0

Việc làm ở khu vực nông thôn thành phố hà nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

18 459 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2014, 13:49

Việc làm khu vực nông thôn Thành phố Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nguyễn Đức Quỳnh Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01 Người hướng dẫn: PGS, TS. Phí Mạnh Hồng Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Làm rõ tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến việc làm của người lao động nông thôn; sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn, những nhân tố ảnh hưởng đến việc làm nông thôn. Phân tích kinh nghiệm của một số địa phương trong việc giải quyết vấn đề việc làm trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phân tích thực trạng việc làm và giải quyết việc làm Nông thônNội từ năm 2001 đến nay. Đề xuất giải pháp nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho lao động nông thôn Nội. Keywords: Việc làm; Thất nghiệp; Giải quyết việc làm; Khu vực nông thôn; Nội Content MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Vấn đề việc làm luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia để hướng tới sự phát triển bền vững. Có việc làm vừa giúp bản thân người lao động có thu nhập, cải thiện điều kiện sống, là cơ sở lành mạnh hoá các quan hệ xã hội. Trên bình diện quốc gia, tạo ra việc làm đầy đủ là cơ sở để đất nước khai thác hiệu quả các nguồn lực của mình và nền kinh tế đạt đến sản lượng tiềm năng. Ở nước ta, theo tổng điều tra dân số và nhà năm 2009, dân số nông thôn Việt Nam là 60.451.311 người trong tổng số 85.787.573 dân số cả nước (chiếm 70,3%). Số người trong độ tuổi lao động trong cả nước là 43,8 triệu người, chiếm 51,1% dân số, trong đó thành thị có 11,9 triệu người, nông thôn có 31,9 triệu người và hơn 90% dân số nghèo của cả nước đang sống nông thôn. Lao động nông thôn hiện nay chiếm tới 3/4 lao động của cả nước, tập trung chủ yếu trong ngành nông nghiệp, nơi năng suất lao động thấp và cũng là nơi quỹ đất canh tác đang ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóacông nghiệp hóa. Vì thế, trong nhiệm vụ giải quyết việc làm tổng thể chung, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn giữ vai trò trọng yếu, nhất là trong bối cảnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa đang được đẩy mạnh như nước ta hiện nay. 2 Hà Nội là trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật của cả nước nên việc phát triển của Nội về mọi mặt có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ với riêng Thủ đô. Sự phát triển nhanh, bền vững của Nội có quan hệ mật thiết với sự phát triển chung của cả vùng đồng bằng Sông Hồng cũng như của cả nước, có tác động không nhỏ đến tiến trình phát triển chung. Giải quyết và bảo đảm ngày càng đầy đủ việc làm cho người lao động với tư cách là một kênh quan trọng nhất để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của đông đảo người dân không thể không là một nội dung đáng được ưu tiên trong định hướng phát triển bền vững của Nội. Lao động nông thôn Nội hiện đang chiếm số lượng lớn trong cơ cấu dân số và lao động thủ đô. Phần lớn số lao động này đang tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành nghề nông thôn với các công cụ, phương pháp sản xuất tương đối lạc hậu, năng suất lao động thấp. Yêu cầu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với sản xuất hàng hóa lớn theo hướng công nghiệp hiện đại Nội, đang tỏ ra mâu thuẫn với hiện trạng trong lĩnh vực lao động - việc làm của Thành phố: trình độ của lực lượng lao động nông thôn thấp, số lao động chưa được đào tạo chiếm tỷ lệ cao; lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ; ý thức kỷ luật của người lao động còn chưa cao. Công nghiệp hóa, đô thị hóa, bên cạnh những tác động tích cực chung của nó, cũng đang tạo ra những khó khăn to lớn cho những người nông dân mất đất nông nghiệp, khi đa số họ lâu đời nay chỉ quen với nghề nông, và cuộc sống nông thôn, chưa có sự chuẩn bị cần thiết cho một cuộc sống "phi nông nghiệp, phi đất đai". Đây đang và sẽ là vấn đề nhức nhối tác động lên vấn đề giải quyết việc làm của Nội. Ngoài