0

phân tích chiến lược kinh doanh nhà chung cư của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

53 201 2
  • phân tích chiến lược kinh doanh nhà chung cư của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2012, 10:16

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: phân tích chiến lược kinh doanh nhà chung cư của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp Chuyên đề thực tập: Đề cơng chi tiết GVHD: Th.S Bùi Dức TuânLI M UNm thỏng qua i, nn kinh t th trng ngy cng phỏt trin, cnh tranh tr lờn gay gt, do ú, s phõn cc cng din ra nhanh chúng, quyt lit hn. Mt khỏc, Vit Nam ó l thnh viờn chớnh thc ca WTO, cỏc u ói nhm bo h nn sn xut trong nc dn dn phi bói b. õy l mt trong nhng khú khn rt ln m cỏc doanh nghip trong nc phi i mt. Trc tỡnh hỡnh ú, cỏc doanh nghip cn phi xõy dng c cho mỡnh mt chin lc kinh doanh, to c cho mỡnh mt khung hỡnh hng dn t duy hnh ng, nhm hng ti nhng mc tiờu c th. nh vy, doanh nghip mi kh nng thớch nghi vi nhng din bin phc tp ca th trng v tr vng trong cuc sc y. Cụng ty C phn u t v Xõy dng Cụng nghip l mt doanh nghip Nh nc mi c c phn, nờn Cụng ty phi i mt vi rt nhiu khú khn. Vỡ vy, Cụng ty cn phi nhanh chúng xỏc nh c cho mỡnh mt chin lc kinh doanh ỳng n lm kim ch nam ch dn cho cỏc hot ng ca Cụng ty. Kinh doanh nh chung c l mt lnh vc Cụng ty mi c b sung v i vo hot ng t nm 2003 nờn vn ang trong quỏ trỡnh th nghim v m rng th trng. Vi nhng chớnh sỏch mi ca nh nc v quy hoch ụ th v cỏc iu kin v dõn s, thu nhp,thỡ kinh doanh nh chung c l mt lnh vc khỏ hp dn trong tng lai. Qua thi gian thc tp v tỡm v Cụng ty, em xin xut ti: phõn tớch chin lc kinh doanh nh chung c ca cụng ty c phn u t v xõy dng cụng nghip. Trong khuụn kh bi vit ny, em xin tp trung phõn tớch chin lc kinh doanh ca Cụng ty C phn u t v Xõy dng Cụng nghip trong lnh vc kinh doanh nh chung c thụng qua vic phõn tớch ma trn SWOT. SVTH: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: Kế hoạch 45A1Chuyên đề thực tập: Đề cơng chi tiết GVHD: Th.S Bùi Dức TuânKt cu ti ca em gm 4 chng nh sau:Chng I: Khỏi lun v chin lc kinh doanh v phõn tớch chin lc kinh doanh.Chng II: Phõn tớch mụi trng ngnh kinh doanh nh chung c.Chng III: Phõn tớch kh nng cnh tranh ca Cụng ty C phn u t v Xõy dng Cụng nghip.Chng IV: xut phng ỏn chin lc cnh tranh nh chung c ca Cụng ty C phn u t v Xõy dng Cụng nghip v gii phỏp thc hin.Vi ti ny, em hy vng th gúp phn giỳp Cụng ty thy rừ c v trớ ca Cụng ty trờn th trng kinh doanh nh chung c v nhng phng ỏn chin lc kinh doanh m Cụng ty th la chn nhm phỏt trin lnh vc kinh doanh ny hn na.SVTH: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: Kế hoạch 45A2Chuyên đề thực tập: Đề cơng chi tiết GVHD: Th.S Bùi Dức TuânCHNG 1:KHI LUN V CHIN LC KINH DOANH V PHN TCH CHIN LC KINH DOANH1.1. Khỏi lun v chin lc kinh doanh1.1.1. Khỏi nim:Thut ng chin lc ngun gc t ting Hy Lp vi hai t Stratos (quõn i, by, on) v Agos (lónh o, iu khin).Chin lc c s dng u tiờn trong quõn s ch cỏc k hoch ln, di hn c a ra trờn c s tin chc c cỏi gỡ i phng th lm v cỏi gỡ i phng th khụng lm. Thụng thng ngi ta hiu chin lc l khoa hc v ngh thut ch huy