0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Tiêu chuẩn chọn lựa các thước đo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 42 -42 )

6. Kết cấu luận văn

1.2.6.2. Tiêu chuẩn chọn lựa các thước đo

Việc lựa chọn được các thước đo là một vấn đề khó khăn với các tổ chức bởi những thước đo chính là cốt lõi của hệ thống Thẻ cân bằng điểm và sẽ cung cấp điểm để tham chiếu và nó cũng là tiêu điểm của cả tổ chức. Niven (2008) đưa ra các tiêu chuẩn cho việc chọn các thước đo.

Liên kết vi chiến lược: đây là một tiểu chuẩn rõ ràng và rất quan trọng,

Thẻ cân bằng điểm là công cụ diễn giải chiến lược thành các mục tiêu và thước đo, biến chiến lược thành hành động. Cho nên nếu các thước đo không liên kết với chiến lược thì chiến lược sẽ không thành công được.

Tính định lượng: sẽ giúp cho các kết quảđo lường một cách khách quan, và

khoa học nhất. Việc đo lường bằng những con số toán học sẽ làm cho quá trình đo lường diễn ra thuận lợi, và so sánh kết quả dễ dàng hơn.

Phù hp và d hiu: Thẻ cân bằng điểm là biến chiến lược thành hành động.

Cho nên để thành hành động thì mỗi nhân viên phải hiểu được các thước đo để nhân viên tập trung vào nhiệm vụ chính, trọng tâm mà tổ chức đang hướng đến. Hiểu được nhưng để làm được thì các thước đo phải phù hợp với từng bộ phận, nhân viên. Nhân viên sẽ xác định được các việc phù hợp, hợp lý trên Bảng điểm để làm theo.

Liên kết trong mt chui nhân qu: những thước đo được chọn nên liên

kết với nhau trong 4 phương diện của Thẻ cân bằng điểm. Để có sự tác động, bổ trợ qua lại lẫn nhau.

Cp nht liên tc: mỗi giai đoạn khác nhau thì chiến lược của tổ chức khác

nhau nên các thước đo cần có sự cập nhật liên tục để thực hiện thành công chiến lược của những giai đoạn, thời kỳ cụ thể.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 42 -42 )

×