0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Thước đo ở phương diện Quy trình nội bộ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 82 -83 )

6. Kết cấu luận văn

3.3.3. Thước đo ở phương diện Quy trình nội bộ

• Mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động có 1 thước đo:

- Đề xut ci tiến quy trình qun lý ti trường: Thước đo này thể hiện được việc cải tiến các quy trình vào công tác quản lý tại Trường đểđạt hiệu quả hoạt động cao hơn. Để một Trường phát triển mạnh thì quy trình hoạt động phải đạt hiệu quả cao. Hiệu quả cao sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí cho Trường từ thời gian, công sức, tiền bạc.

• Mục tiêu tăng chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ cho sinh viên có 3 thước đo:

- T l thi đậu các hc phn, môn hc: Thước đo này thể hiện được lực học của Sinh viên qua các môn học. Làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng Sinh viên.

- Đánh giá ging viên: Trong môi trường giáo dục vai trò người giảng viên cực kỳ quan trọng. Đó là nền tảng để đào tạo ra những sinh viên có trình độ, kỹ năng nhằm đáp ứng những yêu cầu của xã hội. Để đào tạo được những sinh viên có chất lượng thì trình độ, chất lượng của giảng viên là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu.

- Đề xut, ci tiến phương pháp ging dy sáng to: Thước đo này phản ánh những đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy sáng tạo. Phương pháp giảng dạy sáng tạo sẽ góp phần làm tăng chất lượng giảng dạy và phù hợp về yêu cầu mới trong giảng dạy. Với mục tiêu hiện tại của nhà Trường là đẩy mạnh đổi mới về phương pháp giảng dạy thì thước đo này rất cần thiết cho quá trình đổi mới của nhà Trường.

- Chương trình đào to mi được trin khai: Thước đo này phản ánh các chương trình đào tạo mới được triển khai trong một năm học ở Trường. Các chương trình mới như chương trình chất lượng cao, tiên tiến, liên kết với nước ngoài … Đây là điều cần thiết vì sự phát triển của nhà Trường phải tạo ra các sản phẩm mới. Các sản phẩm mới đó là các chương trình mới nhằm có sự cạnh tranh tốt nhất với các Trường khác.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 82 -83 )

×