0

Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa

180 215 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2017, 03:22

Header Page of 123 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI, 2015 Footer Page of 123 Header Page of 123 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN MÃ SỐ: 62 31 01 05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HIỀN TS NGUYỄN QUỐC CHỈNH HÀ NỘI, 2015 Footer Page of 123 Header Page of 123 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cảm ơn, thông tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận án Trần Thị Minh Phương Footer Page of 123 i Header Page of 123 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền TS Nguyễn Quốc Chỉnh giáo viên trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ mặt để hoàn thành luận án tiến sĩ kinh tế Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Ban Quản lý đào tạo, tập thể giáo viên cán Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn mà trực tiếp thầy, cô giáo Bộ môn Phát triển Nông thôn tận tình hướng dẫn, định hướng cho trình xây dựng luận án Tôi cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ tinh thần, vật chất thời gian để hoàn thành trình học tập hoàn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn tận tình giúp đỡ đơn vị, tổ chức, Sở Nông nghiệp PTNT TP Hà Nội, Sở Lao động-Thương binh Xã hội TP Hà Nội, Cục Thống kê TP Hà Nội; Các Trung tâm giới thiệu việc làm địa bàn TP Hà Nội, UBND huyện, thị xã TP Hà Nội; UBND xã, Phòng Lao động việc làm huyện, thị xã TP Hà Nội, hộ gia đình TP Hà Nội tạo điều kiện giúp thu thập số liệu thông tin cần thiết để hoàn thành luận án Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận án Trần Thị Minh Phương Footer Page of 123 ii Header Page of 123 MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình x Danh mục sơ đồ xi Danh mục hộp xi MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu giả định nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận án Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA Cơ sở lý luận 1.1.1 Các khái niệm 1.1 1.1.2 Khu vực nông thôn đặc điểm lao động nông thôn 16 1.1.3 Các tác động đô thị hóa tới tạo việc làm cho lao động khu vực nông thôn 19 1.1.4 Các lý thuyết tạo việc làm khu vực nông thôn 20 1.1.5 Nội dung hoạt động biện pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn 26 1.1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho lao động nông thôn 1.2 Cơ sở thực tiễn Footer Page of 123 31 34 iii Header Page of 123 1.2.1 Kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động nông thôn số nước 34 1.2.2 Quan điểm Đảng sách tạo việc làm cho lao động nông thôn Việt Nam 41 1.2.3 Tạo việc làm cho lao động nông thôn số địa phương Việt Nam 46 1.3 Các nghiên cứu có liên quan 52 1.4 Kinh nghiệm rút cho Hà Nội tạo việc làm lao động nông thôn 54 TÓM TẮT CHƯƠNG 56 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 57 2.1 Đặc điểm địa tự nhiên kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội 57 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 57 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 57 2.1.3 Khái quát dân số khu vực nông thôn Hà Nội 60 2.2 Phương pháp tiếp cận khung phân tích 60 2.2.1 Phương pháp tiếp cận 60 2.2.2 Khung phân tích 61 2.3 Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu mẫu nghiên cứu 62 2.4 Phương pháp thu thập thông tin 64 2.5 Phương pháp phân tích 69 2.5.1 Phương pháp thống kê kinh tế 69 2.5.2 Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo 70 2.5.3 Phương pháp phân tích mô hình 70 2.6 76 Các tiêu phân tích TÓM TẮT CHƯƠNG 77 Chương THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA 3.1 78 Khái quát lao động việc làm khu vực nông thôn thành phố Hà Nội 78 3.1.1 Khái quát dân số, lực lượng lao động khu vực nông thôn 78 3.1.2 Khái quát việc làm khu vực nông thôn 81 Footer Page of 123 iv Header Page of 123 3.2 Thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội 85 3.2.1 Các sách giải pháp tạo việc làm thực cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội 85 3.2.2 Các bên có liên quan hoạt động tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội 91 3.2.3 Kết giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội 92 3.2.4 Đánh giá chung thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn 3.3 Hà Nội bối cảnh đô thị hóa 103 Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội 104 3.3.1 Chính sách tạo việc làm 104 3.3.2 Mức độ phát triển doanh nghiệp công nghiệp nông thôn 105 3.3.3 Mức độ phát triển ngành khu vực nông thôn 107 3.3.4 Công tác dạy nghề nâng cao chất lượng lao động 107 3.3.5 Hoạt động thị trường lao động 107 3.3.6 Mức độ mở rộng hoạt động xuất lao động 112 3.3.7 Các yếu tố từ thân người lao động 112 3.3.8 Các yếu tố khác 116 3.3.9 Một số kết phân tích mô hình 116 TÓM TẮT CHƯƠNG 123 Chương GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH 4.1 ĐÔ THỊ HÓA 124 Căn đề xuất giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội 124 4.1.1 Dự báo cung cầu lao động 124 4.1.2 Tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa chuyển dịch cấu kinh tế 127 4.1.3 Căn thực trạng tạo việc làm 129 4.2 Mục tiêu định hướng tạo việc làm 129 4.2.1 Mục tiêu quan điểm 129 4.2.2 Định hướng 133 Footer Page of 123 v Header Page of 123 4.3 Các giải pháp chủ yếu 134 4.3.1 Giải pháp tạo việc làm thông qua phát triển kinh tế - xã hội 134 4.3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 139 4.3.3 Giải pháp mở rộng xuất lao động 142 4.3.4 Giải pháp tạo việc làm từ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nông thôn 143 4.3.5 Tăng cường thông tin thị trường lao động tuyên truyền sách việc làm 144 4.3.6 Nâng cao nhận thức tự tạo tìm kiếm việc làm người nông dân 145 TÓM TẮT CHƯƠNG 146 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147 Kết luận 147 Kiến nghị 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 158 Footer Page of 123 vi Header Page of 123 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt Cụm từ tiếng Anh CNH-HĐH Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa CS Chính sách CMKT Chuyên môn kỹ thuật DVVL Dịch vụ việc làm ĐTN Đào tạo nghề GQVL Giải việc làm GDCN Giáo dục chuyên nghiệp ILO Tổ chức Lao động quốc tế International Labour Organization KCN Khu công nghiệp KT Kinh tế LĐ Lao động LĐNT Lao động nông thôn LĐTBXH Lao động Thương binh Xã hội LFS Điều tra lao động việc làm NSLĐ Năng suất lao động ODA Nguồn viện trợ phát triển Official Development thức Assisstance PTNT Phát triển nông thôn TP Thành phố TVL Tạo việc làm TW Trung ương TCTK Tổng cục thống kê UBND Ủy ban nhân dân VHLSS Khảo sát mức sống hộ gia đình Labour Force Survey Vietnam Household Living Standard Survey VL Footer Page of 123 Việc làm vii Header Page 10 of 123 DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Phân loại đất đai thành phố Hà Nội 59 2.2 Phân bố số hộ khảo sát theo xã, huyện 63 2.3 Hộ sinh sống nơi theo thời gian 66 2.4 Hộ bị ảnh hưởng từ dự án 67 2.5 Nguồn thu nhập/sinh kế hộ vấn 67 2.6 Tỷ lệ hộ gia đình phân theo mức thu nhập 68 2.7 Số hộ tỷ lệ hộ phân theo tình trạng sở hữu đất canh tác trồng trọt 68 2.8 Tình trạng sở hữu đất trước bị thu hồi 68 2.9 Hình thức sử dụng lao động hộ đất canh tác 69 3.1 Dân số trung bình nông thôn Hà Nội 78 3.2 Cơ cấu trình độ chuyên môn kỹ thuật dân số 15 tuổi khu vực nông thôn Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 3.3 Tỷ lệ lao động có việc làm khu vực nông thôn so với toàn thành phố theo ngành kinh tế, giai đoạn 2010-2014 3.4 79 81 Lao động có việc làm Hà Nội theo ngành kinh tế, giai đoạn 2010-2014 82 3.5 Cơ cấu nghề nghiệp lao động nông thôn 84 3.6 Số việc làm tạo từ hộ vay vốn giải việc làm phân theo huyện/quận/thị xã 3.7 98 Số việc làm tạo từ đề án học nghề phân theo huyện/quận/thị xã 3.8 3.9 99 Số việc làm tạo qua doanh nghiệp phát triển