0

xuất phương ỏn chiến lược cạnh tranh của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (Trang 38-39 )

I Đại học và trờn đại học

DỰNG CễNG NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

4.2. xuất phương ỏn chiến lược cạnh tranh của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp

và Xõy dựng Cụng nghiệp

Trong điều kiện của Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Xõy dựng Cụng nghiệp hiện nay, theo em, phương ỏn tốt nhất là phương ỏn 2 vỡ cỏc lý do chủ yếu sau:

* Lý do khỏch quan:

- Trước hết, như đó phõn tớch ở trờn cho thấy nhu cầu về nhà ở ngày càng gia tăng trong thời gian tới.

- Thứ hai, tiền lương của cỏn bộ, cụng chức nhà nước những năm gần đõy liờn tục tăng, tuy nhiờn, nếu tớnh một cỏn bộ, cụng chức nhà nước với mức lương như hiện nay thỡ rất khú cú thể mua nhà ở cỏc khu đụ thị, đặc biệt là cỏc khu cao

cấp. Mặt khỏc, số lượng người dõn cú thu nhập cao và cú nhu cầu về nhà cao cấp, biệt thự, nhà vườn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, cũn chủ yếu là người dõn cú thu nhập ở mức trung bỡnh và thấp.

* Lý do chủ quan:

- Một là, để xõy dựng và kinh doanh chung cư cao cấp, biệt thự, nhà vườn đũi hỏi phải cú một lượng vốn lớn, mà hiện nay, vốn điều lệ của Cụng ty chỉ là 12 tỷ cũn chủ yếu là đi vay => Với lói suất ngày càng tăng => Rủi ro lớn. Cũn xõy dựng cỏc khu trung cư dành cho người cú thu nhập trung bỡnh và cỏc khu tỏi định cư thỡ lượng vốn đũi hỏi khụng quỏ lớn nờn cú thể được giả quyết dễ dàng hơn.

- Hai là, Cụng ty chưa xõy dựng được thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh nhà chung cư.

- Ba là, Cụng ty chưa tổ chức được cỏc dịch vụ hậu mói cũng như cỏc dịch vụ kốm theo.

=> Căn cứ vào mụi trường thực tế và những điều kiện bờn trong của Cụng ty thỡ phương ỏn 2 là phương ỏn thớch hợp nhất.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (Trang 38 -39 )