0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Những điểm hạn chế của đề tài

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 98 -99 )

Tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu này trong khoảng thời gian mà khu vực TP. Hồ Chí Minh – nơi đặt trụ sở của Công ty bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cộng thêm sự eo hẹp về mặt thời gian của tác giả, đây là 2 trở ngại chính đã gây ra vài hạn chế cho công tác nghiên cứu. Cụ thể như sau:

Một là, nghiên cứu chỉ phỏng vấn đại diện 2 chuyên gia là Phó tổng giám đốc

Công ty và Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp mà chưa phỏng vấn Tổng giám đốc, 3 Phó tổng giám đốc khác và Giám đốc của các xí nghiệp khác. Do đó, không có được sự tư vấn đầy đủ từ các cấp lãnh đạo của Công ty về vấn đề đang nghiên cứu.

Hai là, công tác khảo sát lấy ý kiến của nhân viên chỉ được thực hiện gián tiếp qua mạng internet nên không thể nắm bắt hết tâm tư nguyện vọng của đáp viên. Mặt khác, dù cố gắng gửi bảng khảo sát đến nhiều nhân viên nhất có thể nhưng do thời gian có hạn nên tác giả sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện, phi xác xuất và chỉ thu thập được số liệu từ 175 đáp viên, tương ứng với một nửa số lượng nhân viên hiện tại của Công ty; nên nghiên cứu này chưa có tính bao quát, kết quả nghiên cứu có thể chưa bao quát hết được bản chất vấn đề nghiên cứu của nhân viên tại Công ty.

Ba là, Mặc dù nghiên cứu đã đạt được mục tiêu đề ra ban đầu trên cơ sở nhận diện và phân tích mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến động lực làm việc của nhân viên; nhưng kết quả phân tích hồi quy cho thấy mô hình nghiên cứu chỉ giải thích

được 59,9% sự biến thiên của động lực làm việc của nhân viên tại Công ty. Điều này chứng tỏ còn 40,1% sự biến thiên của động lực làm việc của nhân viên tại Công ty bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhưng chưa được xác định.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 98 -99 )

×