0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Thước đo ở phương diện Khách hàng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 81 -82 )

6. Kết cấu luận văn

3.3.2. Thước đo ở phương diện Khách hàng

Phương diện sinh viện có 3 mục tiêu với các thước đo sau:

• Mục tiêu nâng cao sự hài lòng của khách hàng có 3 thước đo:

- Mc độ hài lòng ca khách hàng: Với phương châm đào tạo “Sinh viên là khách hàng” cho nên việc đo lường sự hài lòng của Sinh viên là rất quan trọng. Thước đo này thể hiện được tỷ lệ hài lòng của Sinh viên vào chất lượng đào tạo và dịch vụ cho Sinh viên.

- Khiếu ni ca khách hàng: Đi đôi với thước đo mức độ hài lòng thì Trường đưa ra thước đo về khiếu nại của Sinh viên. Thước đo này phản ánh những vấn đề mà Sinh viên không hài lòng về chất lượng của các Phòng, Khoa phục vụ Sinh viên. Thước đo này sẽ giúp nhà Trường giải quyết kịp thời những tồn tại yếu kém, hoặc những bất cấp trong quản lý, đào tạo.

- S lượng SV ngh hc: Tuyển sinh được Sinh viên là một công việc đã khó khăn nhưng để giữ chân Sinh viên lại càng khó hơn. Qua thực tế một vài năm trở lại đây số lượng Sinh viên nghỉ học tương đối nhiều cho nên thước đo này rất cần thiết cho quá trình đánh giá của Trường.

• Mục tiêu nâng cao uy tín, chất lượng giảng dạy có 1 thước đo:

- T l sinh viên tt nghip có vic làm: Thước đo này cho thấy được tỷ lệ sinh viên có việc làm và thể hiện được chất lượng đào tạo của Trường có đáp ứng được những yêu cầu tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động hay không. Tỷ lệ Sinh viên có việc làm cũng thể hiện được uy tín của Trường so với những Trường bạn trong quá trình cạnh tranh.

- T l sinh viên tăng thêm qua các năm: Với phương châm “Sinh viên là Khách hàng”. Đây là thước đo thể hiện được quy mô đào tạo tăng lên của nhà Trường qua từng năm học. Tỷ lệ sinh viên tăng hàng năm sẽ làm cho nguồn thu nhà Trường lớn mạnh và cũng thể hiện được uy tín, chất lượng giảng dạy được nâng cao.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 81 -82 )

×