0

luận án tiến sỹ giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố hà nội trong quá trình đô thị hóa

180 1,020 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 21:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN MÃ SỐ: 62 31 01 05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH HIỀN TS. NGUYỄN QUỐC CHỈNH HÀ NỘI, 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng để bảo vệ ở bất kỳ học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận án đều được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Trần Thị Minh Phương i LỜI CẢM ƠN Trước hết, tôi xin cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền và TS. Nguyễn Quốc Chỉnh là những giáo viên trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi về mọi mặt để hoàn thành luận án tiến sĩ kinh tế này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý đào tạo, tập thể giáo viên và cán bộ Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn mà trực tiếp là các thầy, cô giáo Bộ môn Phát triển Nông thôn đã tận tình hướng dẫn, định hướng cho tôi trong quá trình xây dựng luận án. Tôi cũng cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi về tinh thần, vật chất và thời gian để tôi hoàn thành quá trình học tập và hoàn thành luận án. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của các đơn vị, tổ chức, Sở Nông nghiệp và PTNT TP Hà Nội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hà Nội,Cục Thống kê TP Hà Nội; Các Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn TP Hà Nội, UBND các huyện, thị xã trong TP Hà Nội; UBND xã, Phòng Lao động việc làm các huyện, thị xã trong TP Hà Nội, các hộ gia đình tại TP Hà Nội đã tạo điều kiện giúp tôi thu thập số liệu và những thông tin cần thiết để hoàn thành luận án. Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Trần Thị Minh Phương ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC HỘP MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết nghiên cứu 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5. Những đóng góp mới của luận án Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1. Các khái niệm cơ bản 1.1.2. Đặc điểm của khu vực nông thôn liên quan đến tạo việc làm 1.1.3. Các tác động của đô thị hóa tới tạo việc làm cho lao động khu vực nông thôn 1.1.4. Đặc điểm của lao động nông thôn 1.1.5. Các lý thuyết về tạo việc làm khu vực nông thôn 1.1.6. Nội dung các hoạt động và biện pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn 1.1.7. Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho lao động nông thôn iii 1.2. Cơ sở thực tiễn 1.2.1. Kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động nông thôn ở một số nước 1.2.2. Các chính sách tạo việc làm cho lao động nông thôn của Việt Nam 1.2.3. Tạo việc làm cho lao động nông thôn ở một số địa phương Việt Nam 1.3. Các nghiên cứu có liên quan TÓM TẮT CHƯƠNG 1 Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.1.3. Khái quát nguồn nhân lực khu vực nông thôn Hà Nội 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Khung phân tích 2.2.2. Phương pháp tiếp cận 2.2.3. Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu 2.2.4. Phương pháp thu thập thông tin 2.2.5. Phương pháp phân tích 2.2.6. Các chỉ tiêu phân tích TÓM TẮT CHƯƠNG 2 Chương 3. THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA 3.1. Khái quát về lao động và việc làm ở khu vực nông thôn thành phố Hà Nội 3.1.1. Khái quát về lực lượng lao động ở khu vực nông thôn thành phố Hà Nội 3.1.2. Khái quát về việc làm ở khu vực nông thôn thành phố Hà Nội 3.2. Thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội iv 3.2.1. Các chính sách và giải pháp tạo việc làm đã thực hiện cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội 3.2.2. Các bên có liên quan trong hoạt động tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội 3.2.3. Kết quả của các giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội 3.2.4. Đánh giá chung về thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa 3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội 3.4.1. Chính sách tạo việc làm 3.4.2. Mức độ phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn 3.4.3. Mức độ phát triển của các ngành trong khu vực nông thôn 3.4.4. Công tác dạy nghề và nâng cao chất lượng lao động 3.4.5. Hoạt động của thị trường lao động 3.4.6. Mức độ mở rộng của hoạt động xuất khẩu lao động 3.4.7. Các yếu tố từ bản thân người lao dộng 3.4.8. Các yếu tố khác 3.4.9. Một số kết quả phân tích mô hình TÓM TẮT CHƯƠNG 3 121 Chương 4. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA 123 4.1. Căn cứ đề xuất giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội 4.1.1. Dự báo cung cầu lao động 4.1.2. Tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 4.2. Mục tiêu và định hướng về tạo việc làm 4.2.1. Mục tiêu và quan điểm v 4.2.2. Định hướng 4.3. Các giải pháp chủ yếu 4.3.1. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 4.3.2. Giải pháp về vốn 4.3.3. Tăng cường hoạt động đào tạo nghề cho người lao động 4.3.4. Giải pháp mở rộng xuất khẩu lao động 4.3.5. Giải pháp theo hướng tăng trưởng 4.3.6. Tăng cường thông tin thị trường lao động và tuyên truyền chính sách việc làm TÓM TẮT CHƯƠNG 4 143 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 145 1. Kết luận 2. Kiến nghị DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 151 CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 158 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt Cụm từ tiếng Anh CNH-HĐH Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa CS Chính sách CMKT Chuyên môn kỹ thuật DVVL Dịch vụ việc làm ĐTN Đào tạo nghề GQVL Giải quyết việc làm GDCN Giáo dục chuyên nghiệp ILO Tổ chức Lao động quốc tế International Labour Organization KCN Khu công nghiệp KT Kinh tế LĐ Lao động LĐNT Lao động nông thôn LĐTBXH Lao động Thương binh và Xã hội LFS Điều tra lao động việc làm Labour Force Survey NSLĐ Năng suất lao động ODA Nguồn viện trợ phát triển chính thức Official Development Assisstance PTNT Phát triển nông thôn TP Thành phố TVL Tạo việc làm TW Trung ương TCTK Tổng cục thống kê UBND Ủy ban nhân dân VHLSS Khảo sát mức sống hộ gia đình Vietnam Household Living Standard Survey VL Việc làm vii DANH MỤC BẢNG STT Tên các bảng Trang Bảng 2.1. Cơ cấu sử dụng đất đai của thành phố Hà Nội Bảng 2.2. Dân số trung bình và nông thôn của Hà Nội Bảng 2.3. Cơ cấu trình độ CMKT của dân số trên 15 tuổi khu vực nông thôn Hà Nội giai đoạn 2010 - 2013 Bảng 2.4. Phân bố số hộ khảo sát theo xã, huyện Bảng 2.5. T™ lệ các hộ sinh sống tại nơi ở hiện tại theo thời gian Bảng 2.6. T™ lệ các hộ bị ảnh hưởng từ dự án Bảng 2.7. Nguồn thu nhập/sinh kế chính của các hộ được phỏng vấn Bảng 2.8. T™ lệ hộ gia đình phân theo mức thu nhập Bảng 2.9. Số hộ và t™ lệ hộ phân theo tình trạng sở hữu đất canh tác trồng trọt Bảng 2.10. Tình trạng sở hữu đất trước khi bị thu hồi Bảng 2.11. Hình thức sử dụng lao động của hộ trên đất canh tác Bảng 3.1. T™ lệ lao động có việc làm khu vực nông thôn so với toàn thành phố theo ngành kinh tế, giai đoạn 2010-2013 Bảng 3.2. Lao động có việc làm của Hà Nội theo ngành kinh tế, giai đoạn 2010-2013 Bảng 3.3. Cơ cấu nghề nghiệp của lao động nông thôn Bảng 3.4. Tổng hợp kết quả giải quyết việc làm từ QQGVVL Hà Nội Bảng 3.5. Số việc làm được tạo ra từ các hộ vay vốn giải quyết việc làm phân theo huyện/quận/thị xã Bảng 3.6. Số việc làm được tạo ra từ các đề án học nghề phân theo huyện/quận/thị xã Bảng 3.7. Số việc làm được tạo ra qua các doanh nghiệp phát triển sản xuất phân chia theo huyện/quận/thị xã Bảng 3.8. Tăng trưởng, việc làm trong 3 ngành ở Hà Nội Bảng 3.9. Hệ số co giãn việc làm theo tăng trưởng của Hà Nội viii [...]... tác động của đô thị hoá đối với đời sống kinh tế - xã hội nói chung thì đô thị hóa tác động trực tiếp đến vấn đề lao động - việc làm của người dân nông thôn Hà Nội Vì vậy, việc nghiên cứu để tổng kết lý luận và thực tiễn tạo việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội là hết sức cần thiết Đề tài Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Thành phố Hà Nội trong quá trình đô thị hóa nhằm phân tích, đánh... tác động đến tạo việc làm cho khu vực nông thôn b, Đóng góp về thực tiễn - Cung cấp thông tin về thực trạng việc làm và các chính sách tạo việc làm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2013 - Làm rõ những vấn đề tồn tại trong tạo việc làm cho người lao động nông thôn của thành phố Hà Nội - Đánh giá phân tích định lượng và định tính các yếu tố tác động đến tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Hà. .. lao động nông thôn để đề xuất các giải pháp tăng cường tạo việc làm cho người lao