0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Áp dụng Thẻ cân bằng điểm trong cơ sở giáo dụ c

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 31 -32 )

6. Kết cấu luận văn

1.2.3.2. Áp dụng Thẻ cân bằng điểm trong cơ sở giáo dụ c

Thẻ cân bằng điểm là một khái niệm quen thuộc với các tổ chức kinh tế, nhưng trong lĩnh vực giáo dục dường như thiếu các nghiên cứu và công bố về chủ đề này (Karathanos & Karathanos, 2005). Trên thế giới, một số trường Đại học được đánh giá là rất thành công khi áp dụng Thẻ cân bằng điểm vào công tác đo lường thành quả hoạt động và quản lý chiến lược như: Đại học California, Đại học Pensylvania, Đại học Carleton (Canada), Trường quận Atlanta, Đại học Washington…

Tại Việt Nam một số trường Đại học đã bắt đầu nghiên cứu áp dụng, nhưng hiện nay chưa có tài liệu chính thức nào công bố. Các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng công ở Việt Nam đa số là các đơn vị sự nghiệp có thu và dần định hướng theo cơ chế tự chủ về tài chính để giảm phần chi ngân sách của Nhà nước. Do đó, việc áp dụng Thẻ cân bằng điểm vào cơ sở giáo dục ở Việt Nam sẽ có những đặc thù riêng so với thế giới.

Qua nghiên cứu các mô hình nhưđã trình bày ở trên, tác giả đề tài đưa ra mô hình BSC áp dụng cho cơ sở giáo dục công tại Việt Nam như sau:

Hình 1.4. Mô hình Th cân bng đim ca cơ s giáo dc

Ngun: Tác gi

Mô hình này giống với doanh nghiệp khi đặt tài chính là phương diện trên cùng, nhưng đối với doanh nghiệp mục tiêu tài chính là tối đa hóa lợi nhuận cho những người sở hữu thì đối với các cơ sở giáo dục công thì mục tiêu tài chính là đảm bảo nguồn thu để trang trải chi phí, cải thiện đời sống Cán bộ - Giảng viên - Công Nhân viên, đồng thời dùng lợi nhuận để hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ do Nhà nước đề ra.

Sự khác nhau này thể hiện ở việc chọn các mục tiêu và các thước đo ở mỗi phương diện, đồng thời còn khác nhau ở việc đưa ra các tỷ trọng thích hợp của các thước đo, mà tác giảđề tài sẽ trình bày trong phần vận dụng ở Chương 3.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 31 -32 )

×