0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (183 trang)

Mức độ đóng góp của các yếu tố đến tăng trưởng nông nghiệp

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIÊP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. (Trang 131 -136 )

Đơn vị tính: % Giai đoạn Mức độ đóng góp Tỷ lệ đóng góp S L K H TFP S L K H TFP 1995 – 2000 2.29 0.83 2.58 0.35 0.61 34.39 12.49 38.75 5.23 9.13 2000 – 2005 2.24 0.60 2.26 0.28 1.08 34.73 9.22 35.05 4.28 16.72 2005 – 2010 2.28 0.52 1.63 0.53 1.26 36.69 8.36 26.22 8.47 20.26 2010 – 2015 1.90 0.29 2.52 0.64 1.19 29.05 4.47 38.49 9.79 18.19 2015 – 2020 0.63 0.30 2.48 0.71 2.88 9.00 4.23 35.43 10.14 41.19 1995 – 2020 1.84 0.51 2.39 0.50 1.25 28.38 7.83 36.76 7.73 19.29

Nguồn: Tính toán của tác giả

Nhìn chung trong giai đoạn 1995- 2020 thì tăng trưởng nông nghiệp ĐBSCL chủ yếu là tăng các yếu tố đầu vào như tăng diện tích đất ( đóng góp 28,38%), và đặc biệt là vốn vật chất (đóng góp 36,76%) và TFP (19,29%) vào sự tăng trưởng. Theo số liệu tính toán của USDA trong năm 2021 thì TFP vẫn là nguồn gốc chính của tăng trưởng nông nghiệp toàn cầu.

Diện tích đất canh tác

Đây là một yếu tố luôn đóng một tỷ lệ đáng kể vào tăng trưởng nông nghiệp ĐBSCL trong tất cả giai đoạn. Sự đóng góp của yếu tố này chủ yếu là do sự mở rộng diện tích canh tác cây trồng và diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Diện tích đất canh tác được mở rộng là do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là những tác động của các chính sách về đất đai và sự đầu tư thích đáng của nhà nước vào hệ thống thủy lợi của khu vực này. Thật vậy với chủ trương coi công tác thủy lợi là nhiệm vụ quan trọng để phát triển nông nghiệp nên từ năm 1970 với 80% vốn đầu tư cho nông nghiệp được phân bổ để mở rộng và cải thiện thủy lợi và bảo vệ vùng ngập lụt, chính nhờ các công trình thủy lợi trước đó đã được đầu tư và tiếp nhận mà việc mở rộng sản xuất nông nghiệp sau cải cách đổi mới được thuận lợi, với bằng chứng là một loạt các cải cách nông nghiệp được đưa vào thực tiễn mà không gặp hạn chế nghiêm trọng nào mặc dù cơ sở hạ tầng kém phát triển (Tsukada,2011)

Fao (2013) ước tính có khoảng 1,6 triệu ha được sử dụng cho hệ thống thủy lợi nhỏ; 1,2 triệu ha được sử dụng cho hệ thống thủy lợi trung bình và 1,7 triệu ha cho hệ thống thủy lợi lớn, trong đó một nửa trong tổng diện tích tưới tiêu nằm ở ĐBSCL. Theo kết quả điều tra về quản lý, khai thác và sử dụng các công trình thủy lợi (BNN – PNTN, 2015) thì tính đến cuối năm 2013 thì ĐBSCL có 3.127 trạm bơm (trong đó 598 trạm bơm tưới, 1.115 trạm bơm tiêu và 1.414 trạm kết hợp) và có số km kênh mương thủy lợi nhiều nhất so với các vùng sản xuất khác của cả nước, cụ thể ĐBSCL có 67.183 km (trong đó 14.322 km kênh chính – kênh cấp 1; số km kênh cấp 2 là 28.175 km và 24.686 km là kênh cấp 3 và nội đồng). ĐBSCL có tổng diện tích khoảng 3,9 triệu ha nhưng có đến

120

1,4 đến 19 triệu ha bị ngập lụt hàng năm kéo dài từ ba đến năm tháng vào mùa mưa – lũ, và có 1,4 triệu ha đến 1,6 triệu ha bị XNM trong thời gian từ hai đến năm tháng vào mua khô, có khoảng 1,9 triệu đất nhiễm phèn; 0,7 triệu ha đất chua mặn và 0,96 triệu ha đất phù sa chủ yếu tập trung ở vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên và Bán đảo Cà Mau. Vì vậy với sự đầu tư thích đáng của nhà nước vào hệ thống thủy lợi vùng ĐBSCL thì nhiều diện tích bị nhiễm phèn, nhiễm chua, mặn có thể dùng cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Thật vậy, vốn đầu tư cho thủy lợi ĐBSCL từ 2006 – 2012 là trên 14.800 tỉ đồng, bình quân mỗi năm có gần 2.200 tỉ đồng đầu tư cho thủy lợi. Đó là một trong những nguyên nhân mà diện tích đất và tỷ lệ đóng góp của yếu tố này trong giai đoạn 2005 – 2010 là rất cao, vẫn trong dư âm của dòng vốn đầu tư vào thủy lợi mà đến giai đoạn tiếp theo (2010 – 2015) thì diện tích đất tiếp tục được mở rộng.

