0

Cơ cấu tổ chức của Cụng ty:

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (Trang 25-28 )

3.1.3.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Cụng ty:

Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Cụng ty gồm: cỏc cụng ty, chi nhỏnh, văn phũng đại diện, xớ nghiệp, nhà mỏy, trung tõm, trường Bổ tỳc văn hoỏ và dạy nghề, xưởng, đội. Cho đến nay, Cụng ty cú cỏc đơn vị thành viờn sau: 1. Xớ nghiệp xõy dựng số 1; địa chỉ: 158 phố Hạ Đỡnh, quận Thanh Xuõn, thành

phố Hà Nội.

2. Xớ nghiệp xõy dựng số 2; địa chỉ: 158 phố Hạ Đỡnh, quận Thanh Xuõn, thành phố Hà Nội.

3. Xớ nghiệp xõy dựng số 3; địa chỉ: 158 phố Hạ Đỡnh, quận Thanh Xuõn, thành phố Hà Nội.

4. Xớ nghiệp xõy dựng số 4; địa chỉ: Xó Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trỡ, thành phố Hà Nội.

5. Xớ nhiệp xõy dựng số 5; địa chỉ: 158 phố Hạ Đỡnh, quận Thanh Xuõn, thành phố Hà Nội.

6. Xớ nghiệp xõy dựng số 7; địa chỉ: 158 phố Hạ Đỡnh, quận Thanh Xuõn, thành phố Hà Nội.

7. Xớ nghiệp xõy lắp 24; địa chỉ: phường Nhõn Chớnh, quận Thanh Xuõn, thành phố Hà Nội.

8. Xớ nghiệp xõy dựng số 9; địa chỉ: 46A Trần Quang Khải, quận 1, thành phố Hồ Chớ Minh.

9. Chi nhỏnh Cụng ty cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp tại thành phố Hồ Chớ Minh; địa chỉ: 42 Vừ Văn Tần - phường 6 - quận 3 – thành phố Hồ Chớ Minh.

10. Trung tõm tư vấn thiết kế.

11.Trường bổ tỳc vă hoỏ cấp III Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp; địa chỉ: 21 ngừ 85 phố Hạ Đỡnh, quận Thanh Xuõn, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Cụng ty cũn cú cỏc đội trực thuộc, đú là: Đội số 2, đội số 4, đội số 5, đội số 6, đội cơ giới, đội giao thụng.

Cỏc đơn vị thành viờn của Cụng ty thực hiện chế độ hạch toỏn phụ thuộc cú con dấu, được mở tài khoản tại ngõn hàng và cỏc tổ chức tớn dụng theo sự phõn cấp của Cụng ty và phự hợp với phỏp luật. Đơn vị được giao sử dụng một phần tài sản, vốn của Cụng ty để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chịu trỏch nhiệm bảo toàn và phỏt triển vốn. Trong quỏ trỡnh phỏt triển, phự hợp với mục tiờu của Cụng ty và được phỏp luật cho phộp đơn vị thành viờn trực thuộc cú thể chuyển thành cụng ty, cú tư cỏch phỏp nhõn, cú điều lệ tổ chức và hoạt động riờng, hạch toỏn độc lập.

Cỏc mặt hoạt động của đơn vị thành viờn, mối quan hệ giữa cỏc đơn vị thành viờn với Cụng ty và giữa cỏc đơn vị thành viờn với nhau được thực hiện thụng qua hệ thống quy chế quản lý, điều hành nội bộ Cụng ty.

3.1.3.2. Cơ cấu tổ chức quản lý:

Cơ cấu tổ chức quản lý của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp gồm:

Đại hội đồng cổ đụng gồm tất cả cỏc cổ đụng cú quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Cụng ty. Đại hội đồng cổ đụng thường niờn được tổ chức mỗi năm một lần trong quý I. Cỏc quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đụng được quy định tại cỏc điều 17, 18,19,20,21,22,23 Điều lệ Cụng ty.

* Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị cú 05 thành viờn, số lượng thành viờn Hội đồng quản trị cú thể tăng do Đại hội đồng cổ đụng quyết định nhưng tối đa khụng quỏ 07 người. Thành viờn Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đụng bầu và miễn nhiệm.

Hội đồng quản trị là cơ quản quản lý Cụng ty, cú toàn quyền nhõn danh Cụng ty để quyết định mọi vấn đề liờn quan đến mục đớch, quyền lợi của Cụng ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đụng.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại cỏc điều từ điều 24 đến điều 29 của Điều lệ Cụng ty.

* Ban kiểm soỏt:

Cụng ty cú Ban kiểm soỏt với 03 thành viờn. Ban kiểm soỏt cú nhiệm kỳ 03 năm, cỏc thành viờn cú thể được bầu lại. Ban kiểm soỏt phải bầu 01 thành viờn làm trưởng ban, trưởng ban kiểm soỏt phải là cổ đụng của Cụng ty.

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soỏt được quy định tại cỏc điều từ điều 38 đến điều 40 của Điều lệ Cụng ty.

* Giỏm đốc Cụng ty:

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viờn trong Hội đồng hoặc một người khỏc làm Giỏm đốc điều hành.

được giao (Tại điều 32/ Điều lệ Cụng ty quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Giỏm đốc)

* Bộ mỏy giỳp việc:

Tuỳ theo phạm vi và quy mụ hoạt động kinh doanh trong từng giai đoạn cụ thể, Giỏm đốc đề xuất bộ mỏy điều hành gọn nhẹ, hợp lý và đề nghị, bổ nhiệm những người cú đủ năng lực, cú phẩm chất đạo đức tốt, tận tuỵ với cụng việc vào cỏc vị trớ quản lý chủ chốt của Cụng ty.

Phú giỏm đốc là người giỳp Giỏm đốc điều hành một hoặc một số nhiệm vụ theo sự phõn cụng và uỷ quyền của Giỏm đốc, chịu trỏch nhiệm trước Giỏm đốc và phỏp luật.

Kế toỏn trưởng giỳp Giỏm đốc chỉ đạo, thực hiện thống nhất cụng tỏc kế toỏn, thống kờ của Cụng ty theo quy định của phỏp luật.

Giỏm đốc cỏc chi nhỏnh, nhà mỏy, xớ nghiệp, trung tõm trực thuộc Cụng ty là thủ trưởng điền hành tại cỏc đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và cỏc hoạt động khỏc theo quy chế nội bọ Cụng ty.

Cỏc trưởng, phú phũng, ban chuyờn mụn nghiệp vụ của Cụng ty cú chức năng tham mưu, giỳp việc Giỏm đốc trong quản lý, điều hành cụng việc.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Cụng ty được thể hiện ở sơ đồ 3.1.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (Trang 25 -28 )