quan s, c ng dng lp k hoch tng th v tin hnh nhng chin dch quy mụ ln.T thp k 60 (th k XX) chin lc c ng dng vo kinh doanh v thut ng chin lc kinh doanh ra i.Theo cỏch tip cn truyn thng, chin lc l vic xỏc nh nhng mc tiờu c bn di hn ca doanh nghip v thc hin chng trỡnh hnh ng cựng vi vic phõn b cỏc ngun lc cn thit t c cỏc mc tiờu ó xỏc nh. Cng th hiu, chin lc l phng thc m cỏc doanh nghip s dng nh hng tng lai nhm t c v duy trỡ nhng s phỏt trin.Mintzberg tip cn chin lc theo cỏch mi. ễng cho rng chin lc l mt mu hỡnh trong dũng chy cỏc quyt nh v chng trỡnh hnh ng. Theo ụng, chin lc th ngun gc t bt k v trớ no, ni no m ngi ta kh nng hc hi v ngun lc tr giỳp cho nú.SVTH: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: Kế hoạch 45A3Chuyên đề thực tập: Đề cơng chi tiết GVHD: Th.S Bùi Dức Tuân1.1.2. Vai trũ ca chin lc kinh doanh.Lch s kinh doanh trờn th gii cho ta thy khụng ớt ngi thnh t t s vn ớt i nh chin lc kinh doanh hiu qu.Tuy nhiờn, cng khụng ớt cỏc nh kinh doanh ó b phỏ sn do sai lm trong khi la chn chin lc kinh doanh. nc ta, t khi chuyn sang nn kinh t hng hoỏ theo c ch th trng, cỏc doanh nghip ó bt u phõn cc. Nhiu doanh nghip xõy dng c cho mỡnh chin lc kinh doanh hiu qu thỡ tn ti v phỏt trin. Vai trũ ca chin lc kinh doanh l khụng nh, c bit trong nn kinh t hi nhp hin nay thỡ nú cng tr lờn quan trng. Bi, vic sn xut cỏi gỡ khụng hon ton do doanh nghip quyt nh m do th trng quyt nh. Mt khỏc, doanh nghip khụng th lng trc c ht nhng thay i nhanh chúng ca th trng. Vỡ vy, doanh nghip cn c bit trỳ trng n vic tỡm ra cho mỡnh mt chin lc kinh doanh hp lý. th khỏi quỏt nhng li ớch c bn ca chin lc kinh doanh i vi doanh nghip nh sau:- Giỳp doanh nghip thy rừ hng i ca mỡnh trong tng lai qun tr gia xem xột v quyt nh t chc i theo hng no v khi no t ti mt mc tiờu c th nht nh.- Giỳp thy rừ c hi v nguy c xy ra trong kinh doanh hin ti v tng lai, phõn tớch ỏnh giỏ d bỏo cỏc iu kin mụi trng trong tng lai, tn dng c hi, gim nguy c a doanh nghip vt qua cnh tranh, ginh thng li.- Giỳp nh qun tr a ra cỏc quyt nh i phú vi tng mụi trng kinh doanh, nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh.SVTH: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: Kế hoạch 45A4Chuyên đề thực tập: Đề cơng chi tiết GVHD: Th.S Bùi Dức Tuân- Giỳp doanh nghip to ra nhng chin lc kinh doanh tt hn thụng qua vic s dng phng phỏp tip cn h thng.1.1.3. Quy trỡnh xõy dng v t chc thc hin chin lc kinh doanhS 1.1. Quy trỡnh xõy dng chin lcBc 1: Xỏc nh doanh nghip mun gỡ?Bc 2: Giỳp doanh nghip lm rừ cn phi lm gỡ? V doanh nghip th lm gỡ?Bc 3: Ch ra doanh nghip s phi lm gỡ?Bc 4: Tr li cho cõu hi: Doanh nghip lm nh th no?SVTH: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: Kế hoạch 45AHoch nh chin lcXỏc nh mc tiờuPhõn tớch chin lcLa chn chin lcT chc thc hin chin lc(1)(2)(3)(4)5Chuyên đề thực tập: Đề cơng chi tiết GVHD: Th.S Bùi Dức Tuân1.2. Cỏc vn c bn v phõn tớch chin lc1.2.1. Vai trũ ca phõn tớch chin lcPhõn tớch chin lc giỳp doanh nghip tr li c cỏc cõu hi ch yu sau:- Doanh nghip cn phi lm gỡ?