Sự mở rộng diện tích đất canh tác còn do những chính sách của nhà nước về Đất đai. Cụ thể với luật Đất đai năm 2003 thì cho phép nông dân ngoài có quyền sử dụng đất thì còn có quyền khác rộng hơn bao gồm thuê, bán và thừa kế, thế chấp đất là tài sản thế chấp với các tổ chức tài chính. Trước đây thì nông dân chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền cho thuê, chuyển nhượng… Chuyển đổi quyền sử dụng/quyền sở hữu sẽ thúc đẩy hiệu quả sử dụng các nguồn lực: đất sẽ được chuyển đến những người sản xuất có lợi thế so sánh trong việc sản xuất, những yếu tố không cân bằng giữa các nông hộ có thể được giảm xuống thông qua việc trao đổi đất đai, hiệu quả sử dụng giá bóng của nguồn lực đất đai, lao động và vốn giữa các nông hộ (Hare, 2008). Điều này cũng tương tự đối với Trung Quốc trong nghiên cứu của Carter & Yao (2002).

Quyết định số 150/2005/QĐ- TTg ngày 25/6/2005 về đẩy nhanh tích tụ ruộng đất để các vùng sản xuất thương mại lớn và hiện đại được phát triển thay thế cho sản xuất hộ gia đình, trang trại nhỏ. Nghị quyết số 63/2009/NQ – CP ngày 23/12/2009 về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2012 chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ phát triển đất trồng lúa như: 70% chi phí dùng cho việc khai hoang, cải thiện đất chưa sử dụng thnfh diện tích đất trồng lúa và cải thiện đất trồng lúa thành đất chuyên canh lúa nước, 100% chi phí cho giống lúa năm đầu để trồng trên đất khai hoang và 70% chi phí dùng cho giống lúa trong năm đầu để trồng trên đất trồng úa khác được cải thiện thành đất chuyên canh lúa nước, 70% chi phí dùng cho các sản phẩm phân bón và bảo vệ thực vật đối với thiệt hại hơn 70% và 50% cho thiệt hại từ 30-70%.

Tuy nhiên thì đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên có giới hạn nên không thể gia tăng mãi, thêm vào đó trong những trở lại đây thì do ảnh hưởng của BĐKH đã làm gia tăng tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt là vùng Tây và Đông của Bán đảo Cà Mau, những nguyên nhân trên làm cho diện tích đất nông nghiệp trong những năm trở lại đây bị giảm đáng kể.

121

Trong giai đoạn 1995 – 2005 thì lao động nông nghiệp vẫn là một yếu tố đóng góp đáng kể vào tăng trưởng nông nghiệp vùng ĐBSCL bởi trong giai đoạn này thì sản xuất nông nghiệp vẫn còn thấp, chưa ứng dụng nhiều KH – CN vào sản xuất, chủ yếu dựa vào sử dụng giờ công lao động cho việc chuẩn bị sản xuất, cũng như chăm sóc và thu hoạch. Tuy nhiên theo thời gian thì việc ứng dụng KH – CN, tự động hóa càng sâu rộng hơn cũng như việc gia tăng sử dụng các vật tư trung gian (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) đã làm giảm nhu cầu lao động, thì sự đóng góp của yếu tố này đã giảm dần theo thời gian. Thật vậy, theo số liệu của OCED (2015) thì có sự dịch chuyển nguồn lao động nông nghiệp ở Việt Nam và cụ thể là ở ĐBSCL thì lao động nông nghiệp ĐBSCL giảm từ mức 79% ở năm 2001 xuống còn 62% ở năm 2011. Sự thay đổi này phù hợp với lý thuyết tăng trưởng nông nghiệp của Todaro (1969) và Park (1992) cũng như xu hướng thay đổi của các quốc gia khác (Wang et al.,2015). Sự giảm xuống trong tỷ lệ đóng góp của lao động theo thời gian đối với tăng trưởng nông nghiệp ĐBSCL tương đồng với sự giảm xuống của lao động đối với tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam trong nghiên cứu của IPSARD (2014). Cụ thể giai đoạn 1986 – 1993 thì lao động đóng góp tới 40,4% vào tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam, mức đóng góp này giảm xuống còn 7,8% trong giai đoạn 1994 – 2007, và chỉ còn 1% trong giai đoạn 2008 – 2013.