ra, công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng đang đặt ra những đòi hỏi rất lớn từ phía người lao động như: chỉ có nâng cao trình độ nhận thức, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, có thể tiếp thu và vận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại vào sản xuất, người lao động mới có cơ hội tìm được việc làm. Quá trình này chỉ có thể thực hiện thành công khi một mặt, người lao động ý thức được đầy đủ những đòi hỏi đang đặt ra trước mắt cần phải vượt qua; mặt khác, họ nhận được sự trợ giúp thích đáng của Nhà nước dưới các hình thức thích hợp trong quá trình chuyển đổi. Ngoài ra, giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn Nội không chỉ là vấn đề kinh tế - xã hội nóng bỏng của bản thân khu vực nông thôn. Tình trạng thiếu việc làm nông thôn đã đẩy một bộ phận không nhỏ lao động nông thôn di cư ra Thành phố kiếm sống. Điều này dẫn đến sự mất cân đối cung - cầu lao động trong một số ngành nghề nông thôn, cùng với đó nó cũng làm nảy sinh một loạt vấn đề kinh tế - xã hội phức tạp khác Thủ đô. Những khía cạnh trên cho thấy giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Nội rõ ràng đang nổi lên như một vấn đề kinh tế - xã hội bức thiết. Vì vậy: “Việc làm khu vực nông thôn Thành phố Nội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa” được học viên lựa chọn để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Cho đến nay có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề việc làm và thu nhập của người lao động được công bố trong và ngoài nước. - Thị trường lao động: Thực trạng và giải pháp của PGS Nguyễn Quang Hiền, Nxb. Thống kê, Nội, 1995; 3 - Về chính sách giải quyết việc làm Việt Nam của PTS Nguyễn Hữu Dũng, Nxb. Chính trị quốc gia, Nội, 1997; - Thị trường lao động Việt Nam: Định hướng và phát triển của Thạc sỹ Nguyễn Thị Lan Hương, Nxb. Lao động, Nội, 2002; - Mối quan hệ giữa nâng cao chất lượng lao động với giải quyết việc làm trong quá trình CNH, HĐH đất nước: Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS, TS Trần Văn Chử làm chủ biên, Nội, 2001. Các công trình trên đã quan tâm đến vấn đề việc làm và thất nghiệp, coi đó là một vấn đề có tính toàn cầu; đã đưa ra cách tiếp cận về chính sách việc làm, hệ thống hoá những khái niệm lao động, việc làm, thu nhập; đánh giá thực trạng vấn đề việc làm Việt Nam nói chung; đề xuất quan điểm và phương hướng giải quyết vấn đề việc làm và khuyến nghị, định hướng một số chính sách cụ thể về việc làm trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Bên cạnh những công trình nghiên cứu mang tính chuyên khảo, cũng đã có nhiều bài báo công bố trên các tạp chí về đề tài việc làm và thu nhập của người dân nông thôn nước ta như: - "Giải quyết việc làm nông thôn và những vấn đề đặt ra", của PGS, TS Nguyễn Sinh Cúc, đăng trên tạp chí Con số và sự kiện, số 8, năm 2003; - "Giải quyết vấn đề lao động và việc làm trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá nông thôn” của Nguyễn Hữu Dũng, đăng trên tạp chí Lao động - Xã hội, số 247, năm 2004; - "Vấn đề việc làm cho lao động nông thôn", bài viết của GS, TSKH Lê Đình Thắng, đăng trên tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 3/2002; - "Thực trạng lao động, việc làm nông thôn và một số giải pháp cho giai đoạn 2001-2005", của Bùi Văn Quán, trên Tạp chí Lao động - Xã hội, số chuyên đề 3, năm 2001; - "Việc làm cho người nông dân hết đất sản xuất, quy hoạch lại nguồn lao động", của Nguyễn Văn Nam, đăng trên Thời báo Kinh tế Việt Nam, 19/8/2005; - "Chất lượng lao động nông thôn thấp” của tác giả Huyền Ngân, trên Thời báo kinh tế Việt Nam số ra ngày 23/3/2005. - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại chỗ - hướng giải quyết việc làm quan trọng trong hội nhập của của TS Bùi Thị Lý - Đại học Ngoại thương Nội, đăng trên Tạp chí Cộng sản số 801, 7/2009. Ngoài ra, còn có một số luận văn thạc sĩ viết vấn đề việc làm một số tỉnh như Hưng Yên, Thái Bình, Kiên Giang, Hải Dương… với những cách tiếp cận khác nhau, trong đó có cả tiếp cận dưới góc độ kinh tế chính trị. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn đề việc làm của người lao động nông thôn Thành phố Nội nhất là từ sau khi Nội được mở rộng về mặt địa giới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì thế, việc nghiên cứu vấn đề này nhằm đưa ra những giải pháp cần thiết là một công việc có ý nghĩa. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích Luận văn nhằm làm rõ thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Thành phố Nội trong quá trình CNH, HĐH. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm tạo nhiều việc làm cho lực lượng lao động này. 4 3.2. Nhiệm vụ - Làm rõ tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hóa đến việc làm của người lao động nông thôn; sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn. những nhân tố ảnh hưởng đến việc làm nông thôn. - Phân tích kinh nghiệm của một số địa phương trong việc giải quyết vấn đề việc làm trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - Phân tích thực trạng việc làm và giải quyết việc làm nông thôn Nội từ năm 2001 đến nay. - Đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho lao động nông thôn Nội. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề việc làm của người lao động nông thôn Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề việc làm các huyện ngoại thành của Nội trong thời gian từ năm 2001 đến nay. 5. Phương pháp nghiên cứu Trên nền tảng phương pháp luận chung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận văn còn chú trọng sử dụng các phương pháp cụ thể như: trừu tượng hóa khoa học, hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh để làm sáng tỏ vấn đề. 6. Đóng góp khoa học của luận văn - Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn Thành phố Nội trong bối cảnh của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chỉ ra được những vấn đề cần phải giải quyết. - Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn Nội trong điều kiện đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 3 chương, 9 tiết: Chương 1: Việc làm và thực tiễn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Chương 2: Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn Thành phốNội trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chương 3: Quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm nông thôn Thành phố Nội trong thời gian tới. 5 Chương 1 VIỆC LÀM VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1. Một số vấn đề chung về việc làm và giải quyết việc làm * Khái niệm việc làm Việc làm là những hoạt động lao động sản xuất trong tất cả các lĩnh vực cùa đời sống xã hội mang lại thu nhập cho người lao động mà không bị pháp luật ngăn cấm. * Khái niệm thất nghiệp Thực hiện việc làm đầy đủ tiến tới việc làm được lựa chọn cho người lao động là một quá trình phát triển lâu dài. Trong nền kinh tế thị trường tất yếu tồn tại vấn đề thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp là một trong các chỉ tiêu để đánh giá tình trạng của một nền kinh tế. Người thất nghiệp là người thuộc lực lượng lao động hay dân số hoạt động kinh tế có khả năng làm việc, song hiện đang chưa có việc làm, đồng thời đang mong muốn và đi tìm việc làm. * Phân loại thất nghiệp. * Khái niệm thiếu việc làm: Theo một số chuyên gia về chính sách lao động việc làm thì: Người thiếu việc làm là những người đang làm việc có mức thu nhập dưới mức lương tối thiểu và họ có nhu cầu làm thêm. Từ khái niệm người thiếu việc làm trên có thể hiểu như sau: Người thiếu việc làm là người lao động đang có việc làm nhưng họ làm việc không hết thời gian theo pháp luật quy định hoặc làm những công việc mà tiền lương thấp không đáp ứng đủ nhu cầu của cuộc sống, họ muốn tìm thêm việc làm để bổ sung thu nhập. 1.2. Tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến vấn đề việc làm khu vực nông thôn 1.2.1. Đặc điểm về lao động, việc làm nông thôn * Đặc điểm của việc làm nông thôn Nông thônnơi sinh sống của một bộ phận dân cư chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc làm của người lao động nông thôn gắn liền với môi trường, điều kiện sinh sống và làm việc của người lao động. Như vậy, có thể nói lao động trồng trọt và chăn nuôi là việc làm chính của người lao động ở nông thôn. Thứ nhất, sản xuất bị chi phối trực