sản xuất phân chia theo huyện/quận/thị xã 100 Tăng trưởng, việc làm ngành Hà Nội 101 3.10 Hệ số co giãn việc làm theo tăng trưởng Hà Nội 102 3.11 Số phiên giao dịch việc làm thực 109 Footer Page 10 of 123 viii Header Page 166 of 123 18 Nguyễn Thị Đông (2008) Ứng dụng mô hình Harry T Oshima để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chính Minh, 76 tr 19 Gregory N.M (1997) Kinh tế học vi mô Nguyễn Đức Thành Phạm Thế Anh dịch, NXB Thống kê 20 Triệu Đức Hạnh (2012) Nghiên cứu giải pháp tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Thái Nguyên, 175 tr 21 Nguyễn Trọng Hoài (2008) Biến phụ thuộc bị giới hạn, Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 22 Nguyễn Lâm Hòe (1998) Kinh tế học nước phát triển, NXB Thống kê, Hà Nội, tr 121-135 23 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội (2012) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội năm 2011-2015, Hà Nội 24 Nguyễn Thị Lan Hương (2013) Nghiên cứu nhu cầu học nghề, hỗ trợ việc làm sau học nghề phụ nữ đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sở dạy nghề thuộc Hội phụ nữ, phục vụ triển khai đề án 295, Báo cáo khoa học 25 Keynes J.M (1994) Lý thuyết tổng quát việc làm, lãi suất tiền tệ, Bản dịch NXB Giáo dục, Hà Nội, tr.110-235 26 Khuyết danh (2014a) Đặc điểm kinh tế xã hội Hà Nội, truy cập ngày 16/5/2014 từ http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i 27 Khuyết danh (2014b) Thị trường lao động Malaysia, truy cập ngày 30/08/2014 từ http://vlninhthuan.vieclamvietnam.gov.vn/XuatKhauLaoDong/tabid/11002/ n/42711/c/4032/Default.aspx?tin=Th%E1%BB%8B+Tr%C6%B0%E1%BB %9Dng+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+c%C3%A1c+n%C6%B0%E1%BB %9Bc 28 Đặng Tú Lan (2002) Một số nhân tố tác động đến vấn đề giải việc làm nước ta nay, Tạp chí Lý luận trị, 12(12): 13-16 29 Trần Thị Lan (2012a) Quan hệ lợi ích kinh tế thu hồi đất nôngdân để xây dựng khu công nghiệp khu đô thị Hà Nội, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, 105 tr 30 Trần Thị Lan (2012b) Giải việc làm cho nông dân bị thu hồi đất thành phố Hà Nội, Tạp chí Lý luận trị Truyền thông, (2):90- 92 31 Lenin V.I (1976) V.I Lê-nin Toàn tập NXB Sự thật dịch, tập 3, NXB Tiến 32 Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (2012) Đánh giá thực trạng lao động việc làm khu vực bị thu hồi đất nông nghiệp hiệu sách hỗ trợ nhóm nông dân đất, Hà Nội Báo cáo khoa học 33 Hoàng Thị Ngọc Loan (2010), Việc làm thu nhập nông dân vùng Đông Nam Bộ tác động trình công nghiệp hóa đô thị hóa, Đề tài khoa học cấp Bộ, NXB Học viện Chính trị - Hành khu vực II, Hà Nội Footer Page 166 of 123 153 Header Page 167 of 123 34 Ngô Thắng Lợi (2014) Đô thị hóa Hà Nội nhìn từ góc độ phát triển bền vững, truy cập ngày 15/7/2014 từ http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/News Detail.aspx?co_id=28340652&cn_id=427617 35 Michael P.T (1999) Kinh tế học cho giới thứ ba Đỗ Đức Thành dịch, NXB Giáo dục, Hà Nội 36 Nguyễn Khắc Minh (2002) Các phương pháp phân tích & dự báo kinh tế, NXB Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội 37 Nafziger E and E.N Wayne (1998) Kinh tế học nước phát triển Nguyễn Lâm Hòe dịch, NXB Thống kê, Hà Nội 38 Hoàng Phê (1998) Từ điển Tiếng Việt, Trung Tâm Từ Điển học, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng, tr 207 39 Lê Du Phong (2007) Thu nhập, đời sống, việc làm người có đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp đô thị, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế công trình công cộng phục vụ lợi ích Quốc gia, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 40 Vũ Thị Ngọc Phùng (2008) Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 41 Nguyễn Minh Phương (2011) Chính sách lao động - việc làm từ góc độ kinh tế vĩ mô, Tạp chí Tài điện tử số 96(6): 25-31 42 Đàm Trung Phường (2005) Đô thị Việt Nam, NXB Xây dựng, Hà Nội 43 Nguyễn Hữu Quỳnh (1998) Đại từ điển kinh tế thị