Vốn vật chất

Đây là yếu tố luôn có tỷ lệ đóng góp cao nhất trong các yếu tố cho tất cả các giai đoạn, với tỷ lẹ đóng góp đều trên 30% (trừ giai đoạn 1995 – 2000).

Đầu tư theo nghĩa hẹp là sự đầu tư vào thu hồi đất (để thực hiện các công trình thủy lợi, cầu, đường giao thông), mua sắm thiết bị, máy móc, vật nuôi, xây dựng các kho lưu trữ, đập, đê điều, thủy lợi, hệ thống giao thông, vào hệ thống điện lưới nông thôn, còn theo nghĩa rộng đó thì ngoài đầu tư hình thành vốn vật chất như đã đề cập ở trên thì còn đầu tư vào vốn con người tức là tích lũy kiến thức, chuyên môn hoặc khả năng quản lý, cũng như đầu tư vào công nghệ (giống cây trồng, vật nuôi mới). Hai loại vốn trên có tương tác, bổ sung cho nhau, ví dụ đầu tư vào vốn con người có thể thúc đẩy đầu tư vào vốn vật chất và tạo điều kiện cho sự hấp thụ công nghệ mới.

Theo Bộ NN – PTNT thì từ năm 2006 – 2012 Trung ương đã chi 14.870 tỉ đồng từ nguồn vốn Viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho các công trình thủy lợi ở ĐBSCL. Tương tự để phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL thì giai đoạn 2011 – 2016 nhà nước đã chi trên 210 triệu USD, trong đó vay Ngân hàng Thế giới là 160 triệu USA.

Vốn đầu tư toàn xã hội cho vùng ĐBSCL thì đầu tư cho thủy lợi và kiểm soát lũ chiếm từ 50 – 70% tổng chi cho nông nghiệp (Barker et al.,2005). Theo quyết định số 1379/QĐ – TTg ngày 25/9/2012 về Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 2012 – 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đối khí hậu, nước biển dâng thì tổng kinh phí dự kiến khoảng 171.700 tỷ đồng để xây dựng và nạo vét hệ thống

122

kênh, rạch, cống dựa trên đặc điểm địa hình của vùng tả sông Tiền, vùng giữa sông Hậu – sông Tiền, vùng Tứ Giác Long Xuyên, vùng Bán đảo Cà Mau để thích ứng với BĐKH và XNM. Như vậy lượng vốn đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn ĐBSCL trong thời gian qua là rất lớn và con số này sẽ càng được chú trọng trong thời gian tới khi mà ĐBSCL đang và sẽ phải đối đầu với vấn đề về BĐKH gây bất lợi trong đời sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Vốn con người

Sự đầu tư vào vốn con người có tác động đến hiệu quả vốn đầu tư bởi việc nâng cao chất lượng của nguồn lao động sẽ tạo thuận lợi cho việc chuyển giao KH – CN và ứng dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất.

Tỷ phần đóng góp cũng như tỷ lệ đóng góp của vốn con người đối với tăng trưởng nông nghiệp ĐBSCL trong giai đoạn 1995 – 2020 là thấp nhất và không cao, đặc biệt là tỷ lệ đóng góp. Tuy nhiên một điểm đáng lưu ý là tỷ lệ đóng góp của yếu tố này theo thời gian đã tăng dần lên. Vì biến vốn con người trong nghiên cứu được đo lường số học sinh tất cả các cấp học và thiếu sự đo lường vốn con người qua các chỉ tiêu về thể chất của nguồn lao động nên đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả ước lượng của yếu tố này.

Nhân tố tổng hợp

Như trong định nghĩa thì nhân tố tổng hợp là phần gia tăng của đầu ra mà không phải do tác động của sự gia tăng các yếu tố đầu vào, sự gia tăng sản lượng ấy có thể là do đổi mới quy trình công nghệ, năng lực quản lý và điều hành hoặc do vấn đề đầu tư công nghệ, vào hoạt động R&D của nhà nước và tư nhân.

Nhìn chung thì yếu tố công nghệ đã đóng góp một tỷ phần đáng kể vào tăng trưởng nông nghiệp ĐBSCL giai đoạn 1995 – 2020 và có xu hướng tăng dần mức độ ảnh hưởng trong những năm gần đây. Sự đóng góp, ảnh hưởng của yếu tố này cũng do nhiều nguyên nhân như sự đầu tư của nhà nước cho KH – CN, công tác khuyến nông, hay cho hoạt động R& D.