tiếp bởi các quy luật của tự nhiên như: gió mưa năng, nhiệt độ, thổ nhưỡng dẫn đến năng suất và hiệu quả công việc thấp. Thứ hai, sản xuất theo mùa vụ, năm này theo năm khác, lặp đi lặp lại nên người lao động chỉ làm việc theo kinh nghiệm, ít cải tiến sáng tạo. Quá trình đó cứ diễn ra thường xuyên qua nhiều năm làm cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội nông thôn diễn ra một cách chậm chạp. Thứ ba, loại công việc này có tính chất mùa vụ nên lao động nông thôn sẽ thiếu việc làm trong những lúc nông nhàn. Mặt khác, cùng với quá trình đô thị hóa đất nông nghiệp bị chuyển đổi mục đích sử dụng làm cho người nông dân bị mất tư liệu sản xuất và với trình độ học vấn tay nghề thấp họ sẽ gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm và phải làm những công 6 việc nặng nhọc với mức lương thấp… Như vậy, trong quá trình CNH, HĐH, người lao động làm việc trong lĩnh vực thuần nông là những người có nguy cơ bị thiếu việc làm và bị thất nghiệp cao nhất. * Đặc điểm của lực lượng lao động nông thôn Lực lượng lao động nông thôn thường có những đặc điểm sau: Một là, lực lượng lao động nông thôn đa số các nước kém phát triển thường chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động cả nước và tăng với quy mô lớn so với lực lượng lao động thành thị. Hai là, trong quá trình CNH, HĐH lực lượng lao động nông thôn có xu hướng chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp tăng tỷ trong các ngành công nghiệp và dịch vụ. Ba là, lực lượng lao động nông thôn, bên cạnh các đặc tính phù hợp với sự phát triển, cũng còn nhiều mặt hạn chế. 1.2.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tác động của nó đối với những biến đổi về việc làm và vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động khu vực nông thôn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo cơ hội việc làm cho người lao động nông thôn bởi lẽ: Thứ nhất, quá trình CNH, HĐH với việc đổi mới và sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại, là điều kiện tiên quyết cho việc tạo lập ra những khối lượng lớn việc làm cho người lao động. Thứ hai, các khu công nghiệpnơi có khả năng thu hút lao động rất lớn, đặc biệt là thanh niên nông thôn. Hiện nay, những ngành công nghiệp như giày da, xuất khẩu may công nghiệp là những ngành đưa lại khối lượng việc làm lớn cho lực lượng lao động trẻ nông thôn, giúp giảm bớt sức ép về việc làm khu vực này. Thứ ba, CNH, HĐH làm xuất hiện nhiều ngành nghề mới khu vực nông thôn nhờ ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới. Hiện nay, có rất nhiều ngành nghề mới nông thôn như: chế biến bảo quản sản phẩm, chế biến thủy sản, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản… nhờ ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ có khả năng thu hút lao động rất lớn. Đó là nơi đến của lực lượng lao động rút ra từ lĩnh vực thuần nông. 1.2.3. Giải quyết việc làm và các nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1.2.3.1. Khái niệm giải quyết việc làm Giải quyết việc làmviệc tạo ra các cơ hội để người lao động có việc làm và tăng được thu nhập, phù hợp với lợi ích của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. 1.2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Nhân tố về điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái: - Nhân tố về dân số: - Nhân tố về chính sách vĩ mô: - Nhân tố liên quan đến giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ: - Nhân tố toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế: 1.3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn một số tỉnh 1.3.1. Kinh nghiệm của tỉnh Vĩnh Phúc 1.3.2. Kinh nghiệm của tỉnh Đồng Nai 7 Chương 2 THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở KHU VỰC NÔNG THÔN THÀNH PHỐ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn thành phố Nội 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, dân số lao động 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên Thủ đô Nội nằm trung tâm đồng bằng sông Hồng có diện tích tự nhiên 3344,7 km2 (diện tích Nội cũ là 920,97 km2, diện tích Tây là 2193,41 km2, diện tích huyện Mê Linh là 141,65 km2 và diện tích thuộc 4 xã của tỉnh Hòa Bình là 