quốc UNO Các cơ quan chủ yếu Các cơ quan chuyên môn Đại Hội Đồng LHQ Các cơ quan khác Hàng không ICAO Hàng Hải IMO Hội Đồng Bảo an Hội đồng kinh tế XH Hội đồng tài chính - IFC Lđộng quốc tế –I LO Toà án quốc tế Ban thư ký LHQ Gdục, K.học Vhoá- UNESCO Sở hữu tri thức thế giới- WIDO Y tế thế giới-WHO Quỹ tiền tệ quốc tế- IMF Lương-Nông FAO Bưu chính IPU Năng lượng nguyên tử IAFA Hiệp đònh chung thuế quan mậu dòch-GATT Phạm Thành Nỏ Lịch Sử 12 - Những nét cơ bản về mối quan hệ giữa các nước XHCN. - Phân tích những nguyên nhân sụp đổ của CNXH ở Liên Xô. 2. Về tư tưởng : Giúp học sinh: - Có thái độ đánh giá khách quan những thành tựu trong công cuộc khôi phục kinh tế và XD CNXH ở Liên Xô – Đông Âu. - Phê phán những sai lầm trong qúa trình cải tổ ở Liên Xô – Đông Âu. 3. Về kỹ năng : - Khái niệm: Cải tổ, đa nguyên - Phân tích, đánh già các sự kiện lịch sử. II.THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC : 1 GV : SGK 12, SGK GV, bản đồ thế giới, bản đồ châu Âu, tranh ảnh… 2. HS : SGK 12, bản đồ thế giới, bản đồ châu Âu, tranh ảnh… III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC : - Ổn định, kiểm diện; - Kiểm tra bài cũ: + Hãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta ? + Liên hợp quốc được thành lập nhằm những mục đích gì ? - Giảng bài mới : NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN NẮM HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY – TRÒ I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70. 1.Liên Xô: a. Công cuộc khôi pkục kinh tế ở Liên Xô (1945 – 1950). - CTTG II, làm cho L.Xô nhiều tổn thất, - Sau chiến tranh các nước phương Tây do Mĩ cầm đầu theo đuổi chính sách chống cộng, tiến hành “Chiến tranh lạnh” bao vây kinh tế Liên Xô. - Liên Xô vừa củng cố quốc phòng, an ninh, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển kinh tế → Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1946 1950), trước 9 tháng. - 1947, phục hồi nền sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trước chiến tranh. - 1949,chế tạo thành công bom ng. tử. b. Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến nửa đầu những năm 70). - Từ 1950-1975, Liên Xô đã thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn, nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của CNXH. - Về công nghiệp: đẩy mạnh sản xuất công nghiệp nặng. - Về nông nghiệp: sản lượng những năm 60 tăng 16%/năm, 1970 đạt 186 triệu tấn. - Khoa học- kĩ thuật: đạt nhiều thành tựu. - Về mặt VH-xã hội: 1971 công nhân Thuyết trình, phát vấn, giải thích, so sánh, thảo luận, tranh ảnh, bản đồ…. Thảo luận nhóm : 6 tổ. HĐ nhóm:Cho biết công cuộc khôi pkục kinh tế ở Liên Xô (1945 – 1950) ? ( Tổ 1 ) H: CTTG II, làm cho L.Xô có nhiều tổn thất nào? Đ:- 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 70.000 làng mạc, gần 32.000 nhà máy xí nghiệm bị tàn phá, đời sống nhân dân khó khăn H: Thế nào “Chiến tranh lạnh”? Vì sao Mĩ thực hiện chính sách này với Liên Xô ? Đ: “Chiến tranh lạnh” là “chiến tranh không nổ sung, không đổ máu” nhưng “ luôn trong tình trạng chiến tranh nhằm ngăn chặn và tiêu diệt Liên Xô – XHCN”. H: Việc Liên Xô 1949,chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì? Đ: Phá vỡ sự độc quyền bom nguyên tử của Mĩ HĐ nhóm: Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến nửa đầu những năm 70) ? ( Tổ 2 ) H: Liên Xô đã vươn lên về công nghiệp như thế nào? Đ: Đến nửa đầu những năm 70, là cường quốc thứ 2 trên thế giới, chiếm 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới. H: Kể những thành tựu về khoa học- kĩ thuật của Liên Xô đã đạt được? Đ: - 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo, - 1961 phóng con tàu vũ trụ bayVQ trái đất. HĐ nhóm: Tình hình chính trị và chính sách đối 6 Phạm Thành Nỏ Lịch Sử 12 chiếm 55%, ¾ dân số đạt trình độ trung học và đại học. XH ổn định về chính trị. 2.Các nước Đông Âu từ 1945 – giữa 70: a. Việc thành lập Nhà nước DCND Đông Âu. - Trước CTTG II, lệ thuộc Anh, Pháp. - Trong CTTG II, bị P.X Đức – Ý chiếm đóng → Nhân dân các nước đều chống phát xít, giải phóng dân tộc. - Trong những 1944 – 1945, phối hợp Liên Xô truy kích P.X Đức giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân. b. Các nước Đông Âu xây dựng CNXH. - Từ giữa những năm 50, các nước Đông Âu tiến hành xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của CNXH với các kế hoạch 5 năm. - Với sự giúp đỡ của Liên Xô và sự cố gắng từ 1950 – 1975 về cơ bản thực hiện thành công 5 kế hoạch 5 năm. 3. Quan hệ hợp tác giữa các nước XHCN: a. Quan hệ kinh tế, văn hóa, khoa học-kĩ thuật: * Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). - 8 - 1 – 1949, hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập gồm các nước ở Đông Âu. - Mục tiêu: Tăng cường sự hợp tác giữa các nước XHCN, thúc đẩy sự tiến bộ về khoa học - kĩ thuật, thu hẹp dần sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên, không ngừng nâng cao mức sống của các thành viên. b. Quan hệ hợp tác chính trị - quân sự: *Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va. - 14 – 5 – 1955, các nước Đông Âu đã họp tại Vác-sa-va kí hiệp ước hữu nghị hợp tác và tương trợ với thời hạn 20 năm nhằm duy trì hòa bình, an ninh châu Âu, củng cố tình hữu nghị, sự hợp tác và sức mạnh của các nước XHCN. II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NỬA SAU NHỮNG NĂM 70 ĐẾN NĂM nội của Liên xô?( Tổ 3 ) H: Sự nhất trí về chính trị, tư tưởng của xã hội Xô viết được thể hiện ra sao?. Đ: Xây dựng khối đoàn kết thống nhất giữa Đảng, nhà nước,nhân dân và các dân tộc được duy trì. HĐ nhóm: Sự ra đời của các nước DCND Đông Âu?( Tổ 4). H: Trước và trong CTTG II, các nước Đông Âu bị ai xâm lược ? H: Kể tên những nước Đông Âu, giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân? Đ: Ba Lan, Ru mali, Hung, Tiệp, Nam tư,Anbali, Bun, Cộng hòa DC Đức. H: Khái niệm “ Nhà nước DCND” là nhà nước do nhân dân lập ra và vì nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phát triển theo CNXH. HĐ nhóm: Công cuộc XDCNXH ở các nước Đông Âu? (Tổ 5) H: Trong qúa trình xây dựng CNXH, Liên Xô và các nước Đông Âu có những hạn chế gì ? Đ: Vì sự bao vây của CNĐQ, nên Liên Xô và các nước Đông Âu nóng vội,đốt cháy giai đoạn, bỏ qua những nguyên lí của CN Mác-Lênin. . . H: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) gồm các nước nào? Đ: Liên Xô, Anbani,Balan, Bungari, Hunggari, Rumani, Tiệpkhắc,…sau thêm CHDC Đức, Môngcổ, Cuba, ViệtNam. H: Mục đích hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)? Ý nghĩa của nó. So sánh với kế hoạch Mácsan của Mĩ ? HĐ nhóm: Quan hệ hợp tác chính trị - quân sự (Tổ 6) H: Hiệp ước Vác-sa-va ra đời có ý nghĩa gì? So sánh với khối Nato thành lập vào 1947. Đ: Liên Xô, Trung Quốc, các nước đông Âu và các nước XHCN khác (Như Cu Ba, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Mông cổ, Lào. . . ). 