0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Xây dựng bản đồ chiến lược các mục tiêu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 77 -80 )

6. Kết cấu luận văn

3.2.3. Xây dựng bản đồ chiến lược các mục tiêu

Những mục tiêu của 4 phương diện sẽđược trình bày trên bản đồ chiến lược. Nhìn vào Bản đồ chiến lược cho thấy được cái gốc của quá trình nằm tại phương diện Học hỏi và phát triển với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng CB – GV – CNV; đẩy mạnh văn hóa Trường học, liên kết tổ chức và ứng dụng công nghệ thông tin.

Tất cả những yếu tố này sẽ thúc đẩy làm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng chất lượng đào tạo, chất dịch vụ cho sinh viên đồng thời cũng thúc đẩy được việc

nâng cao sản xuất tại xưởng may. Các mục tiêu có mối quan hệ nhân quả, thúc đẩy lẫn nhau. Tất cả những yếu tố ở phương diện quy trình nội bộ sẽ thúc đẩy phương diện khách hàng.

Phương diện Khách hàng được thúc đẩy bởi quy trình nội bộ khi có một quy trình tốt thì sẽ nâng cao chất lượng, uy tín giảng dạy và nâng cao sự hài lòng của sinh viên. Từđó làm tăng số lượng Sinh viên trong trường. Bên cạnh thúc đẩy yếu tố sinh viên thì còn thúc đẩy tăng các khách hàng là doanh nghiệp may tìm đến.

Khi các mục tiêu ở các phương diện thúc đẩy lẫn nhau thì sẽ tác động lên phương diện tài chính, với việc tăng sinh viên thì nguồn thu Trường sẽ tăng lên, đồng thơi chi phí sẽ giảm xuống tăng được lợi nhuận và nâng cao thu nhập của CB – GV – CNV.

Giảm chi phí TÀI CHÍNH HC HI & PHÁT TRIN QUY TRÌNH NI B

Nâng cao thu nhập CB-GV-CNV Tăng lợi nhuận

Nâng cao hiệu quả

hoạt động Tăng chất lượng

đào tào,chất lượng dịch vụ cho khách hàng

Đầu tư và Phát triển chương

trình mới

Nâng cao sự hài lòng của

sinh viên Nâng cao uy tín, chlượng giảng dạy t Tăng số lượng sinh viên

Tăng nguồn thu Nâng cao kiến thức, kỹ năng của CB – GV - CNV Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, quản lý Đẩy mạnh văn hóa Bến Thành và liên kết tổ chức Tăng cường nghiên cứu khoa học KHÁCH HÀNG

Đào tào ngun cht lượng cao cho ngành dt may và đất nước

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 77 -80 )

×