87,84 km2. Nội có vị trí tiếp giáp với 8 tỉnh: Phía Đông giáp các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, phía Nam giáp tỉnh Nam, phia Bắc giáp các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Thủ đô Nội được mở rộng như hiện nay có địa thế tựa lưng vào dãy núi Ba Vì, nhìn về sông Hồng, tạo nên thế "rồng cuộn, hổ ngồi”. Từ Nội đi các thành phố, thị xã của Bắc Bộ, cũng như của cả nước rất dễ dàng bằng cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không. Nội có Sân bay quốc tế Nội Bài và 4 sân bay Gia Lâm, Bạch Mai, Hòa Lạc, Miếu Môn do quân đội quản lý, là đầu mối giao thông của 4 tuyến đường sắt và 6 tuyến đường quốc lộ chính. Riêng về đường bộ, hệ thống này đã và đang được nâng cấp, xây dựng: nâng cấp quốc lộ 5, cải tạo quốc lộ 1A, xây dựng quốc lộ 1B và sắp tới hoàn thành quốc lộ 18B. Đó là yếu tố gắn bó chặt chẽ Nội với các trung tâm trong cả nước và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển vùng, hợp tác trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế. 2.1.1.2. Dân số lao động Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính có dân số là: 6.313.160 người, trong đó đa số là dân tộc kinh, có trên 35 nghìn người dân tộc Mường, dân tộc Dao có 1320 người. Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2009 dân số Thành phố Nội có 6.448.837 người, chiếm 7,01% dân số cả nước, đứng thứ 2 trong tổng số 63 tỉnh thành, sau thành phố Hồ Chí Minh (7.123.300 người). Nộinơi có tiềm lực khoa học kỹ thuật lớn mạnh nhất trong cả nước, lực lượng cán bộ khoa học có học hàm học vị trên địa bàn chiếm khoảng 65% trong cả nước. Đến nay có 53% lao động qua đào tạo trên 20 vạn lao động có trình độ đại học, trên 1 vạn lao động có trình độ đại học trở lên. 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội * Về thuận lợi: Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, có điều kiện về cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải tương đối thuận lợi. Từ Nội có nhiều tuyến đường thông suốt huyết mạch chạy đi các thành phố khác. Đặc biệt Nội là cầu nối của tam giác phát triển kinh tế trọng điểm Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. * Về khó khăn: Quá trình mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Nội và sáp nhập với Tây làm tăng quy mô về dân số và diện tích đã ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng và khả năng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Cùng với quá trình đô thị hóa, số lượng người sống trong khu vực nội thành Nội tăng đáng kể gây sức ép cho cơ sở hạ tầng, giao thông. Đô thị 8 hóa nhanh đã làm cho các vấn đề xã hội như nhà ở, tội phạm, nghèo đói, bất bình đẳng, thất nghiệp trở nên trầm trọng hơn. 2.2. Thực trạng việc làm của người lao động khu vực nông thôn Thành phố Nội 2.2.1. Một số chính sách giải quyết việc làm cho người lao động của Nội Công tác giải quyết việc làm đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành quan tâm, coi đây là một trong những vấn đề xã hội bức xúc của Thành phố: Ngày 14/11/2006, UBND Thành phố có Quyết định số 5117/QĐ - UBND phê duyệt chương trình giải quyết việc làm Thành phố Nội giai đoạn 2006 - 2010, trong đó đã giao cho Sở Lao động Thương binh - Xã hội triển khai: - Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề đến năm 2010; - Quy hoạch, củng cố, nâng cao chất lượng các trung tâm giới thiệu việc làm; rà soát các doanh nghiệp có chức năng giới thiệu việc làm; - Quy hoạch, xây dựng phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp và làng nghề. - Kế hoạch xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề… - Xây dựng và thực hiện đề án thí điểm “Chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn”, nâng cao chất lượng lao động nông thôn; - Thành phố đã thực hiện lồng ghép chương trình giải quyết việc làm với các chương trình kinh tế - xã hội khác như: chương trình giảm nghèo, chương trình hỗ trợ nông dân và người nghèo phát triển kinh tế… - Đẩy mạnh sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, khuyến khích các doanh nghiệp tập trung đầu tư theo chiều sâu, hiện đại hóa thiết bị, công nghệ tạo ra môi trường cạnh tranh nhằm phát triển sản