- Doanh nghip th lm gỡ?1.2.2. Ni dung ca phõn tớch chin lcPhõn tớch chin lc gm 2 ni dung chớnh l: Phõn tớch mụi trng bờn ngoi v phõn tớch ni b doanh nghip.1.2.2.1. Phõn tớch mụi trng bờn ngoi:* Mc ớch ca phõn tớch mụi trng bờn ngoi- Mụi trng bờn ngoi bao gm cỏc yu t nm bờn ngoi doanh nghip, tuy nhiờn vai trũ ht sc quan trng n doanh nghip.- Trong nn kinh t th trng ngy nay, vic doanh nghip sn xut cỏi gỡ ph thuc rt nhiu vo th trng v cỏc yu t bờn ngoi. Vỡ vy, th thnh cụng trờn thng trng, cỏc doanh nghip nht thit phi tin hnh phõn tớch mụi trng bờn ngoi. Vic phõn tớch ny nhm mc ớch ch rừ nhng c hi v thỏch thc m doanh nghip th gp phi, t ú c nhng quyt nh chin lc ỳng n.SVTH: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: Kế hoạch 45A6Chuyên đề thực tập: Đề cơng chi tiết GVHD: Th.S Bùi Dức Tuân* Cỏc yu t ca mụi trng bờn ngoi doanh nghipMụi trng bờn ngoi doanh nghip gm hai mụi trng kinh doanh chớnh l: Mụi trng kinh doanh v mụ v mụi trng kinh doanh tỏc nghip.Mụi trng v mụ gm nhúm cỏc yu t mụi trng kinh t, nhúm cỏc yu t mụi trng chớnh tr - xó hi, nhúm cỏc yu t chớnh ph, nhúm cỏc yu t t nhiờn v nhúm cỏc yu t cụng ngh. Cỏc yu t ca mụi trng v mụ tỏc ng n quỏ trỡnh son tho v thc thi chin lc kinh doanh, vỡ th, doanh nghip cn phi d bỏo chớnh xỏc s bin i ca chỳng th xõy dng mt bn chin lc kinh doanh hiu qu.Mụi trng tỏc nghip l cỏc yu t xut hin trong mt ngnh sn xut kinh doanh, quyt nh tớnh cht v mc cnh tranh trong ngnh kinh doanh ú. Tỏc ng n ton b quỏ trỡnh son tho v thc thi chin lc kinh doanh ca doanh nghip. Mụi trng tỏc nghip gm 5 yu t c bn l: i th cnh tranh, khỏch hng, nh cung cp, cỏc i th tim n v sn phm thay th.S 1.2: SVTH: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: Kế hoạch 45Ai th cnh tranhDoanh nghipChin lc kinh doanhMụi trng tỏc nghipi th cnh tranh tim n, nguy c i th cnh tranh miNgi cung cpKh nngộp giỏKh nng ộp giỏ ca ngi muaNgimuaSn phm7Chuyên đề thực tập: Đề cơng chi tiết GVHD: Th.S Bùi Dức Tuân1.2.2.2. Phõn tớch ni b doanh nghip:* Mc ớch: nghiờn cu nhng gỡ thuc v bn thõn doanh nghip, tỏc ng trc tip hoc giỏn tip ti hot ng sn xut kinh doanh, nhm tỡm ra nhng im mnh, yu ca doanh nghip.* Cỏc yu t trong phõn tớch ni b doanh nghip: Thc t, chỳng ta khụng th ỏnh giỏ ht c tt c cỏc nhõn t trong doanh nghip. Tuy nhiờn, chỳng ta th ỏnh giỏ s lc tỡnh hỡnh ni b doanh nghip thụng qua nhng yu t ch cht nh: cụng tỏc Marketing, ti chớnh, k toỏn, qun tr, h thng thụng tin qun tr sn xut tỏc nghip.Cn c vo tng ngnh ngh kinh doanh th ỏnh giỏ thụng qua cỏc yu t c th. 1.2.3. Phng phỏp phõn tớch chin lc1.2.3.1. Phng phỏp ma trn SWOT.SVTH: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: Kế hoạch 45A8Chuyên đề thực tập: Đề cơng chi tiết GVHD: Th.S Bùi Dức Tuân* S ma trn SWOT:S 1.3: S ma trn SWOT Phõn tớch ni bPhõn tớch mụi trngim mnh (S) im yu (W)S1:S2:W1:W2:C hi (O)O1:O2:Pa1: Phỏt huy im mnh tn dng c hi.Pa2: Hn ch dim yu tn dng c hi.Thỏch thc (T)T1:T2:Pa3: Phỏt huy im mnh y lựi thỏch thc.Pa4: Rỳt lui.* Ni dung:1.2.3.2. Phng phỏp PEST:1.3. Khuụn kh phõn tớch chin lc kinh doanh cho Cụng ty C phn u t v Xõy dng Cụng nghipTrong bi vit ny s dng cỏch tip cn ca Ma trn SWOT (Strenght, Weakinesses, Opportunities, Threats) vỡ nhng u im sau:SVTH: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: Kế hoạch 45A9Chuyên đề thực tập: Đề cơng chi tiết GVHD: Th.S Bùi Dức TuânCHNG 2:PHN TCH MễI TRNG NGNH KINH DOANH NH CHUNG C2.1. Phõn tớch mụi trng v mụ2.1.1. Yu t kinh t ca mụi trng v mụ* Tng sn phm quc ni (GDP) v GDP/ngi:Bng 2.1: Tng sn phm quc ni (GDP) v GDP/ngiNmGDP giỏ thc t(Triu USD)GDP tớnh bng USD bỡnh quõn ngi (USD)2001 6.116,7 412,92002 6.719,9 440,02003 7.582,5 491,92004 8.719,8 556,32005 10.098,2 638,42006 11.577,9 725,3(Ngun: Kinh t Vit Nam 2006 2007, Thi bỏo kinh t Vit Nam, 3/2007)Qua bng s liu th thy, nhng nm qua, giỏ tr tng sn phm quc ni nc ta liờn tc tng vi tc trờn 7%, nờn nú ó tỏc ng tớch cc n nhu cu ca ngi dõn, c bit l cỏc nhu cu v nh .2.1.1.1. Lm phỏt: Trong nhng nm qua, t l lm phỏt luụn mc cao ó lm cho giỏ c th trng tng hu ht cỏc mt hng, iu ú nh hng ln n th trng kinh doanh nh . Vỡ giỏ c cỏc mt hng tng nờn ó y giỏ nh cng tng theo, õy l mt trong nhng khú khn ca cỏc cụng ty kinh doanh nh.SVTH: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: Kế hoạch 45A10[...]... - Kinh doanh cỏc ngnh ngh khỏc phự hp vi quy nh ca phỏp lut 2/ Phm vi hot ng kinh doanh ca Cụng ty: SVTH: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: Kế hoạch 45A Chuyên đề thực tập: Đề cơng chi tiết 25 GVHD: Th.S Bùi Dức Tuân Cụng ty hot ng theo ngnh ngh ng ký kinh doanh, trờn lónh th Vit Nam v nc ngoi 3.1.3 C cu t chc ca Cụng ty: 3.1.3.1 C cu t chc sn xut kinh doanh ca Cụng ty: C cu t chc sn xut kinh doanh ca Cụng ty. .. trong S2: nhiu nm kinh doanh nh chung kinh nghim trong c ngnh xõy dng W2: T l vn vay S3: i ng cụng ln Phõn tớch mụi trng nhõn lnh ngh W3: Cha thng S4: tc lu hiu trong kinh doanh chuyn vn nhanh O1: Dõn s ngy cng gia tng nh chung c PA1: Xõy dng v PA2: Xõy dng v C hi (O) O2: Dõn s trong tui kt kinh doanh cỏc khu kinh doanh cỏc khu hụn chim t trng ln chung c cao cp cht chung c dnh cho O3:... Bùi Dức Tuân - T chu trỏch nhim v kt qu kinh doanh, hch toỏn kinh t c lp v t ch v ti chớnh - bng cõn i k toỏn riờng, c lp cỏc qu theo quy nh ca lut doanh nghip v ngh quyt HC - L thnh viờn ca Tng cụng ty Xõy dng Cụng nghip Vit Nam, do Tng cụng ty nm gi c phn chi phi 3.1.2.3 Ngnh ngh kinh doanh v phm vi hot ng 1/ Ngnh ngh kinh doanh (Theo Giy chng nhn ng kớ kinh doanh s 0103004178): - Xõy lp cỏc cụng... Tuân Kinh doanh nh l mt trong nhng ngnh cu tng trng cao do s lng ngi trong tui kt hụn ln Mt khỏc, do cỏc h gia ỡnh khụng kh nng mua t xõy nh riờng nờn mua nh chung c l mt gii phỏp tt V mụi trng phỏp lý khụng nhng ro cn ln i vi cỏc cụng ty mun xõm nhp th trng kinh doanh nh 2.2.1.2 Cỏc ro cn: * Ro cn v k thut: õy l ro cn u tiờn khi mt doanh nghip mun ra nhp th trng kinh doanh nh th kinh doanh. .. ni b Cụng ty Cỏc trng, phú phũng, ban chuyờn mụn nghip v ca Cụng ty chc nng tham mu, giỳp vic Giỏm c trong qun lý, iu hnh cụng vic C cu t chc qun lý ca Cụng ty c th hin s 3.1 3.1.4 Kt qu hot ng sn xut kinh doanh nm 2006 v phng hng nm 2007 ca Cụng ty C phn u t v Xõy dng Cụng nghip 3.1.4.1 Kt qu hot ng sn xut kinh doanh nm 2006: Nm 2006, v doanh thu thc