0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 99 -144 )

Với mục đích hoàn thiện hơn nghiên cứu hiện tại và xây dựng được mô hình động lực làm việc hoàn hảo hơn, hướng nghiên cứu tiếp theo cần khắc phục được những hạn chế hiện tại. Cụ thể như sau:

Một là, thực hiện nghiên cứu định tính bằng phương pháp phỏng vấn nhiều chuyên gia hơn – Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, các Giám đốc của các Xí nghiệp và một vài lãnh đạo của các khách hàng tiềm năng của Công ty. Điều này sẽ giúp tạo ra cái nhìn đa chiều, toàn diện và đầy đủ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty.

Hai là, Thực hiện công tác thu thập dữ liệu trực tiếp từ toàn thể nhân viên hiện tại của Công ty. Như vậy, kết quả đạt được từ việc xử lý dữ liệu của toàn bộ nhân viên sẽ giúp bao quát hết được bản chất vấn đề về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty.

Ba là, Xây dựng mô hình nghiên cứu lớn hơn bằng cách thêm các yêu tố khác

có thể ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên như: yếu tố lãnh đạo, yếu tố thương hiệu và văn hóa, yếu tố giám sát, yếu tố trao quyền, ...

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt

1. Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh, 2008, Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực,

NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội.

2. Phạm Bá Dân, 2021. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên

tại Công ty TNHH MTV Vận tải Thương mại Huy Hoàng (Doctoral dissertation,

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu).

3. Trần Thị Kim Dung, 2008, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Vũ Thùy Dương và Hoàng Văn Hải, 2010, Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội.

5. Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, 2014, Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

6. Trương Thị Em, 2020, Các Nhân Tố Ảnh Huởng Ðến Ðộng Lực Làm Việc Của

Công Chức Quận 5 – Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại học Nguyễn Tất Thành Thành

Phố Hồ Chí Minh

7. Giao, H.N.K., Huyen, L.T. and Ha, P.H., 2019. Về động lực làm việc của nhân

viên Eximbank Chi nhánh Cộng Hòa (No. z8jak). Center for Open Science.

8. Hà Văn Hội, 2007, Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp, NXB Bưu điện, Hà Nội.

9. Phạm Thanh Khiết, 2021, Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân

viên tại Công ty TNHH Saigon Precision, Đại học Ngoại Thương, thành phố Hồ

Chí Minh.

10.Trọng Kiên, 2007, Những biện pháp lưu giữ nhân tài, NXB Lao động - Xã Hội, Hà Nội.

11.Mai Thanh Lan và Nguyễn Thị Minh Nhàn, 2016, Giáo trình Quản trị nhân lực

12.Nguyễn Thị Thùy Quyên, 2017, Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên y tế ngành lao tỉnh Tây Ninh, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh.

13.Cao Thị Thanh và Trần Quang Hưng, 2018, Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 46, tr. 78 – 84.

14.Nguyễn Hữu Thân, 2012, Quản trị nhân sự, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội. 15.Nguyễn Đình Thọ, 2011. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh

doanh. Nhà xuất bản Lao động xã hội.

16.Bùi Anh Tuấn, 2009, Giáo trình Hành Vi Tổ Chức, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội

17.Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005, Phân tích dữ liệu nghiên cứu

với SPSS, NXB Thống kê, Hà Nội.

18.Lê Bảo Trung, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Doctoral dissertation, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu).

19.Hoàng Văn Khiêm, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Vietel Bà Rịa-Vũng Tàu (Doctoral dissertation, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu).

20.Đinh Anh Tuấn, Phân tích khác biệt trung bình One-Way ANOVA trong SPSS, tại địa chỉ https://www.hocviendaotao.com/2020/01/phan-tich-khac-biet-trung-binh- one-way.html, truy cập ngày 01/10/2021.

Tài liệu tham khảo tiếng Anh

21.Baljoon, R.A., Banjar, H.E. and Banakhar, M.A., 2018. Nurses’ work motivation and the factors affecting It: A scoping review. International Journal of Nursing & Clinical Practices, 5(1).

22.Baron, A. R. & Greenberg, J. (2003). Organizational Behaviour in Organization.

23.Bedeian, A.G., 1993. Management Laureates: A Collection of Autobiographical Essays, Vol. 4.