xuất, thu hút lao động và đổi mới chất lượng lao động cho các doanh nghiệp. - Xây dựng các chính sách ưu đãi về đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để khuyến khích thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Nội nhằm tạo nguồn xuất khẩu lao động tại chỗ, đồng thời mở rộng và phát triển thị trường lao động nước ngoài đặc biệt là các thị trường phù hợp với đặc điểm của lao động Nội. 2.2.2. Quy mô và cơ cấu lao động - Về quy mô lao động nông thôn thành phố Nội Qua bảng số liệu 2.1 chúng ta thấy, lực lượng lao động nói chung tăng đều từ các năm 2005 đến 2010. Trong đó lực lượng lao động so với dân số vẫn tăng đều về số lượng. Năm 2005 tỷ lệ lực lượng lao động trong dân số Nội là 55,73%; tỷ lệ này vào năm 2010 tăng lên thành 66,32%, mỗi năm lực lượng lao động Nội tăng hơn 15 vạn người. khu vực nông thôn tỷ lệ lao động so với dân số trong các năm tương ứng là 68,23% và 64,33%. Điều này cho thấy sự dồi dào về nguồn lực lao động nông thôn. Tuy vậy dưới tác động của quá trình đô thị hóa, lực lượng lao động nông thôn có xu thế giảm dần về cơ cấu như các con số trên chỉ ra. - Về cơ cấu lao động nông thôn Thành phố Nội + Theo độ tuổi: Trong lực lượng lao động Nội nói chung, lực lượng lao động nông thôn Nội nói riêng, phần lớn là lao động trẻ. Năm 2010, số lao động có độ tuổi từ 15 đến 24 được bổ sung vào lực lượng lao động chung là 15,5%, số lao động có độ tuổi từ 25 đến 34 chiếm đến 21%. Đây là thế mạnh của lực lượng lao động nông thôn Nội vì lực lượng lao động này có nhiều 9 ưu thế trong đó ưu thế về sức khỏe, trình độ văn hóa, dễ dàng tiếp thu những kiến thức và tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh kinh tế khu vực nông thôn (Bảng 2.2). Số lao động có độ tuổi từ 35 đến 44 tuổi chiếm chiếm tỷ lệ cao nhất 24,4%. Đây phần lớn là lao động chính, trụ cột trong gia đình. Số lao động này chiếm tỷ lệ lớn là một thuận lợi cho công tác giải quyết việc làm. + Trình độ chuyên môn kỹ thuật Qua bảng số liệu 2.4 ta thấy tỷ lệ lao động đã qua đào tạo Nội tuy chưa cao nhưng đã tăng đáng kể. Năm 2006, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trình độ sơ cấp, trung học nghề chiếm 8,36%, nhưng đến năm 2010 đã tăng lên là 8,77% (tăng 0,41%) so với năm 2006). Điều đó cho thấy xu hướng chuyên môn hóa trong lao động nông thôn Nội, từ đó tạo cơ sở cho việc nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp, nông thôn. 2.2.3. Tình hình việc làm giai đoạn 2006 - 2010 * Tình hình việc làm: Số lao động có việc làm thành thị và nông thôn Nội trong những năm gần đây được thể hiện qua bảng 2.5 Qua bảng 2.5 ta thấy: Lao động có việc làm thường xuyên Nội năm 2010 là 3.315.333 người chiếm tỷ lệ 73,5% trong đó nông thôn 1.960.976 người, chiếm 59,15%. Qua khảo sát 3 năm gần đây cho thấy: Trong tổng số việc làm chung của cả Thành phố, tỷ trọng việc làm khu vực thành thị có xu hướng tăng, tỷ trọng việc làm nông thôn có xu hướng giảm. Điều này phản ánh xu thế gia tăng của quá trình đô thị hóa. Năm 2006 lao động ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 76,51%, đến năm 2010, tỷ lệ này giảm xuống còn 73,53%. Lao động công nghiệp xây dựng khu vực nông thôn 15,28% năm 2006 lên 16,95% năm 2010; Lao động dịch vụ tăng từ 8.2% năm 2006 lên 9,52% năm 2010. 2.2.4. Tình hình thất nghiệp, thiếu việc làm Qua bảng 2.6, ta thấy tỷ lệ thất nghiệp nông thôn thành phố Nội từ năm 2004 đến năm 2010 là 11,82%, tăng lên 12,25% năm 2006, nhưng lại có xu hướng giảm xuống vào năm 2008 là 10,12% và lại tăng trở lại vào năm 2010 với 11,25%. Qua thực tế Nội lực lượng lao động nông thôn có nguy cơ thất nghiệp cao hơn so với lực lượng lao động thành thị. Thực tế tình trạng thiếu việc làm còn gọi là bán thất nghiệp của lực lượng lao động nông thôn cũng ảnh hưởng tới thu nhập và đời sống của người lao động, lãng phí nguồn lực lao động xã hội khu vực này. Bảng số liệu 2.7 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị có xu hướng giảm từ 6,02% năm 2006, xuống 5,52% năm 2008 và đến năm 2010 con số này xuống chỉ còn 5,05%. Như vậy, từ năm 2006 đến năm 2010 thông qua chương trình giải quyết việc làm của Nội đã tạo việc làm mới và làm thêm cho 567000 lượt người, với tỷ lệ này đã nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn từ 75,18 (năm 2006) lên 76,7% (bảng 2.7) và góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động của Nội (lao động việc làm trong khu vực nông nghiệp chuyển dần sang khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ). 