0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Phương diện quy trình nội bộ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 37 -38 )

6. Kết cấu luận văn

1.2.5.3. Phương diện quy trình nội bộ

Đối với những hệ thống quản lý truyền thống thì việc đo lường ít tập trung vào quy trình nội bộ nhất là các quy trình. Nhưng với Thẻ cân bằng điểm luôn tập trung vào các quy trình nội bộ quan trọng. Từ các chu trình quan trọng này sẽ cải thiện chất lượng sản phẩm, thời gian….nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Để tạo ra được những sản phẩm, dịch vụ tốt thì các quy trình từđầu vào đến đầu ra phải được vận hành một cách khoa học và hợp lý.

Quy trình qun lý đào to và hot động là quy trình cơ bản và rất quan

trọng. Quy trình đào tạo sẽ quyết định đến chương trình đào tạo và chất lượng sinh viên có đáp ứng được những yêu cầu của nhà sử dụng lao động hay không. Bên cạnh đào tạo thì quản lý hoạt động sẽ tác động đến chi phí và sự hiệu quả của các hoạt động trong Nhà trường. Các mục tiêu trong quy trình này:

- Cải thiện chi phí, nâng cao chất lượng đào tạo, giảm thời gian quy trình hoạt động.

- Nâng cao năng lực sử dụng tài sản.

Quy trình đổi mi khi áp dụng quy trình mới sẽ phát triển thêm được các

dịch vụ, sản phẩm. Sự sáng tạo sẽ giúp cho các tổ chức thu hút được khách hàng, làm tăng lòng trung thành của khách hàng hơn, còn nếu không có sự sáng tạo thì các giá trị của đơn vị sẽ bị bắt chước hoàn toàn và việc cạnh tranh nhau chỉđơn thuần là

dựa trên giá cả chứ không dựa trên sự khác biệt cho sản phẩm đào tạo. Mục tiêu trong quy trình đổi mới:

- Phát triển dịch vụ, sản phẩm đào tạo mới.

- Đạt được kết quả tốt trong việc nghiên cứu và đổi mới quy trình. Minh họa một số thước đo (Đính kèm ph lc 3)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 37 -38 )

×