7 Phạm Thành Nỏ Lịch Sử 12 1991. 1. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô a.Tình hình kinh tế - xã hội: - 1973, khủng hoảng dầu mỏ thế giới báo hiệu cạn dần nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số. . . đặt ra yêu cầu phải cải cách kinh tế, chính trị, XH thế giới. - Đảng và nhà nước Liên xô chậm đề ra đường lối cải cách, trong khi KT, CT, XH chứa đựng những thiếu sót, sai lầm: + Về mặt lực lượng sản xuất: trình độ kĩ thuật kém , năng suất lao động thấp. + Về mặt quan hệ sản xuất: Duy trì chế độ quan liêu bao cấp, phân phối cào bằng + Về mặt xã hội: Thiếu dân chủ, thiếu kỉ cương, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân kém, nợ nước ngoài, lạm phát tăng. b. Sự sụp đổ của Liên bang Xô viết: - Cuộc đảo chính 19–8–1991,do một số người lãnh đạo Đảng và nhà nước Liên xô tiến hành nhằm lật đổ Goóc-ba-chốp, 21-8-1991 cuộc đảo chính thất bại. - Diễn biến của sự sụp đổ của Liên bang Xô viết: + Đảng cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động (29-8-1991) + Các nước cộng hòa tuyên bố độc lập. + Quốc hội bãi bỏ hiệp ước Liên bang 1922. + 25-12-1991, lá cờ đỏ búa liềm trên nóc Điện Cremli bị hạ xuống. → Đánh dấu sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại. 8. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu : a. Tình hình kinh tế - xã hội: - Cuộc khủng hoảng năng lượng 1973, cuộc CM KH – KT của thế giới tác động trực tiếp vào nền kinh tế, xã hội Đông Âu làm cho các nước này giảm rõ rệt về nhịp độ tăng trưởng. - Các thế lực phản động trong nước cấu kết với các nước phương tây làm cho tình hình chính trị phức tạp. - Liên Xô lúc này đang ở trong tình trạng khủng hoảng nên không giúp đỡ được các nước Đông Âu. → Nhân dân Đông Âu giảm sút lòng tin vào Đảng và nhà nước. HĐ nhóm:L. Xô từ nửa sau những năm70-1991? (Tổ 1) H: Vì sao 1973, khủng hoảng thế giới xảy ra Liên Xô lại cho rằng không ảnh đến mình? H: Đường lối cải cách của Liên xô có những thiếu sót, sai lầm nào? H: Thế nào là chế độ quan liêu bao cấp, phân phối cào bằng? H: vì sao thiếu dân chủ, thiếu kỉ cương? HĐ nhóm: Công cuộc cải tổ (1985 – 1991)?(Tổ 2) H: Lập bảng so sánh: Mục đích cải tổ, kết qủa của cải tổ ở Liên Xô. Cho nhận xét. H: Thế nào là đa nguyên đa Đảng? Vì sao Việt Nam không thực hiện đa nguyên đa Đảng? HĐ nhóm: Sự sụp đổ của Liên bang Xô viết?(Tổ 3) H: Diễn biến của sự sụp đổ của Liên bang Xô viết? H: Các nước tuyên bố độc lập? Đ: Gồm 11 nước tuyên bố độc vào 21-12-1991, gọi tắt là SNG.(Tên cụ thể trong SGK) H: Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô ? H: Chế độ XHCN ở Liên Xô tồn tại bao nhiêu năm? HĐ nhóm: Tình hình kinh tế - xã hội Đông âu? (Tổ 4) H: Những nguyên nhân nào dẫn đến khủng hoảng ở Đông Âu? → Số liệu trong SGK. H: Vì sao Liên Xô không thể giúp đỡ tiếp được 8 Phạm Thành Nỏ Lịch Sử 12 b.Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đ.