động nông thôn của Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa b, Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về việc làm và tạo việc làm cho lao động nông thôn 3 - Đánh giá thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội trong bối cảnh ĐTH, chỉ ra những tồn tại và thách thức về tạo việc làm. .. khái quát thực trạng việc làm, tạo việc làm cho người lao động nông thôn Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa và đánh giá và đo tác động của các yếu tố tác động đến tạo việc làm khu vực nông thôn Từ đó đề xuất những giải pháp tăng cường tạo việc làm cho người lao động nông thôn Hà Nội 2 Mục tiêu nghiên cứu a, Mục tiêu chung Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn đánh giá thực trạng về tạo việc làm cho lao. .. tăng cường tạo việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa là gì? Giả thuyết nghiên cứu: - Quá trình đô thị hóa sẽ làm chuyển đổi mô hình sản xuất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, sẽ dẫn đến chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp - Quá trình đô thị hóa là thách thức cho lao động nông thôn, do phần lớn lao động nông thôn không có trình độ và... xã phía Tây TP Hà Nội nơi có tốc độ ĐTH diễn ra mạnh mẽ • Phạm vi nội dung: - Luận án nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tạo việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh ĐTH - Thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn, các yếu tố ảnh hưởng và các giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội - Giới hạn: Các vấn đề nghiên cứu của luận án này chỉ xét trong bối cảnh... chỉ ra những tồn tại và thách thức về tạo việc làm trong bối cảnh đô thị hóa - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho lao động nông thôn của Hà Nội trong bối cảnh ĐTH Nhằm xem xét vai trò của các yếu tố tới tạo việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội - Đề xuất định hướng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội trong bối cảnh ĐTH 3 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết... (Chu Tiến Dũng, 2001) 1.1.3 Các tác động của đô thị hóa tới tạo việc làm cho lao động khu vực nông thôn Đô thị hóa là xu hướng tất yếu của một xã hội phát triển Phát triển toàn diện, bền vững nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH có mối quan hệ chặt chẽ với quá trình đô thị hóa và việc làm là một trong những thách thức lớn trong công cuộc đô thị hóa Hệ quả của đô thị hóa. .. của luận án Sơ đồ 4.1 Áp lực tạo việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa 128 DANH MỤC HỘP STT Tên các hộp Trang Hộp 3.1 Vấn đề tạo việc làm cho lao động nông thôn Hộp 3.2 Xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Hộp 3.3 Hộ kinh doanh vay vốn tạo việc làm Hộp3.4 Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc. .. chung, tạo việc làm cho lao động nông thôn ngoại thành nơi có tốc độ ĐTH diễn ra rất nhanh và các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm từ đó đưa ra giải pháp tạo việc làm cho LĐNT trong bối cảnh ĐTH - Đóng góp trong việc nhận thức và vận dụng cơ sở lý luận về tạo việc làm cho lao động nông thôn đối với những địa phương có sự tăng đột biến khu vực nông thôn trong quá trình phát triển - Về mặt phương pháp . kết lý luận và thực tiễn tạo việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội là hết sức cần thiết. Đề tài Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Thành phố Hà Nội trong quá trình đô thị hóa nhằm phân. lượng lao động ở khu vực nông thôn thành phố Hà Nội 3.1.2. Khái quát về việc làm ở khu vực nông thôn thành phố Hà Nội 3.2. Thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội iv 3.2.1 TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA 3.1. Khái quát về lao động và việc làm ở khu vực nông thôn thành phố Hà Nội 3.1.1. Khái quát về lực lượng lao
- Xem thêm -

Xem thêm: luận án tiến sỹ giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố hà nội trong quá trình đô thị hóa, luận án tiến sỹ giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố hà nội trong quá trình đô thị hóa, , BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA, Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 3. THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA, Chương 4. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm