0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (183 trang)

Khoa học công nghệ và khuyến nông

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIÊP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. (Trang 71 -73 )

2.7 Các chính sách về tăng trưởng và phát triển nông nghiệp Việt Nam

2.7.8 Khoa học công nghệ và khuyến nông

Chiến lược phát triển KH - CN thể hiện rõ quan điểm của nhà nước về vai trò của KH - CN và giáo dục – đào tạo đối với phát triển kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng. Theo đó phát triển KH - CN và giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững. KH - CN phải đóng vai trò chủ đạo để tạo được bước phát triển đột phá về lực lượng sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế 58.

56 Quyết định 132/2001/QĐ – TTg ngày 7/9/2001 về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

57 Nghị định 210/2013/ND – CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn .

58 Quyết định 418/QĐ – TTg ngày 11/4/2012 về phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020

60

Mục tiêu của KH - CN nông nghiệp là tập trung vào các đối tượng cây trồng, vật nuôi có khả năng tạo ra sản lượng hàng hoá lớn, có tính cạnh tranh cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến và giải pháp phù hợp để chế biến, bảo quản và đa dạng hoá các mặt hàng nông – lâm – thuỷ sản; nghiên cứu phát triển công nghệ và công cụ, thiết bị tiên tiến, đồng bộ cho sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn gia súc; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, thiết bị, vật liệu tiên tiến trong khảo sát, thiết kế, thi công các công trình thuỷ lợi nhằm đáp ứng nhu cầu về tưới tiêu chủ động, phát triển nông nghiệp ứng với BĐKH 59. Những tiến bộ kỹ thuật mới được được nảy sinh từ các hoạt động R & D, tuy nhiên những tiến bộ đó chỉ có ý nghĩa và tác dụng khi được áp dụng vào thực tế sản xuất. Trong sản xuất nông nghiệp thì việc chuyển giao và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác và trồng trọt thì công tác khuyến nông đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy trong các văn bản về công tác khuyến nông nhà nước luôn thể hiện quan điểm khuyến nông cần thực hiện trên phạm vi rộng và được khuyến khích để phổ biến những tiến bộ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thuỷ sản; bồi dưỡng và phát triển kỹ năng, kiến thức quản lý kinh tế; phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp cho nông dân thông tin về thị trường, giá cả nông sản để nông dân bố trí sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Vì vậy ở Việt Nam thì hệ thống khuyến nông được tổ chức từ trung ương cho đến từng địa phương 60.

Để làm cơ sở cho việc hiện có hiệu quả công tác khuyến nông thì Nhà nước cũng định nghĩa dịch vụ khuyến nông và yêu cầu đối với người làm công tác khuyến nông. Cụ thể người làm công tác khuyến nông là các chuyên gia, cán bộ khuyến nông có trình độ đại học trở lên các nông dân giỏi, các cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, có đóng góp, cống hiến cho xã hội, cộng đồng, đã qua đào tạo về kỹ năng khuyến nông 61. Những địa bàn khó khăn như vùng nông thôn sâu, vùng núi luôn cần sự quan tâm đặc biệt và những chính sách dành riêng cho nó. Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí về giống và các vật tư thiết yếu cho các mô hình trình diễn thuộc chương trình, dự án khuyến nông của địa phương; hỗ trợ 100% chi phí đi lại, ăn, ở cho người sản xuất và nhân viên khuyến nông ở các địa bàn khó khăn tham dự các lớp tập huấn, đào tạo do tổ chức khuyến nông tổ chức 62.

Với chủ trương lấy nông nghiệp, nông thôn làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế nên vì vậy từ sau khi tiến hành “Đổi mới” cho đến nay rất nhiều các văn bản được ban hành thể hiện chủ trương, đường lối và biện pháp của Đảng và Nhà nước các cấp cũng

59 Quyết định 3246/QĐ – BNN-KHCN về phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013 – 2020

60 Nghị định 13/1993/NĐ – CP ngày 2/3/1993 về công tác khuyến nông 61 Nghị định 02/2010/NĐ – CP ngày 8/01/2010

61

như các Bộ, ban ngành trong vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các chính sách về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam khá đầy đủ bao quát hết các vấn đề của phát triển nông nghiệp. Có những chính sách được ban hành và thực hiện từ rất lâu và ngược lại có những chính sách được ban hành gần đây. Những văn bản được ban hành càng về sau về cùng một vấn đề luôn được bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn thiện, đầy đủ và phù hợp với tình hình mới.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIÊP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. (Trang 71 -73 )

×