0

Trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần ngoài hợp đồng theo pháp luật dân sự việt nam

108 0 0
  • Trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần ngoài hợp đồng theo pháp luật dân sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TỔN THẤT VỀ TINH THẦN NGOÀI HỢP ĐỒNG THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG – 2021 Phụ lục 2: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mẫu trang phụ bìa (Khổ 210 x 297 mm) TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TỔN THẤT VỀ TINH THẦN NGOÀI HỢP ĐỒNG THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM GVHD: Th.S NGUYỄN TẤN HOÀNG HẢI LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn ThS Nguyễn Tấn Hoàng Hải – Giảng viên Khoa Luật dân sự, trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Khóa luận đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả khóa luận Nguyễn Lê Quỳnh Như LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, nỗ lực cố gắng thân, tác giả nhận ủng hộ, động viên khích lệ tinh thần to lớn từ phía gia đình Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến anh chị trước, bạn bè bên cạnh giúp đỡ, hỗ trợ tác giả suốt thời gian thực khóa luận Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, cô trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh truyền dạy kiến thức bổ ích đến tác giả Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Nguyễn Tấn Hồng Hải Cảm ơn thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả suốt thời gian viết khóa luận Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CÁC TỪ ĐƯỢC VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT BLDS năm 1995 Bộ luật Dân năm 1995 BLDS năm 2005 Bộ luật Dân năm 2005 BLDS năm 2015 Bộ luật Dân năm 2015 LTNBTCNN năm 2009 Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 LTNBTCNN năm 2017 Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 BTTH Bồi thường thiệt hại TTVTT Tổn thất tinh thần MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TỔN THẤT VỀ TINH THẦN 10 1.1 Sơ lược lịch sử, khái niệm, đặc điểm ý nghĩa trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần 10 1.1.1 Sơ lược hình thành phát triển trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần 10 1.1.2 Khái niệm trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần 15 1.1.3 Đặc điểm trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần 17 1.1.4 Ý nghĩa trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần 19 1.2 Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần 21 1.2.1 Có thiệt hại xảy thực tế……………………………………………….21 1.2.2 Hành vi gây thiệt hại xác định hành vi trái pháp luật 23 1.2.3 Tồn mối quan hệ nhân hành vi trái pháp luật người gây thiệt hại với thiệt hại xảy thưc tế 24 1.2.4 Lỗi không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG, THỰC TIỄN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TINH THẦN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 31 2.1 Trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần tài sản bị xâm phạm 31 2.2 Trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần sức khỏe bị xâm phạm 36 2.3 Trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần tính mạng bị xâm phạm 42 2.4 Trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 50 2.5 Trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần quyền, lợi ích hợp pháp khác bị xâm phạm 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển nhanh chóng kinh tế - xã hội ngày nay, trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng chế định quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp; bù đắp lại tổn thương, mát cho chủ thể bị xâm phạm Bên cạnh thiệt hại vật chất, yếu tố tổn thất tinh thần đóng vai trị vơ quan trọng đáng cân nhắc chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Bởi lẽ, tinh thần yếu tố thuộc cảm xúc người, giữ vai trò quan trọng, chi phối, tác động mạnh mẽ đến tồn phát triển chủ thể xã hội Đối với thiệt hại vật chất tính tốn cách xác thiệt hại vật chất biểu cách khách quan, dễ dàng nhìn thấy Tuy nhiên, tổn thất tinh thần thiệt hại “phi vật chất”, cân đo, đong đếm cách xác nên khó khăn việc xác định đắn trách nhiệm bồi thường thiệt hại Chính vậy, trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần gặp nhiều khó khăn trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất Nó địi hỏi chủ thể áp dụng pháp luật phải thật am hiểu pháp luật mà cịn cần có nhìn sâu sắc để xem xét vụ việc cách khách quan công tâm Trên thực tế, có nhiều trường hợp tổn thất tinh thần xảy gây thiệt hại to lớn Tuy nhiên, mức bồi thường tổn thất tinh thần cho chủ thể bị xâm phạm chưa giải thỏa đáng hợp lý Bên cạnh đó, hiểu biết hạn chế người dân quy định pháp