0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Về thời gian công tác

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 82 -83 )

Kinh nghiệm làm việc của những đáp viên tham gia khảo sát chia thành 3 nhóm khác nhau: dưới 1 năm, từ 1-3 năm và nhóm từ 3 năm trở lên. Nhìn vào cột Mean thấy rằng điểm trung bình động lực làm việc của nhóm từ 1-3 năm lớn nhất bằng 3,40; tiếp đến là nhóm dưới 1 năm có giá trị mean bằng 3,39; nhóm thời gian công tác từ 3 năm trở lên có giá trị mean nhỏ nhất bằng 3,15 (Chi tiết xem bảng 4.13).

Bảng 4.13. Giá trị mean của các nhóm thời gian công tác khác nhau

DLLV N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound Dưới 1 năm 45 3,3944 ,62270 ,09283 3,2074 3,5815 2,75 5,00 Từ 1 - 3 năm 53 3,4009 ,70257 ,09651 3,2073 3,5946 2,50 5,00 Từ 3 năm trở lên 77 3,1558 ,88206 ,10052 2,9556 3,3560 2,00 5,00 Total 17

5

3,2914 ,77455 ,05855 3,1759 3,4070 2,00 5,00

Tiếp tục kiểm tra thông số Levene Statistic, có giá trị Sig. = 0,054 > 0,05 nên phương sai giữa các nhóm thời gian công tác là đồng nhất. Lúc này thỏa mãn điều kiện để dùng phân tích One-way ANOVA. Giá trị Sig. trong bảng ANOVA là 0,121 > 0,05. Do đó, sự khác biệt giá trị trung bình giữa các nhóm thời gian công tác khác nhau là rất nhỏ, chưa đủ mang ý nghĩa thống kê nên có thể kết luận rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về động lực làm việc của những đáp viên thuộc các nhóm thời gian công tác khác nhau (chi tiết xem bảng 4.14).

Bảng 4.14. Kết quả phân tích ANOVA giữa các nhóm thời gian công tác khác nhau

DLLV Levene Statistic df1 df2 Sig. 2,961 2 172 ,054 ANOVA DLLV Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 2,529 2 1,264 2,135 ,121 Within Groups 101,858 172 ,592

Total 104,387 174

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả điều tra)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 82 -83 )

×