0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (183 trang)

Khái niệm TEC, TC và TFP

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIÊP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. (Trang 49 -51 )

Theo Sun & Kalirajan (2005) thì các khái niệm trên có thể được giải thích bằng Hình 2.3. Giả sử một đơn vị sản xuất tại điểm A trong kỳ sản xuất t và điểm B trong kỳ sản xuất t+1 tương ứng với đường giới hạn khả năng sản xuất cho hai thời kỳ lần lượt là

q q1 q2 q3 0 x x A C B FF PP VRS CRS q Q*t+ 1,t Q*t, t 0 Xt E PPt+ B x A PPt C F G Xt+1 Qt Qt+1 Q*t+1,t +1 Q*t,t +1 D

38

PPt và PPt+1. Sự tăng trưởng của sản lượng đầu ra từ điểm A lên điểm B được phân tích như sau:

Qt+1 – Q1 = AC + CD + FB = AC + CD + (EF – EB) = (AC – EB) + CD + EF

= [(𝑄𝑡,𝑡 − 𝑄𝑡) − (𝑄𝑡+1,𝑡+1 − 𝑄𝑡+1)] + (𝑄𝑡,𝑡+1 − 𝑄𝑡,𝑡) + (𝑄𝑡+1,𝑡+1 − 𝑄𝑡,𝑡+1 ) (𝑄𝑡,𝑡 − 𝑄𝑡) và (𝑄𝑡+1,𝑡+1 − 𝑄𝑡+1) chính là mức phi hiệu quả tại kỳ sản xuất t và t+1

𝑄𝑡,𝑡+1 − 𝑄𝑡,𝑡 : thay đổi về công nghệ sản xuất

(𝑄𝑡+1,𝑡+1 − 𝑄𝑡,𝑡+1 ) đo lường sự đóng góp của việc gia tăng yếu tố đầu vào sản xuất tới tăng trưởng sản lượng đầu với công nghệ sản xuất ở thời kỳ t+1

Như vậy:

Tăng trưởng sản lượng là do sự đóng góp của (1) thay đổi hiệu quả sản xuất, (2) thay đổi của công nghệ sản xuất và (3) gia tăng sử dụng các yếu tố đầu vào.

2.6 Tiến bộ công nghệ và tăng trưởng

Tiến bộ công nghệ là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng đến sự tích lũy vốn. Thay đổi công nghệ là việc tìm ra phương thức sản xuất mới hay cải tiến phương pháp sản xuất hiện có. Sự thay đổi về công nghệ sẽ dẫn đến sự gia tăng về năng suất của vốn, lao động và các yếu tố sản xuất khác bởi nó là một tiến trình mà các đầu vào được biến đổi để tạo ra sản phẩm đầu ra. Nếu hiệu quả kỹ thuật là việc sử dụng các yếu tố đầu vào để gia tăng sản lượng hay hiệu quả sản xuất nhưng trên phương pháp sản xuất hiện có thì tiến bộ công nghệ sẽ làm dịch chuyển hàm sản xuất bởi nó là sự cải tiến phương pháp sản xuất hiện có hay tìm ra phương thức sản xuất mới. Tiến bộ công nghệ bao gồm các hoạt động như phát minh, cải tiến và chuyển giao, lan tỏa. Tiến bộ công nghệ luôn đi liền với quá trình tích lũy vốn bởi việc có thêm những kỹ thuật sản xuất hiệu quả thì luôn đòi hỏi có sự đầu tư vào thiết bị mới. Vì thế tích lũy vốn được xem là bánh xe của sự tăng trưởng kinh tế.

2.6.1 Tiến bộ công nghệ bao hàm và không bao hàm trong các yếu tố đầu vào

2.6.1.1 Tiến bộ công nghệ không bao hàm

Bắt đầu với hàm sản xuất theo mô hình tăng trưởng Solow Y= A(t) F (K, L)…

Với Y là tổng sản lượng, K là vốn và L là lao động, còn A là đại diện cho sự thay đổi của công nghệ , yếu tố này chỉ phụ thuộc và thay đổi theo thời gian.

Với dạng một dạng hàm sản xuất nhất định thì kiểu tiến bộ công nghệ này không làm thay đổi năng suất biên của lao động và vốn bởi vì sự thay đổi công nghệ sẽ mang lại một sự gia tăng bằng nhau về năng suất của cả hai yếu tố sản xuất, và đây chính là

39

công nghệ sản xuất trung lập Hicks. Với kiểu tiến bộ công nghệ này thì công nghệ là một biến ngoại sinh và không bao hàm các yếu tố đầu vào. Vì ngoại sinh nên công nghệ nằm ngoài hàm sản xuất và nó làm gia tăng năng suất của cả máy móc hiện có và máy móc mới và nó không phụ thuộc vào tỷ lệ đầu tư mới.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIÊP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. (Trang 49 -51 )

×