luật thực tiễn xét xử cịn có nhiều quan điểm khác cấp Tòa án nên chưa bảo vệ đối đa quyền lợi cho chủ thể bị xâm phạm Từ lý trên, với mong muốn tìm hiểu sâu quy định pháp luật liên quan đến vấn đề trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần Từ đó, làm sáng tỏ vấn đề cốt lõi trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần đề số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần Tác giả chọn đề tài: “Trách nhiệm bồi thường tồn thất tinh thần hợp đồng theo pháp luật dân Việt Nam” làm đề tài để thực cho khóa luận tốt nghiệp cử nhân Vì thời gian kiến thức cịn nhiều hạn chế, thiếu sót khóa luận mình, tác giả hy vọng nhận ý kiến đóng góp từ phía Thầy, Cơ bạn đọc đề tài “Trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần hợp đồng theo pháp luật dân Việt Nam” hồn thiện Tình hình nghiên cứu đề tài Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu đề tài, tác giả nhận thấy đề tài: “Trách nhiệm bồi thường tồn thất tinh thần hợp đồng theo pháp luật dân Việt Nam” mà tác giả thực phân tích, đánh giá vài khía cạnh định thơng qua cơng trình nghiên cứu tác giả trước sau: (i) Tình hình nghiên cứu nước ❖ Giáo trình - Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, Đỗ Văn Đại (chủ biên), (2017), “Pháp luật hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng”, Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Trong giáo trình, tác giả có đề cập đến nội dung liên quan đến trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần Tuy nhiên, khn khổ giáo trình nhằm cung cấp kiến thức bên trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần tác giả thể dạng phân tích, giải thích quy phạm mà chưa sâu vào nghiên cứu cách toàn diện vấn đề pháp lý liên quan ❖ Sách chuyên khảo - Đỗ Văn Đại, (2016), “Luật bồi thường thiệt hại hợp đồng Việt Nam – Bản án bình luận án”, Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Trong cơng trình này, tác giả phân tích, bình luận khía cạnh trách nhiệm bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần cách dẫn chiếu án để làm sáng tỏ vấn đề Tác giả tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, chủ yếu kinh nghiệm Pháp để đưa số đánh giá kiến nghị trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Đây cơng trình có chứa đựng nhiều thơng tin hữu ích để tác giả tham khảo thực đề tài - Phùng Trung Tập, (2017), “Luật Dân Việt Nam (Bình giải áp dụng) – Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng”, Nxb Cơng an nhân dân Trong cơng trình này, tác giả phân tích quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng Bên cạnh đó, tác giả cịn ra, phân tích phong tục, tập qn luật tục trách nhiệm bồi thường thiệt hại số nước Tuy nhiên, nội dung công trình chưa bình giải chuyên sâu trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần Đây công trình hữu ích để tác giả tham khảo thực đề tài - Trương Hồng Quang, (2018), “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Bộ luật dân năm 2015 tình thực tế”, Nxb Chính trị Quốc gia thật Trong cơng trình này, tác giả phân tích trường hợp bồi thường thiệt hại cách dẫn chiếu tình thực tế để làm sáng tỏ Tuy nhiên, bồi thường tổn thất tinh thần tác giả đề cập đến khía cạnh chung vấn đề Đây cơng trình hữu ích để tác giả tham khảo thực đề tài - Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín, (2018), “Pháp luật Việt Nam trách nhiệm bồi thường Nhà nước”, Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam Trong cơng trình này, tác giả phân tích, bình luận trường hợp bồi thường tổn thất tinh thần trường hợp cụ thể theo đối tượng bị xâm phạm cách dẫn chiếu án để lý giải đánh giá vấn đề Đây công trình hữu ích để tác giả tham khảo thực đề tài - Trương Hồng Quang, (2018), “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Bộ luật dân năm 2015 tình thực tế”, Nxb Chính trị Quốc gia thật Trong cơng trình này, tác giả phân tích trường hợp bồi thường thiệt hại cách dẫn chiếu tình thực tế để làm sáng tỏ Tuy nhiên, bồi thường tổn thất tinh thần tác giả đề cập đến khía cạnh chung vấn đề Đây cơng trình hữu ích để tác giả tham khảo thực đề tài - Nguyễn Văn Hợi, (2017), “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản gây ra”, Nxb Công an nhân dân Trong công trình này, tác giả đánh giá quy định chung bồi thường thiệt hại tài sản gây Bộ luật dân Ngoài ra, tác giả ưu điểm, hạn chế định hướng hoàn thiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản gây Đây cơng trình hữu ích để tác giả tham khảo thực đề tài - Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ, (2017), “Bình luận khoa học Bộ luật Dân năm 2015 nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, Nxb Cơng an nhân dân Trong cơng trình này, tác giả phân tích, đánh giá điểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Bộ luật dân năm 2015 so với Bộ luật dân năm 2005 Tuy nhiên, góc độ bình luận điểm Bộ luật dân sự, tác giả trình bày cách sơ lược, chưa sâu vào phân tích vấn đề liên quan đến tổn thất tinh thần Đây cơng trình hữu ích để tác giả tham khảo thực đề tài ❖ Bài viết tạp chí - Lê Thị Thúy Hương, Nguyễn Tấn Hoàng Hải, “Một số điểm quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng theo Bộ luật Dân 2015”, Kỷ yếu Hội thảo “Những điểm Bộ luật Dân 2015”, Khoa Luật Dân trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh tổ chức ngày 31/3/2016 trường Đại học Luật TP HCM Trong công trình, tác giả sâu phân tích cụ thể điểm Bộ luật dân năm 2015 phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng so với Bộ luật dân năm 2005 Trên sở đó, tác giả có nhìn rõ ràng trường hợp bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng Trong khn khổ viết, cơng trình giúp cho tác giả có nhìn mang tính định hướng trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng - Đỗ Văn Đại (2008), “Bồi thường thiệt hại tinh thần pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Tịa án nhân dân, Số 16: Tác giả nêu quan điểm số tác giả cách xác định khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần quy định Nghị số 03 năm 2006 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao người bồi thường, mức bồi thường sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, nêu lên số bất cập quan điểm cá nhân vấn đề này, đồng thời tác giả kiến nghị nên đưa vấn đề bồi thường tổn thất tinh thần tài sản bị xâm phạm Bộ luật Dân - Đinh Văn Quế (2009), “Một số ý kiến khoản tiền bù đắp tinh thần bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm quy định Bộ luật dân sự”, Tạp chí Tịa án nhân dân số 20 Trong cơng trình này, tác giả phân tích đánh giá tổn thất tinh thần tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm bị xâm phạm Cơng trình tài liệu hữu ích để tác giả nghiên cứu tham khảo thực đề tài - Nguyễn Văn Hợi (2013), “Xác định thiệt hại tinh thần theo quy định pháp luật dân Việt Nam hành”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số chuyên đề (08) Trong công trình này, tác giả trường hợp bồi thường tổn thất tinh thần, từ tác giả phân tích đánh giá việc xác định thiệt hại tinh thần theo pháp luật dân Cơng trình tài liệu hữu ích để tác giả nghiên cứu tham khảo thực đề tài - Nguyễn Tấn Hoàng Hải (2017), “Bồi thường tổn thất tinh thần tài sản bị xâm phạm – Kinh nghiệm từ pháp luật nước ngoài”, Tạp chí khoa học pháp lý, số 08 Trong cơng trình này, tác giả vào phân tích, so sánh, đối chiếu kinh nghiệm nước trường hợp bồi thường tổn thất tinh thần tài sản bị xâm chứng nhận quyền sử dụng đất Cây xăng N bị Tịa án đình hết thời hiệu Trên đất mà ơng B cho thuộc quyền quản lý ơng B ơng T xây dựng tường làm cổng chắn ngang lối từ nhà ông 1.2m cổng từ nhà ông T 4m Như vậy, đường lộ gia đình ơng Đ phải qua 02 cổng lúc cổng mở, cổng đóng phải leo thang ngồi + Ngày 15/5/2018, UBND phường B mời ơng B hịa giải hịa giải khơng thành + Ngày 24/8/2018, ơng Đ làm đơn khởi kiện yêu cầu ông Phạm Đức T ông Phạm Văn B phải tháo dỡ tường rào 02 cổng trả lại trạng ban đầu + Ngày 25/10/2018, Tòa án thụ lý yêu cầu khởi kiện bổ sung ông Đ, bà H, chị D anh D1 việc yêu cầu ông B ông T phải bồi thường thiệt hại tinh thần với số tiền 125.000.000 đồng cho người + Ngày 02/4/2019, ông Đ, bà H, chị D anh D1 làm đơn xin rút phần yêu cầu khởi kiện việc yêu cầu bồi thường thiệt hại + Ngày 03/9/2019, ơng Đ có đơn sửa đổi bổ sung yêu cầu khởi kiện với nội dung yêu cầu ông Phạm Văn B phải tháo dỡ tường rào, trả lối 3m cho ông, xin lỗi ông văn bồi thường thiệt hại cho ông tổng số tiền 207.367.000 đồng (trong bồi thường thiệt hại tinh thần 193.700.000đ, sức khỏe 4.067.000đ chi phí khởi kiện 9.600.000đ) Đối với u cầu ơng Phạm Đức T ông Phạm Văn B phải tháo dỡ 02 cổng trả lại trạng ban đầu theo đơn khởi kiện ngày 24/8/2018 ơng khơng u cầu Tịa giải ngày 17/5/2019, UBND phường B cưỡng chế tháo dỡ 02 cổng sắt khơng cịn Sau Tịa án tạm ngưng phiên tịa, ngày 04/3/2020, ơng Trịnh Cơng Đ có đơn u cầu bổ sung việc u cầu ơng B phải tháo dỡ tường (cịn lại) 0,9m, cao 0,45m mà ông B xây cao 1,6m để trả lại trạng ban đầu, theo đơn khởi kiện ngày 24/8/2018 + Theo án sơ thẩm, bị đơn ông Phạm Văn B đồng thời người đại diện theo ủy quyền bà Nguyễn Thị L, chị Phạm Thị Kim L, chị Phạm Thị Ngọc Y anh Phạm Quốc V trình bày: Vào khoảng tháng 05/2018, bố ơng Phạm Đức T có làm hai cổng đất thuộc sở hữu nhà ông; 01 hướng xăng 01 sát bên hộ ông Trịnh Công Đ bên hộ ông Đ hộ bà Huỳnh Thị Bạch H sinh sống, từ ngày làm đến hai cổng chưa khóa đóng tạo điều kiện cho hai hộ bên nhờ qua lại dễ dàng trước nhà ơng Cịn lý