trường, NXB Viện Nghiên cứu Phổ biến tri thức bách khoa, Hà Nội 44 Samuelson P.A and W.D Nordhaus (1989) Giáo trình Kinh tế học tập Viện Quan hệ quốc tế dịch, NXB Thống kê, Hà Nội 45 Sở Lao động Thương bình - Xã hội Hải Dương (2004) Báo cáo thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng giải pháp giải việc làm cho lao động sau bàn giao đất cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp khu đô thị địa bàn tỉnh Hải Dương, Hải Dương 46 Sở Lao động Thương bình - Xã hội Hà Nội (2014) Sơ kết năm 2011-2013 thực CTMTQG việc làm dạy nghề CTMTQG giảm nghèo bền vững, Hà Nội 47 Tổ chức Lao động quốc tế (2009) Xu hướng việc làm Việt Nam 2009, Hà Nội 48 Trịnh Khắc Thẩm, Trần Phương Đỗ Thị Tươi (2007) Giáo trình Dân số Môi trường, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội, tr 184 49 Phạm Đức Thành Mai Quốc Chánh (1998) Giáo trình Kinh tế lao động, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr.262 50 Phạm Thị Xuân Thọ (2008) Địa lý đô thị, NXB Giáo dục 51 Trần Thị Thu (2003) Tạo việc làm cho người lao động nữ thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, tr.17-25 52 Thủ tướng Chính phủ (2009a) Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, Hà Nội 53 Thủ tướng Chính phủ (2009b) Nghị định số 42/2009/NĐ - CP ngày 07/05/2009, Phân loại đô thị cấp quản lý đô thị, Hà Nội Footer Page 167 of 123 154 Header Page 168 of 123 54 Thủ tướng Chính phủ (2012a) QĐ số 52/2012/QĐ-TTg sách hỗ trợ giải việc làm đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, Hà Nội 55 Thủ tướng Chính phủ (2012b) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội 56 Trần Việt Tiến (2012) Chính sách việc làm Việt Nam: Thực trạng định hướng hoàn thiện, Tạp chí Kinh tế Phát triển, 181 (7): 40-47 57 Nguyễn Tiệp (2006) Một số giải pháp tạo việc làm gắn với giải vấn đề xã hội Hà Nội, Tạp chí Lao động Xã hội, 289 (9): tr.40-41 58 Nguyễn Tiệp (2007) Giáo trình Tổ chức Lao động, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, tr 1-3 59 Nguyễn Tiệp (2008) Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, tr 1-3 60 Tổng cục Thống kê (2011) Niên giám thống kê năm 2010, NXB Thống kê 61 Tổng cục Thống kê (2012a) Báo cáo Điều tra Lao động Việc làm năm 2011, NXB Thống kê, tr 255 62 Tổng cục Thống kê (2012b) Niên giám thống kê năm 2011, NXB Thống kê 63 Tổng cục Thống kê (2013) Niên giám thống kê năm 2012, NXB Thống kê 64 Tổng cục Thống kê (2014) Niên giám thống kê năm 2013, NXB Thống kê 65 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2012) Quyết định số 3724/QĐ-UBND Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ngày 17 tháng năm 2012 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020 66 Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam (2014) Thông tin lao động việc làm địa bàn tỉnh, truy cập ngày 25/8/2014 từ http://hanam.gov.vn/vi-vn/Pages/Article.aspx? ChannelId=17&articleID=7673 67 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2011a) Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội 68 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2011b) Chương trình giải việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội 69 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2011c) Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, Hà Nội 70 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2012a) Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm dạy nghề địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015, Hà Nội 71 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2012b) Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Hà Nội 72 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2012c) Quyết định phê duyệt phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội 73 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2012d) Quyết định phê duyệt phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội Footer Page 168 of 123 155 Header Page 169 