Theo Bộ NN&PTNT thì trong giai đoạn 2001 – 2011 các hoạt động KH – CN cho nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đóng góp khoảng 35% GDP của ngành. Chính KH - CN đã làm năng suất của nhiều loại cây trồng và vật nuôi gia tăng đáng kể do KH - CN được ứng dụng trong nông nghiệp để tạo ra nhiều giống cây trồng và vật nuôi cho năng suất cao, kháng được sâu bệnh và các phương thức sản xuất hiện đại, sử dụng ít lượng đầu vào nhằm giảm chi phí sản xuất cũng như bảo vệ môi trường tự nhiên và sức khoẻ cho người sản xuất nông nghiệp. Với sự phát triển của KH - CN trong nông nghiệp thì tính đến năm 2014 có trên 90% diện tích lúa, 80% diện tích ngô, 60% diện tích mía, cây ăn quả được dùng giống mới; khoảng 90% giống cây trồng, vật nuôi được chọn lựa, đưa tỷ trọng áp dụng giống tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp lên 35% (Bộ NN - PTNT, 2014). Sự coi trọng của nhà nước đối với KH – CN cho phát triển nông nghiệp được thể

123

hiện ở nội dung của quyết định 3246/QĐ – BNN-KHCN về phê duyệt Chiến lượng phát triển khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013 – 2020 thì KH- CN tập trung vào ra các giống cây trồng, vật nuôi có khả năng tạo ra sản lượng hàng hóa lớn, có tính cạnh tranh cao, đảm bảo an ninh lương thực. Còn đối với khu vực ĐBSCL thì KH – CN được tập trung vào các tiểu ngành là mũi nhọn của nông nghiệp khu vực này đó là sản xuất lúa, cây ăn quả và nuôi trồng, chế biến thủy sản bằng cách đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học cho lĩnh vực nông nghiệp.

Với vấn đề khuyến nông thì nhà nước đã chú trọng rất nhiều bởi đây là hoạt động được xem là quan trọng để có thể chuyển giao công nghệ đến người sản xuất. Theo báo cáo của OCED (2015) thì chi phí khuyến nông của Việt Nam khoảng 3,8 USD/hộ trong đó 80% đến từ chính quyền địa phương. Bên cạnh dịch vụ khuyến nông nhà nước, một lượng lớn các viện nghiên cứu, đại học, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ cũng tham dự hoạt động khuyến nông. Ví dụ trong 20 dự án cấp quốc gia trúng thầu năm 2014 chỉ có 5 dự án giao cho trung tâm khuyến nông quốc gia, trong khi 15 dự án còn lại được trao cho các trường đại học, tổ chức nghiên cứu. Các dự án này thường kết hợp với việc giới thiệu các giống mới hoặc các kỹ thuật sản xuất đặc biệt (thay đổi mô hình trồng trọt, sâu bệnh tổng hợp và quản lý dinh dưỡng). Các dự án thông qua triển khai các địa điểm thực địa, đào tạo nông dân, tổ chức các diễn đàn KH – CN trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú ý, quản lý nguồn nước. Trong năm 2005 có 16 cơ quan bao gồm 12 viện nghiên cứu và 4 trường đại học. giữa năm 2000 và 2012 chi tiêu NSNN cho nc nông nghiệp tăng từ 153 tỷ lên 822 tỷ, tăng trung bình 11%/năm.

Với sự đầu tư của nhà nước như trên đã giải thích được một phần nguyên nhân của sự gia tăng mức độ đóng góp của yếu tố công nghệ đến tăng trưởng nông nghiệp ĐBSCL trong giai đoạn nghiên cứu. Yếu tố chính cho sự tăng trưởng năng suất trong dài hạn cho dù là tiến bộ công nghệ bao hàm hay không bao hàm đó là sự cải tiến, là kết quả của chi nghiên cứu bởi cả nhà nước và tư nhân (Wang et al.,2015)

Từ mục tiêu là muốn xem xét sự ảnh hưởng của KH – CN đến tăng trưởng nông nghiệp ĐBSCL thì luận án tiến hành ước lượng các mô hình tương ứng với sự ảnh hưởng của KH – CN đến tăng trưởng thông qua lan tỏa qua vốn, qua lao động hay tác động độc lập. Tuy nhiên giá trị của LR test về sự phù hợp của mô hình thì mô hình 3 được kết luận

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIÊP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. (Trang 131 -136 )

×