mà nhà ơng phải xây cổng từ năm 2006, xăng xây bờ tường trước cửa nhà ông hai hộ bên trong, từ ngày xây tường xảy nhiều tệ nạn xã hội hút chích buôn ma túy, xe khách vào đổ xăng khách hay vào sau tường để vệ sinh xăng khơng có nhà vệ sinh cho khách nên vệ sinh Tuy nhiên, từ ngày làm cổng cán lại tệ nạn khơng cịn Vì vậy, việc ơng Trịnh Cơng Đ khởi kiện việc gia đình ơng làm cổng làm tường rào nhằm cản trở lối chung khơng có cổng sắt tường rào xây đất nhà ông Vào ngày 17/5/2019, UBND phường B Công an phường đến cưỡng chế tháo dỡ cổng sắt, cắt mái tôn gia đình ơng, ơng đồng ý, khơng khiếu nại việc cưỡng chế Nay, ơng Đ lại tiếp tục khởi kiện ông việc trả lại lối đủ 3m khơng có từ UBND phường B thực cưỡng chế đến ông xây dựng thêm tường gạch bờ rào đoạn tường có sẵn từ lâu trước đó, phần đất mà ông xây dựng không thuộc sỡ hữu ông Đ việc ông xây dựng bờ tường gạch tính từ cột mốc xi măng tiếp giáp nhà ông với nhà ông Đ xây lên theo chiều thẳng đứng, cột mốc đội cưỡng chế cắm lên, ông không đụng chạm làm sai lệch diện tích Cịn việc thiếu hay đủ diện tích đường trách nhiệm ông nên ông trách nhiệm phải trả lại cho ơng Đ lối 03m yêu cầu khởi kiện Còn việc ông Đ yêu cầu ông phải bồi thường thiệt hại tinh thần sức khỏe đồng thời xin lỗi cơng khai ơng Đ văn ông không đồng ý cách vài năm ông Đ bị tai biến phải nhập viện, thân ông vài người hàng xóm có thăm, hóa đơn chứng từ khám bệnh mà ơng Đ nộp cho Tịa ơng Đ bị di chứng tai biến trước đó, khơng phải ơng làm ơng Đ té ngã + Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Vũ Thị H, chị Trịnh Công Bích D, anh Trịnh Cơng D1 ơng Trịnh Cơng Đ đại diện theo ủy quyền trình bày: Lối đường công cộng nhà bà H, chị D, anh D1 nhà ơng, Văn phịng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thiết kế vẽ số 11389/2017 ngày 08/11/2017 có chiều rộng 3m Vào tháng 04/2018, ông Phạm Văn B xây tường làm 02 cổng lối từ nhà ông Ông B vào Biên xem xét thẩm định chỗ ngày 09/8/2011 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai gia đình ông nhờ qua đất nhà ông B không đúng, lẽ vào năm 2006 Công ty Xăng dầu N bít lối hữu nhà ông mở lối khác, lối thuộc đất Công ty Xăng dầu N Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải qua trước cửa nhà ông B, từ gia đình ơng B đưa cho gia đình ơng coi giấy mua bán nhà có ghi phía Bắc giáp QL1, diện tích 877,5m2 cho gia đình ơng nhờ qua nhà ơng B Thực đạo UBND tỉnh Đồng Nai Quyết định 1709/QĐ- UBND ngày 18/5/2018, UBND phường B cưỡng chế tháo dỡ cơng trình ơng B xây dựng, biên cưỡng chế thể hiện: Đo từ tường rào xăng vào 03m, biên thể ông B chống đối không ký biên Khi ông đo lại từ tường rào xăng vào đến ranh đất nhà ông 3m, từ tường rào xăng vào đến cơng trình ơng B xây dựng có 2,7m 2,79m từ tường rào xăng vào đến cổng nhà ông B 3,1m Ông khiếu nại đến UBND phường trả lời UBND phường thực theo Quyết định 1709/QĐ-UBND UBND tỉnh Đồng Nai việc cắm mốc ranh giới Ông B cho UBND phường cắm mốc ranh giới, văn chứng minh việc UBND phường cắm mốc ranh giới 2,7m 2,79m Do đó, vào vẽ số 11389/2017 ngày 08/11/2017 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai Biên cưỡng chế tháo dỡ ngày 17/5/2019 UBND phường B ơng B phải tháo dỡ cơng trình xây dựng trả lối từ nhà gia đình ơng đủ 3m + Ý kiến UBND phường B, thành phố Biên Hịa: Việc ơng Trịnh Cơng Đ ơng Phạm Văn B khởi kiện Công ty xăng dầu N chiếm lối kéo dài từ năm 2000 đến nay, vụ việc Thanh tra tỉnh Đồng Nai, Thanh tra thành phố Biên Hòa xử lý đơn trả lời văn Căn Công văn số 95/UBND-TCD ngày 04/01/2019 UBND tỉnh Đồng Nai việc hỗ trợ Công ty xăng dầu N xây dựng lại tường rào liên quan việc thực ý kiến đạo Phó Thủ tướng Chính phủ việc giải khiếu nại ông Trịnh Công Đ ngụ phường B, thành phố H Thực đạo văn số 1894/UBND-NC ngày 21/02/2019 UBND thành phố Biên Hịa việc hỗ trợ Cơng ty xăng dầu N xây dựng tường rào Tại nội dung văn giao UBND phường hỗ trợ Công ty xăng dầu N thực việc xây dựng tường rào trả lại 126m2 đất để làm đường công cộng Công ty xăng dầu N thuê đơn vị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực việc cắm mốc ranh đất (cọc bê tông) Công ty Xăng dầu N với hộ liền kề (Hộ ông Phạm Văn B sử dụng đất thuộc đất 26, tờ đồ số 41) để làm đường chung Công ty xăng dầu N đơn vị thực phá dỡ tường rào cũ, đổ bê tông đường đi, xây dựng hàng rào mốc ranh giới theo trích lục đo chỉnh lý đất đồ địa 11389/2017 ngày 08/11/2017 Văn phịng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai lập đất số 131, tờ đồ số 32 đồ địa phường B để làm lối chung với diện tích 126m2 Ngày 25/4/2019, Cơng ty xăng dầu N có biên bàn giao đất nói cho phường B quản lý Ngày 17/5/2019, UBND phường B vào biên bàn giao lối hỗ trợ Công ty Xăng dầu N thực cưỡng chế tháo cổng sắt, cắt