0

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm2006 và phương hướng năm 2007 của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (Trang 28-30 )

2007 của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp

3.1.4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006:

Năm 2006, về doanh thu thực hiện đạt 105% so với kế hoạch Tổng cụng ty giao. Hầu hết cỏc xớ nghiệp, cỏc đội cụng trỡnh đều dạt và vượt mức kế hoạch

doanh thu. Thành tớch cao nhất là xớ nghiệp 18, đạt 125% kế hoạch doanh thu và doanh thu thực hiện cả năm 2006 là 279.492 triệu đồng.

Về sản lượng, sản lượng thực hiện của năm 2006 là 325.974 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch Tổng cụng ty.

Bờn cạnh lĩnh vực xõy dựng cụng trỡnh, Cụng ty đó mở rộng thờm một số ngành nghề như: Sản xuất, kinh doanh rượu, nước giải khỏt cú cồn (do xớ nghiệp 9 ở Miền Nam phụ trỏch); Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn giỏm sỏt chất lượng cụng trỡnh; Kinh doanh nhà ở. Tuy nhiờn, doanh thu từ cỏc hoạt động này cũn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu của Cụng ty. (Bảng 3.1)

Nguyờn nhõn chủ yếu ảnh hưởng tới kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 là:

Thứ nhất, do biến động giỏ cả vật liệu xõy dựng trờn thị trường đó làm tăng kinh phớ xõy dựng nờn đó ảnh hưởng đến tiến độ thi cụng cỏc cụng trỡnh.

Thứ hai, cỏc cụng trỡnh thu từ nguồn ngõn sỏch Nhà nước chậm được thu hồi vốn.

Thứ ba, cỏc cụng trỡnh đấu thầu đũi hỏi ngày càng cao. 3.1.4.2. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007:

Năm 2007 là năm thứ 4 sau cổ phần của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp, Cụng ty đó từng bước làm quen với cỏch thức quản lý của loại hỡnh kinh doanh mới, khú khăn đang từng bước được khắc phục.

Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch năm 2006 và tỡnh hỡnh thực tế, Cụng ty đó xõy dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2007 với cỏc chỉ tiờu: (Bảng 3.2)

. Năm 2006, Cụng ty đó tiến hành lắp đặt một trạm trộn bờ tụng 60m3/h tại Thỏi Nguyờn và kế hoạch năm 2007 sẽ tiến hành sản xuất bờ tụng thương phẩm để bỏn trờn thị trường.

Doanh nghiệp dự định năm 2007 sẽ xõy dựng nhà mỏy gạch nung ở Miền Nam, do Xớ nghiệp 9 quản lý.

Cụng ty đó đăng ký trờn sàn giao dịch và sang năm 2007 khi cần vốn sẽ huy động trờn sàn giao dịch.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (Trang 28 -30 )