0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Phương diện Học hỏi và phát triển

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 63 -65 )

6. Kết cấu luận văn

2.2.4. Phương diện Học hỏi và phát triển

Đây là phương diện nền tảng cho phương diện Hoạt động nội bộ và Khách hàngvà tạo tiền đề vững chắc cho quá trình phát triển của nhàTrường. Để có sự lớn mạnh thì cái gốc lúc nào cũng cần phải được đảm bảo một cách chắc chắn.

Hiện tại Trường đang dùng các thước đo ở phương diện này như sau:

Chi phí đào to, hun luyn CB – GV – CNV: Đây là thước đo tài chính mà bộ phận Kế toán thường sử dụng để theo dõi các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc đào tạo, huấn luyện trong nhà Trường.

Kinh phí thc hin đề tài nghiên cu khoa hc: Thước đo này được sử dụng cho việc theo dõi kinh phí liên quan đến nghiên cứu khoa học ở nhà Trường việc theo dõi thước đo tài chính này cũng gắn liền với một thước đo khác đó là số đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu.

Sốđề tài nghiên cu khoa hc được nghim thu: Đây là thước đo đánh giá về mức độ thành công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của nhà Trường. Trong mỗi năm thì số đề tài nghiên cứu đăng ký tương đối nhiều nhưng qua quá trình nghiệm thu thì số lượng đề tài nghiên cứu phục vụ cho nhà Trường còn lại tương đối ít.

Bng 2.2. Đề tài nghiên cu khoa hc nghim thu qua các năm

Năm học Để tài cp Trường Để tài cấp Tổng Công ty Để tài cp B 2010 – 2011 4 2011 – 2012 7 2012 – 2013 8 1

(Nguồn: Trường Trung cp Bến Thành, 2014. Báo cáo tng kết năm 2013-2014)

Trình độ Ging viên: Đây là một trong những thước đo mà nhà Trường rất quan tâm, hàng năm luôn có đo lường về trình độ Giảng viên nhằm mục tiêu là bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhằm mục đích đưa đội ngũ Giảng viên có năng lực và trình độ cao trong những năm tới.

Hình 2.6. Phân lo

(Nguồn: Trường Trung c

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 63 -65 )

×