of 123 74 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2012e) Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội 75 Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương (2013) Tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Truy cập ngày 18/8/2014 từ http://skhdt.haiduong.gov.vn/ktxh/ quyhoachvaptktxh/pages/BC6t.aspx 76 Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2013) Báo cáo tình hình giải việc làm cho lao động thuộc vùng chuyển đổi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, Vĩnh Phúc 77 Đinh Trọng Vân (2014) Kinh nghiệm sử dụng lao động Trung Quốc, truy cập 25/05/204 từ http://voer.edu.vn/pdf/cae7eb04/1 78 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2006) Các yếu tố tác động tới trình chuyển dịch cấu lao động nông thôn Việt Nam, Báo cáo nghiên cứu, tr.85 79 Viện Ngôn ngữ học (2010) Từ điển tiếng Việt, NXB Từ điển Bách Khoa 80 World Trade Organization (2006) Các nước phát triển với chế giải tranh chấp, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 81 Arthur L (1954) Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, The Manchester School of Economics and Social Studies 22 (2) 82 Cora C.Q (2001) Non-farm employment opportunities in rural areas in AsiaPhilippines country paper, Report of the APO seminar on non-farm employment opportunities in rural areas, Philippines, Asia Productivity Organisation, Tokyo, 2001 83 Fung K (2008) Agricultural labour and the incidence of surplus labour: experience from China during reform, University of Nottingham Jubilee Campus Wollaton Road, Nottingham6 84 Horvath M., F Schivardi and M.Woywood (2001) On industry life-cycles: Delay, entry, and shake-out in beer brewing, International Journal of Industrial Organization, 19(7), 1023-1052 13 85 Jovanovic B and G MacDonald (1994) The life cycle of a competitive industry,Journal of Political Economy, 102, 322-347 11 86 Keynes J.M (1936) Fellow of the King's College The General Theory of Employment, Interest and Money, Cambridge, published by Harcourt, Brace and Company, and printed in the U.S.A by the Polygraphic Company of America, New York 87 Klepper S (1996) Entry, exit, growth and innovation over the product life cycle, American Economic Review, 86, 562-583 12 88 Lanjouw P and G.Feder (2001) Rural non-farm activities: From experience towards strategy, World Bank Rural Development Family, Washington, DC: World Bank 89 Lee J and S.S.Lim (1999) “Agriculture in Korea”,Korea Rural Economic Institute Footer Page 169 of 123 156 Header Page 170 of 123 90 Malerba F and L.Orsenigo (1996) The dynamics and evolution of industries, Industrial and Corporate Change, 5(1), 51-87 10 91 Nelson R and S Winter (1982) An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge: HarvardUniversity Press9 92 Nelson R.R and S.G Winter (1982) An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge and Massachusetts 93 O’Higgin (1997) The challenge of youth unemployment, Employment and Training Papers, No.7, Employment and Training Department (Geneva, ILO); also Published in Inter-national Social Security Review (Geneva) 94 Paiboon B (2001) Non-farm employment opportunities in rural areas in AsiaThailand country paper, Report of the APO seminar on non-farm employment opportunities in rural areas, Philippines, Asia Productivity Organisation, Tokyo, 2001 95 Rainier V.A (2003) Decent work in agriculture in Philippines, Report of Asean Regional workshop 18-21 August 2003, Bangkok, International Labour Organisation, 2003 96 SophiaR.H and E Brian (2004).A Handbook of Statistical Analyses Using Stata, 3rd ed Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC 97 Todaro M.P and J Harris (1970) Migration Unemployement and Developement: A Two Sectors Analysis, American, Economic, Review, 60 (1):126-42 98 Todaro M.P and J Harris (1976) Urban Job Expansion, Induced Migration and Rising Unemployment: a Formulation