10 Bảng 2.8 cho ta thấy, vùng đồng bằng (đại diện là huyện Phúc Thọ), có tỷ lệ sử dụng thời gian lao động (85,42%) cao hơn các huyện khác (đại diện là huyện Ba Vì: 83,3% và Quốc Oai: 74,7%). Qua phân tích thực trạng thất nghiệp và thiếu việc làm nông thôn Nội trong những năm qua nổi lên một số đặc điểm sau: - Tỷ lệ thất nghiệp nông thôn Nội tuy có tăng, giảm song không biến động không nhiều và còn mức cao. - Số người thiếu việc làm nông thôn còn rất lớn, độ tuổi có tỷ trọng thiếu việc làm cao nhất là 15 - 24 tuổi, 25 - 34 tuổi. - Mỗi năm dân số và lao động tăng thêm 220.000 người đây là khó khăn trong giải quyết việc làm của Nội. Mặc dù hàng năm vẫn có một lượng việc làm mới đáng kể được tạo ra song với sự gia tăng về lao động này, tỷ lệ thất nghiệp hầu như không giảm. - Trên 75% dân số và lao động sinh sống và làm việc khu vực nông thôn, trình độ mọi mặt nhìn chung còn thấp so với thành thị. Trình độ giáo dục phổ thông của lực lượng lao động ở nông thôn được nâng lên, nhưng trình độ chuyên môn còn thấp và được phân bố không đều giữa các vùng. Nguyên nhân thất nghiệp và thiếu việc làm của lực lượng lao động nông thôn Nội Qua thực trạng việc làm của người lao động nói chung và người lao động nông thôn nói riêng, chúng ta thấy rằng trong những năm qua tình hình việc làm của người lao động nông thôn Nội có nhiều chuyển biến góp phần tạo ra sự ổn định, phát triển và nâng cao đời sống cho người lao động nông thôn. Tuy nhiên đến năm 2010 số người thất nghiệp khu vực nông thôn Nội vẫn còn chiếm số lượng tương đối lớn. Số người thiếu việc làm nông thôn là 265861 người, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn còn thấp so với nhiều tỉnh khác trong vùng (khi tính toán số liệu gồm tỉnh Tây cũ) với tỷ lệ 76,7%. Sở dĩ còn tồn tại tình trạng đó là do những nguyên nhân sau đây: Một là, lực lượng lao động nông thôn Nội hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu nên đời sống của người lao động còn gặp rất nhiều khó khăn và chưa ổn định. Tình trạng lao động dôi dư còn tồn tại nhiều địa phương do có tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất phát triển các khu công nghiệp, các trung tâm dịch vụ thương mại, chế biến lương thực, thực phẩm. Đối tượng lao động này do chưa được đào tạo nghề, chưa biết việc một cách thuần thục; do trình độ học vấn còn hạn chế nên không có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật nên gặp nhiều khó khăn trong khâu tìm kiếm việc làm. Hai là, quỹ đất một số vùng nông thôn đã bị thu hep do nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, đất các khu vực nông thôn phục vụ cho nhu cầu xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhu cầu công cộng và lợi ích quốc gia. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là tất yếu, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phù hợp với lao động trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng việc thu hẹp đất khu vực nông thôn đặc biệt là đất sản xuất nông nghiệp đã làm nảy sính nhiều vấn đề kinh tế xã hội bức bách nhiều địa phương, trong đó nổi cộm là vấn đề việc làm của người lao động sau khi bị thu hồi đất. Ba là, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, dẫn đến phân công lao động chưa hợp lý, phần lớn lao động nông thôn gắn với lĩnh vực nông nghiệp là chính. [...]