0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Thiết kế nghiên cứu định tính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 52 -53 )

Thực hiện công tác phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm với mục đích chắc chắn rằng mô hình nghiên cứu đề xuất và thang đo là tương thích với người lao động hiện đang làm việc tại Công ty, đồng thời tiến hành các bổ sung và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để hình thành và hoàn thiện thang đo chính thức. Công tác phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm được thực hiện chi tiết như sau:

Một là, phỏng vấn chuyên gia: 2 chuyên gia đồng ý trả lời phỏng vấn là Phó

tổng giám đốc Công ty và Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp. Do sắp xếp được thời gian phù hợp nên buổi phỏng vấn Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp được thực hiện trước vào lúc 8h00 ngày 30/10/2021. Còn lịch phỏng vấn Phó tổng giám đốc Công ty vào lúc 15h00 ngày 02/11/2021. Mỗi buổi phỏng vấn đều được thực hiện trong khoảng thời gian 30 phút tại văn phòng làm việc riêng của từng chuyên gia. Về nội dung của 2 buổi phỏng vấn là như nhau, đầu tiên tác giả xin ý kiến liệt kê của 2 chuyên gia về vấn đề đang nghiên cứu và thang đo lường, sau đó tác giả xin ý kiến nhận xét về mô hình đề xuất như đã nêu trong chương 2 và thang đo lường của tác giả về vấn đề đang nghiên cứu. Việc phỏng vấn chuyên gia này giúp cho tác giả tiếp thu được những sáng kiến cũng như mức độ phù hợp của mô hình đề xuất và thang đo của tác giả, để từ đó tiến hành điều chỉnh mô hình và hoàn thiện thang đo.

Hai là, thảo luận nhóm: Tác giả đã mời được 10 trưởng/ phó phòng phụ trách

các bộ phận trong Công ty tham gia nhóm thảo luận. Địa điểm thảo luận nhóm là Phòng Công trình 1 của Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp, Công ty. Thời gian diễn ra thảo luận nhóm là từ 9h00 đến 10h00 ngày 30/10/2021. Trong khoảng thời gian 60

phút, nhóm tập trung thảo luận để làm rõ 2 nội dung gồm mô hình và thang đo lường. Chi tiết việc thảo luận như sau:

- Đối với nội dung thảo luận về mô hình, tác giả là người định hướng cho buổi thảo luận nhóm, bắt đầu bằng các câu hỏi mở xin ý kiến của từng người về vấn đề đang nghiên cứu. Tiếp theo, nhóm cùng thảo luận xem liệu rằng mô hình đề xuất của tác giả như đã nêu trong chương 2 có thích hợp với nhân viên tại Công ty hay không. Mục đích nhằm phát hiện, bổ sung thêm và chỉnh sửa mô hình sao cho thích hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Đối với nội dung thảo luận về thang đo lường, tác giả liệt kê các câu hỏi (biến quan sát) đo lường trong các thang đo nhằm xin ý kiến của các thành viên về mức độ phù hợp của các thang đo lường đối với nhân viên của công ty. Tác giả sẽ điều chỉnh các câu hỏi đo lường nếu có các ý kiến đóng góp phù hợp hơn từ các thành viên trong nhóm.

(chi tiết xem Phụ lục 2 – Dàn bài thảo luận nhóm).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 52 -53 )

×