tôn, bảng hiệu quảng cáo lấn chiếm lối nhà ông T, ông B để trả lại lối cho người dân phía sau xăng Như vậy, UBND phường B, thành phố H đơn vị quản lý diện tích 126m2 UBND tỉnh Đồng Nai giao theo Quyết định 1709/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 diện tích đất thuộc đường công cộng Nhà nước quản lý, đất cấp cho riêng cá nhân Việc thực cưỡng chế tháo cổng sắt, cắt tôn, bảng hiệu quảng cáo nhà ông B, ông T xây dựng trước UBND phường B thực theo Biên bàn giao Công ty xăng dầu N Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cắm mốc ranh Do đó, yêu cầu khởi kiện ông Trịnh Công Đ ông Phạm Văn B, UBND phường B đề nghị Tòa án vào quy định pháp luật có liên quan để xử lý giải + Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty xăng dầu N: Khơng đến Tịa án làm việc nên khơng có lời khai Tại án dân sơ thẩm số 08/2020/DS-ST ngày 13 tháng năm 2020 Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tuyên xử: Căn quy định điểm a khoản Điều 35 điểm c khoản Điều 39; Điều 186; 187; 192; 217; 218; Điều 220; 227; 228; 244 Bộ luật Tố tụng dân 2015; Căn Điều 584 Bộ luật dân 2015; Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật dân 2005 bồi thường thiệt hại dân hợp đồng Căn Điều 208 Luật đất đai năm 2013 Căn điểm d, đ Điều 12 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hướng dẫn áp dụng số quy định pháp luật án phí, lệ phí Tồ án; Điều Luật người cao tuổi năm 2009: Tuyên xử: - Đình giải yêu cầu ông Trịnh Công Đ việc buộc ông Phạm Văn B phải tháo dỡ tường rào, trả lối 3m thuộc đất số 131, tờ đồ số 32 phường B, thành phố H, tỉnh Đồng Nai - Hậu việc đình giải yêu cầu khởi kiện đương khơng có quyền khởi kiện u cầu Tịa án giải lại yêu cầu đó, việc khởi kiện khơng có khác với u cầu đình người khởi kiện, người bị kiện, quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ trường hợp quy định khoản Điều 192, điểm c khoản Điều 217 luật tố tụng dân năm 2015 - Bác tồn u cầu khởi kiện ơng Trịnh Công Đ việc buộc ông Phạm Văn B phải xin lỗi công khai văn bồi thường thiệt hại tinh thần, sức khỏe cho ông với số tiền 207.367.000đ (hai trăm lẻ bảy triệu ba trăm sáu mươi bảy nghìn đồng) Ngồi án cịn tuyên án phí, chi phí tố tụng, nghĩa vụ thi hành án quyền kháng cáo đương - Ngày 16/3/2020 (theo dấu dịch vụ bưu chính) nguyên đơn ông Trịnh Công Đ kháng cáo án sơ thẩm yêu cầu cấp phúc thẩm giải buộc bị đơn ông Phạm Văn B phải tháo dỡ tường rào dài 1,17m, trả đường 03m, xin lỗi ông văn bản, bồi thường cho ông số tiền 207.367.000 đồng tiền tổn thất tinh thần, sức khỏe, chi phí khởi kiện buộc bị đơn phải chịu số tiền 900.000 đồng chi phí xem xét thẩm định chổ Tại phiên tòa, người kháng cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện Các bên đương không thỏa thuận việc giải vụ án Không đương cung cấp thêm tài liệu, chứng Ý kiến đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: - Người tham gia tố tụng người tiến hành tố tụng thực quy định Bộ luật tố tụng dân Bị đơn làm đơn kháng cáo hạn luật định nên xem xét - Về đường lối giải quyết: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận phần kháng cáo nguyên đơn, sửa án sơ thẩm số 08/2020/DS-ST ngày 13 tháng năm 2020 Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai áp dụng điều luật phần yêu cầu bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần theo hướng chấp nhận phần yêu cầu bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần nguyên đơn, buộc bị đơn phải có trách nhiệm bồi thường cho nguyên đơn 14.900.000 đồng Căn khoản Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận phần kháng cáo ông Trịnh Công Đ; sửa án sơ thẩm số 08/2020/DS-ST ngày 13/3/2020 Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Sau nghiên cứu tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên tòa, vào kết tranh tụng phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: [1] Về đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo nguyên đơn ông Trịnh Công Đ làm thời hạn quy định pháp luật nên chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm [2] Về thủ tục tố tụng: Anh Trịnh Công D2, Uỷ ban nhân dân phường B, thành phố H có đơn xin xét xử vắng mặt cịn ơng Phạm Văn B, bà Nguyễn Thị L, chị Phạm Thị Kim L, chị Phạm Thị Ngọc Y, anh Phạm Quốc V, Công ty xăng dầu N tống đạt hợp lệ lần thứ hai vắng mặt phiên tòa nên khoản 2, Điều 296 Bộ luật tố Tụng dân mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt đương [3] Về quan hệ pháp luật, thẩm quyền giải quyết, đương vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xác định đầy đủ [4] Về nội dung: Qua chứng có hồ sơ vụ án lời trình bày đương phiên tòa phúc thẩm thể hiện: Về lối đương tranh chấp, nguyên đơn cho bị đơn xây tường dài 1,17m, cao 1,6m lấn