hin t 105% so vi k hoch Tng cụng ty giao Hu... 6,0%/nm, cao nht t 7,5%/nm Lói sut tng ó nh hng rt ln n vic kinh doanh ca cỏc doanh nghip núi chung v cỏc cụng ty kinh doanh nh núi riờng Vỡ, hu ht cỏc cụng ty hot ng trong lnh vc ny u s dng mt lng vn vay ln, khi lói sut cho vay cao s lm gim li nhun ca cỏc cụng ty Tuy nhiờn, cỏc ngõn hng hin nay ang m rng cỏc dch v, c bit l m rng cho vay tiờu dựng, nh: mua nh, tu xe, vi lói sut u ói Vi cỏc khon cho vay... doanh thu Thnh tớch cao nht l xớ nghip 18, t 125% k hoch doanh thu v doanh thu thc hin c nm 2006 l 279.492 triu ng V sn lng, sn lng thc hin ca nm 2006 l 325.974 triu ng, t 97% k hoch Tng cụng ty Bờn cnh lnh vc xõy dng cụng trỡnh, Cụng ty ó m rng thờm mt s ngnh ngh nh: Sn xut, kinh doanh ru, nc gii khỏt cn (do xớ nghip 9 Min Nam ph trỏch); Dch v t vn u t, t vn giỏm sỏt cht lng cụng trỡnh; Kinh doanh. .. trỡnh u thu ũi hi ngy cng cao 3.1.4.2 Phng hng hot ng sn xut kinh doanh nm 2007: Nm 2007 l nm th 4 sau c phn ca Cụng ty C phn u t v Xõy dng Cụng nghip, Cụng ty ó tng bc lm quen vi cỏch thc qun lý ca loi hỡnh kinh doanh mi, khú khn ang tng bc c khc phc Cn c vo kt qu thc hin k hoch nm 2006 v tỡnh hỡnh thc t, Cụng ty ó xõy dng k hoch sn xut kinh doanh cho nm 2007 vi cỏc ch tiờu: (Bng 3.2) SVTH: Đỗ Thị Thanh... ca t nc, Cụng ty ó tng bc phỏt trin v nõng cao nng lc ca mỡnh ng thi, trc nhu cu xõy dng ngy cng ln, B Cụng nghip quyt nh b sung ngnh ngh kinh doanh, vn v phm vi hot ng ca Cụng ty Xõy dng Cụng nghip Nh s 1, c th: 1 B sung thờm cỏc ngnh ngh: Dch v vt t xõy dng Kinh doanh nh trờn c s phỏp lut v nh, t theo quy nh ca Nh nc 2 B sung vn: Tng mc vn kinh doanh l: 12.487 Triu ng 3 Cho phộp Cụng ty m rng phm... 200 t VND - Khu chung c Cu Giy vi din tớch trờn 5.000m 2, bao gm: 1 khu nh 9 tng v 30 nh vn 3.2.5 Nng lc u thu ca Cụng ty Cụng ty b dy kinh nghim trong u thu v thi cụng cỏc loi cụng trỡnh dõn dng v cụng nghip, vi: - 37 nm kinh nghim trong xõy dng tr s, nh , nh mỏy c trung bỡnh, cỏc phõn xng sn xut cụng nghip; - 32 nm kinh nghim lp t cỏc thit b chuyờn dựng ngnh cụng nghip nh; - 17 nm kinh nghim trong . chin lc kinh doanh v phõn tớch chin lc kinh doanh. Chng II: Phõn tớch mụi trng ngnh kinh doanh nh chung c.Chng III: Phõn tớch kh nng cnh tranh ca Cụng ty C. ca Cụng ty trờn th trng kinh doanh nh chung c v nhng phng ỏn chin lc kinh doanh m Cụng ty cú th la chn nhm phỏt trin lnh vc kinh doanh ny hn na.SVTH: Đỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích chiến lược kinh doanh nhà chung cư của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, phân tích chiến lược kinh doanh nhà chung cư của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, Vai trò của chiến lược kinh doanh., Nội dung của phân tích chiến lược, Yếu tố chính trị và pháp luật Yếu tố xã hội, Phân tích sản phẩm thay thế Phân tích áp lực từ phía khách hàng, Phân tích áp lực từ phía nhà cung cấp Phân tích nội bộ ngành, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức của Công ty:, Phân tích nguồn nhân lực của Cơng ty Phân tích tình hình tài chính của Cơng ty, Đề xuất các phương án chiến lược