Âu: - Cuộc khủng hoảng nổ ra sớm nhất ở Ba Lan (1988), sau lan sang các nước Đông Âu khác. - Hình thức: Mít tinh, biểu tình, tuần hành, bãi công . . . - Những người lãnh đạo đều tuyên bố từ bỏ quyền lãnh đạo Đảng cộng sản, chấp nhận đa nguyên về chính trị, tổng tuyển cử. . . - 28-6-1991, hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tuyên bố giải thể. - 1-7-1991, Hiệp ước Vác-sa-va chấm dứt hoạt động. c. Nguyên nhân sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu: * Nguyên nhân sụp đổ: - Thiếu tôn trọng các qui luật phát triển khách quan về kinh tế - xã hội, làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện, quyền tự do dân chủ không được bảo đảm. - Không bắt kịp sự phát triển của khoa học kĩ thuật. - Tiếp tục phạm sai lầm trong qúa trình cải tổ. - Sự chống phá của các thế lực phản động trong và ngoài nước. * Hậu qủa của sự sụp đổ: - Một tổn thất lớn trong lịch sử phong trào cộng sản công nhân quốc tế. - Hệ thống XHCN TG không còn tồn tại. - Trật tự thế giới 2 cực đã kết thúc. III. LIÊN BANG NGA TỪ 1991 – 2000. - Liên bang Nga vẫn là “ Quốc gia kế tục Liên Xô” trong quan hệ quốc tế. - Về kinh tế: từ 1990 – 1995, tốc độ tăng trưởng GDP là -3,6% → - 4%, 1997 là 0,5%, 2000 là 9%. - Về chính trị:Từ1992 không ổn định, 12- 1993 hiến pháp của Liên bang Nga được ban hành, từ 2000 đã được cải thiện. -Về đối ngoại: Sự chuyển hướng từ chính sách ngã theo phương tây sang chính sách “ Định hướng Âu – Á” từ 1994. Từ 2000 Nga phải đương đầu xu hướng li khai và nạn khủng bố ngày càng nghiêm trọng. các nước Đông Âu? HĐ nhóm: Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đ.Âu ? (Tổ 5). H: Từ Ba Lan , lan sang các nước Đông Âu nào? Đ: Hungari,Tiệp Khắc, CHDC Đức, Rumani, Bungari, Anbani, Nam Tư . . . H: Vì sao hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tuyên bố giải thể? HĐ nhóm:Nguyên nhân sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu?(Tổ 6) H: Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ? H: Tại sao Không bắt kịp sự phát triển của khoa học kĩ thuật thế giới? H: Vì sao các thế lực phản động trong và ngoài nước chống phá CNXH? H: CNXH sụp đổ dẫn đến hậu qủa gì ? HĐ nhóm:Liên bang Nga từ 1991 - 2000 ? (Tổ 1, 2,3) H: Dưới thời Pu-tin nước Nga đã từng bước phát triển ra sao? Về . . H: Về kinh tế? (Tổ 1) H: Về chính trị? (Tổ 2) H: Về đối ngoại? (Tổ 3) H: Quan hệ của liên Xô đối với Việt Nam? 9 Phạm Thành Nỏ Lịch Sử 12 CỦNG CỐ : Nắm 3 mục lớn trong bài như: những thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô và Đông Âu từ 1945- giữa 1970; quan hệ hợp tác; sự khủng hoảng và nguyên nhân sụp đổ CNXH ở LX và Đ. Âu. DẶN DÒ : Học bài và đọc bài 3.Các nước Đông Bắc Á chú ý cuộc nội chiến TQ RÚT KINH NGHIỆM : CHƯƠNG III CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LA TINH (1945 – 2000) TIẾT 4. BÀI 3. CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 3. Về kiến thức : Giúp học sinh nắm đươc: - Những sự kiện về cuộc cách mạng DTDC ở Trung Quốc - Các giai đoạn phát triển của cách mạng Trung Quốc. - Những biến đổi trên bán đảo Triều tiên. 2. Về tư tưởng : Giúp học sinh: - Nhận thức sự ra đời của nhà nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. - Việc chia cắt Triều Tiên. 3. Về kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, hệ thống các sự kiện lịch sử. - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC : - GV : SGK 12, SGK GV, bản