and Simplified Empirical Test for LDCs, Journal of Development Economics, (3): 211-22 99 World Bank (2004) Logical Framework Approach to Project Cycle Management, Public Disclosure Authorized, Wasington, DC 20433 100 Yueh L (2009) Self-employment in urban China: Networking in a transition economy, China Economic Review, Elsevier, vol 20(3), pages 471-484, September Footer Page 170 of 123 157 Header Page 171 of 123 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BỘ CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU PHÂN TÍCH MÃ HỘ: KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH CHUYỂN ĐỔI ĐẤT TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI NÔNG THÔN HÀ NỘI (Cam kết thông tin giữ bí mật, sử dụng thông tin tổng hợp phân tích nghiên cứu NCS) Tên chủ hộ Tên người trả lời vấn Nơi tại: Huyện: Xã: Thôn: Thông tin thành viên từ 15 tuổi trở lên hộ TV1 TV2 TV3 TV4 TV5 Họ tên Quan hệ với chủ hộ Giới tính Tuổi Trình độ học vấn Trình độ CMKT Lĩnh vực đào tạo Tình trạng công việc Nghề nghiệp Thu nhập Quan hệ với chủ hộ: 1– Vợ/chồng; 2– Con; 3– Con dâu/rể; 4– Ông bà; 5– Cháu nội/ngoại; 6– Cháu trai họ; 7– Cháu gái họ; 8– Anh/em trai; 9– Chị/em gái; 10– Mẹ; 11– Bố Footer Page 171 of 123 158 Header Page 172 of 123 Giới tính: – Nam, – Nữ Trình độ học vấn: - Không biết chữ; 2- Mầm non; 3- lớp 1; 4- lớp 2; 5lớp 3; 6-lớp 4; 7- lớp 5; 8- lớp 6; 9- lớp 7; 10- lớp 8; 11-lớp 9; 12- lớp 10; 13- lớp 11; 14- lớp 12 Trình độ chuyên môn kỹ thuật: 1- Không có; 2- Chứng nghề tháng; 3- Sơ cấp nghề/ chứng nghề ngắn hạn (3-12 tháng); 4- Trung cấp chuyên nghiệp; 5- Trung cấp nghề; 6- Cao đẳng nghề; 7- Cao đẳng chuyên nghiệp; 8- ĐH ĐH Lĩnh vực đào tạo: 1- Kinh tế-Xã hội; 2- Khoa học tự nhiên; 3- Kỹ thuật công nghệ; 4- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thú y; 5- Y tế, môi trường dịch vụ khác Tình trạng công việc: 1- Làm công ăn lương; – Nghề tự do-không thường xuyên; 3- Tự làm chủ; 4- Không làm/Thất nghiệp; 5- Nghỉ hưu; 6- Đang học; 7- Chưa đến tuổi học; 8- Khác (nêu rõ) Nghề nghiệp tại: 1– Làm ruộng; 2– Đánh bắt cá/nuôi trồng thủy sản; 3– Lâm nghiệp; 4–Tự kinh doanh; 5– Nhân viên tư nhân; 6– Cán nhà nước; 7– Làm thuê bán thời gian; 8- Học sinh/sinh viên; – Khác, vui lòng ghi rõ 5.Ông bà nhận thấy trình đô thị hóa làm ảnh hưởng đến yếu tố sau gia đình? Yếu tố Ảnh hưởng tính toán Ảnh hưởng khác Đất Đất nông nghiệp (tất loại) Công trình kiến trúc (Nhà, cửa hàng, v.v…) Sinh kế/ Thu nhập Khác (nêu rõ) Nguồn sinh kế/ thu nhập gia đình ông bà gì? Trước chuyển đổi đất …………………………………… Footer Page 172 of 123 159 Header Page 173 of 123 Sau chuyển đổi đất ……………………….……………… *Một số nguồn sinh kế/thu nhập: Nông nghiệp; Kinh doanh buôn bán; Hành chính, nghiệp, văn phòng; Lượng hưu, trợ cấp, phụ cấp xã hội; Làm thuê DN sử dựng đất chuyển đổi; Làm thuê ngoài; Tiểu thủ công nghiệp;… Trước đây, nguồn sinh kế/ thu nhập đem lại cho gia đình ông/bà thu nhập tháng? (Xin chọn lựa chọn đây) Dưới triệu đồng 1-2 triệu đồng 3-4 triệu đồng 5-6 triệu đồng Khác (nêu rõ)……… TT Câu hỏi Trước thu hồi đất phục vụ Sau thu hồi đất phục vụ dự án dự án Ông bà có đất canh tác 7.1 dùng cho trồng Có Có trọt không? Không Không Nếu có, chuyển câu 7.7 7.2 Diện tích đất trồng trọt (tính theo sào) Do hộ gia đình sở hữu 7.3 Tình trạng sở hữu đất Thuê hộ khác Cấy hộ khác Hình thức khác Do hộ gia đình sở hữu Thuê hộ khác Cấy hộ khác Hình thức khác 1.Chỉ có người 1.Chỉ có người nhà 2.Thuê lao động có trả công 7.4 Lao động canh tác 3.Hàng xóm mượn đất làm đất 4.Người nhà thuê lao động có trả công 5.Người nhà lao động không trả công nhà 2.Thuê lao động có trả công 3.Hàng xóm mượn đất làm 4.Người nhà thuê lao động có trả công Người nhà lao động không trả công Footer Page 173 of 123 160 Header Page 174 of 123 TT Câu hỏi Trước thu hồi đất phục vụ Sau thu hồi đất phục vụ dự án dự án Nguồn thu nhập từ 7.5 Nông nghiệp Số thành viên tham gia 7.6 sản xuất Nông nghiệp 