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.1: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và GDP/người - phân tích chiến lược kinh doanh nhà chung cư của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Bảng 2.1.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và GDP/người Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 3.4: Số lượng cỏn bộ chuyờn mụn của Cụng ty - phân tích chiến lược kinh doanh nhà chung cư của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Bảng 3.4.

Số lượng cỏn bộ chuyờn mụn của Cụng ty Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 3.1: Bỏo cỏo thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm2006 - phân tích chiến lược kinh doanh nhà chung cư của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Bảng 3.1.

Bỏo cỏo thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm2006 Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 3.7: - phân tích chiến lược kinh doanh nhà chung cư của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Bảng 3.7.

Xem tại trang 46 của tài liệu.
Cỏc cụng trỡnh đạt huy chương vàng, bằng chất lượng cao - phân tích chiến lược kinh doanh nhà chung cư của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

c.

cụng trỡnh đạt huy chương vàng, bằng chất lượng cao Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 3.2: Cỏc chỉ tiờu đăng ký kế hoạch năm 2007 của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp - phân tích chiến lược kinh doanh nhà chung cư của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Bảng 3.2.

Cỏc chỉ tiờu đăng ký kế hoạch năm 2007 của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 3.3: Năng lực thiết bị chủ yếu của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp - phân tích chiến lược kinh doanh nhà chung cư của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Bảng 3.3.

Năng lực thiết bị chủ yếu của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp Xem tại trang 48 của tài liệu.

Từ khóa liên quan