chiếm đường công cộng nên yêu cầu Tòa án giải buộc bị đơn phải tháo dỡ tường rào trả lối 3m, bị đơn làm 02 cổng chắn ngang lối nên việc lại nguyên đơn khó khăn ảnh hưởng đến tinh thần bị đơn xây 01 gờ cao 10cm, nguyên đơn chạy xe bị té dập tay, tràng dịch phổi nên nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải buộc bị đơn xin lỗi ông văn bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn tổng cộng 207.367.000 đồng (trong bồi thường thiệt hại tinh thần 193.700.000đ, sức khỏe 4.067.000đ chi phí khởi kiện 9.600.000đ) Về phía bị đơn cho rằng, bị đơn xây dựng tường xây tường cũ áp vào cột mốc UBND phường B cắm thời điểm cưỡng chế tháo dỡ cổng sắt mái tôn nhà bị đơn, bị đơn không xê dịch hay làm thay đổi diện tích sau cưỡng chế nên bị đơn không đồng ý theo yêu cầu nguyên đơn, yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần, sức khỏe, chi phí khởi kiện xin lỗi văn nguyên đơn bị đơn khơng đồng ý cách vài năm nguyên đơn bị tai biến phải nhập viện, thân bị đơn vài người hàng xóm có thăm, hóa đơn chứng từ khám bệnh mà nguyên đơn nộp cho Tòa nguyên đơn bị di chứng tai biến trước đó, khơng phải bị đơn gây Xét kháng cáo nguyên đơn, hội đồng xét xử xét thấy: + Đối với yêu cầu buộc bị đơn phải tháo dỡ tường rào dài 1,17m, cao 1,6m lấn chiếm lối công cộng trả lại lối 3m Xét thấy, lối 03m đường công cộng nhà nguyên đơn hình thành từ Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thu hồi đất Công ty xăng dầu N để bàn giao cho UBND phường B quản lý làm đường công cộng theo thiết kế 11389/2017 ngày 08/11/2017 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai Thực Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ngày 18/4/2019 Công ty xăng dầu N có cơng văn số 104/PLXĐN- KT việc bàn giao diện tích đất thu hồi theo Quyết định 1709/QĐ- UBND ngày 18/5/2018 UBND tỉnh Đồng Nai Ngày 25/4/2019, Công ty xăng dầu N có biên bàn giao lối cho địa phương quản lý, có xác nhận thống Phịng tài ngun mơi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa Ngày 02/5/2019, Ủy ban nhân dân phường B có thơng báo số 41/TB-UBND việc tháo dỡ hàng rào sắt, bảng hiệu quảng cáo, cột sắt, mái tôn dựng lấn chiếm đường công cộng (thuộc đất công Nhà nước quản lý) địa bàn phường B Ngày 17/5/2019, Ủy ban nhân dân phường B biên bàn giao lối Công ty xăng dầu N tiến hành cưỡng chế xây dựng cổng, tường rào, bảng hiệu quảng cáo lấn chiếm lối chung bị đơn gây cản trở việc lại người dân Đã thực xong việc cưỡng chế, tháo dỡ cổng sắt mái che bị đơn UBND phường B xác định thực việc cưỡng chế thu hồi diện tích đất 126m theo Quyết định 1709/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 UBND tỉnh Đồng Nai Như vậy, cơng trình xây dựng bị đơn xây dựng lấn chiếm đường công cộng (thuộc đất công Nhà nước quản lý) địa bàn phường B Cấp sơ thẩm theo quy định Điều 186, 187; điểm a khoản Điều 192; Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân đình xét xử yêu cầu khởi kiện nguyên đơn có Tuy nhiên, cấp sơ thẩm nhận định, việc bị đơn xây dựng tường rào phần đất thuộc UBND phường B quản lý không xâm phạm đến quyền lợi ích ngun đơn, đó, ngun đơn khơng có quyền khởi kiện theo quy định điểm a khoản Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân chưa xác Trường hợp bị đơn xây dựng lấn chiếm đường giao thông công cộng thuộc quyền quản lý nhà nước nên không thuộc thẩm quyền giải Tòa án theo quy định điểm đ khoản Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân Do đó, cần sửa án sơ thẩm phần áp dụng điều luật cho + Đối với yêu cầu khởi kiện bổ sung nguyên đơn phiên tòa sơ thẩm yêu cầu Tòa án buộc bị đơn tháo dỡ tường 0,9m, cao 0,45m mà bị đơn xây cao 1,6m để trả lại trạng ban đầu, theo đơn khởi kiện ngày 24/8/2018 Cấp sơ thẩm xác định yêu cầu nguyên đơn vượt yêu cầu khởi kiện ban đầu nên khơng xem xét chưa xác, theo đơn khởi kiện ngày 24/8/2018 nguyên đơn yêu cầu bị đơn tháo đỡ tường rào trả lại trạng ban đầu 3m theo biên xem xét thẩm định chỗ ngày 16/7/2019 thể cịn lại tường bị đơn xây dựng có chiều dài 1,17m, cao 49cm bị đơn xây thêm tường có chiều cao khoảng 1,6m; mái tôn sau bị cưỡng chế tháo dỡ cách tường Công ty xăng dầu xây dựng 2,7m (lấn chiếm 0,3m), cột sắt đỡ mái tôn cách tường Công ty xăng dầu xây dựng 2,79m (lấn chiếm 0,21m) (BL 217d, 217g), yêu cầu khởi kiện bổ sung nguyên đơn phiên tòa sơ thẩm không vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu nguyên đơn Tuy nhiên, yêu cầu khởi kiện nguyên đơn thuộc trường hợp khơng thuộc thẩm quyền giải Tịa án nhận định nên yêu cầu không xem xét giải vụ án này, lẽ cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện bổ sung nguyên đơn đình giải phần yêu cầu phù hợp nên cần rút kinh nghiệm cấp sơ thẩm phần + Đối với yêu cầu khởi kiện độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Vũ Thị H, chị Trịnh Cơng Bích D, anh Trịnh Cơng D1 việc yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại tinh thần Xét thấy, ngày 20/10/2018 bà H, chị D, anh D1 có đơn khởi kiện độc lập yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại tinh thần cho người với số tiền 125.000.000 đồng (BL 46,47,48) Đến ngày 03/4/2019 cấp sơ thẩm nhận đơn xin rút yêu cầu khởi kiện độc lập 03 người liên quan bà H, chị D, anh D1 đề ngày 02/4/2019 qua đường bưu điện (BL 187, 188, 189), cấp sơ thẩm không xem xét đơn xin rút yêu cầu khởi kiện độc lập bà H, chị D anh D1 để đình xét xử án yêu cầu mà đương rút thiếu sót Tuy nhiên, phần đương không kháng cáo không ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp đương nên Hội đồng xét xử điểm c khoản Điều 217; khoản Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân đình xét xử yêu cầu khởi kiện độc lập bà H, chị D anh D1 rút yêu cầu rút kinh nghiệm cấp sơ thẩm phần + Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại, nguyên đơn cho lối đường công cộng, cua vuông góc bị đơn có làm 01 gờ cao 10cm làm nguyên đơn bị té xe dập tay phải tràn dịch phổi bên phải nên yêu cầu bị đơn bồi thường sức khỏe bị xâm phạm 4.067.000 đồng bị đơn xây dựng 02 cổng chắn ngang lối làm nguyên đơn súc, phải suy nghĩ ăn, ngủ dẫn đến sức khỏe bị sa sút phải khởi kiện nhiều nơi nên yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần cho nguyên đơn số tiền 193.700.000 đồng, tiền chi phí khởi kiện 9.600.000đồng xin lỗi văn bản, phía bị đơn khơng đồng ý Hội đồng xét xử, xét thấy: Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm 4.067.000 đồng, để chứng minh cho yêu cầu nguyên đơn cung cấp 11 hóa đơn bán hàng 05 phiếu định, qua xác minh Trung tâm y tế thành phố H ngày 24/9/2020, hóa đơn nguyên đơn cung cấp thể nguyên đơn kiểm tra, tầm soát bệnh lao phổi tràn dịch phổi bên phải, khơng phải điều trị thương tích, ngồi ngun đơn không cung cấp chứng chứng minh việc bị đơn xây 01 gờ cao 10cm làm nguyên đơn bị té xe dập tay phải tràn dịch phổi bên phải, phải điều trị thương tích, cấp sơ thẩm giải không chấp nhận yêu cầu nguyên đơn có Đối với yêu cầu bồi thường chi phí khởi kiện 9.600.000 đồng xin lỗi văn bản, xét thấy nguyên đơn có quyền khởi kiện đồng thời phải có nghĩa vụ việc khởi kiện nên cấp sơ thẩm giải không chấp nhận phần yêu cầu nguyên đơn có sở Đối với yêu cầu bồi thượng thiệt hại tổn thất tinh thần 193.700.000 đồng, xét thấy, qua chứng có hồ sơ vụ án lời trình bày đương phiên tòa thể hiện, việc bị đơn xây dựng 02 cổng chắn ngang lối nguyên đơn có thật theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai việc thu hồi đất Công ty xăng dầu N để bàn giao cho UBND phường B quản lý làm đường công cộng, thông báo số 41/TB-UBND ngày 02/5/2019 UBND phường B, thành phố H việc tháo dỡ hàng rào sắt, bảng hiệu quảng cáo, cột sắt, mái tôn dựng lấn chiếm đường công cộng (thuộc đất công Nhà nước quản lý) bị đơn địa bàn phường B ngày 17/5/2019, Ủy ban nhân dân phường B biên bàn giao lối Công ty xăng dầu N tiến hành cưỡng chế xây dựng cổng, tường rào, bảng hiệu quảng cáo lấn chiếm lối chung bị đơn gây cản trở việc lại người dân Đã thực xong việc cưỡng chế, tháo dỡ cổng sắt mái che bị đơn, hồ sơ bị đơn xác định ngày 17/5/2019, UBND phường B Công an phường đến cưỡng chế tháo dỡ cổng sắt, cắt mái tơn gia đình bị đơn, bị đơn đồng ý khơng khiếu nại việc cưỡng chế Từ có đủ sở xác định việc bị đơn xây dựng 02 cổng sắt chắn ngang lối nguyên đơn trái quy định pháp luật, nguyên đơn cho việc bị đơn xây dựng 02 cổng chắn ngang lối ảnh hưởng đến tinh thần nguyên đơn nên yêu cầu bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần có theo quy định Điều 584, 592 Bộ luật dân Nghị số 03/2006/NQ- HĐTP ngày 08/7/2006 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Tuy nhiên, mức yêu cầu bồi thường 193.700.000 đồng không phù hợp nên cần điều chỉnh lại cho phù hợp, cụ thể: mức lương sở nhà nước quy định 1.490.000đ/tháng x 10 tháng = 14.900.000 đồng Từ chứng phân tích trên, xét thấy cấp sơ thẩm giải không chấp nhận phần yêu cầu ngun đơn khơng có sở, cần chấp nhận phần kháng cáo nguyên đơn, sửa án sơ thẩm phần theo hướng chấp nhận phần yêu cầu bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần nguyên đơn, buộc bị đơn phải có trách nhiệm bồi thường 14.900.000 đồng tiền tổn thất tinh thần cho nguyên đơn [5] Về chi phí tố tụng: Do phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn việc buộc bị đơn phải tháo dỡ tường rào trả lối 3m không thuộc thẩm quyền giải Tịa án phải đình nên cấp sơ thẩm buộc nguyên đơn phải chịu 900.000 đồng chi phí xem xét thẩm định chỗ có sở [6] Về án phí: - Án phí sơ thẩm: Ơng Đ thuộc đối tượng người cao tuổi có đơn xin miễn án phí nên quy định điểm đ khoản Điều 12 Nghị 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định án phí lệ phí Tịa án, ơng Đ miễn tiền án phí dân sơ thẩm Do chấp nhận phần kháng cáo nguyên đơn, sửa án dân sơ thẩm số 08/2020/DS-ST ngày 13/3/2020 Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hướng chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn nên ông B phải chịu 745.000 đồng (14.900.000đ x 5%) án phí dân sơ thẩm - Án phí phúc thẩm: Ông Đ miễn án phí dân phúc thẩm theo quy định Đề nghị Kiểm sát viên phiên tịa phúc thẩm có phù hợp với nhận định Hội đồng xét xử nên chấp nhận Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH: Căn khoản Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân Chấp nhận phần kháng cáo nguyên đơn ông Trịnh Công Đông; Sửa Bản án dân sơ thẩm số 08/2020/DS-ST ngày 13/3/2020 Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Căn Điều 26; điểm a khoản Điều 35; điểm c khoản Điều 39; điểm đ khoản Điều 192; điểm c khoản Điều 217; khoản Điều 244; khoản 2, Điều 296; Điều 313 Bộ luật Tố tụng dân 2015 - Căn Điều 584, 592 khoản Điều 468 Bộ luật Dân 2015 - Căn Điều 208 Luật đất đai năm 2013 - Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật dân 2005 bồi thường thiệt hại dân hợp đồng - Căn Điều Luật người cao tuổi; Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định án phí, lệ phí Tồ án Tun xử: Đình xét xử yêu cầu ông Trịnh Công Đ việc buộc ông Phạm Văn B phải tháo dỡ tường rào, trả lối công cộng (thuộc đất công Nhà nước quản lý) 3m địa bàn phường B, thành phố H - Hậu việc đình giải yêu cầu khởi kiện đương khơng có quyền khởi kiện u cầu Tịa án giải lại u cầu đó, việc khởi kiện khơng có khác với u cầu đình người khởi kiện, người bị kiện, quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ trường hợp quy định khoản Điều 192, điểm c khoản Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Đình xét xử yêu cầu khởi kiện độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà bà Vũ Thị H, chị Trịnh Cơng Bích D, anh Trịnh Cơng D1 việc “yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần” - Hậu việc đình giải yêu cầu khởi kiện đương bà H, chị D, anh D1 quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải lại theo quy định pháp luật Không chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn ông Trịnh Công Đ việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm, chi phí khởi kiện xin lỗi văn Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn ông Trịnh Công Đ việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần” Buộc ơng Phạm Văn B có trách nhiệm bồi thường cho ông Trịnh Công Đ số tiền tổn thất tinh thần 14.900.000 đồng (mười bốn triệu chín trăm ngàn đồng) - Về chi phí tố tụng: Ơng Trịnh Cơng Đ phải chịu 900.000 đồng chi phí xem xét thẩm định chỗ (đã nộp đủ) - Về án phí: + Án phí dân sơ thẩm: Ơng Trịnh Cơng Đ miễn án phí dân sơ thẩm Ơng Phạm Văn B phải chịu 745.000 đồng án phí dân sơ thẩm + Án phí dân phúc thẩm: Ông Đ miễn án phí dân phúc thẩm Kể từ ngày án có hiệu lực, có đơn yêu cầu thi hành án người thi hành án thi hành án xong tất khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu khoản tiền lãi số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật Dân năm 2015 Trường hợp án, định thi hành theo quy định Điều Luật thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6, 7, 7a Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật thi hành án dân (sửa đổi bổ sung năm 2014) Những định khác án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm khơng giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./ Nơi nhận: TM- HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM - TAND TP Biên Hịa (1); THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TỊA - VKSND T Đồng Nai (1); - Chi cục THADS TP Biên Hòa (1); - Đương (7); - Lưu (6) (Đã ký) Võ Văn Toàn ... tổn thất tinh thần 15 1.1.3 Đặc điểm trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần 17 1.1.4 Ý nghĩa trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần 19 1.2 Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường tổn. .. HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TINH THẦN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 31 2.1 Trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần tài sản bị xâm phạm 31 2.2 Trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần. .. bồi thường tổn thất tinh thần; Chương 2: Thực trạng, thực tiễn thực trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần giải pháp thực CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TỔN THẤT VỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần ngoài hợp đồng theo pháp luật dân sự việt nam ,