0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (185 trang)

Kinh nghiệm từ Úc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM (Trang 43 -44 )

Foodbank Úc hoạt động dưới mô hình là một tổ chức phi lợi nhuận trải dài các hoạt động ở mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Úc. Foodbank Úc cũng là tổ chức cứu trợ lương thực duy nhất của Australia là thành viên được chứng nhận của Mạng lưới ngân hàng thực phẩm toàn cầu (GFN). Tại Úc mô hình ngân hàng thực phẩm (Foodbank) được hoạt động rất hiệu quả cũng như những chính sách hỗ trợ phát triển sẽ đóng vai trò nền tảng để luận án rút ra những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam trong thời gian tới.

Sau đây là những yếu tố kinh nghiệm quan trọng trong 9 yếu tố BMC Những tác động đạt được của Ngân hàng thực phẩm Úc ở từng tiểu bang góp phần làm nền tảng cho kinh nghiệm phát triển mở rộng Foodbank tại Việt Nam (Phụ lục 19)

(i) Nguồn lực chính

- Hệ thống logistic, cơ sở hạ tầng về kho vận: Quy trình quản lý hệ thống kho vận bài bản, mở rộng và xây dựng hạ tầng kho vận ở từng khu vực

- Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực tới từ các đội ngũ có kinh nghiệm đã về hưu tại từng địa phương

- Hệ thống tình nguyện viên: Hệ thống tình nguyện viên từ các trường đại học, người lao động tại từng khu vực địa phương tạo nên một mạng lưới vững chắc

(ii) Kênh phân phối

Foodbank Úc được phát triển theo mô hình ở mỗi tiểu bang hoặc các nhóm hoạt động sẽ làm việc với toàn bộ ngành công nghiệp thực phẩm và tạp hóa bao gồm nông dân, nhà bán buôn, nhà sản xuất và nhà bán lẻ để tìm nguồn thực phẩm và thu thập các khoản đóng góp. Foodbank Úc cũng hợp tác với các nhà cung cấp, nhà sản xuất và nhà vận chuyển để sản xuất các loại thực phẩm chủ yếu không có đủ số lượng thông qua các kênh cứu hộ.

Để phân phối thực phẩm, các đội tiểu bang sẽ làm việc với một đội quân tình nguyện viên để chọn, đóng gói và đưa thực phẩm đến nơi họ cần.

Ngân hàng thực phẩm Úc làm việc với 2.950 tổ chức từ thiện tuyến đầu và 2.890 chương trình bữa sáng cho trường học để mang lại hơn 87,9 triệu bữa ăn cho những người có thể dùng một tay mỗi năm.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM (Trang 43 -44 )

×