24.Chaudhary, N & Sharma, B. (2012). Impact of Employee Motivation on Performance (Productivity) In Private Organization: International Journal of Business Trends and Technology, volume2, Issue 4. pp 132-141

25.Dung, D.V. and Thang, D.Q., 2021. The Factors Affecting Work Motivation of Employees in the Organizations: Research Case Study of the Enterprises in the Industrial Parks in Vietnam.

26.Diamantidis, A.D. and Chatzoglou, P., 2019. Factors affecting employee performance: an empirical approach. International Journal of Productivity and Performance Management.

27.Frank, S. A. and Lewis G.B, 2004, Government Employees: Working Hard or

Hardly Working? American Review of Public Administration, 34(1), pp. 36–51.

28.George T. Milkovich và Jhon W. Boudreau (Vũ Trọng Hùng dịch), 2002, Quản

trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội.

29.Hair, J., Black, W., Babin, B., &erson, R., & Tatham, R., 2006, Multivariate Data Analysis (6th ed.), Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

30.Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B., 1959, The motivation to work, John Wiley & Sons, New York.

31.Hersey, P. and Blanchard, K., 1969, Management of organizational behavior, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

32.Henry J. Sredl & Willam J. Rothwell, 1997, The ASTD reference guide to

professional training roles and competencies. Human resource development

press. Inc, Masachusetts.

33.Higgins, J. M., 1994, The management challenge (2nd ed.), Macmillan, New York.

34.House, R.J. and Wigdor, L.A., 1967, Herzberg’s Dualfactor Theory of Job

Satisfaction and Motivation: A Review of the Evidence and a Criticism, Personnel

Psychology, 4, pp. 369-390.

35.Van Hung, T. and Mai, H.L.T., 2020. Factors affecting work motivation of officers and laborers at vietnam national university of forestry, southern campus. The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics, (2 (21)), pp.62-76.

36.Jerry w. Gilley, Steven a. Eggland, and Ann Maycunich Gilley, 2002, Principles

of human resource development, Perseus Publishing, Second edition.

37.Kaiser, H.F., 1974. An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), pp.31- 36.

38.Kreitner, R., 1995, Management (6th ed.), Houghton Mifflin Company, Boston.

39.Khanal, P. and Phyak, P., 2021. Factors Affecting Teacher Motivation in Nepal. AMC Journal, 2(1), pp.25-40.

40.Kirstein, M. (2010). The role of motivation in human resources: importance of

motivation factors among future business persons. Aarhus: Denmark Aarhus

School of Business

41.Kovach, K. A., 1987, What motivates employees? Workers and supervisors give different answers, Business Horizons, 30, pp. 58-65.

42.Lawler, E., E., (1973). Motivation in work organisations. Monterey, CA: Brooks/Cole

43.Leonard Nadler, 1984, Handbook of Human Resource Development (2nd ed), John & Sons Inc, England.

44.Maier, N. R. (1973). Psychology in industrial organization (4th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin

45.Maslow, A. H., 1943, A theory of human motivation, Psychological Review, 50, pp. 370-396.

47.Mulugeta, e., 2021. Factors affecting employee motivation in bashanfer trading plc (doctoral dissertation, st. Mary’s university).

48.Mulugeta, E., 2021. Factors affecting employee motivation in bashanfer trading plc (doctoral dissertation, st. Mary’s university).

49.Tan T., H., Waheed A., 2011, Herzberg’s Motivation – Hygiene Theory and Job Satisfation in the Malaysian retail sector: The Mediating effect of love of money, Asian Academy of Management Journal, 16(1), pp. 73–94.

50.Thuy, T.T.P. and Nhung, T.T.B., 2018. Factors affecting work motivation of officeworkers–a study in ho chi minh city, vietnam.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA PHỎNG VẤN VÀ CÁN BỘ THAM GIA THẢO LUẬN NHÓM

Stt Họ và Tên Vị trí công tác

1 Hoàng Hải Hà Phó Tổng Giám Đốc

2 Tiêu Thanh Bảo Giám đốc Xí Nghiệp Khảo Sát Tổng Hợp 3 Phạm Thị Hoàng Anh Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán

4 Đinh Đức Hiệp Trưởng phòng Nhân Chính

5 Nguyễn Đình Tuấn Trưởng phòng Quản Lý Kinh Doanh 6 Nguyễn Ngọc Lân Trưởng phòng Quản Lý Chất Lượng 7 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng Công Trình 1

8 Hồ Nguyễn Hoàng Vũ Trưởng phòng Công Trình 2 9 Nguyễn Thị Huyền

Trang Trưởng phòng Kế Toán Xí Nghiệp Cao Tốc 10 Mạc Đăng Tùng Trưởng phòng Đường Sắt

11 Trần Minh Đức Trưởng phòng Đường Bộ

Phụ lục 2. DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM I. Phần 1: Giới thiệu

Xin kính chào các Anh/Chị!

Tôi tên là Vũ Đình Trưởng, đang theo học kỳ cuối của chương trình điều hành cao cấp - EMBA, ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại Thương, hiện nay đang thực hiện Luận văn với đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Vận Tải Phía Nam”.

Kính mong các Anh/ Chị dành thời gian trao đổi và chia sẻ quan điểm cá nhân về một số nội dung được trình bày trong Phần 2. Mọi ý kiến đóng góp của Anh/ Chị sẽ vô cùng hữu ích, đóng góp vào sự thành công của nghiên cứu này.

II.Phần 2: Nội dung thảo luận

2.1. Thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên

- Câu hỏi 1: Theo quan điểm của Anh/ Chị, động lực làm việc của nhân viên tại

Công ty bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nào? Xin hãy liệt kê:

……… ……… ………

Câu hỏi 2: Anh/ Chị vui lòng cho biết ý kiến cá nhân về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên (mô hình tác giả đề xuất) được nêu trong bảng dưới đây:

Stt Các yếu tố Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Ghi chú

1 Thu nhập

2 Bản chất công việc 3 Môi trường làm việc

4 Đồng nghiệp

5 Sự công nhận

6 Cơ hội học tập và thăng tiến

Bảng sau đây sẽ được sử dụng để khảo sát nhân viên. Anh/Chị vui lòng cho xin ý kiến về các câu hỏi được nêu trong bảng:

Stt Thang đo gốc Đồng Không đồng ý

Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh I Thu nhập

1 Mức lương hiện nay phù hợp với năng lực và

đóng góp của Anh/Chị trong Công ty. 2 Anh/Chị có thể sống dựa vào thu nhập từ công

việc hiện tại.

3 Lương và các khoản thu nhập của Anh/Chị được

trả đầy đủ, đúng hạn. 4 Lương, thưởng, phụ cấp được trả công bằng, thỏa

đáng.

II Bản chất công việc

5 Anh/Chị cảm thấy thích thú khi thực hiện công

việc của mình.

6 Công việc Anh/Chị đang làm phù hợp với sở

trường và năng lực của mình. 7 Công việc của Anh/Chị đảm nhiệm cho phép phát

huy tối đa năng lực cá nhân.

III Môi trường làm việc

8 Anh/chị cảm thấy thời gian làm việc

phù hợp

9 Anh/chị cảm thấy nơi làm việc đảm

bảo sự an toàn thoải mái. 10 Anh/chị cảm thấy công việc ổn định,

không phải lo lắng về mất việc làm. 11 Anh/chị được cung cấp đầy đủ phương

tiện, máy móc và thiết bị phục vụ cho công việc.

IV Đồng nghiệp

12 Đồng nghiệp của anh/chị luôn sẵn lòng

giúp đỡ lẫn nhau.

13 Đồng nghiệp luôn hỗ trợ, chia sẻ kinh

nghiệm chuyên môn với anh/chị trong công việc. 14 Đồng nghiệp của anh/chị là người thân

15 Anh/chị nhận được sự sẻ chia của đồng

nghiệp về cuộc sống.

V Sự công nhận

16 Tổ chức đánh giá thành tích chính xác,

công bằng, khách quan giữa các nhân viên.

17 Lãnh đạo của Anh/chị luôn động viên

và khen ngợi khi nhân viên làm việc tốt. 18 Anh/chị nhận được sự công nhận đầy

đủ, kịp thời để làm tốt công việc của mình.

VI Cơ hội học tập và thăng tiến

19 Công ty tạo cho Anh/Chị nhiều cơ hội thăng tiến.

20 Cơ hội thăng tiến công bằng cho nhân viên.

21

Công ty luôn tạo điều kiện nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phát huy sáng kiến.

