0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Thanh lý hợp đồng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA​ (Trang 27 -28 )

5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp

1.2.11 Thanh lý hợp đồng

Sau khi hai bên đã hoàn thành hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa thì tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Thanh lý hợp đồng là chấm dứt một hợp đồng nào đó đã được ký kết nhằm xác định lại nghĩa vụ và quyền của các bên theo hợp đồng đã hoàn thành hay chưa và các vấn đề cần giải quyết sau khi chấm dứt hợp đồng. Trong thực tế thì hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thường không phải là thanh lý.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Chương 1 khóa luận đã nêu lên được những vấn đề về lý luận cơ bản liên quan đến hợp đồng, vai trò của hợp đồng xuất khẩu đối với nền kinh tế xã hội, các yêu cầu để một hợp đồng xuất khẩu có hiệu lực và kết cấu cũng như nội dung liên quan đến các điều khoản về hợp đồng xuất khẩu. Nội dung của hợp đồng xuất khẩu đã cho thấy được một cách chi tiết, cụ thể những điều khoản nào quan trọng và bắt buộc phải có trong một hợp đồng xuất khẩu và những lưu ý khi xây dựng các điều khoản hợp đồng.

Ngoài ra chương 1 còn đề cập đến quy trình tổ chức thực hiện một hợp đồng xuất khẩu, các trình tự, các bước để thực hiện hợp đồng. Những nội dung quan trọng này sẽ là tiền đề trong quá trình thực hiện đề tài khóa luận cùng với những kiến thức đã học và những trải nghiệm trong công việc thực tế tại doanh nghiệp qua đó có thể thực hiện được bài khóa luận một cách hoàn thiện hơn.

Trên cơ sở những vấn đề lý luận của chương 1, chương 2 sẽ đi vào giới thiệu công ty TNHH Sản xuất và Công nghiệp Việt Delta và chi tiết thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu Gừng tại công ty.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA​ (Trang 27 -28 )

×