0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Hệ thống đo lường xếp loại ở Trường Trung cấp Bến Thành

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 65 -66 )

6. Kết cấu luận văn

2.2.5. Hệ thống đo lường xếp loại ở Trường Trung cấp Bến Thành

Ngoài những thướ đo lường thành quả hoạt đ tháng để bộ phận Kế toán làm c

Hệ thống sẽđo lườ trung; giảng viên; chuyên viên

Đối với mỗi đối tư nhau, Nhà trường đã xây d khác nhau. Tổng điểm củ

cấp cao và cấp trung. (Đính kèm ph Ngoài ra còn được th

trong việc thực hiện nhiệm vụ

tiết kiệm…(điểm thưởng do các đơn vị đề xuất và phải kèm theo

Ging viên; chuyên viên và nhân viên

thang điểm là 100 và có th

8 và 9).Đối với 2 đối tư tùy theo đặc điểm, nhiệm v

Phân lo

Phân loi ging viên theo trình độ năm 2014

Trung cp Bến Thành, 2014. Báo cáo tng kết năm 2013

ng xếp loi Trường Trung cp Bến Thành

ớc đo được sử dụng ở bốn phương diện thì n t động thông qua một hệ thống riêng và được đ toán làm căn cứ xếp loại và tính lương.

ờng trên 3 nhóm đối tượng như sau: Cán bộ huyên viên và nhân viên.

i tượng khác nhau thì sẽ có những tiêu chí đ ã xây dựng những tiêu chí khác nhau đối với nh

ủa những tiêu chí là 100 điểm. Bảng tính đi Đính kèm phụ lục 7)

ợc thưởng từ 05 đến 15 điểm đối với những cá nhân tích c thực hiện nhiệm vụ, đạt chất lượng cao; có sáng kiến, cải tiến

điểm thưởng do các đơn vị đề xuất và phải kèm theo minh ch

ng viên; chuyên viên và nhân viên cũng có 2 bảng điểm

và có thể tính thêm điểm thưởng trong tháng. (Đính kèm ph

i tượng này thì các tiêu chí để tính điểm có nh m vụ, chức năng của từng loại công việc.

1%

35%

64%

Phân loi ging viên theo trình độ

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học m 2014 ăm 2013-2014) ành n thì nhà Trường còn c đo lường hàng ộ cấp cao và cấp ng tiêu chí đo lường khác i những đối tượng ng tính điểm cho Cán bộ ng cá nhân tích cực cải tiến, hiệu quả, minh chứng).

m đánh giá với Đính kèm ph lc

Sau khi dựa trên kết quả điểm của từng tháng thì phòng Tổ chức – Hành chính sẽ tổng hợp và xếp loại từng tháng dựa theo thang điểm (Đính kèm ph lc 10)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 65 -66 )

×