22 Công ty thực hiện các chính sách một cách nhất

quán.

VII Động lực làm việc của nhân viên

23 Anh/chị luôn cảm thấy hứng thú khi làm công

việc

24 Anh/Chị có thể duy trì nỗ lực thực hiện công việc

trong thời gian dài. 25 Anh/Chị thường làm việc với tâm trạng tốt nhất.

26 Anh/Chị thường thực hiện công việc với nỗ lực

cao nhất.

Xin trân trọng cám ơn các Anh/Chị đã tham gia thảo luận và cung cấp những ý kiến cá nhân quý báu!

Phụ lục 3. PHIẾU KHẢO SÁT NHÂN VIÊN CÔNG TY

CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM

Phần 1: Giới thiệu

Kính gửi: Quý Anh/Chị!

Tôi tên là Vũ Đình Trưởng, đang theo học kỳ cuối của chương trình điều hành cao cấp - EMBA, ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại Thương, hiện nay đang thực hiện Luận văn với đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Vận Tải Phía Nam”.

Mục đích của phiếu khảo sát này là để phục vụ cho việc phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại Công ty. Mọi thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài Luận văn. Vì vậy kính mong quý Anh/Chị vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây.

Phần 2: Thông tin cá nhân (Vui lòng đánh dấu “X” vào ô tương ứng)

1. Giới tính:  Nam  Nữ

2. Độ tuổi:  Dưới 25  Từ 25 - 40  Trên 40 3. Trình độ học vấn:

 Trên đại học và đại học  Cao đẳng và trung cấp  Khác 4. Thời gian công tác tại Công ty:

 Dưới 1 năm  Từ 1 - 3 năm  Từ 3 năm trở lên

Phần 3: Nội dung khảo sát

Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình với các nhận định dưới đây về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty. Đối với mỗi nhận định hãy khoanh tròn (o) vào một ô tương ứng với sự lựa chọn của

Anh/Chị theo thang đánh giá 5 mức độ tương ứng như sau: 1 = Hoàn toàn không đồng ý, 2 = Không đồng ý, 3 = Không có ý kiến, 4 = Đồng ý, 5 = Hoàn toàn đồng ý.

Stt Các yếu tố đánh giá Mức độ đánh giá

I Thu nhập

1 Mức lương hiện nay phù hợp với năng lực và

đóng góp của Anh/Chị trong Công ty. 1 2 3 4 5 2 Anh/Chị có thể sống dựa vào thu nhập từ công

việc hiện tại. 1 2 3 4 5

3 Lương và các khoản thu nhập của Anh/Chị

được trả đầy đủ, đúng hạn. 1 2 3 4 5 4 Lương, thưởng, phụ cấp được trả công bằng,

thỏa đáng. 1 2 3 4 5

II Bản chất công việc

5 Anh/Chị cảm thấy thích thú khi thực hiện công

việc của mình. 1 2 3 4 5 6 Công việc Anh/Chị đang làm phù hợp với sở

trường và năng lực của mình. 1 2 3 4 5 7 Công việc của Anh/Chị đảm nhiệm cho phép

phát huy tối đa năng lực cá nhân. 1 2 3 4 5 8 Công việc đòi hỏi Anh/Chị phải học hỏi và cập

nhật kiến thức 1 2 3 4 5

III Môi trường làm việc

9 Anh/chị cảm thấy thời gian làm việc

phù hợp 1 2 3 4 5

10 Anh/chị cảm thấy nơi làm việc đảm

bảo sự an toàn thoải mái. 1 2 3 4 5 11 Anh/chị cảm thấy công việc ổn định,

không phải lo lắng về mất việc làm. 1 2 3 4 5 12

Anh/chị được cung cấp đầy đủ phương tiện, máy móc và thiết bị phục vụ cho công việc.

1 2 3 4 5

IV Đồng nghiệp

13 Đồng nghiệp của anh/chị luôn sẵn lòng

giúp đỡ lẫn nhau. 1 2 3 4 5 14

Đồng nghiệp luôn hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với anh/chị trong công việc.

Stt Các yếu tố đánh giá Mức độ đánh giá

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 99 -144 )

×