... cơ sở vừa phát triển nông nghiệp, vừa phát triển nhanh công nghệ, dịch vụ (đặc biệt là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông thôn) như một hướng cơ bản để giải quyết việc làm khu vực nông thôn - Đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế trong việc giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn Nội - Giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn Nội trong khu. .. và trình độ khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn Nội phát triển chưa đồng bộ và còn nhiều hạn chế trong việc tạo ra việc làm cho người lao động 11 Chương 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NÔNG THÔN THÀNH PHỐ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Bối cảnh phát triển mới và tác động của nó đến vấn đề giải quyết việc làm nông thôn Thành phố Nội 3.1.1 Công nghiệp hóa, . .. thôn Nội trong khu vực phi chính thức - Giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn Nội qua chương trình quốc gia xúc tiến việc làm 2.3.2 Những vấn đề đặt ra trong việc giải quyết việc làm nông thôn Thành phố Nội - Giải quyết việc làm cho người lao động nông thônquá trình đô thị hóa - Trình độ người lao động nông thôn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển dịch cơ... ép tìm việc làm của họ Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nội cần phải làm rõ được các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề việc làm của người lao động Có thể khái quát các nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong quá trình đô thị hóa thành 3 nhóm: 1- Nhóm các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tạo ra tư liệu sản xuất như... Nxb Chính trị quốc gia, Nội 22 Đảng bộ Thành phố Nội (2006), Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV, Nội 23 Đảng bộ Thành phố Nội (2011), Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Nội 24 Đinh Đăng Định (chủ biên, 2004), Một số vấn đề lao động, việc làm và đời sống người lao động Việt Nam hiện nay, Nxb Lao động, Nội 25 Đặng Đình Hải - Nguyễn... quyết việc làm cho lao động nông thôn còn nhiều điểm chưa hợp lý; hoạt động của hệ thống công cụ 15 hỗ trợ giải quyết việc làm của Nội còn nhiều yếu kém và sức ép giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa lớn, trong khi chất lượng lao động nông nghiệp rất thấp Để thực hiện được mục tiêu và phương hướng giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp của thành. .. điểm giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn Thành phố Nội 3.2.1 Mở rộng cơ hội tạo việc làm cho người lao động - Phát triển ngành nghề nông thôn Nội phải trên cơ sở khai thác được những lợi thế, khắc phục hạn chế, khó khăn của Thủ đô trong lĩnh vực này Các ngành nghề nông thôn phải tạo mọi điều kiện khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài thành phố, cũng như các thành phần kinh... Thu (2003), Tạo việc làm cho lao động nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb Lao động - Xã hội, Nội 47 Tổng Cục Thống kê (2009), Niên giám thống kê 2009, Nxb Thống kê, Nội 48 Uỷ ban nhân dân Thành phố Nội (2009), Công văn số 4503 UBND - NN ngày 21/5/2009 về kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Nội 49 Ủy ban nhân dân Thành phố Nội (2010), Chương trình đào tạo... cấu lao động thành phố theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Mặc dù đạt được những kết quả nêu trên, song vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Nội vẫn còn nhiều bất cập như: chất lượng việc làm mới chưa cao, cơ cấu lao động lạc hậu, tình trạng không tìm được việc làm, thiếu việc làm của lao động nông nghiệp nhất là lao động nông nghiệp bị thu hồi đất còn cao; việc thực hiện các chính... gồm: Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố Nội, Thành đoàn, Liên đoàn lao động, Hội phụ nữ Thành phố Nội, Tổng liên đoàn lao động thành phố, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm Hội nông dân Để đảm bảo cho các trung tâm này hoạt động có hiệu quả, thì mỗi trung tâm này cần có hệ thống chân rết các cụm xã, các xã, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, để nắm được thông tin đầy đủ, nhanh . trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến vấn đề việc làm ở khu vực nông thôn 1.2.1. Đặc điểm về lao động, việc làm ở nông thôn * Đặc điểm của việc làm ở nông. Việc làm ở khu vực nông thôn Thành phố Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nguyễn Đức Quỳnh Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Việc làm ở khu vực nông thôn thành phố hà nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Việc làm ở khu vực nông thôn thành phố hà nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

Từ khóa liên quan