7.7 Ông bà có kinh doanh Có Có buôn bán không? Không Không Hỏi hình thức tìm việc làm (chỉ hỏi người có việc làm hộ) Mã a Ông/ bà tìm công việc b Khi tham gia tuyển dụng, cách nào? ông/bà qua kiểm tra kỹ = Qua Trung tâm Dịch vụ việc làm hình thức nào? = Qua doanh nghiệp hoạt động dịch = Phỏng vấn vụ việc làm = Kiểm tra thử việc (do LĐ = Qua bạn bè, người thân có kinh nghiệm thực hiện) = Qua thông báo tuyển lao động 3= Kiểm tra viết (trong doanh nghiệp doanh nghiệp) = Qua phương tiện thông tin đại chúng 4= Các hình thức = Qua cổ đông, người lao động 5= Không có hình thức làm việc doanh nghiệp TV1 TV2 TV3 TV4 TV5 Xin cho biết, hộ gia đình ông bà có tin dự án mang lại phát triển tạo việc làm tương lai gần không? Có Chưa biết Không Footer Page 174 of 123 161 Header Page 175 of 123 10 Hộ gia đình ông bà có người có mong muốn tham gia khóa đào tạo để phát triển kỹ sản xuất không? Có Không Trong gia đình ông bà có có nguyện vọng kiếm việc làm không? Có Không 9.1 Nếu có, người có nguyện vọng kiếm công việc nào? Lao động phổ thông toàn thời gian Lao động phổ thông bán thời gian Lao động có tay nghề Lao động trình độ cao Khác 9.2 Xin cho biết đa số thành viên gia đình dự kiến lựa chọn hình thức tìm việc nào? Qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Qua doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Qua bạn bè, người thân Qua thông báo tuyển lao động doanh nghiệp Qua phương tiện thông tin đại chúng Qua cổ đông, người lao động làm việc doanh nghiệp 9.3 Gia đình ông bà có nguyện vọng tìm công việc đâu? Trong huyện Trong tỉnh Tỉnh Nước (nêu rõ): ……………………… XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN ÔNG BÀ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN HOÀN THÀNH CUỘC PHỎNG VẤN NÀY! Footer Page 175 of 123 162 Header Page 176 of 123 PHỎNG VẤN CÁN BỘ XÃ, HUYỆN, NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Xin ông/bà cho biết tình hình giải việc làm lao động bị ảnh hưởng đô thị hóa, cụ thể hộ bị thu hồi đất nông nghiệp địa phương? Xin ông/bà cho biết số thông tin hoạt động cho vay hiệu vốn vay ngân hàng người lao động có nhu cầu vay vốn tạo việc làm? Xin ông/bà cho biết tình hình sống ông bà gia đình thuộc diện bị thu hồi đất nông nghiệp? Footer Page 176 of 123 163 Header Page 177 of 123 PHỤ LỤC MỘT SỐ KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỀ ẢNH HƯỞNG THU HỒI ĐẤT ĐẾN NGƯỜI DÂN Stt Tên chủ hộ Bà Nguyễn Thị Lành Lê Văn Linh Nguyễn Văn Hùng Địa Trả lời Nhà trước có 500m2 đất ruộng Sau bị thu Đan Phượng Chương Mỹ Thường Tín hổi 350m2 để làm dự án, lại 150m2 nhà tính toán dùng để cấy lúa tiếp Sau thấy nhà xung quanh trồng hoa để bán với diện tích đất ỏi lại, nhà chuyển sang trồng cúc ly, gọi có việc làm tăng thêm thu nhập Nhà có bốn người, sau thu hồi đất với số vốn ỏi với số tiền dành dụm sau nhiều năm làm ruộng, với hai người gái mở sạp bán quần áo khu công nghiệp cách nhà 5km Hàng ngày bán hàng khu công nghiệp thu nhập có đồng đồng vào bấp bênh sợ quyền thu hồi hàng hoá Nhà qua quen biết tỉnh xa có người giới thiệu cho trai vào làm công nhân cho khu công nghiệp, nhà hai vợ chồng nửa sào đất sau thu hồi tiếp tục trồng lúa phải làm khác Thu nhập từ mảnh ruộng lại chẳng đủ sống chờ trợ cấp từ trai xa Phạm Thị Sen Lý Thi Liên Footer Page 177 of 123 Hoài Đức Do nhà có mặt tiền đường làng, định mở cửa hàng bán hàng ăn sáng Tôi sáng sớm dậy nấu, chồng phụ làm việc, thu nhập không nhiều lượng khách vào ăn nhiều Tiền đền bù để gửi tiết kiệm để đề phòng trường hợp không may xảy Nhà có đứa trai, gửi lên thị xã học nghề sửa xe máy Sau nhà mở cửa hàng sửa xe máy, có nghề tay sống không bấp Hà Đông bênh Chồng sức lao động nên nhà, chịu khó sáng sớm chạy chợ kiếm hay trang trải qua ngày 164 Header Page 178 of 123 Stt Tên chủ hộ Địa Hồ Ngọc Trác Quốc Oai Trả lời Với số tiền đền bù, thằng học nghề điện tử nên nhà mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet với 10 máy tính