đồ thế giới, bản đồ châu Âu, tranh ảnh… - HS : SGK 12, bản đồ thế giới, bản đồ châu Âu, tranh ảnh… III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC : - Ổn định, kiểm diện; - Kiểm tra bài cũ: + Liên Xô đã đạt những thành tựu như thế nào trong qúa trình XD CNXH từ 1945 – 1975 ? + Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ CNXH ở Liên Xô và các nước Đông âu ? - Giảng bài mới : NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN NẮM HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY – TRÒ I. NÉT CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á. - Đông Bắc Á là khu vực rộng lớn : + Diện tích hơn 10 triệu km 2 . + Đông dân nhất TG 1 tỉ 510 tr/ người. - Tài nguyên thiên nhiên phong phú. - Trước CTTG II, trừ Nhật các nước Đông Bắc Á đều bị CN thực dân nô dịch. - Sau CTTG II, các nước Đông Bắc Á đều bắt tay vào XD và phát triển kinh tế → có 3 con rồng châu Á (Hàn Quốc, Hồng công, Đài Loan), Nhật đứng thứ II TG, Trung Quốc có sự tăng trưởng nhanh và cao nhất TG. II. TRUNG QUỐC. 1. Sự thành lập nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu XD chế độ mới (1949 – 1959). Thuyết trình, phát vấn, giải thích, so sánh, thảo luận, tranh ảnh, bản đồ…. Thảo luận nhóm : 6 tổ. HĐ nhóm: Cho biết những nét chung về khu vực Đông Bắc Á ? ( Tổ 1 ) H: Thế giới dự đoán về Đông Bắc Á NTN? Đ: “TK XXI sẽ là thế kỉ của châu Á”. HĐ nhóm:Cho biết sự thành lập nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ? ( Tổ 2 ) 10 [...]... Quan hệ hợp tác cơ bản giữa EU với Việt Nam 2 Về tư tưởng : Giúp học sinh: - Hiểu rõ quan hệ Âu – Á trong lịch sử và hiện tại - Giáo dục về khả năng hợp tác trên cơ sở cùng tồn tại và cùng phát triển 3 Về kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, hệ thống các sự kiện lịch sử - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC : - GV : SGK 12, SGK GV, bản đồ thế giới, bản đồ châu Âu,... kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta trước 1 đế quốc hung mạnh như Mĩ - Nhận thức về ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Việt Nam trong lịch sử nước Mĩ ở giai đoạn này 3 Về kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, hệ thống các sự kiện lịch sử - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC : - GV : SGK 12, SGK GV, bản đồ thế giới, bản đồ châu Âu, tranh ảnh… - HS : SGK 12, bản. .. tưởng : - Thán phục và tự hào về khả năng con người châu Á - Ý thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cơng cuộc hiện đại hóa đất nước 3 Về kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, hệ thống các sự kiện lịch sử - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC : - GV : SGK 12, SGK GV, bản đồ thế giới, bản đồ châu Á, tranh ảnh… - HS : SGK 12, bản đồ thế giới, bản đồ châu Á,... phát triển giữa các nước ĐNÁ 3 Về kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng khái qt,tổng hợp, hệ thống các sự kiện lịch sử - Biết tư duy, phân tích, so sánh, sử dụng bản đồ II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC : - GV : SGK 12, SGK GV, bản đồ thế giới, bản đồ châu Á, tranh ảnh, tư liệu… - HS : SGK 12, bản đồ thế giới, bản đồ châu Á, lược đồ, tranh ảnh… III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC : - Ổn định, kiểm diện; - Kiểm