0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Kết quả nghiên cứu định tính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 53 -54 )

Đối với nội dung về mô hình nghiên cứu. Sau khi hoàn thành phỏng vấn chuyên

gia và thảo luận nhóm về nội dung này, chuyên gia thì cho rằng mô hình đề xuất của tác giả gồm 06 yếu tố là phù hợp và tương đối hoàn thiện cho công tác nghiên cứu tại Công ty. Còn nhóm thảo luận thì có 02 quan điểm khác nhau, có 2/10 người thì cho rằng nên bổ sung thêm yếu tố Lãnh đạo vào mô hình đề xuất, trong khi 8/10 người trong nhóm thảo luận đồng quan điểm với tác giả. Do đó, biểu quyết theo ý kiến của số đông thì đi đến kết luận cuối cùng là giữ nguyên mô hình mà tác giả đã đề xuất trong Chương 2. Như vậy, 06 yếu tố liên quan đến vấn đề nghiên cứu được giữ nguyên, không thêm bớt hay chỉnh sửa bất kỳ yếu tố nào.

Đối với nội dung về thang đo lường, thang đo ban đầu được tác giả đề xuất gồm 26 biến quan sát. Sau khi phỏng vấn chuyên gia, 1 biến quan sát nữa được bổ sung vào thang đo Sự công nhận là: “Anh/Chị muốn gắn bó lâu dài với Công ty khi được lãnh đạo ghi nhận xứng đáng về kết quả công việc”. Tiếp đó, theo ý kiến của nhóm

thảo luận thì cần bổ sung thêm 1 biến quan sát vào thang đo Bản chất công việc là: “Công việc đòi hỏi Anh/Chị phải học hỏi và cập nhật kiến thức”.

Như vậy kết luận cuối cùng của nghiên cứu định tính, mô hình 6 yếu tố mà tác giả đã đề xuất đối với nhân viên tại Công ty được giữ nguyên không đổi. Trong khi thang đo được thêm 2 biến quan sát mới như vừa được nêu ở trên theo góp ý của chuyên gia và nhóm thảo luận. Do đó, Thang đo chính thức được hình thành với 7 yếu tố (6 yếu tố độc lập và 1 yếu tố phụ thuộc), tổng cộng bao gồm 28 biến đo lường đánh giá.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 53 -54 )

×