0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của công ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA​ (Trang 29 -30 )

5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp

2.1.2 Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của công ty

2.1.2.1 Mục tiêu

- Khai thác các thị trường hiện có và mở rộng thị trường xuất khẩu. - Phân đoạn thị trường và định vị sản phẩm.

- Giảm thiểu rủi ro từ việc thiếu hàng hóa, chủ động hơn về thời gian thực hiện các hợp đồng cũng như giảm thiểu rủi ro về dư thừa hàng hóa và các khoản nợ khó đòi. Xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên.

- Duy tri và thiết lập mới các mối quan hệ bền vững với các nhà cung cấp. - Tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho ngươi lao động.

2.1.2.2 Chức năng

- Trực tiếp xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu các mặt hàng Nông – Lâm - Thủy sản, phân bón sinh học, hữu cơ, thực phẩm chế biến, giống cây trồng, thủ công mỹ nghệ, nguyên liệu hàng tiêu dùng,...

- Trực tiếp nhập khẩu và ủy thác nhập khẩu các mặt hàng vật tư, công nghệ, nguyên liệu hàng tiêu dùng, phụ tùng xe các loại, máy móc, thiết bị, nữ trang, ruột xe, bố thắng, thép, inox,…

- Hợp tác với các cửa hàng, các nhà bán lẻ để cung cấp các mặt hàng trong nước đang cần nhằm đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

- Tổ chức liên doanh, liên kết hợp tác, đầu tư với các doanh nghiệp sản xuất trong nước để thực hiện sản xuất hàng xuất khẩu.

2.1.2.3 Nhiệm vụ

- Tổ chức tốt việc nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, xây dựng và thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu trực tiếp và các kế hoạch có liên quan nhằm đáp ứng năng lực sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thực hiện mọi cam kết trong hợp đồng kinh tế đã ký kết với các tổ chức trong và ngoài nước sao cho đúng thời gian và kịp tiến độ.

- Đảm bảo thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế đầy đủ, làm tròn nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Luôn chủ động tìm kiếm hàng hóa thu mua, tìm kiếm khách hàng, tìm các biện pháp để mở rộng phạm vi và nâng cao uy tín, quy mô hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA​ (Trang 29 -30 )

×