tra... cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra, kéo dài nhất ở ĐNÁ, Trung Đơng - Nhân dân ta phải chống Pháp – Mĩ góp phần bảo vệ hòa bình thế giới 3 Về kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, phương pháp tư duy, phân tích, hệ thống các sự kiện lịch sử - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC : - GV : SGK 12, SGK GV, bản đồ thế giới, tranh ảnh… - HS : SGK 12, bản đồ thế giới, tranh... tế thị trường? Đ: Cơ chế thị trường là cơ chế tổ chức sản xuất kinh doanh trong đó mọi quan hệ SX kinh doanh đều thực hiện thơng qua mua bán trên thị trường H: Từ những 80-90 của TK XX, Lào và CPC phát triển ra sao? HĐ nhóm: Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN? (Tổ 5) 14 Phạm Thành Nỏ Lịch Sử 12 đơ, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin, Thái Lan (Nhóm nước sáng lập A-se-an), đều tiến hành cơng nghiệp hóa thay... nói tồn cầu hóa là thời cơ lịch sử? H: Đối với các nước đang phát triển tồn cầu hóa có ý nghĩa thế nào? CỦNG CỐ : Nắm 2 mục lớn trong bài  Nguồn gốc, đặc điểm và những yhành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học – cơng nghệ  Hệ qủa tất yếu của cách mạng khoa học – cơng nghệ cuối TK XX DẶN DỊ : Học bài và đọc bài 11 về lịch sử thế giới từ sau CTTG II – nay Nắm mốc phân kì lịch sử thế giới hiện đại RÚT... Nắm được những thành tựu cơ bản của Mĩ trong lĩnh vực KH-KT, thể thao, văn học RÚT KINH NGHIỆM : CHƯƠNG IV TIẾT BÀI 6 I MỤC TIÊU BÀI HỌC : MĨ – TÂY ÂU - NHẬT BẢN (1945 – 2000) NƯỚC MĨ 19 Phạm Thành Nỏ Lịch Sử 12 4 Về kiến thức : Giúp học sinh nắm đươc: - Qúa trình phát triển tổng qt của Mĩ từ sau CTTG II - Nhận thức được vai trò cường quốc của Mĩ - Nắm được những thành tựu cơ bản của Mĩ trong lĩnh vực... luật giáo dục có nội dung tiến bộ nào? Liên hệ đến Việt Nam sau CMT8 – 1945 H: Thế nào là chế độ giáo dục bắt buộc ? Nước Nhật coi trọng giáo dục NTN? HĐ nhóm: Kinh tế từ 1952 – 1973? (Tổ 2) H: Thế nào là phát triển “Thần kì” ? H: Nhật đã vươn lên cạnh tranh mạnh với ai? Đứng thứ mấy trên thế giới? H: Tại sao Nhật rất coi trọng phát triển giáo dục khoa học-kĩ thuật? Cả việc mua và chuyển giao cơng... với Mĩ thơng cáoThượng Hải 3 Cơng cuộc cải cách - mở cửa (1978 – HĐ nhóm: Cơng cuộc cải cách - mở cửa (1978 – 2000) 2000)? (Tổ 6) a Đối nội : -12- 1978, T.W Đảng CS TQ vạch ra đường lối mới: Cơng cuộc cải cách kinh tế, xã hội → nâng lên thành đường lối chung, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, kiên trì 4 H: Cho biết 4 ngun tắc cơ bản? Đ: - Con đường XHCN ngun tắc cơ bản - Chun chính DCND - Tiến hành . SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12 (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) NĂM HỌC 2009-2010 Phạm Thành Nỏ Lịch Sử 12 Phần một. LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ 1945 - 2000 CHƯƠNG. sự kiện lịch sử. - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC : - GV : SGK 12, SGK GV, bản đồ thế giới, bản đồ châu Âu, tranh ảnh… - HS : SGK 12, bản đồ. sự kiện lịch sử. - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC : - GV : SGK 12, SGK GV, bản đồ thế giới, bản đồ châu Âu, tranh ảnh… - HS : SGK 12, bản đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lịch sử cơ bản lớp 12 trọn bộ, giáo án lịch sử cơ bản lớp 12 trọn bộ, giáo án lịch sử cơ bản lớp 12 trọn bộ