phục vụ nhu cầu số người làng Vợ chồng thay trông cửa hàng Thu nhập quán dịch vụ tương đối ổn định lượng khách chủ yếu niên nên lo vấn đề an ninh, an toàn Nguyễn Thị Phúc Thạch Thất Thực buồn cô ạ, chẳng hiểu người ta lấy đất làm mà đến năm chẳng thấy họ động vào, cỏ tốt um lên, tiếc nên cố trồng nhì nhằng rau cỏ, gọi có đồ ăn thêm nhà, nhiều bán thêm hay Ruộng nhà gần mặt đường gom làng, chưa thấy có chủ trương lấy đất, cho anh đổ Đỗ Văn Linh đất vào khoảng 300m2 mặt đường để làm gara Hà Đông sửa xe ô tô tháng có thêm triệu, trước hay xe ôm, có tuổi nghỉ hẳn để trông nom nhà cửa 10 Nguyễn Thị Nết Nguyễn Thị Sinh Footer Page 178 of 123 Quốc Oai Các cô hay gặp ông làm sách nói cho chỗ làm thuê đất sống gì, làm lụng quen ngồi không sinh bệnh cô Hai đứa trẻ học, cuối năm đứa phải làm thôi, ruộng bé nên tiền đền bù chẳng bao nhiêu, lãi suất ngân hàng thấp cô Hoài Đức Đất ruộng cha ông để lại từ xưa nên ông nhà giữ, không lấy tiền đền bù mà trồng chuối, trồng rau, nhìn mảnh ruộng tốt mà xung quanh làm họ nhận tiền đền bù hết rồi, nghĩ tội ông ý, lần bảo ông ý trông nom công trình cho thằng cháu làm xây dựng Hà Nội ông ý định không đi, ông ý bảo đồng ruộng sống ông ý, nói đến bà rớm nước mắt 165 Header Page 179 of 123 PHỤC LỤC MỘT SỐ THÔNG TIN PHỎNG VẤN CÁN BỘ ĐỊA PHƯƠNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Stt Họ tên Địa Trả lời Một số dự án quyền thành phố phê duyệt cho thực địa bàn xã Tuy Hoàng Văn Tùng Đan nhiên, tiến độ thi công ì ạch, người dân Phượng đất khó khăn việc tìm kiếm việc làm, quyền xã xin ý kiến cấp nhằm tháo gỡ khó khăn Những năm gần vấn đề thu hồi đất nông nghiệp tạo áp lực giải việc làm lớn địa phương Được quan tâm cấp thành phố, Trung ương, tạo điều kiện cho con, em địa bàn huyện xuất lao động Theo ghi nhận huyện Trần Văn Thành Quốc Oai chúng tôi, nhiều gia đình có con, em xuất lao động thoát nghèo, kinh tế lên trông thấy Rất mong cấp tạo điều kiện cho huyện mặt kinh phí, hướng dẫn chủ trương, sách để phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm cho người dân Vốn vay Ngân hàng sách xã hội Nguyễn Thế Đức phát huy hiệu quả, nhiều hộ dân địa bàn Thạch Thất xã nhờ nguồn vốn có ngơi khang trang, lại tạo việc làm cho người dân xã Footer Page 179 of 123 166 Header Page 180 of 123 Stt Họ tên Địa Trả lời Địa phương phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn nhờ có dự án triển khai thu hút lượng việc làm lớn, sống nhờ lên Đối với hộ bị thu hồi đất, ban đầu họ gặp Nguyễn Bích Dược Hoài Đức khó khăn có phần lo lắng việc tìm công ăn việc làm, nhiên đến nhờ hỗ trợ kịp thời cấp quyền, nhiều biện pháp như: hỗ trợ đào tạo nghề, khuyến khích, ưu đãi sản xuất kinh doanh,… hộ phần lớn ổn định, mà tạo vả việc làm cho hộ khác Đô thị hóa địa bàn xã cảm nhận rõ nhất, quyền xã tổ chức nhiều họp vấn đề phải đối mặt địa phương có diện tích thu hồi đất nông nghiệp lớn Tình hình việc làm quyền xã quan tâm nhất, trình thực Vũ Đình Hải Hà Đông thủ tục thu hồi đất, tiến hành thu thập thông tin nhu cầu học nghề tạo việc làm hộ dân để báo cáo cấp có phương án hỗ trợ Nhìn chung tạo số việc làm cho hộ dân, nhiên lâu dài cần có hỗ trợ “mạnh tay” từ cấp thành phố đến Trung ương Footer Page 180 of 123 167 ... giải pháp tạo việc làm thực cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội 85 3.2.2 Các bên có liên quan hoạt động tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội 91 3.2.3 Kết giải pháp tạo việc làm. .. TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA 3.1 78 Khái quát lao động việc làm khu vực nông thôn thành phố Hà Nội 78 3.1.1 Khái quát dân số, lực lượng lao động. .. làm cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội 92 3.2.4 Đánh giá chung thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn 3.3 Hà Nội bối cảnh đô thị hóa 103 Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa, Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa,

Từ khóa liên quan