0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Cơ hội học tập và thăng tiến

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 94 -95 )

Đây là yếu tố có ảnh hưởng cùng chiều và mức độ ảnh hưởng mạnh thứ 3 đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty (beta = 0,232). Chương 4 đã phân tích và đã chỉ ra một số hạn chế đối với yếu tố này. Yếu tố này quan trọng, nếu nhân viên được học hỏi và có nhiều cơ hội thăng tiến sẽ giúp họ tăng khả năng xử lý việc được giao một cách dễ dàng hơn nhanh chóng hơn và nhiệt tình làm việc hơn. Để nâng cao động lực và tinh thần làm việc cho nhân viên thông qua yếu tố Cơ hội học tập và thăng tiến, Công ty cần quan tâm giải quyết các vấn đề sau:

Tạo ra cơ hội thăng tiến công bằng đối với mọi nhân viên. Làm tốt việc này sẽ góp phần nâng cao động lực đối với tất cả nhân viên, kích thích sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhân viên, giúp nhân viên phấn đấu cống hiến hết mình cho công việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tạo ra nhiều cơ hội thăng tiến và xây dựng lộ trình công danh rõ ràng. Đây là

hai nội dung cực kỳ có ý nghĩa trong việc giữ chân nhân viên, nhất là đối với các cán bộ công nhân viên có năng lực. Việc này giúp cho nhân viên nhìn thấy tiềm năng phát triển nghề nghiệp của họ, tạo ra động lực mạnh mẽ giúp họ làm việc ngày càng nhiệt tình và có hiệu quả hơn. Đặc biệt, các nhà quản lý phải tạo ra sự công bằng đối với tất cả mọi người khi xây dựng lộ trình công danh. Việc này không quá khó nhưng cần phải sớm tạo ra lộ trình công danh cụ thể đối với từng vị trí công việc, mô tả thật chi tiết về nhiệm vụ, các yêu cầu bắt buộc về kỹ năng chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, giấy phép hành nghề, đề ra các yêu cầu về hiệu quả công việc, ... Nhân viên sẽ biết họ cần phải làm gì để đạt được điều mình mong muốn.

Tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến. Đứng trước

dựng hạ tầng giao thông, Công ty cần chú trọng hơn nữa vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để giúp nhân viên có thể tiếp cận, ứng dụng và vận hành được các công nghệ mới phục vụ cho công tác khảo sát, thiết kế và quản lý chất lượng cũng như đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế. Để xây dựng được các kế hoạch đào tạo hiệu quả, việc đầu tiên cần làm là lấy ý kiến của nhân viên về nhu cầu cần được đào tạo, giúp họ bổ sung những kỹ năng còn yếu. Tuy nhiên để tránh gây lãng phí và tránh cảm giác bắt buộc bị cử đi học, cần phải đối chiếu nhu cầu này của nhân viên với lộ trình phát triển của Công ty. Sau đó, cần xác định tăng cường nguồn vốn cho quỹ đào tạo, có thể trích ra từ lợi nhuận của Công ty. Thực hiện tốt công tác đào tạo sẽ giúp Công ty giữ chân người tài, phát triển được nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Do đó, Công ty nên có sự khuyến khích, động viên người lao động tham gia đào tạo dưới hình thức như: thuê chuyên gia về trụ sở Công ty để giảng dạy, hỗ trợ về thời gian, giảm khối lượng công việc cho cán bộ công nhân nhân viên trong thời gian học, …

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 94 -95 )

×